Програма курсу “ Практичний курс латинської мови” Викладач: Серафімова О. В. Загальна характеристика. Факультет : гуманiтарний


Скачати 92.95 Kb.
НазваПрограма курсу “ Практичний курс латинської мови” Викладач: Серафімова О. В. Загальна характеристика. Факультет : гуманiтарний
Дата09.05.2013
Розмір92.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Програма курсу

Практичний курс латинської мови”
Викладач: Серафімова О.В.


  1. Загальна характеристика .

Факультет : гуманiтарний .

Кафедра iноземних мов та перекладу

Iндекс групи : ДП .

Cеместр : I

Заключна форма контролю : екзамен .

Кiлькiсть модулiв : 1 .

Викладачi : cт. викладач Серафiмова О. В.

Укладач електронної версiї : cт. викладач Серафiмова О. В.

2. Структура екзаменацiйного бiлета .

І. Латинська абетка.

1) Класифікація звуків.

2) Вимова голосних та приголосних.

3) Буквосполучення. Склад. Наголос.

II Іменник (Nomen Substantivum).

1) Основа іменників.

2) Лексичний мінімум іменників п'яти відмін.

3) Перша відміна іменників.

III Дієслово (Verpum).

1) Загальні відомості.

2) Відмінювання дієслів (Coniugatio).

3) Наказовий спосіб (Modus imperativus).

4) Порядок слів у латинському реченні.

IV Прикметник (Nomen adiectivum).

1) Перша група прикметників.

2) Суфікси прикметників.

3) Друга група прикметників.

4) Лексичний мінімум прикметників І-ІІ відмін.

V Друга відміна іменників (Declinatio secunda).

1) Словотворення.

2) Лексичний мінімум іменників чоловічого та середнього роду II відміни.

VI Третя відміна іменників (Declinatio tertia).

1) Типи відмінювання.

2) Іменники третьої відміни.

3) Лексичний мінімум іменників третьої відміни.

VII Теперішній час дієслова дійсного способу активного і пасивного станів (Praesens indicativi activi et passivi).

1) Зміна активної конструкції речення на пасивну.

2) Дієслово - esse - у теперішньому часі.

VIII Четверта відміна іменників (Declinatio guarta).

1) Суфікси іменників IV відміни.

2) Лексичний мінімум іменників IV відміни.

IX Прийменники (Praepositiones).

1) Сполучник (Coiunctia).

2) Численник (Numeralia).

X Минулий час дієслова активного і пасивного станів (Imperfectum indicativi activi et passivi).

1) Зміна активної конструкції речення на пасивну.

2) Форма дієслова - esse - у минулому часі.

XI П'ята відміна іменників (Declinatio quinta).

1) Типи відмінювання.

2) Лексичний мінімум іменників V відміни.

XII Прикметники III відміни.

1) Суфікси прикметників III відміни.

2) Супениі порівняння прикметників (Grandus comporationis adiectivorum).

3) Особливості утворення ступенів порівняння.

XIII Дієслово майбутнього часу активного і пасивного станів (Futurum indicativi activi et passivi).

1) Форми дієслова - esse - у майбутньому часі.

2) Утворення пасивної конструкції у реченнях.

XIV Прислівник (Adverbium). Займенник (Pronomen).

XV Латинські крилаті вирази. (Gaudeamus).

3. Теми контрольних робiт .

I Verbum. Modus imperativus. Praesens indicativi activi et passivi .

II Nomen Substantivum. Declinatio prima et secunda.

III Imperfectum indicativi activi et passivi. Declinatio tertia et guarta.

IV Nomen Adiectivum. Declinatio guinta. Futurum indicativi activi et passivi.

4. Структура курсу.

Курс "Латинська мова" вивчається продовж І семестру:

36 акад. годин практичних занять;

18 годин самостійної роботи.

Форма контролю: екзамен.

Оцінка за екзамен виставляється за підсумками проміжних письмових завдань та за усною відповіддю студента по екзаменаційному завданню.


5. Критерiї оцiнок комплексних контрольних робiт (ККР).

При виконанні завдань з курсу "Латинська мова" студент має розуміти теоретичні основи курсу і використовувати їх при виконанні практичних завдань.

При оцінці знань необхідно враховувати вміння студента:

- логічно, послідовно та акуратно висловлювати свою обізнаність з основними положеннями курсу;

- володіти інструментом пояснення та осмислення мовних явищ -лінгвістичною термінологією;

- самостійно аналізувати мовний матеріал;

- користуватись таблицями при виконані тих чи інших завдань.

Оцінки виставляються по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Оцінка "відмінно" виставляється, якщо студент виконав усі перелiчені умови та зробив необхідні висновки. Не зробив граматичних помилок, допустивши тільки описки.

Оцінка "добре" виставляється, якщо у відповіді допущені незначні неточності, допущено 1-2 граматичні помилки, виконана не зовсім акуратно.

Оцінка "задовільно" виставляється за умов порушень 1 і 2 критеріїв, робота виконана недбало, допущено близько 5 граматичних помилок.

Оцінка "незадовільно" ставиться при порушенні всіх критеріїв.


6. Список лiтератури .

1. Ярхо В.Н. Учебник латинского языка. Москва, Высшая школа, 1998.

2. Малинин А.М. Словник латинської мови, М., 1995.

3. Лобода В.И. Словник крилатих виразів, Київ, 1997

4. Кацман Н.Л. Помiчник при вивченні латинської граматики, Київ,1990.

5. Серафимова Е.В. Методичні по вивченню курсу "Латинська мова", Маріуполь, 2000.

6. Електроннi засоби до екзамену з курсу "Латинська мова".
7. Урахування рейтингу .
Іспит наприкінці семестру є необхідною ланкою в процесі навчання і не може заміняти окремі контрольні заходи щодо різних розділів (модулів) курсу. Як правило, тільки готуючись до іспиту, студент починає бачити дисципліну в цілому. Пропонується використовувати як заохочення іспит- автомат. На підготовку до іспиту студент має кілька днів, іспит провадиться у визначений час і у визначеній аудиторії.

Екзаменаційна оцінка враховує рейтинг та екзаменаційний результат. Студент має можливість підвищити свій рейтинг на іспиті.

1. Визначається рейтингова оцінка студента з навчальної дисципліни за семестр. Максимальна кількість рейтингових балів (М) дорівнює загальному числу годин, відведених для дисциплін у учбовому плані.Викладач повинен так оцінити кожен вид контролю, щоб сума максимальних балів (М) кількісно дорівнювала числу годин дисципліни.

2. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

е) Відвідування занять- 10%

f) Письмові види КСРС - 40%

g) Усні види КСРС-40%

h) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість -10%

Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

е) Вiдвiдування занять-10%

Навчальне навантаження

18

36

72

108

144

Оцiнка

100%

1,8 бала

3,6

7,2

10,8

14,4

вiдмiнно

90-80%

1.4 бала

2,8

5,6

8,7

11,5

добре

79-60%

1 бал

2,1

4,2

6,5

8,6

задовiльно

59-50%

0.6-0балiв

1,8

3,6

5,4

7,2

незадовiльно

Таким чином, якщо студент пропустив 8 годин аудиторних занять з загальної кількості 36, то він отримає (36-8): 36* 100%= 77% - 2,6 бала

Тепер викладач має поділити отриманий бал №1(2,6) на М№ 1(3,6) ОБ1:М1=0,72

f) Письмові види КСРС-40%

Припустимо, що студенти виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально

оцінювалась 5. Тож, 5+5= М2 . Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4=ОБ2 Це складає (7:10) ОБ2:М2

g) Усні види КСРС-40%100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 4 ,,Завдання для самостiйного опрацювання''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18-8): 18*100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із

таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1

b) Письмові види КСРС - 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студенти виконали дві письмові КСРС , кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4

3+4+7 =ОБ2 Коефіціент дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8

100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 2 ,,Питання до залiку''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

с) Усні види КСРС-40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студенти виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож,5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8

100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 2 ,,Питання до залiку''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

d) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали 4) Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції. За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей-1,4

Припустимо, що студенти виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 . Студент Ф. Отримав оцінки 3 ,2 та 4= ОБ3

h) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%

Припустимо, даний студент виконав яскравий переклад вірша. За творчість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- (відмінно) прояв однієї з цих якостей- (добре) одноразовий - (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- (незадовільно).

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4

Всього студент набрав ОБ1 + ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1-М2+М3+М4=М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5

3. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити екзаменаційну оцінку- автомат „добре".

Яхщо рейтинг складає від 4,7 балів до 5 балів, то пропонується виставити екзаменаційну оцінку — автомат „відмінно".

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити екзаменаційну оцінку -автомат „незадовільно".

4.Студент може спрогнозувати свою рейтингову оцінку за спрощеною схемою таким чином: сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до 0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка:

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04,03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних

мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)

Схожі:

ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З КУРСУ ІСТОРІЇ...
Укладач : ст викладач кафедри іноземних мов та перекладу Богатирьова Олена Євгенівна
Загальна характеристика
Перевiрка формування вмiнь i навичок з практичного курсу англiйської мови здiснюється у формi поточного контролю та пiдсумкового...
1. Загальна характеристика: Факультет: металургійний
Бгашев В. Н., Долматовская «Английский язык для машиностроительных вузов» М., 1990г
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство. Практичний курс" (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І.)
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇІІСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ
Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістич­на роль звуковідтворення в художніх текстах
Как, должно быть, было тяжело
Зразок тексту: див. Підручник „ Практичний курс англійського язика”, 3 курс, М
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка