Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної


НазваКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної
Сторінка6/14
Дата08.07.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Основна мета перспективного планування – визначення стратегії розвитку навчального закладу на п’ять років (2013-2018 рр.), створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство, почуттям національної свідомості, готової до професійного самовизначення на основі:

 • засвоєння обов’язкового змісту загальноосвітніх програм із урахуванням диференціації, системності, інтегрованості, науковості, розвиваючого характеру навчання;

 • досягнення єдності навчання і виховання;

 • створення умов для розвитку здібностей і творчості, готовності до подальшої освіти та самостійної трудової діяльності;

 • виховання патріотичних почуттів, громадської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, своєї родини, оточуючого середовища.

У стратегічному плані навчальний заклад має закласти фундамент для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу. Це потребує пріоритетної уваги до навчального змісту й методик, які формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно учитися, критично мислити, користуватись комп’ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Стратегічна мета закладу – розвиток гімназії як загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілів, а через це – створення умов психологічного й фізіологічного комфорту в облкомплексі, формування в учнів-гімназистів цілісної системи знань з усіх предметів, забезпечення активної позиції суб’єктів навчально-виховного процесу до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості.

Зосередженість на потребах розвитку і виховання учнів передбачає пряму залежність проектування змісту і методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей дітей. Основою всіх перетворень має бути реальне знання дитячих можливостей, прогнозування потреб найближчого розвитку особистості. Саме на цьому ґрунтується застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

Основні завдання гімназії:

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків (здібностей), формування інтересів і потреб;

 • збереження і зміцнення духовного, психічного, інтелектуального і фізичного здоров’я;

 • виховання школяра як громадянина України, вільної, демократичної життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби й здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності, виховання в учнів розуміння ролі праці як умови їх життєвого й професійного самоутвердження;

 • виховання школяра як людини моральної, культурної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самого себе.


Гіпотеза

Можливе науково обґрунтоване створення креативного освітнього середовища навчального закладу, яке буде максимально сприяти розвитку особистості учня. Шляхи створення такої сукупності умов як педагогічно збагаченого середовища розроблено у перспективному плануванні розвитку облкомплексу.
Очікувані результати

 • Створення ефективного креативного навчально-виховного середовища з опорою на національно-культурні традиції, демократизацію, гуманізацію, нероздільність навчання і виховання;

 • перехід на оновлену парадигму освіти дозволить внести суттєві зміни в організацію і зміст навчально-виховного процесу, використати прогресивні концепції, запровадити в практику роботи облкомплексу досягнення вітчизняної і світової педагогіки та психології.

 • забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів.ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ (ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТШКОЛА МИСТЕЦТВ) НА 2013-2018 РОКИ
1. Аналіз роботи комплексу за період із 2007 по 2012 роки
Комплекс створений як учбовий заклад нового типу 1996 року. Контингент комплексу складає близько 1000 учнів.
Головними завданнями обласного навчально-виховного комплексу є:


 • пошук і відбір талановитої учнівської молоді, в першу чергу з сільської місцевості Кіровоградської області;

 • здійснення довузівської підготовки учнів;

 • профільне навчання старшокласників, спрямоване на здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, набуття ними навичок дослідницько-пошукової діяльності;

 • створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум;

 • розвиток інтелектуальних здібностей і обдарованості, творчого мислення, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.


До складу обласного комплексу входять:

гімназія-інтернат  середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, який готує талановиту молодь до вступу до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

школа мистецтв – позашкільний заклад, в якому навчаються обдаровані учні від 5 до 20 років. Тут поглиблено вивчають хореографічні дисципліни, історію мистецтв, малюнок, живопис тощо. Школу мистецтв відвідують учні багатьох шкіл міста, а класи профорієнтації   учні середніх спеціальних закладів, студенти вищих навчальних закладів обласного центру.

Мала академія наук учнівської молоді – позашкільний заклад, де навчаються близько тисячі обдарованих учнів 8-11 класів із навчальних закладів області.
Створення умов для варіа­тивності навчання
На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та концепції профільного навчання в старшій школі у 10-11 класах гімназії здійснюється профільне навчання.

Метою профільного навчання є забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Залежно від профілю навчання варіативна складова навчального плану гімназії ІІ-ІІІ ступенів містила такі навчальні предмети: класичний танець, народно-сценічний танець, підготовка сценічних номерів, сучасний танець, українська мова, англійська мова, німецька мова, математика, інформатика, історія, музичний інструмент, малюнок.

Профільне навчання здійснюється за трьома напрямами: суспільно-гуманітарним, математичним та універсальним.
Очно-заочні підготовчі курси

для учнів 9 класів сільських шкіл області
З метою пошуку і відбору талановитої учнівської молоді, в першу чергу з сільської місцевості Кіровоградської області, створення рівних умов для здобуття якісної освіти в облкомплексі організована робота безкоштовних очно-заочних підготовчих курсів для учнів 9 класів сільських шкіл області. Листи з запрошенням взяти участь в роботі курсів надсилаються в кожну сільську школу області. Під час осінніх, зимових та весняних канікул учні мають можливість поглибити свої знання з базових предметів на очних консультаціях з викладачами гімназії, пройти пробні тестування з української мови, історії України, математики, іноземних мов, фізичної підготовки, отримати індивідуальні завдання на період між очними заняттями. Під час занять на очно-заочних підготовчих курсах учні отримують реальну картину своїх навчальних досягнень, мають можливість протягом року усунути виявлені недоліки, працюючи з кваліфікованими викладачами гімназії, шкільним вчителем, репетитором або індивідуально.
Школа мистецтв
Головним завданням є цілеспрямована організація навчального, позанавчального й вільного часу: надання кожній дитині можливостей максимального розвитку творчої індивідуальності; створення в колективі високої гуманності й поваги до особистості; формування в них потреби й готовності відчувати і творити красу у житті, звичку оцінювати факти і явища з позиції естетики; формування стійких інтересів до мистецтва, розуміння його ролі у суспільстві, духовному збагаченні; надання глибоких знань і чіткого уявлення про художні цінності, створені світовою культурою; виховання стійких оціночних критеріїв та емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва, явищ життя; розвиток здатності активної перетворюючої діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя і мистецтва.

У школі мистецтв на хореографічному відділенні навчається до тисячі учнів. Головне завдання – це створення умов для підтримання в школі широкого інтелектуального фону навчання, формування в учнів стійкого і глибокого інтересу до знань. Навчаючи здібних і обдарованих дітей, викладачі школи мистецтв прагнуть допомогти вихованцям проявити творчу активність, розвинути свою обдарованість, знайти власний нестандартний шлях розвитку.

Систематичні заняття та зацікавленість дітей хореографією дають можливість проводити з ними велику виховну роботу, використовуючи специфічні засоби танцювального мистецтва. Навчаючись у школі мистецтв, діти оволодівають виразними засобами танцю, досконало знайомляться з хореографічним мистецтвом, одержують певну танцювальну підготовку, розвивають свої танцювальні і творчі здібності. Під час занять в учнів формується художній смак, підвищується культура поведінки, їх творча активність.

До навчального плану школи мистецтв поряд із хореографічними дисциплінами включені предмети, що дозволяють дитині більш повно реалізувати себе: із 1-го класу – малюнок, з 4-го класу – початковий курс історії хореографії та сольний спів. Викладачі цих предметів ставлять перед собою за мету розкриття перед підлітками краси, широти й багатства світу мистецтв, ознайомлення дітей з різноманітними видами творчості – театрально-видовищним, художнім, музичним.

У реалізації цих завдань велику роль відіграють бесіди про мистецтво, колективні відвідування концертів хореографічних колективів, відвідування музеїв, виставок тощо.

Кожен педагог аналізує результативність своєї діяльності. І, безумовно, найголовніший критерій – особистість, яка виходить зі стін школи, її знання, її вихованість, культура. В учителів школи мистецтв є всі підстави бути задоволеними результатами своєї праці. Учні одержують ґрунтовні знання з дисциплін хореографічного циклу, уміння та навички, які дають можливість їм продовжувати освіту в комплексі гуманітарно-естетичного профілю, а далі – у вищих навчальних закладах країни.

Викладачі Джобадзе В.І., Дроздова І.В., Шупер О.А. вводять найменших учнів школи мистецтв у світ хвилюючих, радісних переживань, відкривають їм шляхи естетичного освоєння життя відповідно до їх вікових особливостей. Творча, послідовна і систематична робота цих педагогів дає свої позитивні результати. У підготовчих групах дітей в основі навчальної і виховної роботи лежить ігрова та творча діяльність, під час якої вихованці мають змогу в радісних, легких, красивих рухах передавати свої переживання і почуття.

Творчо працюють з дітьми викладачі Данілов І.В., Сивоконь Ю.М., Сущенко К.М., Коротков А.А., Головенко Я.В., Коваленко Н.М., Скрипник О.С. Вони багато уваги приділяють формуванню міцного колективу в класі, формують у дітей працелюбність і старанність, залучають своїх вихованців до світу прекрасного, навчають їх бачити справжнє мистецтво, виховують з ранніх років витончений смак, закладаючи основи, що допоможуть вихованцям стати особистостями з тонким почуттям прекрасного, з душею, відкритою проявам творчого таланту.

Тестування, проведене серед учнів 3 класу школи мистецтв, дало можливість визначити їх психологічну та фізичну готовність до вступу в 5 клас гімназії.

Протягом багатьох років школа мистецтв є опорною базою народного хореографічного ансамблю “Пролісок”, де діти у повній мірі можуть розкрити своє обдарування засобами хореографічного мистецтва, акторської майстерності, народної пісні. Головним балетмейстером ансамблю є народний артист України, професор Похиленко Віктор Федорович. Репертуар колективу є важливим показником високого рівня професійної майстерності його учасників. За роки існування ансамблю створено більше 120 хореографічних номерів малих і великих форм. Це – сюїти, композиції, картинки та мініатюри. Цікаво побудовані концертні програми ансамблю, які щорічно доповнюються та оновлюються, тепло сприймаються глядачами різного віку. Костюми колективу мають етнографічну цінність. Вони виготовлені руками народних умільців і мають усі елементи національного одягу давніх часів.

Колектив бере активну участь в усіх заходах, оглядах і конкурсах, що проводяться як у місті, області, державі, так і за кордоном.

«Проліску» випала велика честь бути учасником концертів-звітів майстрів мистецтв і художніх колективів перед мешканцями Києва та Москви, концертів для делегатів багатьох міжнародних з’їздів. Ансамбль – володар гран-прі “Слав’янський базар”. Географія творчих гастрольних турне колективу широка: Україна, Росія, Прибалтика, Югославія, Болгарія, Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Японія, Італія, Греція, Португалія, Іспанія та Канарські острови , де брав участь у міжнародних фестивалях.

Учасники ансамблю у повній мірі розкривають свої здібності засобами хореографії, акторської майстерності, народної пісні. Інтерес до хореографічного мистецтва формується під безпосереднім впливом вчителя і в значній мірі залежить від його особистості, ерудиції, педагогічного досвіду. Всі ці риси притаманні викладачу Коротковій В.М. Вона будує навчальний і виховний процес так, щоб рівень здобутих знань, сформованих умінь та навичок був критерієм ефективності навчання. Валентина Миколаївна – людина творчої вдачі, яка повністю віддається улюбленій справі. Любов і повагу учнів, колег по роботі вона завоювала своїми знаннями, фаховою майстерністю, порядністю, людяністю та доброзичливістю.

Велика увага у колективі приділяється проведенню відкритих уроків з хореографії, графік яких складається на кожне півріччя. Своїми здобутками, творчими знахідками викладачі школи мистецтв щедро діляться з колегами. Заслуговує уваги досвід проведення викладачами показових відкритих уроків для батьків. Це вже стало доброю традицією школи мистецтв, своєрідним звітом перед собою, учнями та їх батьками. Чудове дійство, в якому поєднуються мистецтво і вимоги програми, виконання обов’язкових хореографічних елементів. Цікаво пройшли відкриті уроки з класичного та народно-сценічного танців у п’ятому-восьмому класах (викладачі Коваленко Н.М., Головенко Я.В., Сивоконь Ю.М., Короткова В.М., Сущенко К.М., Данілов І.В., Коротков А.А. концертмейстери Гаян М.Г., Сайко Н.О., Чумаченко О.М., Горденко О.П., Карчевська Т.В., Гайдай Л.В., Поворозко Л.А.)

Щорічно першого червня відбувається звітній концерт комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв). Понад 500 учнів школи мистецтв і всі викладачі-хореографи беруть участь у цьому концерті. Цікавими були хореографічні композиції «Я з тобою», «Миттєвості», «Музичні канікули», «Весняні ігри дітей», «Криниченька», «Хлопчачі розваги», «Український святковий» у виконанні учнів 5-8 класів (викладачі Короткова В.М., Головенко Я.В., Сущенко К.М., Данілов І.В., Цапенко Є.В.), танець “Казкова країна” у виконанні учнів 6 та 8 класів (викладачі Коваленко Н.М., Сущенко К.М), “Веселі жабенята” у виконанні учнів 2 класів (викладачі Сущенко К.М., Джобадзе В.І., Дроздова І.В., Шупер О.А.) Слід відмітити ряд танцювальних номерів (“Солодкоїжки”, “Танець з книжками”, “Дощик”, “Літня фантазія”), в яких взяли участь понад 200 дітей від 6-річок до 3-го класу (викладачі: Данілов І.В., Дроздова І.В., Джобадзе В.І., Скрипник О.С., Сущенко К.М., Шупер О.А.). Цікавими були хореографічні композиції „Мазурка”, “Літні канікули”, “Курчата”, “ Полька” у виконанні учнів 5-8 класів (викладачі Короткова В.М., Головенко Я.В.). Завершив концерт “Футбольний карнавал” у виконанні народного хореографічного ансамблю “Пролісок”.

На базі школи мистецтв проходить постійно діючий семінар. За ці роки у ньому брали участь десятки вчителів, керівників хореографічних ансамблів, які підвищили свій професійний рівень.

Чимало викладачів школи мистецтв мають високі відзнаки за свою роботу. У школі на сьогодні працює більше 20 висококваліфікованих викладачів та концертмейстерів, із них два – народних артисти України, професори, один – заслужений діяч мистецтв України, шість – відмінники освіти України.

У 2007-2012 роках педагогічний колектив школи мистецтв працював над втіленням ефективних форм та методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, виконував завдання навчати працювати, навчати жити, навчати бути. Все найкраще і позитивне було використано в навчально-виховному процесі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 Миколаївської обласної ради
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка