ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 23-24 квітня 2008 року Київ 2008


НазваТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
Сторінка9/10
Дата14.05.2013
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

УДК377.02:[371.214.112:620] Зоя Кучер


ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ ПТНЗ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України відбувається природне оновлення національної освіти, яке обумовлено двома чинниками: поступовим входженням нашої країни до Європейського культурного простору та зміни професійних умов функціонування навчально-виховних закладів. У цьому контексті істотно зростає суспільне значення інновацій в усіх сферах, зокрема у системі національної освіти. Проте впровадження інноваційних педагогічних систем і технологій неможливе без відповідного методичного і програмованого забезпечення.

Проблемі підвищення ефективності навчання з використанням інформаційних технологій значна увага приділяється у працях Н.В. Волкової, Н.Є. Мойсеюк, О.М. Пєхоти, М.М. Фіцули та ін.

Про важливість розробки та використання навчально-контролюючих програм й електронних посібників у навчально-виробничому процесі писали такі науковці як А.В. Греков, А.В. Дворецька, А.С. Демушкін та ін.

Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджували А. Богатирьов, А. Жданов, Е.С. Полат та ін., психолого-педагогічні основи комп’ютерного навчання визначили А.И. Гусева Є.І.Машбиць, систему підготовки вчителя до використання інформаційних технологій запропонували та обґрунтували Р.С.Гуревич, М. І. Жалдак.

Зважаючи на актуальність зазначеної проблеми і потребу педагогів-практиків у навчально-контролюючих програмах та методичних рекомендаціях щодо їх використання, нами обрана тема дослідження та розроблено комплекс тестових завдань до вивчення учнями дисципліни “Матеріалознавство”. Тести введені в електронну навчально-контролюючу програму та рекомендовані для використання учнями ПТНЗ машинобудівного профілю.

Програма дозволяє використовувати необмежену кількість тем, питань і відповідей. Програма підтримує п’ять типів питань:

1. Вибір єдиної правильної відповіді. Відповідь на питання даного типу повинна бути тільки одна. Завдання полягає в тому, щоб вибрати із запропонованого списку варіантів відповідей тільки одну вірну.

2. Вибір декількох можливо правильних відповідей. У питаннях даного типу може бути декілька правильних відповідей. Завдання полягає в тому, щоб вибрати із запропонованого списку варіантів відповідей одну або декілька вірних.

3. Установка послідовності правильних відповідей. У питаннях даного типу всі відповіді є правильними. Завдання полягає в тому, щоб пронумерувати запропоновані варіанти відповідей в правильному порядку.

4. Установка відповідностей відповідей. У запитаннях даного типу передбачають декілька варіантів відповідей і декілька відповідностей варіантам відповідей. Завдання полягає в тому, щоб для кожного варіанту відповіді вибрати із запропонованого списку відповідностей варіантам одну або декілька вірних відповідей.

5. Введення відповіді вручну з клавіатури. У питаннях даного типу немає списку варіантів відповідей. Завдання полягає в тому, щоб набрати правильну відповідь уручну з клавіатури. Висота регістра букв відповіді значення не має.

У програмі є можливість використовувати музику, звуки, зображення і відеоролики. Будь-які дані можна роздрукувати на принтері, експортувати у файли різних форматів (Word, Excel, Access, HTML, XML, Текстовий файл, Paradox, DBase і ін.). На одному комп'ютері незалежне тестування можуть проходити декілька чоловік, що входять у програму під своїми іменами.

Програма складається з двох частин:

1.”Конструктор тестів. Редактор” - призначений для заповнення і редагування бази даних, а так само для різних настройок “Конструктора тестів”.

2. “Тренажер” (призначений для проведення тестування. База даних тем, питань і варіантів відповідей, а також різні додаткові настройки вводяться безпосередньо в програму – призначені для проведення тестування по тих темах і питаннях, які були занесені в базу даних за допомогою “Редактора”.

Програма містить потужню і гнучку систему виведення інформації з бази даних на друк. За допомогою цієї системи можна вивести дані на принтер, зберегти у файл або вивести інформацію на екран (попередній перегляд).

Передбачена можливість проведення тестування на одному комп'ютері декількома користувачами. Для кожного користувача заводиться персональна картка користувача, поля в якій можуть бути зміненими.

Програма забезпечує постановку питання в довільному порядку та можливість задавати ціну кожному питанню. Ціна питання обчислюється в балах. Є можливість обмежити відповіді по темі за часом, перервати тестування і продовжити його в інший час, виставляти підсумкову оцінку після закінчення тестування. Шкалу оцінок можна обрати від 2-х до 100-бальної системи.

Застосування навчальних програм в межах професійної системи освіти, на нашу думку, має значний вплив на результати навчання, посилення мотивації навчальної діяльності, засобу розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей учнів.

Проведений експеримент дозволив зробити такі висновки: використання навчально–контролюючих програм при вивченні матеріалознавства є доцільним і доступним для учнів ПТНЗ; в ході експерименту спостерігався поступовий відхід учнів від спроб “лобових” розв’язків проблеми методом сліпого перебору; зростало усвідомлене бажання спланувати і за можливості здійснити перевірку, що свідчить про формування елементів інформаційної культури.

Комп’ютерні навчальні програми дозволили забезпечити індивідуалізацію навчання, розширили використання наочних засобів, покращили ставлення учнів до навчання, дали їм можливість отримувати теоретичні знання, оцінювати свою фахову підготовку, встановлювати рівень знань при вивченні кожного модуля зокрема, здійснювати самоконтроль.

УДК 371.214.112:614.253.5 Ірина Радзієвська

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ
Орієнтація діючих педагогічних систем на засвоєння існуючих знань не задовольняє ні загальноосвітню школу, ні, тим паче, вишу школу [1]. Тому ми розглядаємо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу для підготовки медичних сестер як фундамент для застосування інноваційних технологій.

Реорганізація системи підготовки медичних сестер має на меті:

 1. Підвищення рівня їх фахової підготовки відповідно до вимог сучасної медичної науки та розвитку суспільства.

 2. Забезпечення євроінтеграції України та впровадження вимог Болонської декларації у сфері підготовки даних фахівців.

 3. Збереження ступеневості підготовки фахівців у сфері медицини та забезпечення її двохфазності (бакалавр - магістр).

 4. Максимальне збереження кращих традицій вітчизняної медичної школи у галузі підготовки даних фахівців [3,4].

 5. Оптимізація і раціональне використання мережі медичних навчальних закладів І-ІІ рівня в Україні.

 6. Зміщення акцентів на практичну професійну підготовку за рахунок вилучення частини дисциплін, що перевантажують навчальні програми та не вивчаються в країнах Європи.

 7. Запровадження європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) як інструменту укладання навчальних планів для забезпечення їх порівнюваності та мобільності студентів медичних навчальних закладів в Україні та Європі.

 8. Введення єдиної шкали оцінювання навчальних досягнень студентів з урахуванням досвіду вищих навчальних закладів Європи та США.

Проведений нами аналіз системи підготовки медичних сестер в Україні (молодших медичних спеціалістів та бакалаврів) з країнами Європи, США та Канади показує, що по деяких показниках існує ряд подібностей і водночас – розбіжностей [6].

Так, наприклад, до основних характерних ознак, які вказували на подібність змісту освіти зі спеціальності “сестринська справа” в Україні з іншими країнами можна було віднести те, що підготовка медичних сестер здійснюється на основі сестринської моделі (в Україні - починаючи з 2002 р.) та наявність доклінічного і клінічного етапів підготовки в медичних навчальних закладах.
З метою забезпечення приведення підготовки медичних сестер до основних принципів Болонської декларації та наближенню медичної (фармацевтичної) освіти до рівня міжнародних стандартів ми вийшли з пропозиціями:

1. Здійснити заходи щодо реформування системи підготовки медичних сестер (молодших медичних спеціалістів та бакалаврів).

2. Встановити термін підготовки дипломованої медичної сестри – 3 роки навчання на базі повної загальної середньої освіти.

3. Внести зміни до підготовки медичних сестер-бакалаврів зі спеціальності 6.110102 “сестринська справа” (рівень бакалавра), встановивши термін навчання – 1 рік (за денною формою);

4. Розробити стандарт освіти з магістратури зі спеціальності “сестринська справа”, що забезпечить подальший розвиток ступеневої медсестринської освіти в Україні та дозволить медичних сестер-магістрів залучати викладачами вищих медичних навчальних закладів [7,8].

Збільшення терміну підготовки дипломованої медичної сестри в Україні до 3-х років є потребою часу та умовою успішної інтеграції української медичної школи до європейського освітнього простору, що матиме наслідком реформування не тільки медсестринської освіти, а й медсестринської практики, підвищитья якість медичних освітніх послуг[2].
Література

 1. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. –2000. – Т. XXV.-№ 3.

 2. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. - № 6.

 3. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2003. – 200 с.

 4. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація//Дзеркало тижня. № 48(473). -13-19 грудня 2003.

 5. Матеріали Міжвузовської науково-практичної конференції „Розроблення та запровадження кредитно-модульних технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Черкаси, 2-3 грудня 2004. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2004. – 56 с.www.mon.gov.ua/ www.tspu.edu.ua/

 6. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., та ін.– Київ -Тернопіль: ТДПУ, 2004. – 147 с. ( www.tspu.edu.ua).

 7. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. Болонський процес у фактах і документах. Тернопіль: ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

ЗМІСТ
Юрій Жук

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ…………………………………3
Володимир Кобися

Використання комп’ютерно – орієнтованих

технологій навчання у

ПТНЗ…………………………………………………………………..…….5
Алла Кобися

Розвиток пізнавальної активності учнів ПТНЗ

засобами мультимедіа………………………………………….9
Любов Філіппова

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПРОЦЕСІВ

ОТРИМАННЯ І ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………...………………………….………………………..10
Світлана Тозюк

Електронна підтримка навчальних курсів У

системі підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю……………………………..…..13
Людмила Жиліна

Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій пІД ЧАС виВЧЕННЯ курсу “інформаційні системи і технології в обліку”……………………..………15
Людмила Шевченко

викладаннЯ курсу “Діловодство” у ПТНЗ засобами інформаційних технологій………………………………….17


Олена Юденкова

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ

ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПОЛІГРАФІЧНОЇ

ГАЛУЗІ…………………………………………………………………….19
Олександр Давиденко

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ……….21
Ірина Максименко

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

УЧНІВ ПТНЗ НА УРОКАХ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА……………………………………………...23
Наталія Домантович

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕНЯ ПРЕДМЕТА

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ” З ПРОФЕСІЇ ”СЛЮСАР З

РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ”……………………………….………..26
Оксана Дубініна

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ „ПЛОДООВОЧІВНИКІВ” В УМОВАХ ПТНЗ

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ……………………………………………30
Анатолій Запорожець

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ТРАКТОРИ” У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ

РОБІТНИКІВ-АГРАРНИКІВ……………………………………….33
Зоя Туряниця

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ………………..35
Олександр Сушенцев

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ

НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ………………………………………...38

Людмила Грибова

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ ТУРИЗМУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

УМОВАХ…………………………………………………………………41
Василь Моштук

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

МОЛОДІ ДО ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….44
Петро Д'ячков

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ……………………………….…………………………47
Людмила Романенко

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО

ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

АГРАРНОГО

ВИРОБНИЦТВА…………………………………………………...…….50
Володимир Христюк

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ

УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ………………………53
Катерина Романенко

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ………………………………………………………………56
Сергій Коваленко

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В

УМОВАХ ВПУ…………………………………..……………………….58
Олександр Сорочинський

Особливості змісту професійного навчання З

професії ”Слюсар з ремонту автомобілІВ”………........63

Наталія Самойленко
ДИДАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛЬНОГО

ПРЕДМЕТА „ТРАКТОРИ” У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ

РОБІТНКІВ З ПРОФЕСІЇ „ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

КАТЕГОРІЇ „А””………………………………………………………..…66
Надія Фоменко

ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ

НАВЧАННІ ФАХІВЦЯ ТУРИЗМУ ……………………………….69
Лариса Петренко

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ І СТРУКТУРУВАННЯ

ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА…………………………………………....71
Лариса Гриценко

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З КУРСУ „ХУДОЖНЄ РОЗМАЛЮВАННЯ ПО ДЕРЕВУ”…………………………………74
Лариса Ейвас

ФРОНТАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ У ЗМІСТІ ЗАНЯТЬ З

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА………………77
Лариса Корницька

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ У ПІДГОТОВЦІ

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО

ПРОФІЛЮ……………………………………..………………………81
Наталя Гончар

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ПРОФЕСІЙ „ХУДОЖНИК РОЗПИСУ ПО

ДЕРЕВУ”, „ВИКОНАВЕЦЬ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ

РОБІТ”, „ВИРОБНИК ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ІЗ КЕРАМІКИ”….85

Світлана Петрович

ЗМІСТ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ

ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ………………………………88
Олександр Пелих

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ МЕТИ НА УРОКАХ СПЕЦКУРСУ „ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО”…………………………………………92
Володимир Динько

ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ПРОФЕСІЇ „СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ”………………………...95
Віра Петрук

АЛГОРИТМ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА …………………………………………………….…......97

Зоя Кучер

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ

ПТНЗ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА……………………………………………101
Ірина Радзієвська

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ПЛАНІВ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В

УКРАЇНІ……………………………………………………………….104

НАШІ АВТОРИ

Грибова Людмила Володимирівна - молодший науковий співробітник лабораторії сфери послуг і туризму Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Гриценко Лариса Олександрівна – доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленко.
Гончар Наталя Станіславівна – молодший науковий співробітник лабораторії легкої промисловості та народних промислів Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Давиденко Олександр Сергійович - науковий співробітник транспорту, зв’язку і поліграфії Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Динько Володимир Анатолійович – директор експериментальної бази лабораторії транспорту зв’язку і поліграфії Бориспільського професійного ліцею.
Домантович Наталія Петрівна - молодший науковий співробітник лабораторії транспорту, зв’язку і поліграфії Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Дубініна Оксана Володимирівна - молодший науковий співробітник лабораторії аграрного виробництва Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Д’ячков Петро Романович - директор педагогічного коледжу Глухівського державного педагогічного університету.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Міністерства освіти і науки України з питань професійно-технічної освіти та Всеукраїнської виставки «Професійно-технічна освіта України...
НАКАЗ
З метою забезпечення виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України “Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
України від 29 серпня 2008 року №790 «Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних...
Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави:...
Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності...
ІНСТРУКЦІЯ
Міністрів України від 9 квітня 2008 року №338 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розпорядження голови...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 та згідно з районною Програмою зайнятості населення на 2008 рік, затвердженої...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
НАКАЗ
Міністерстві юстиції України 14. 12. 2007 р. №1374/14641, з 15. 06. 2008 до 01. 12. 2008 року проведено заключний ІІ етап Всеукраїнського...
Про проходження виробничої практики
В період з 10 березня 2008 року по 7 квітня 2008 року я проходив виробничу практику на кафедрі алгебри та математичної логіки механіко-математичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка