Тема. Зміст і структура шкільної географії. Нормативно-правове забезпечення навчального процесу


НазваТема. Зміст і структура шкільної географії. Нормативно-правове забезпечення навчального процесу
Сторінка1/7
Дата18.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Географія > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАНЯТТЯ МЕТОДИЧНОГО МОДУЛЯ

Заняття 1
Тема. Зміст і структура шкільної географії. Нормативно-правове забезпечення навчального процесу з географії
Вид заняття: семінарське - 4 год.
План-схема теми

Зміст шкільної географії

Структура шкільної географії

Компоненти змісту шкільної географії:

> пропедевтичні курси початкової школи

> базовий> регіональний

> географічні курси основної школи
(6-9 класи)
> географічні курси старшої і
профільної школи (10-12 кл.)

Нормативні документи, що відображають зміст і структуру шкільної географії:

> Концепція загальної середньої освіти (11- річна школа)

> Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2012)

> Типовий робочий навчальний план

Основні напрямки розвитку шкільної географії

Види програм з географії
> варіативні й інваріантні
> рівня стандарту, академічного та профільного рівнів

> поглибленого вивчення
> МОН України та регіональні

Моделювання авторських програм

Проблема:

Критерії вибору програм курсів за вибором з географії. Мета:

Удосконалити вміння оцінювати програми з географії, моделювати авторську програму.
Завдання

 1. Визначити структуру і зміст шкільної географії.

 2. Ознайомити з Концепцією загальної середньої освіти (11-ти річна школа) та програмами з географії.

 3. Сформулювати вимоги до укладання сучасної програми з географії.

 4. Обговорити підходи до розробки авторської програми.

 5. Використовуючи різні джерела інформації, виокремити пріоритетні напрямки викладання географії в сучасній школі, співставити їх з практикою викладання географії. Проаналізувати пріоритетні напрямки освітнього середовища.


Ключові поняття і терміни
Варіативна складова змісту шкільної освіти формується навчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова включає години, які можна використати додатково на вивчення освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями. Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної і варіативної складових і не може перевищувати гранично допустимого тижневого навантаження учнів, встановленого Базовим навчальним планом на підставі санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу.
Внутрішньопредметні зв'язки - це вибір таких аспективних проблем, які є наскрізними для тієї чи іншої навчальної дисципліни і застосовуються при аналізі більшості явищ, що вивчаються даною наукою.
Державний компонент забезпечує необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь і навичок.
Закон - необхідні, істотні, стійкі, повторювані відношення між явищами об' єктивної дійсності.
Закономірність - це упорядкованість подій, відносна постійність детермінованих факторів, регулярність зв'язку між певними речами.

Зміст освіти - це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці.
Інваріантна складова змісту шкільної освіти формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їхного підпорядкування і форм власності. Зміст інваріантної складової подано через освітні галузі, сукупність яких є необхідною і достатньою для загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріантної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність з основною школою. В інваріантній частині Базового навчального плану визначена мінімально необхідна кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.
Міжпредметні зв'язки - це узгодженість між навчальними предметами, що дозволяє розглядати факти і явища реальної дійсності з різних сторін, з позицій різних навчальних предметів.
Навчальна програма - документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь та навичок з кожного навчального предмета, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.
Навчальний предмет є педагогічно обґрунтованою системою наукових знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки.
Наука - це сукупність знань, приведених у систему, де факти і закони пов'язані між собою певними відносинами і взаємно обумовлюють один одного.
Політехнічна освіта - сукупність знань про головні галузі і наукові принципи виробництва й озброєння загальнотехнічними уміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.
Поняття - основна форма знань, що відображає істотні, необхідні ознаки і відношення предметів та явищ.

Робочий навчальний план - це документ, що визначає склад навчальних предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі, їх розподіл, тижневу і річну кількість годин, що відводяться на кожен навчальний предмет, і, в зв'язку з цим, структуру навчального року.
Теорія - це система знань, яка описує і пояснює сукупність явищ окремої галузі дійсності і зводить відкриті в ній закони до загальної основи.
Типовий робочий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів для початкової школи є основоположним документом Державного стандарту. Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру цього рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин. Базовий навчальний план початкової освіти включає сім освітніх галузей: мова і література, математика, фізична культура і здоров'я, естетична культура (мистецтво), суспільствознавство, природознавство, основи виробництва (трудове навчання).
Характерні особливості повноцінних знань: повнота, глибина, оперативність, гнучкість, узагальненість, системність, усвідомленість знань.
Шкільний компонент включає факультативи, курси за вибором, спецкурси з окремих предметів, дисциплін спеціалізації.
Обладнання: Закон України «Про загальну середню освіту», Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2004), Концепція загальної середньої освіти (12- річна школа), збірники програм.
Завдання для аудиторної роботи

1. Ознайомтеся з Державним стандартом освітньої галузі
«Природознавство». Виділіть структурні елементи стандарту.

 1. Розробіть схему основних змістових ліній і схему вимог до результатів навчання.

 2. Охарактеризуйте Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Зробіть висновок про особливості сучасної структури шкільної географії і змісту шкільних курсів географії.

 3. Охарактеризуйте одну із базових програм з географії (за вибором). Розкажіть, як в ній відображено основні компоненти стандарту і основні компоненти змісту географічної освіти. Назвіть основні вимоги до складання програм, обговоріть у групі і складіть узагальнену схему структури цього документа.

 1. У чому суть «наскрізності» побудови програми? Визначте в одній із програм розвиток будь-якої системи знань від класу до класу (від 6 до 9 або 10 класу).

 2. Складіть перелік профільних програм і проаналізуйте одну з них з позиції вимог до програми як до документа. Запропонуйте тему для розробки профільної програми, обговоріть її в групі.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте критичний аналіз одної з авторських програм з географії.

 2. Розробіть фрагмент авторської програми або програму одного з курсів шкільної географії.

 3. Проаналізуйте запропоновані педагогічні ситуації з погляду змісту освіти в загальноосвітніх навчально-виховних закладах.


Ситуація 1

«У загальноосвітніх навчально-виховних закладах України не припиняються дискусії навколо навчальних планів і змісту освіти. Одні схильні до думки, що в умовах розбудови гуманітарного суспільства необхідно більшу частину часу відвести на вивчення гуманітарних дисциплін, інші, прихильники технократичних тенденцій, наполягають на зосередженні уваги на дисциплінах фізико-математичного і природничого циклів».

Висловіть свою думку щодо даної проблеми. Якби вам довелося обирати школу для своєї дитини - з гуманітарним чи фізико-природничим напрямом, яку б ви обрали?
Ситуація 2

В останні роки створено нові типи навчально-виховних закладів — гімназії, ліцеї, колегіуми.

Висловіть свою думку щодо цієї проблеми. Чи потрібно для різних типів навчально-виховних закладів системи загальної середньої освіти мати єдиний базовий план? Чи має право кожен такий заклад працювати за автономним навчальним планом?
Джерела інформації:

 1. Географія. Програми для профільних класів - К., 2005.

 2. Закон України «Про освіту» - К., 1996.

 3. Зміст і структура методики навчання географії в профільній школі. // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - №7- 8.

 4. Кизенко В. Спеціальні курси в структурі профільного навчання - К., 2006.

 5. Книга вчителя географії (Довідкові матеріали. Нормативні документи МОН України) «Торсінг плюс», 2006.

 6. Матвієнко В. Допрофільна освіта в сучасній школі - Директор школи, грудень. 2008.

Заняття
Тема. Сучасний урок географії: проблеми та перспективи
Урок-це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору і ерудиції

В.А.Сухомлинський

Вид заняття: лекція - 2 год.
План-схема теми

Урок - головна форма організації навчання

> Класифікація уроків географії

> Структура уроку географії

> Вимоги до сучасного уроку географії

> Різноманітність форм організації урокуФорми організації навчальної діяльності школярів на уроці

> Фронтальна

> Індивідуальна

> ГруповаОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ сучасного уроку

1. Організаційний - організація класу протягом всього уроку, готовність учнів до уроку,
порядок і дисципліна.

2. Цільовий - постановка цілей навчання перед учнями, як на весь урок, так і на окремі
його етапи.


3. Мотиваційний - визначення значущості досліджуваного матеріалу як у цій темі, так і у
всьому курсі.


4. Комунікативний - рівень спілкування вчителя з класом.

5. Змістовий - підбір матеріалу для вивчення, закріплення, повторення, самостійної
роботи і т.п.


6. Технологічний - вибір форм, методів і прийомів навчання, оптимальних для даного типу
уроку, для даної теми, для даного класу і т.п.


7. Контрольно-оціночний - використання оцінки діяльності учня на уроці для
стимулювання його активності та розвитку пізнавального інтересу.
Аналітичний - підведення підсумків уроку, аналіз діяльності учнів на уроці, аналіз
результатів власної діяльності з організації уроку.
Технологія підготовки і проведення уроку географії

> Визначення мети і типу уроку

> Виокремлення змістових блоків у змісті

> Відбір методів і засобів

> Форми запису уроку

> Самоаналіз і аналіз уроку


Відмінні ознаки сучасного уроку географії:

Враховувати положення сучасної дидактики при формуванні мети уроку та їїмотивації (виділяти не тільки задачі засвоєння знань, а й формування вмінь, розвиток розумових здібностей, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу) Самостійна навчальна діяльність учнів на уроці, вирішення навчальних задач і навчальних проблем
Зміни відносин між вчителем і учнем (атмосфера співпраці)
Зміна логіки побудови процесу навчання (вивчення нового матеріалу починається із застосування знань і вмінь для отримання нових знань і вмінь, самостійна робота на всіх етапах уроку)
Мотивація навчальної діяльності

Вимоги до сучасного уроку географії:

Чітка постановка і мотивація цілей навчально-виховного процесу, визначення триєдиної мети уроку спрямованої на розвиток мотивів учнів

Зміст підручника повинен відповідати повідомленню вчителя (більш глибокі повідомлення), але не обов'язково співпадати

Відбір головного найбільш суттєвого матеріалу, що розкриває тему уроку (науково-популярна література, вузівські підручники, Інтернет-джерела)

Реалізація краєзнавчого принципу навчання

Сучасність навчального матеріалу

Екологічна спрямованість уроку

Єдність уроку в логічному і дидактичному відношеннях (визначення основної дидактичної задачі уроку)

Врахування вікових особливостей учнівПроблема:

Відмінності традиційного і сучасного уроку

Мета:

Сформувати уявлення про особливості сучасного уроку географії.

Завдання

 1. Ознайомити з типологією уроків географії.

 2. Визначити основні етапи підготовки вчителя до проведення уроку.

 3. Вдосконалити вміння формулювати мету і завдання уроку, складати план уроку, визначати види педагогічної і навчальної діяльності учнів на уроці.


Ключові поняття і терміни
Виховний елемент навчання - цілеспрямоване формування спланованого педагогом ставлення учнів до різних явищ навколишнього життя про які йде мова на уроці.
Завдання вчителя на уроці - формування гуманних стосунків на уроці.
Класно-урочна система навчання полягає в тому, що навчальна робота проводиться групою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки (класом), протягом певного часу і за встановленим розкладом формі уроку).
Мотивація - установка на діяльність учня, яка забезпечує психологічну основу цієї діяльності, тобто стимулює мотиви учня. Мотивами будь-яке діяльності є потреби та інтереси.

Основні традиційні вимоги до уроку: а) організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна); б) дидактичні (чіткість навчальних завдань, освітня і виховна мета, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання); в) психологічні (врахування психологічних особливостей учнів, психічного стану вчителя та учнів, настрою вчителя); г) етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність); д) гігієнічні (температура, освітлення, працездатність, перевтома).
Сучасний урок - це перш за все урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості учня, його активне розумове зростання, глибоке і осмислене засвоєння знань для формування моральних основ.
Типи уроків (за В.О.Онищуком): а) урок засвоєння нових знань; б) урок формування умінь і навичок; в) урок застосування знань, умінь і навичок; г) урок узагальнення і систематизації знань; д) урок перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок; е) комбінований урок.
Триєдина мета уроку - це заздалегідь запрограмований учителем результат, який має бути досягнутий ним та учнями в кінці уроку.
Учіння - це система пізнавальних дій учня, спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань.

Процес навчання складається з таких компонентів: цільовий (мета), стимулююче-мотиваційний (завдання), змістовний (зміст), операційно-дійовий (методи, засоби, форми організації навчання), контрольно-регулюючий, оціночно-результативний (досягнуті результати).

Мотиви навчальної діяльності, пов'язані безпосередньо з навчальною діяльністю: допитливість, інтерес до знань, потреба в розумовій діяльності, в пізнанні, в розширенні знань про навколишню дійсність, різноманітні інтелектуальні почуття, прагнення здобути нові знання й навички, застосовувати, вдосконалювати власні пізнавальні можливості, інтелектуальні здібності.

Мотиви навчальної діяльності зумовлені широкими суспільними відношеннями учнів: соціальні мотиви, комунікативні мотиви, мотиви утилітарного порядку, мотиви тривожності, мотиви, пов'язані з потребою у самовихованні.

Основні види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульне.

Основні компоненти пояснювально-ілюстративного навчання:

а) сприйняття учнями навчальної інформації, її узагальнення, засвоєння
понять, законів, теорій;

б) виконання практичних вправ з метою вдосконалення знань, щ
забезпечить діловий характер і одночасно формування практичних умінь
навичок;

в) закріплення знань, умінь і навичок;

г) застосування набутих знань, умінь і навичок у нових ситуаціях;

д) самоконтроль ефективності засвоєння знань, вмінь і навичок;

е) повторення раніше вивченого.
Урок - така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу.
Форма організації навчання - це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.

Формувати вміння - поєднання знань і навичок, які забезпечують успішне виконання дій.
Формувати навички - точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму.
Обладнання: збірники програм, тематичне планування з географії,

зразки конспектів уроків.
Завдання для аудиторної роботи

 1. Проаналізуйте план-схему теми. Назвіть особливості найбільш поширених форм навчання географії. Назвіть типи уроків, які найбільше подобаються учням.

 2. Встановіть, чим пояснюється доцільність застосування уроку ям основної форми організації навчання в сучасній школі. Сформулюйте основні вимоги до уроку. Складіть порівняльну характеристику сучасного традиційного уроку. Заповніть таблицю.


Форма звітності виконаного завдання:

Традиційний урок

Сучасний урок
3. Назвіть основні параметри підготовки вчителя до уроку.

 1. Самостійно сформулюйте мету конкретного уроку (за вибором) та обговоріть її з колегою.

 2. На прикладі вибраного вами уроку розкрийте основні етапи підготовки до нього.

 3. Доведіть або спростуйте твердження: Головне на уроці - передача вчителем нових знань школярам».

 4. Розв'яжіть проблемну ситуацію.

В учительській виникла суперечка. Одні вчителі вважали, що основою основ навчання є здатність учителя формувати «апетит» до знань, вміння зробити цікавим кожен урок. Інші підкреслювали принципову значущість вміння долати труднощі, згадуючи відомий вираз щодо відсутності торованих стежок у науці, і визнавали думку перших помилковою. Вони вважали, що цікаве навчання привчає лише до цікавої роботи, а в житті доводиться займатися буденними, часом нудними, але потрібними справами.

Хто має рацію? Яким мусить бути сучасне навчання?

 1. Складіть схему видів класно-урочних та позаурочних занять з географії.

 2. Визначте характер і класифікацію сучасних уроків географії.

 3. Розробіть розгорнутий план традиційного і сучасного уроку географії з вибраної вами теми.


Завдання для самостійної роботи

 1. Використовуючи різні джерела інформації, складіть тези до теми: «Особливості сучасного уроку географії».

 2. Підготуйте коротке повідомлення про особливості сучасного уроку з урахуванням нових педагогічних технологій.

3. Розробіть фрагмент сучасного уроку географії.

4. Відвідайте урок свого колеги. Проаналізуйте урок.

5. Встановіть характерні особливості позаурочних форм навчання
географії. Заповніть таблицю.

Форма звітності виконаного завдання:

Позаурочні форми організації навчання географії

Форма

Види

Дидактичні особливості


6. Педагогічна задача.

У сучасній педагогічній науці інтенсивно розробляються різні моделі навчання. Одну з них подано в книжці польського дослідника В.Оконя «Процес навчання», в якій автор визначає такі ланки, або моменти, викладання, вивчення:

 • усвідомлення учнями навчальних цілей і завдань, постановка проблем, що формують в учнів інтерес до навчання, відповідний «внутрішній настрій»;

 • ознайомлення учнів з новим матеріалом через використання відповідних наочних, технічних засобів, живого або писемного слова, причому з боку учнів відбувається відповідна певна практична діяльність, спостереження, збирання матеріалу для розв'язування проблем і засвоювання готових знань;

- керування процесами узагальнення і оволодіння учнями загальними поняттями і судженнями за допомогою відповідних розумових операцій;

 • закріплення знань учнів;

 • формування вмінь і навичок учнів;

 • встановлення зв 'язку теорії з практикою;

- контроль та оцінка результатів навчання, в процесі учіння-самоконтроль.

На підставі поданої моделі сформулюйте дії вчителя та учнів у процесі навчання. Заповніть таблицю.

Форма звітності виконаного завдання:

Д І Ї

Вчителя

Учня

1.

1.

7. Проаналізуйте літопис цікавих думок:

 • «Неробство на уроках, брак розумової праці там, де вона має бути, - це основна причина відсутності вільного часу». (В.О.Сухомлинський)

 • «Будь-яке знання є мертвим, якщо в учнів не розвивається ініціатива і самодіяльність: учнів потрібно привчати не тільки до мислення, а й до хотіння». (М.Умов).


Джерела інформації:

І.Гузеев В. В. Методы и организационные формы обучения. - М.: Народное образование, 2001.

 1. Даринский A.B. Урок географии в средней школе. -М., 1984.

 2. Ильина Т.А. Системно-структурный подход к организации обучения. - Выпуск 1, 2. - М.: Знание, 1972.

 3. Калиновій Л.М. Типи уроків. Схема аналізу уроків різних типів. // Директор школи. (1 вересня). - 2001. - №2. - С.43- 44.

 4. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методика, техніка. - 2003.

 5. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів. / О.С.Падалка, А.С.Нісімчук, І.О.Смолюк, О.Т.Шпак. - К.. Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 1995.

 6. Пометун 0.1. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - Науково- методичний посібник. -К.: А.С.К., 2003.

 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: Видавництво А.С.К.: - 2004. - 192с.

 8. СазоненкоГ.С. Перспективні освітні технології. - К., 2000 .

10. Саранцев Г.И. Формы обучения в средней школе. // Педагогика. - 2000. -№2. - С. 34-40.

11.Смолкий A.M. Методы активного обучения: Научно-метод. пособие. - М.: Высшая школа, 1991.

12.Станіца К. Дидактико - методичні аспекти - 1999.
Заняття 4.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Нормативно-правове забезпечення організації і проведення інтелектуальних змагань
Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних і добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Тема 3: “ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ
УкрЯТ РЕЗЮМЕ Міжнародної конференції
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ”
Тема Предмет, зміст і структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст і структура курсу
ПРОГРАМА “ ПРИРОДОЗНАВСТВО” 1-4 КЛАСИ Загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
Диплом європейського зразка та додаток до нього
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ"
Нормативно-правове та методичне забезпечення профільного навчання, зразки робочих навчальних планів, освітніх маршрутів, програм...
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ Й ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
Означене структурне нововведення, що інтегрувало позитивні надбання процесу оптимізації освітніх територій, отрима­ло нормативно-правове...
Тема: Використання сучасного програмного забезпечення для організації...
Використання систем керування комп’ютерним кабінетом. Робота з програмою NetSupport Manager
Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка