ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 23-24 квітня 2008 року Київ 2008


НазваТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
Сторінка2/10
Дата14.05.2013
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Електронна підтримка навчальних курсів У системі підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю
Нові інформаційні технології передбачають використання учнями комп’ютерної техніки. Потреба в інформаційних технологіях постійно зростає. Тому інформаційні технології навчання крім створення програмних засобів для комп’ютера мають передбачати створення електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) для учнів та викладачів. Суттєвим для означення електронного підручника є комп’ютерне моделювання явищ та процесів, а не тільки електронний спосіб зберігання та подання навчального матеріалу. Методично обґрунтоване використання ЕНМК забезпечить: функцію безперервного управління навчально–пізнавальною діяльністю учня з боку викладача дасть можливість говорити про реалізацію комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання.

Аналіз чинних програмних засобів, які є закінченими продуктами і поширюються через Інтернет, засвідчує, що різноманітні навчальні програми відомих розробників розраховано переважно на самостійне опанування навчального матеріалу і їх використовують переважно в системі дистанційної освіти та для підготовки абітурієнтів.

У методичних виданнях і матеріалах науково – методичних конференцій з’являються публікації про комп’ютерні програми, що моделюють окремі фізичні явища для потреб навчально-виховного процесу. Поява таких розробок цілком виправдана, оскільки в комп’ютерному програмному забезпеченні потрібна така сама різноманітність варіантів і підходів реалізації, яка є в навчальній літературі.

Значну кількість наукових праць присвячено використанню персонального комп’ютера для самостійного опрацювання матеріалу. Взагалі можна виокремити дві тенденції підходу до використання комп’ютера у навчальному процесі:

1. Комп’ютери оснащені відповідними програмами, що є діалогом між ним та учнем. А де ж викладачі, вчителі з їх досвідом, цілеспрямованістю, світоглядом і, нарешті, характером і недоліками? Їм відводиться роль кваліфікованих програмістів, які забезпечуватимуть комп’ютерний навчальний комплекс відповідними програмами.

2. Персональний комп’ютер – ефективне знаряддя праці викладача, вчителя, адміністратора, студента чи учня. Він також є ігровим партнером, помічником у набутті навичок чи то правопису, чи то друкування, інформатором і каталогом.

Ми виходили з того, що на уроці викладач, а вдома – підручник є основним джерелом знань та організатором навчальної діяльності учня. Тому комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу на уроці чи вдома мають відігравати допоміжну демонстраційну роль. Ця допомога буде суттєвою під час вивчення явищ, якщо слово викладача та реальний експеримент супроводжуватимуться комп’ютерними демонстраціями, що зображують мікро-, макро- і мегапроцеси, візуалізують певні поняття, пояснюють механізми явищ. Успіх впровадження засобів ІТКТ при підготовці фахівців залежить від комплексного підходу до питання інформатизації освіти, коли комп’ютерна техніка та сучасне програмне забезпечення впроваджуються в усі ланки навчального процесу. Широке застосування інформаційних технологій в освітній процес на основі сучасної комп’ютерної техніки і телекомунікаційних засобів створюють найбільш сприятливі умови для саморозвитку особистості тільки в тому випадку, коли інформатизація освіти охоплює не окремі дисципліни або форми проведення занять, а буде здійснюватися в рамках спроектованого креативного освітнього середовища. Таке освітнє середовище надає кожному учневі максимально реалізувати та розвинути свої творчі здібності

Вищезазначене дозволяє сформувати такі висновки:

  • використання засобів ІТКТ в навчальному процесі закладів професійно-технічного типу дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу,

  • сприяє формуванню професійних умінь та навичок майбутніх робітників;

  • засоби ІКТ у професійній підготовці орієнтовані не тільки на потреби та специфіку навчального процесу, а й на розвиток особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів;

  • підвищує професійну компетентність і вільну орієнтацію у сфері інформаційних технологій, гнучкість та адаптацію мислення при розв’язанні фахових завдань у майбутніх робітників.


УДК 371.333:004.9 Людмила Жиліна

Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій пІД ЧАС виВЧЕННЯ курсу “інформаційні системи і технології в обліку”
Необхідність розробки комплексу методичного забезпечення викладання курсу „Інформаційні системи та технології в обліку” пояснюється насамперед тим, що такий курс у професійно-технічних навчальних закладах почав викладатися лише в останні 4-5 років під час підготовки кваліфікованих робітників з професії „Оператор комп’ютерного набору. Обліковець”. І саме через це поки що відсутні навіть підручники, адаптовані до рівня сприйняття їх учнями ПТНЗ. Що ж стосується методичних матеріалів, призначених на допомогу викладачеві, то серед них можна виділити лише розробки окремих інструкцій до проведення лабораторно-практичних робіт з теми, але і вони насамперед можуть бути використані лише як інструктивний матеріал учнями і зовсім не розв’язують проблеми саме викладання дисципліни. Тому питання розробки навчально-методичного комплексу є гострим і не лише з зазначеного курсу, а практично з усіх інших спеціальних дисциплін, у яких вивчаються основи роботи на комп’ютері.

Структура розробленого ЕНМК з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку” включає:

- робочий навчальний план та програму дисципліни, розроблені у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 4121. К74039-2006 з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

- електронний навчальний посібник для учнів, що складається з чотирьох модулів (Основи бухгалтерського обліку. Облік за допомогою електронної таблиці Excel. Автоматизація обліку за допомогою програми „1С Предприятие” Автоматизація обліку за допомогою програми „Парус. Предприятие”);

- лабораторний практикум із завданнями, інструкціями та прикладами їхнього виконання;

- матеріали для контролю та самоконтролю знань та умінь учнів у вигляді тестів, контрольний питань та практичних завдань;

- додаткові матеріали та завдання підвищеної складності, які призначені для розширення та поглиблення знань та умінь учнів;

- методичний посібник, який містить розгорнуті плани, методичні рекомендації та рекомендації з використання ЕНМК під час проведення занять;

- ілюстративні матеріали; словник термінів; рекомендовану літературу.

Найскладнішим у розробці комплексу є добір та адаптація матеріалів до освітнього рівня кваліфікованого робітника. Матеріали курсу розроблені так, щоб забезпечити вивчення основ роботи в сучасних інформаційних системах на прикладі універсальних бухгалтерських програм „1С: Предприятие” та „Парус. Предприятие”, формування загальних навиків роботи в програмах подібного рівня.

Теоретичний матеріал, що вивчається в курсі, побудований за модульною системою так, щоб забезпечити поетапне просування учня у навчанні. Інструкції до виконання лабораторних робіт розроблені так, щоб, поступово додаючи від роботи до роботи 2-3 нові прийоми в кінці вивчення курсу, учень оволодів всіма необхідними прийомами роботи і був підготовлений для подальшого просування в самоосвіті та професійної діяльності.

Добір завдань підвищеної складності для найталановитіших учнів дозволяє, в свою чергу, не гальмувати їхнього просування у вивченні предмету.

Впровадження електронних навчально-методичних комплексів дозволяє формувати в учнів уміння самостійного придбання знань, що дозволяє підвищувати якість підготовки фахівців.


УДК[377.112.4+004.9]:35.0771 Людмила Шевченко

викладаннЯ курсу “Діловодство” у ПТНЗ засобами інформаційних технологій

Актуальною проблемою сьогодення є швидке та якісна підготовка фахівців з усіх галузей знань, а в зв’язку з цим – необхідність індивідуалізації навчання, що має бути орієнтована на потреби і мету навчання учня.

Перспективним для розв’язання цієї проблеми є використання інформаційних технологій (ІТ). Все більшого поширення набуває використання цифрових мультимедійних засобів для створення допоміжних засобів навчання. Використання презентацій, фільмів може виконувати такі функції: пізнавальну, демонстраційну, розвивальну та інші. При цьому ІТ дозволяють створювати віртуальні моделі, що імітують реальне сприйняття.

Зазначений вище підхід становить один із можливих шляхів оптимізації методики навчання, що передбачає створення ЕНП, відповідно можна виділити такі етапи проектування електронного навчального посібника (підручника):

  • побудова моделі змісту навчального матеріалу;

  • розробка сценарію для посібника;

  • побудова сценаріїв та алгоритмів для навчальних пакетів.

Отже, на сучасному етапі комплексом навчальних засобів може стати інформаційно-освітнє середовище ЕНП, головне призначення якого – формування та закріплення знань, умінь та навичок певної предметної галузі в певному обсязі та індивідуальному режимі праці.

Розробляючи інформаційні технології навчання, наш навчальний заклад приділяє значну увагу автоматизованому контролю знань учнів. Вирішуючи питання розробки інформаційних технологій навчання, ми розробили систему тестового контролю знань учнів.

Електронний зошит тестів складений у вигляді електронних сторінок зошита з кожної теми, що вивчається.

Учень має змогу під час вибору відповіді ставити позначку, наприклад “1”, навпроти своєї відповіді; перед тестуванням учень знайомиться з інструкцією роботи з зошитом.

Результати тестування з кожної теми подаються у вигляді таблиць, в яких зазначено суму балів, що одержав учень, відсоток правильних відповідей та рівень досягнень учня з обраної теми.

Такий електронний зошит можна використовувати для самоконтролю знань учнів, а також під час поглибленого вивчення навчальних дисциплін.

Реалізуючи будь-яку систему тестування знань учнів, слід враховувати галузь використання тестів, кількість учнів, наявність людських та механічних ресурсів для реалізації тестів.

Обробка результатів тестування дає можливість зробити такі висновки:

1. Тестовий контроль викликає значну зацікавленість в учнів, сприяє подоланню психологічного бар’єру між учнями та комп’ютером.

2. Тестування знань учнів відповідає критерію об’єктивного оцінювання за рахунок автоматизованого контролю.

3. Відбувається значна економія навчального часу.

4. Здійснюється якісний та ефективний відбір тестів з диференціацією навчального матеріалу, а також з урахуванням підготовки, психо-фізіологічних характеристик учнів.


УДК[37.01:011.895]: [377.121.2:655] Олена Юденкова

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

У сучасних ринкових умовах професійно-технічні навчальні заклади є об’єктами конкуренції на ринку освітніх послуг. Під поняття конкуренції підлягають і учень навчального закладу, і випускник, і сам навчальний заклад. Перспективним напрямом вирішення проблем у цій сфері є створення умов для підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей виробництва, здатних до використання інноваційних виробничих технологій.

Об’єктивною основою для зазначеного твердження є Закони України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про інноваційну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

Упровадження інноваційних технологій в процес виробництва є актуальним для всіх галузей економіки. Зокрема, за останні роки підготовка та виробництво друкованих засобів інформації зазнали і продовжують зазнавати значних змін. Особливо це стосується видавничого процесу, де сьогодні не можна обійтись без сучасних комп’ютерних видавничих систем (КВС), які на основі електроніки, комп’ютерної і лазерної техніки революціонізували цей процес. Розвиток КВС значно впливає також на суміжні видавничо-поліграфічні системи. Цифрова технологія дедалі все більше поширюється, особливо після появи сканерів і цифрових фотоапаратів, коли стало можливим одержувати й обробляти первинну інформацію в цифровому вигляді.

Виходячи з вище зазначеного, актуалізувалася потреба оновлення змісту підготовки висококваліфікованих робітників для видавничо-поліграфічної галузі шляхом впровадження в навчальний процес ПТНЗ інноваційних виробничих технологій. Саме такий підхід є провідною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної галузі. Мета професійно-технічних навчальних закладів, викладачів та майстрів виробничого навчання – навчити майбутнього робітника не тільки первинним фаховим знанням та дати йому основні практичні навички, а й сприяти розвитку здатності застосовувати поліграфічні виробничі інновації. Це дозволить йому витримати конкуренцію на ринку праці, в протилежному випадку є загроза стати безробітнім.

У процесі запровадження інноваційних виробничих технологій в ПТНЗ поліграфічного профілю є певні проблеми. Наприклад, виробничі інноваційні технології розвиваються дуже стрімко. Водночас у поліграфічних навчальних закладах програми теоретичного і виробничого навчання неадекватно відображають стрімке оновлення поліграфічного виробництва. Сучасне навчально-методичне забезпечення дидактичного процесу (підручники, посібники, програмні педагогічні засоби навчання, методики виробничого і теоретичного навчання) не здатне динамічно реагувати на вимоги сучасного виробництва, у навчально-виробничому процесі не враховуються регіональні особливості ринку праці поліграфічної галузі.

Кардинальні економічні реформи, перехід до ринкових відносин викликали необхідність теоретичного забезпечення процесу впровадження інноваційних виробничих технологій у професійно-технічні навчальні заклади, обґрунтування та розробки навчальних планів і програм, експериментальної апробації навчально-методичних комплексів, створених на їх реалізацію. З цією метою на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій створено експериментальний педагогічний майданчик (Наказ МОН № 213 від 16.03.07), керівником якого призначено директора центру В.А. Макарова та до керівництва науковою роботою залучено Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та Інститут професійно-технічної освіти України АПН України.

У програмі діяльності експериментального педагогічного майданчику передбачено дослідження регіонального ринку праці, ринку реалізації продукції, співробітництво з соціальними партнерами; підвищення кваліфікації, перепідготовка та стажування інженерно-педагогічних працівників; впровадження у навчальні плани нових предметів відповідно до вимог ринку праці; розробка та впровадження у процес теоретичного і виробничого навчання нових інструментальних засобів викладацької діяльності; організація короткотермінових курсів для професій, що користуються попитом на регіональному ринку праці тощо.

Отже, впровадження інноваційних виробничих технологій в процес підготовки висококваліфікованих робітників поліграфічної галузі підтверджує дію об’єктивного закону відповідності змісту професійно-технічної освіти актуальному стану виробництва та ринка праці. Це об’єктивний закон, який визначає характер взаємозв’язку професійно-технічної освіти з виробництвом і особливостями ринку праці в усіх соціально-економічних умовах та історичних формаціях.


УДК377.112.4:629.3.083.5 Олександр Давиденко

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
В умовах розбудови української держави, глибоких і динамічних перетворень, що відбуваються в усіх сферах нашого суспільства, впровадження ринкових відносин та новітніх технологій вимагає реформування і системи освіти. У професійно-технічній освіті триває процес розроблення та затвердження державних стандартів освіти, впроваджуються новітні технології навчання, підвищується професійна підготовка випускників. Вимоги до цих змін та нововведень закладені в нормативних документах та законодавстві України. Для їх успішної реалізації головним є завдання забезпечення підготовки конкурентоздатних працівників для всіх галузей виробництва. Подальший розвиток нашої держави, прискорення науково-технічного прогресу, розвиток сучасних економіко-правових відносин у нашій країні неможливі без підвищення якості освіти громадян України, а особливо старшокласників, учнів професійно-технічної освіти як майбутніх фахівців всіх галузей виробництва.

Ринок продажу автомобільної техніки у нашій країні зростає швидкими темпами, що призводить до збільшення кількості автотранспортного парку і в свою чергу призведе до потреби його якісного обслуговування. Наслідком цих процесів стане гостра потреба у кваліфікованих робітниках з ремонту та технічного обслуговування автомобільного транспорту.

Підготовка кваліфікованого робітника з ремонту й технічного обслуговування автомобілів передбачає опанування широкого спектру предметів, але найбільш важливим є „Спеціальна технологія”. Знання з даного предмета і позиціонують його як фахівця в галузі ремонту та технічного обслуговування автомобілів. „Спеціальна технологія” є комплексним предметом і включає в себе відомості з таких дисциплін: „Слюсарна справа”, „Основи машинознавства”, „Будова автомобілів”, „Технічне обслуговування автомобілів”, „Ремонт автомобілів”, ”Стандартизація та контроль якості”. Важливим аспектом вивчення предмету „Спеціальна технологія” є відповідність його змісту вимогам сучасного автомобілебудування та ринку сервісного обслуговування та ремонту автотранспорту. Розглянемо можливості впровадження новітніх технологій автомобілебудування в зміст тем „Будова автомобілів” та „Технічне обслуговування автомобілів” предмета „Спеціальна технологія”.

У нинішній час всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля зазнали суттєвих змін та істотно ускладнилися. Завдяки цьому зросли швидкості, підвищилися потужність, економічність, комфортабельність автомобілів, поліпшився їхній дизайн. Крім того, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість. Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість закордонних обладнуються комп’ютерами. Тому доцільним є оновлення змісту навчального предмету “Спеціальна технологія” для професії слюсар з ремонту автомобілів [1].

Вивчення автомобілів на базі однієї або кількох моделей не може дати уявлення про будову й роботу всіх існуючих автомобілів. Аби підготувати спеціаліста з експлуатації й технічного обслуговування автомобілів за короткий час, відведений навчальною програмою, необхідно забезпечити засвоєння сутності окремих процесів і явиш, що забезпечують роботу автомобіля, викласти принципи, на яких вони ґрунтуються, а потім на цій підставі роз’яснити будову механізмів, котрі реалізують зазначені процеси.

За сучасних умов, коли відбувається боротьба з забрудненням навколишнього середовища і постійним дорожчанням ціни на пально-мастильні матеріали, сучасна автомобільна промисловість впроваджує у виробництво нові технології, які тягнуть за собою ускладнення будови та зміни принципів роботи окремих вузлів, а й подекуди агрегатів у цілому. Тому враховуючи ці нововведення автомобілебудівної промисловості доцільним було б запровадити у зміст предмета „Спеціальна технологія” відомостi, які б розвивали професійний кругозір та забезпечували розуміння сучасних автомобільних технологій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Міністерства освіти і науки України з питань професійно-технічної освіти та Всеукраїнської виставки «Професійно-технічна освіта України...
НАКАЗ
З метою забезпечення виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України “Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
України від 29 серпня 2008 року №790 «Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних...
Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави:...
Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності...
ІНСТРУКЦІЯ
Міністрів України від 9 квітня 2008 року №338 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розпорядження голови...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 та згідно з районною Програмою зайнятості населення на 2008 рік, затвердженої...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
НАКАЗ
Міністерстві юстиції України 14. 12. 2007 р. №1374/14641, з 15. 06. 2008 до 01. 12. 2008 року проведено заключний ІІ етап Всеукраїнського...
Про проходження виробничої практики
В період з 10 березня 2008 року по 7 квітня 2008 року я проходив виробничу практику на кафедрі алгебри та математичної логіки механіко-математичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка