Основні блоки IBM PC


НазваОсновні блоки IBM PC
Сторінка5/8
Дата17.03.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Копіювання формул


Формули можна копіювати, використовуючи відомі способи. Але, якщо необхідно скопіювати формулу в групу сусідніх комірок, то можна виконати наступні дії:

 1. Виділити комірку з формулою, яку потрібно скопіювати.

 2. Розмістити покажчик миші на маркері заповнювання.

 3. Перемістити маркер заповнювання таким чином, щоб область виділення покрила всі комірки, в які потрібно скопіювати формулу.

Абсолютні і відносні адреси комірок

При копіюванні формули із однієї комірки в іншу посилання на комірки в них змінюються відповідно їхньому новому розміщенню. Наприклад, комірка В11 містить формулу =В5+В6+В7+В8+В9. Після копіювання її в комірку С11, вона зміниться на =С5+С6+С7+С8+С9. Таким чином змінюються відносні адреси комірок.

Іноді при копіюванні формул потрібно, щоб посилання на комірки не змінювались. В цьому випадку використовуються абсолютні адреси комірок.

Визначення. Абсолютним називається посилання, яке не змінюється при копіюванні формули в іншу комірку. Відносне посилання відповідно змінюється при копіюванні.

Щоб посилання на комірку було абсолютне, потрібно поставити перед буквою і цифрою в адресі комірки знак долара ($). Замість знака $ можна просто ввести адрес, а потім натиснути F4.

Якщо в одній і тій же формулі одночасно використовуються абсолютні і відносні посилання, вони називаються змішаними. Наприклад, посилання на стовпчик може бути абсолютне, а на рядок – відносне, як в формулі =$А2/2. Якщо ввести цю формулу в комірку С2, а потім скопіювати її в D10, вона перетвориться в =$А10/2. При цьому посилання на номер рядка зміниться, а стовпчика – ні. Якщо посилання на стовпчик - відносне, а на рядок – абсолютне, як в формулі =А$2/2, то при введенні цієї формули комірку С2, а потім скопіювати її в D10, вона перетвориться в =B$2/2.

Для введення змішаних посилань також можна після введення адреси натискати F4 до появи потрібного посилання.

4. Використання функцій у табличному процесорі Microsoft Excel
Функція – це вже готова складна формула, по якій виконуються операції обчислення над групою даних визначеного типу.

Аргументами функції являються посилання на комірки, імена комірок та числові значення.

Кожна функція складається із 3 частин:

 • знак дорівнює;

 • ім’я функції, що вказує, яку операцію необхідно виконати;

 • аргумент функції вказує адреси комірок, значення яких використовуються в обчисленнях (необов’язковий параметр).

Функцію можна ввести в рядок формул самостійно або за допомогою майстра формул.

Найбільш часто використовувані функції

Функція

Приклад

Призначення

СРЗНАЧ

=СРЗНАЧ(В4:В9)

Обчислює середнє значення вказаної групи чисел.

СЧЁТ

=СЧЁТ(А3:А7)

Підраховує кількість чисел у списку аргументів. Враховуються аргументи, які являються числами, порожніми значеннями, логічними значеннями, датами; аргументи, які являються значеннями помилки або текстами, що не можна інтепретувати як числа, ігноруються.

Якщо аргумент являється масивом або посиланням, то підраховуються тільки числа в цьому масиві або посиланні. Порожні комірки, логічні значення, тексти і значення помилок у масиві або посиланні ігноруються.

СЧЁТЕСЛИ

=СЧЁТЕСЛИ(А1:В8;”>45”)

Підраховує кількість комірок діапазону із значеннями, які задовольняють вказаному критерію.

СЧЕТЗ

=СЧЕТЗ(А3:А7)

Підраховує кількість непорожніх значень у списку аргументів.

СЧИТАТЬПУСТОТЫ

=СЧИТАТЬПУСТОТЫ (А3:А7)

Підраховує кількість пустих комірок діапазону.

ЕСЛИ

=ЕСЛИ(А3>100,A3*2;A2*2)

Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція ЕСЛИ використовується для умовної перевірки значень і формул.

Синтаксис:

ЯКЩО(лог_вираз;значення_якщо_истина;значення_якщо_ложь)

Лог_вираз - це будь-яке значення або вираз, що при обчисленні дає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ.

Значення_якщо_істина - це значення, що повертається, якщо лог_вираз має значення ИСТИНА. Якщо лог_вираз має значення ИСТИНА і значення_якщо_истина опущена, то повертається значення ИСТИНА. Значення_якщо_истина може бути іншою фор­мулою.

Значення_якщо_ложь - це значення, що по­вертається, якщо лог_вираз має значення ЛОЖЬ. Якщо лог_вираз має значення ЛОЖЬ і значення_якщо_ложь опущена, то поверта­ється значення ЛОЖЬ. Значення_якщо_ложь може бути іншою формулою.

МАКС

=МАКС(В4:В10)

Обчислює максимальне значення із групи комірок.

МИН

=МИН(В4:В10)

Обчислює мінімальне значення із групи комірок.

СУММ

=СУММ(А1:А10)

Обчислює загальну суму значень, занесених у вказані комірки.

СУММЕСЛИ

=СУММЕСЛИ(А2:А4,>100,В2:В4)

Обчислює суму всіх значень вказаної групи комірок, якщо комірки задовольняють певним умовам.

ABS

=ABS(-56)

Повертає абсолютне значення числового аргументу.

КОРЕНЬ

=КОРЕНЬ(А5)

Повертає значення квадратного кореня.

COS

=COS(В6)

Повертає косинус числа.

SIN

=SIN(F5)

Повертає синус числа.

TAN

=TAN(D3)

Повертає тангенс кута.

СЦЕПИТЬ

=СЦЕПИТЬ(А1;” “;В1)

Використовується для об’єднання текстових рядків в один. Текстові рядки також можна з’єднувати за допомогою оператора &. (=А1&” “&В1).

ОКРУГЛ

=ОКРУГЛ(123,456;1) – повертає число 123,5

=ОКРУГЛ(123,456;-1) – повертає число 120

Округлює число до вказаної кількості знаків. Її синтаксис ОКРУГЛ(число, число_розрядів). Аргумент число_розрядів визначає до якого знака число буде округлятися. Якщо його значення менше 0, то округлюється число вліво від коми, якщо більше нуля, то округлення йде справа від коми. Аргумент число_розрядів, що дорівнює нулю, округлює до найближчого цілого.

СЕГОДНЯ

=СЕГОДНЯ();

Повертає поточну дату.

ТДАТА

=ДАТА();

Повертає поточну дату і час.


Функція Автосумма

Оскільки функція СУММА часто використовується в Excel, її кнопка винесена на стандартну панель інструментів. Для того щоб нею скористатися, потрібно виділити комірку, в якій буде обчислюватися сума і натиснути кнопку Автосумма. Комірки, які потрібно додати, визначаються автоматично. Якщо просумовані не ті комірки, які потрібно, то треба виділити необхідний діапазон комірок і натиснути Enter.

Використання майстра функцій

 1. Виділити комірку, в яку необхідно ввести функцію.

 2. Натиснути кнопку Вставка функции.

 3. В діалоговому вікні Мастер функции вибрати категорію функцій.

 4. В розділі Функция вибрати необхідну функцію.

 5. Для того, щоб отримати більше інформації, зв’язаної з функцією, натисніть кнопку запуску помічника. У вікні помічника виберіть Справка по этой теме, а потім Справка по выделенной функции. З'явиться вікно довідкової системи з детальною інформацією.

 6. Після вибору функції з’являється палітра формул.

Палітру формул можна активізувати декількома способами:

 • при виборі функції в діалоговому вікні Мастер функции;

 • якщо виділити комірку, в якій вже є функція, і натиснути кнопку Вставка функции;

 • натиснути кнопку Изменить формулу в рядку формул і вибрати необхідну функцію із списку, який з’являється на місці поля імені.

Знаходячись в палітрі формул можна також виділяти комірки, на які необхідно зробити посилання в аргументах. Для цього, знаходячись в палітрі формул, потрібно перемістити курсор в поле, в якому необхідно ввести посилання на комірку, і виділити в робочому листі комірку чи діапазон комірок. Якщо палітра формул закриває комірки, які потрібно виділити, її можна або перемістити, або скористатися кнопками свернуть/развернуть.

В Excel можна створювати вкладені функції. При цьому в якості аргументу функції вводиться інша функція за допомогою списку, що знаходиться на місці поля імені. При створенні вкладеної функції, активна функція виділяється жирним шрифтом в рядку формул. Якщо потрібно зробити активною іншу функцію, то натисніть на її назві в рядку формул.

В Excel можна вкласти до 7 функцій.

5. Бази даних у Microsoft Excel. Використання Автофільтру та розширеного фільтру
Програма Excel найчастіше використовується для роботи із списками, тобото з базами даних. По своїй суті список – це впорядкований набір даних, який можна розглядати як табличну базу даних.

Інформація у табличній базі даних згрупована у стовпчики – записи і рядки – поля. У першому рядку таблиці, як правило, знаходяться заголовки, в наступних – дані.

У запису містяться відомості про одну людину, виріб, подію тощо. Кожен запис в базі даних складається з однакових полів. Між електронними таблицями і базами даних існує досить тісний зв’язок: бази даних і електронні таблиці – дві різні можливості обробки рівнозначної інформації.

Дані в таблицю можна вводити за допомогою форми. Форма являє собою діалогове вікно для створення та редагування записів. Щоб ввести дані за допомогою форми потрібно виконати дії:

 1. Вказати комірку, починаючи з якої будуть додаватись в список нові записи.

 2. Виконати команду Данные → Форма і у діалоговому вікні натиснути кнопку «Добавить».

 3. Ввести дані нового запису використовуючи клавішу Tab або натискання лівою кнопкою миші для перходу дл наступного поля, або Shift + Tab для переходу до попереднього поля.

 4. Заповнивши поля знову натиснути кнопку «Добавить».

 5. Завершивши введення записів натиснути кнопку «Закрыть».

Пошук даних за допомогою форми

 1. Виділити будь-яку комірку списку та виконати команду Данные → Форма.

 2. Натиснути на кнопку «Критерии».

 3. Для перегляду знайдених записів натиснути кнопку „Далее” або „Назад”.

Впорядкування та фільтрація даних

Для впорядкування даних потрібно виконати дії:

 • Виділити діапазон даних для впорядкування.

 • Виконати команду Данные → Сортировка.

 • Вибрати послідовно стовпці для сортування.

 • Натиснути на кнопку „ОК”.

Фільтрація являє собою виділення певних записів, які задовольняють задані критерії. В Excel передбачені 2 режими фільтрації: „Автофильтр” і „Расширенный фильтр”.

Для використання «Автофильтра» потрібно виконати дії:

 • Виділити непорожню комірку таблиці.

 • Виконати команду Данные → Фильтр → Автофильтр. Справа від назви кожного стовпця з’явиться кнопка для відкриття списку .

 • Список кнопки відкриває позиції «Все», (Первые 10…), (Условие…), потім йдуть елементи стовпця в алфавітному порядку.

 • Після введення критеріїв відбору в таблиці залишаться тільки ті записи, які задовольняють введеному критерію.

Для відміни фільтрації потрібно виконати команду Данные → Фильтр →Отобразить всё.

„Расширенный фильтр” дозволяє оформити критерій для фільтрації у вигляді таблиці і ввести відфільтровані записи у будь-який діапазон робочого листа. Для цього потрібно:

 1. Створити таблицю-критерій. Для цього в рядок під існуючою таблицею, пропустивши декілька рядків, скопіювати назви всіх стовпців. Рядком нижче підж назвами ввести з клавіатури критерії відбору.

 2. Виділити будь-яку комірку вихідної таблиці та виконати команду Данные → Фильтр →„Расширенный фильтр”.

 3. У діалоговому вікні, що з'виться, необхідно задати такі параметри:

  • «Исходный диапазон» - виділити діапазон вихідної таблиці.

  • Діапазон условий” – натиснути кнопку справа від даного поля, а потім на робочому листі виділити лівою кнопкою миші потрібний діапазон разом із заголовками. Післі цього ще раз натиснути вправа від поля вводу.

  • Поместить результат в диапазон” – задати комірки для розміщення результатів фільтрації (аналогічно попередньому). Для виконання цього пнкту потрібно встановити прапорець у поле „скопировать результат в другое место”.

Натиснути на кнопку «ОК».

6. Побудова діаграм у Ехсеl
Інформацію, що міститься в таблиці, можна зобразити у графічному вигляді за допомогою діаграми. Серед діаграм є такі: гістограма, лінійчата, графік, кругова, крапкова, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, бульбашкова, біржова, циліндрична, конічна, пірамідна тощо.

Основою для всіх цих діаграм і графіків є три різновиди: кругова діаграма, стовпчикова діаграма, лінійний графік.

Кругові діаграми наглядно показують співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму виводяться співвідношення показників, РОЗМІЩЕНИХ В ОДНОМУ РЯДКУ АБО СТОВПЧИКУ, співвідношення вказуються у процентах від цілого.

Стовпчикові діаграми краще показують кількісні характеристики ОДНОЧАСНО В КІЛЬКОХ РЯДКАХ І СТОВПЧИКАХ.

Лінійний графік краще використовувати для зображення змін показників ПРОТЯГОМ ВИЗНАЧЕНОГО ЧАСУ.

Створення діаграми

 1. Виділити дані, по яким необхідно побудувати діаграму. Можна включити в діапазон імена груп комірок.

 2. Натиснути кнопку „Мастер диаграмм”.

 3. В діалоговому вікні „Мастер диаграмм” вибрати тип і вид діаграми.

 4. Натиснути кнопку „Далее”.

 5. В другому діалоговому вікні на вкладці «Диапазон даннях» можна вибрати (або змінити) діапазон даних листа, що використовується для діаграми, за допомогою поля Діапазон. Якщо перед початком роботи з майстром діаграм дані не були виділені, то, використовуючи це поле, можна їх виділити зараз. Якщо діалогове вікно перекриває необхідний діапазон комірок, то його можна перемістити або скористатися кнопкою свернуть/развернуть. Уточнити орієнтацію діапазону даних діаграми за допомогою перемикачів рядків і стовпчиків.

 6. Після перевірки і зміни всіх необхідних параметрів натисніть кнопку „Далее”.

 7. У третьому діалоговому вікні є шість вкладок:

 • Заголовки” - вводиться назва діаграми та назви координатних осей.

 • Оси” - дозволяє вибрати способи відображення написів на осях.

 • Линии сетки” - для спрощення роботи із значеннями діаграми можна добавити основні та проміжні лінії.

 • Легенда” - можна розмістити на діаграмі у вибраному місці пояснюючий текст.

 • Подписи данных” - в залежності від типу створюваної діаграми можна використовувати різні підписи даних, які представляють собою мітки діаграми, що вказують дійсне значення точки даних.

 • Таблица данных”- дозволяє добавляти в створювану діаграму таблицю з даними. Ця таблиця розміщується поруч з діаграмою і відображає її реальні значення, що використовується для її побудови.

 1. Виконавши установку необхідних параметрів на кожній із вищеперерахованих вкладок, потрібно натиснути кнопку „Далее”.

 2. На останньому етапі роботи майстра діаграм визначається місцезнаходження створеної діаграми. Її можна вмонтувати як об’єкт робочого листа або створити окремий діаграмний лист в робочій книзі.

Модифікація діаграм

Майстер діаграм може використовуватися не тільки для створення діаграм, але й для їх зміни. Кожен етап його роботи можна пройти окремо, використовуючи команди меню Диаграмма (для його появи необхідно виділити діаграму).

 • Команда „Тип диаграммы” відкриває діалогове вікно першого етапу роботи майстра діаграм, що дозволяє змінити тип діаграми.

 • Команда „Исходные данные” відкриває діалогове вікно другого етапу, де можна визначити використовувані для побудови діаграми дані.

 • Команда „Параметры диаграммы” відкриває діалогове вікно третього етапу, що дозволяє встановити параметри форматування і відображення діаграми.

 • Команда „Размещение” відкриває діалогове вікно четвертого етапу, в якому можна вибрати робочий лист книги для розміщення діаграми або включити її в окремий діаграмний лист.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема: Основні блоки ЕККА
Усі електронні контрольно-касові апарати, незалежно від їх типу та моделі, складаються з таких основних блоків
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004
1 Міні-кейс 1 «Реорганізаційні процеси в IBM»
Першим етапом реорганізації стало делегування повноважень для прийняття рішення по відношенню до товарів та ринків менеджерам автономних...
Урок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми
...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
При виконанні лабораторної роботи не ігноруйте правила техніки безпеки, ретельно виконуйте рекомендації інструкцій по експлуатації...
ТЕМА 4 ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Дж. Стігліц визначає чотири загальних регулятивних блоки: грошово-кредитні (монетарні); бюджетно-податкові; зовнішньоекономічні;...
Технологія Bluetooth
До неї уввійшли компанії Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia. У SIG вже складається близько 2000 компаній. Згодом Bluetooth SIG...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка