«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»


Назва«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Сторінка4/6
Дата08.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

Заголовки граф


Підзаголовки графРядки (горизонтальні ряди)Боковик (графа для заголовків строк)

Графи (колонки)


Рисунок 4.2 - Структура побудови типової таблиці

Таблиця 2.2

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища організації

Назва фактора прямої дії

Оцінка впливу фактора X, бали

Вага (значимість) фактора для

Організації, Qпд

Вплив

фактора, Rпд

1

2

3

4
Постачальники


Споживачі


Державні органи влади


Законодавчі акти


Система економічних відносин


Конкуренти


Громадські організації


Рисунок 4.3 - Приклад оформлення таблиці
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”. Замість повного перенесення назви структурних елементів голівки таблиці у такому разі записується строчка із зазначенням порядкових номерів усіх граф таблиці. Приклад оформлення розриву таблиці наведено на рис.4.4.

Таблиця 2.3

Розрахунок ціни акцій корпорації

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

550

1000

165

525

820

255

500

655

355


Продовження табл. 2.3

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

475

485

485

450

340

635

425

230

745

400

140

865

Не продано чи не куплено

515

380
Рисунок 4.4 - Приклад оформлення розриву таблиці


У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поруч з іншої на одній сторінці. При цьому повторюють голівку таблиці відповідно до рис. 4.4. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією (див.рис.4.5).

Таблиця 3.2
Набори товарів Z і X, що мають для споживачів

однакову сумарну корисність, одиниць

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X
A

B

C

30

18

13

5

10

15

D

E

F

10

8

7

20

25

30


Рисунок 4.5 - Приклад оформлення поділу таблиці на дві частини
Графу “порядковий номер” у таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті курсової роботи маються посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку. За необхідності допускається нумерацію показників, параметрів чи інших даних, порядкові номери вказувати у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

Правила оформлення таблиць сугубо специфічного характеру варто робити відповідно до ДСТУ 2.105-95.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Приклад оформлення формули наведено на рис.4.6.

Р
Інвестиційна вартість конвертованої облігації визначають за формулою:

(2.1)

де – розмір річних дивідендів, що сплачуються на конвертовану облігацію;

– номінал конвертованої облігації;

– купонна ставка аналогічної конвертованої звичайної облігації;

– термін “життя” конвертованої облігації.
ис. 4.6 - Приклад оформлення формули

Формули можуть бути виконані комп'ютерним чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування комп'ютерних і рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Microsoft Equation. Формули, що подаються одна за іншою, і не розмежовані текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

Загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції визначають за формулами середньоарифметичного та середньогармонійного індексів:

, (4.1)
, (4.2)

де - загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

- ціна продукції базисного періоду;

- індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

- кількість виробленої (реалізованої) продукції в поточному і базисних періодах.

Посилання на формули у курсовій роботі оформлюють порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Перерахування, елементна (структурна) композиція тексту, за необхідності, може бути наведена усередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати.

Приклад:

 1. споживчий ринок;

 2. ринок організацій:

  1. ринок продукції виробничо-технічного призначення;

  2. ринок перепродажів;

  3. ринок державних установ.

Перерахування першого рівня деталізації пишуть (друкують) малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Цитування. Виписки, цитати, цифрові показники повинні мати посилання. Посилання на літературне джерело повинно містити повне бібліографічне описання, необхідне для складання списку використаної літератури за темою курсового дослідження. У протилежному випадку виникає потреба повторного звернення до джерела.

Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований зміст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

  1. текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;

  2. цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці);

  3. кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань та номерами сторінки, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: “... із приведеного Ф.Котлером визначення міжнародного маркетингу [9, с.52-53]....”. Коли у роботі подається посилання на декілька джерел, то вони розділяються між собою крапкою з комою, але теж в квадратних дужках, наприклад, “В економічній літературі приводяться різноманітні підходи щодо визначення структури економічного кластеру [10, с.33; 18, с. 123-124]...”. Круглі () чи косі / / дужки неприпустимі.
Список використаних джерел, на які посилаються в роботі, повинно бути наведено наприкінці роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути дані посилання. Список літератури та джерел може оформлятися по мірі згадування в тексті роботи, в такому випадку бібліографічні описи в переліку посилань приводять у порядку, у якому вони вперше згадувалися в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Список літератури та джерел може також оформлятися в алфавітному порядку, тобі розміщення всіх використаних джерел інформації здійснюється у такій послідовності:

 1. закони України (у хронологічній послідовності);

 2. укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

 3. директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

 4. монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

 5. статті з журналів (абетковий порядок);

 6. інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

 7. іншомовні джерела;

 8. електронні джерела.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання».

Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа їх наводять у будь-якому описі, проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими.

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань наведено нижче.
Книги

Одного автора

  1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів; Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

  2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. — К.; ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

  3. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.; Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

  4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. —Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Двох авторів

 1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині; історія, спогади, арх. док / І.Матяш, Ю.Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

 2. Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

 3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Трьох авторів

  1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХІЛІ, 265 с.

Чотирьох авторів

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. — К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф -техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’яти і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М, и др.]; лод ред. Г.С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар: О. Г, Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —(Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

  1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

  2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкує., от., пер. і прим. В.О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

  3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т: 2007. — 190, [1] с.

  4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

   1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України їм. В.І. Вернадського. 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні).- Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

   2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—. — (Серия "Нормативная база предприятия"). - Т. 1. —2005. —277 с.

   3. Дарова А. Т. Неисповедимьі пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006—.— (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн 4).

   4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002 - Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

   5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.] — Житомир: Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. — 2006. —721, [2] с.

   6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.


Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["МолодьУкраїни і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. Інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. —452 с.


Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/АNL USА с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воєводин В.Н.— X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с— (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М.і. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. — Чорнобиль; Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).


Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населення / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.


Словники

 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.). — X.: Халімон, 2006. — 175, [1]с.

 2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч, процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. 4. Європейський Союз; словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко] — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.


Атласи

 1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.0. Козлов, В.Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп, В.Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с.


Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ. 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).


Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2004, IDТ): ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006—.— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.

 2. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003]. — 11 с.

 3. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.


Бібліографічні показчики

 1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І.Я. Новосад. — Тернопіль, 2007 —20, [1]с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. —20 с.


Авторські свідоцтва

 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). — №3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.


Патенти

 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исcлед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (IІ ч.).


Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. —2006. — №6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологій / Ю.Р. Валькман, В.С Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України /Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І.Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр письменства): статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д.М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.


Електронні ресурси

 1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ —IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Міn / 700 МВ. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Word 97-2000,— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К.: СD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): кольор.; 12 см. — (Всеукр. Перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 МB RАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння курсової роботи:

  • реальні документи підприємства;

  • рекламні матеріали;

  • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

  • таблиці допоміжних цифрових даних;

  • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, що розроблені в процесі виконання курсової роботи;

  • ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті роботи.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери друкується слово “Додаток” і поряд - велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Одиничний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” - другий розділ додатка А; “В.3.1” - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” - другий рисунок першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” - перша формула додатка А.

Допускається оформляти додатки на аркушах формату АЗ, А4х3, А4х4, А2 і А1 за ДСТ 2.301-68. Додатки повинні мати загальну з іншими частинами роботи наскрізну нумерацію сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані у змісті роботи з указівкою їхніх номерів і заголовків.
5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Критеріями оцінки курсової роботи виступають:

а) сутнісні аспекти роботи:

 1. актуальність обраної теми;

 2. чіткість формулювання мети і задач дослідження;

 3. відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і задачам;

 4. спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

 5. якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;

 6. якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової аргументації;

 7. системність аналізу практики на фактичних матеріалах, наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу;

 8. адекватність методологічного і діагностичного апарату поставленим цілям;

 9. наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;

 10. актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності;

 11. розвиненість мови викладення роботи і її якість оформлення;

б) якість захисту роботи:

 1. уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;

 2. наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту курсової роботи;

 3. здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;

 4. якість відповідей на питання членів комісії;

 5. володіння культурою презентації.

Більше детально параметри та критерії оцінювання курсової роботи наведено в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. - Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

Параметри

оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання

за бальною шкалою

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 75
 1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

 1. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату, науковість стилю курсової роботи

0-15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті
Продовження табл.5.1

 1. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0-15

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

 1. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств, використання аналітичного інструментарію

0-10

0 – фактологічний матеріал не використаний

5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений

 1. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

Продовження табл.5.1

 1. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам, ілюстративність роботи

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Параметри

оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання

за бальною шкалою

Оцінювання

захисту курсової роботи


0 – 25
 1. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

 1. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

 1. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання


Крім того (на розсуд наукового керівника) бали можуть зніматися, якщо доведено несамостійність виконання курсової роботи, плагіат тощо.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує.

 1. попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 75 балів;

 2. оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 5.2.

Таблиця 5.2 - ECTS , національна та університетська шкали

оцінювання курсової роботи

Оцінка курсової роботи

за шкалою ECTS

Оцінка курсової роботи

за національною шкалою


Оцінка курсової роботи

за бальною шкалою,

що використовується в ЗНТУ

A

5 (відмінно)

91 – 100

B

5 ( дуже добре)

81-90

C

4 (добре)

65 – 80

D

3 (задовільно)

55-64

E

3 (достатньо)

50 – 54

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи

40 – 49

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

0 – 39


Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100 – бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою ECTS.

6 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1   2   3   4   5   6

Схожі:

План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
НАКА З
...
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: УПРАВЛІНСЬКІ...
Туру. Визначено методи управління інтелектуальною компонентою соціально-демографічного потенціалу на макрорівні. Проведено огляд...
ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства
Всеукраїнській конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Назва проекту: Підвищення ефективності управління вуличним освітленням м. Нікополя шляхом впровадження інноваційних технологій
Дослідження ефективності організації процесу
ЗНЗ Чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка