МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання котрольної роботи (РГЗ)


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання котрольної роботи (РГЗ)
Сторінка3/8
Дата09.04.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8


2.3. Індивідуальні завдання

№ пор

Вид завдання

Діяльність студента

1

Розрахунково – графічне завдання (РГЗ)


Розробка системи автоматизації заданого техно-логічного процесу. Опис апаратурно-технологіч-ної схеми об’єкта, визначення вимог до системи. Обгрунтування вибору засобів вимірювання і регулювання, складання специфікацій на них.

2

Контрольна робота

(заочної та скороченої форм навчання)

Розробка системи автоматизації заданого техно-логічного процесу. Опис апаратурно-технологіч-ної схеми об’єкта, визна-чення вимог до системи. Обгрунтування вибору засобів вимірювання і регулювання, складання специфікацій на них.

3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСТИТУ-ТЕСТУ

1. Що таке автоматика, автоматизація виробництва, керування процесом, система управління, управляючий пристрій, об’єкт управління?

2. З яких операцій та етапів складається процес управління?

3. Що таке ручне, автоматизоване та автоматичне керування процессом?

4. Що таке алгоритм управління, критерій управлцння та контроль?

5. Що таке: інформаційно-вимірювальна система (ІВС), автоматична система контролю (АСК), автоматична система регулювання (АСР), автоматизована система управління (керування) технологічним процессом (АСК ТП або АСУ ТП) та автоматична система керування підприємством (АСУ П або корпоративна система) ?

6. Що таке структура; параметрична схема; функціональна, алгоритмічна та конструктивна структурні схеми АСУ?

7. Що таке стабілізуюча, програмна та слідкуюча АСР?

8. Що таке одноконтурні і багатоконтурні АСР

9. Що таке одномірні і баготомірні АСР?

10. Що таке лінійна та нелінійна АСР?

11. Що таке принцип суперпозиції?

12. Що таке АСР прямої та непрямої дії?

13. В чому суть основних принципів управління в АСР: розімкненого, зі збурення, з відхилення та комбінованого?

14. Які основні частини функціональної структури замкненої АСР?

15. Що таке закон регулювання АСР, вихідний її сигнал та сигнал розузгодження?

16. З чого починається від´ємний зворотний зв´язок в АСР?

17. Яке призначення наступних елементів АСР: виконавчого механізму, регулювального органу, управляючого елементу, елементу порівняння, задавача та первинного вимірювального пертворювача?

18. Що вміщує машинно-апаратурна частина функціональної схеми автоматизації (ФСА) і де зображуються решта технічних засобів автоматизації?

19. Як зображуються на ФСА засоби вимірювання, які: встановлені і відображають інформацію за місцем та на щиті; є первинним вимірювальними перетворювачами; здійснюють індикацію та реєстрацію параметра на щиті; здійснюють індикацію та реєстрацію параметра на щиті з сигналізацією; здійснюють дистанційну передачу інформації; здійснюють індикацію та реєстрацію параметра на щиті з сигналізацією і одночасно виконують функцію подачі керюючої дії на об´єкт?

20. Який вигляд мають рівняння для виведення статичної та динамічної характеристика обєкта управління?

21. Які методи використовують для отримання математичного опису динамічної моделі та динамічної характеристики об’єкта управління (ОУ) та в чому їх суть?

22. Що відноситься до динамічних характеристик об’єктів регулювання, які впливають на якість ними?

23. Що таке самовирівнювання об’єктів регулювання та їх коефіцієнт самовирівнювання і чому дорівнює останній в статичних, астатичних та нестійких об’єктах регулювання?

24. Що таке статичний, астатичний та нестійкий об’єкти регулювання?

25. Що показють: коефіцієнти самовирівнювання та передачі об’єкта регулювання, крива розгону та його ємність?

26. Що таке запізнюванння в об’єкті регулювання і його види?

27. Що таке автоматичний регулятор?

28. Якими є уніфіковані сигнали електричної та пневматичної гілок ДСП?

29. Що показує закон регулювання регулятора?

30. В чому суть регуляторів: прямої та непрямої дії, аналогових та дискретних; дво та баготопозиційного і імпульсного?

31. Наведіть формули, які описують зміну регулюючої дії в залежності від часу для П(статичних), І(астатичних), Д(диференційних), ПІ, ПД та ПІД –регуляторів та в чому їх суть?

32. Наведіть формули передавальних функцій коливальної, інтегрувальної, консервативної, статичної нульового порядку, ідеальної диференціювальної, реальної диференціювальної, астатичної першого порядку, статичної першого порядку, аперіодичної та астатичної ланок та ланки із запізнюванням.

33. Наведіть диференційні рівняння динаміки коливальної, інтегрувальної, консервативної, статичної нульового порядку, ідеальної диференціювальної, реальної диференціювальної, астатичної першого порядку, статичної першого порядку, аперіодичної та астатичної ланок та ланки із запізнюванням.

34. Чому дорівнює загальна результуюча передавальна функція динамічної ланки за умови її охоплення позитивним, від´ємним та одиночним від´ємним зв´язками?

35. Чому дорівнює загальна результуюча передавальна функція при послідовному та паралельному з´єднанні динамічних ланок?

36. Який елемент формує закон регулювання замкненої автоматичної системи регулювання?

36. Що таке статична та динамічна характеристики об’єкта регулювання?

37. Які знаєте показники використовуються для оцінки якості регулювання в замкненій АСР?

38. Які види перехідного процесу можливі в замкненій АСР?

39. Які знаєте види виконавчих механізмів та регулювальних органів?

40. Які показники використовуються для оцінки виконавчих механізмів та регулювальних органів?

41. Що таке метрологія, вимірювання, фізична величина (ФВ), розмір ФВ, значення ФВ, числове значення ФВ та одиниця вимірювання ФВ?

42. Що таке результат вимірювання ФВ, єдність вимірювань, інформація та сигнал вимірювальної інформації?

43. Дві форми надання вимірювальної інформації.

44. Поясніть суть і коли застосовуються наступні вимірювання: еталонні;

динамічні; статичні; технічні (технологічні); контрольно – перевірочні;

прямі та непрямі (опосередковані, сукупні та сумісні)?

45. Що таке принцип та метод вимірювання, що таке аналоговий та цифровий способи вимірювання?

46. Поясніть суть і коли застосовуються наступні методи вимірювання: порівняння з мірою (заміщення); безпосередньої оцінки; порівняння з мірою (нульовий компенсаційний); порівняння з мірою (диференціальний); порівняння з мірою?

47. Дайте визначення наступних основних характеристик якості вимірювання фізичної величини: точність, правильність, відтворюємість, збіжність, та похибка вимірювання.

48. Що таке засіб вимірювання?

49. Поясніть суть основних метрологічних характеристик засобів вимірювання: характеристика перетворення, збіжність, діапазон вимірювання, точність, правильність засобу, чутливість, поріг чутливості, стабільність,

варіація, швидкодія, клас точності.

50. Чому дорівнює чутливість засібу вимірювання, який складається з ланцюга перетворювачів?

51. Дайте визначення наступних засобів вимірювання: еталон, міра, вимірювальна установка, інформаційно-вимірювальна система, вимірювальний прилад, вимірювальний перетворювач (первинний , передавальний та нормувальний).

52.Що таке початок шкали приладу, нуль шкали, кінець шкали, двобічна

шкала, однобічна та безнульова шкали?

53. Яке загальне (основне) призначення метологічних характеритик засобів вимірювання?

54. Як утворюється засіб вимірювання із розімкненою та замкненою статичною структурами, з аститизмом першого та другого порядків і в чому перевага та недоліки ЗВ з замкненою структурою?

56. Що таке похибка результату вимірювання та засобу вимірювання?

55. Що таке та чому дорівнює абсолютна, відносна та приведена похибки і їхні розмірністі?

56. Що таке температура, критична температура рідини, температурна шкала, одиниці вимірювання температури (системи СІ та поза системні) та співвідношення між ними при переході від одних до інших, реперна точка шкали температури, термодинамічна та міжнародна практична температурні шкали, їх основні реперні точки?

57. Принцип дії термометрів розширення рідинних скляних, дилатометричних, манометричних та термоелектричних термометрів, пірометрів (яскравості, радіаційних та спектрального відношення).

58. Конструкція, її особливості, склад та основні математичні залежності і умови застосування рідинних скляних, дилатометричних, манометричних та термоелектричних термометрів, і які речовини використовують в скляних та манометричних термометрах і як виконуть їх заповнення, з метою розширення діапазону вимірювань та компенсації впливу навколишнього середовища на

результати вимірювань.

59. Основні типи термометрів опору (металеві та напівпровідникові), математичні залежності, які визначають їх характеристику перетворення, матеріали, які використовуються для їх виготовлення, передавальна функція.

60. Типи стандартних термопар та умови їх використовування, електронні схеми, які викоистовуються для роботи з термопарами.

61. Чому і які методи та вторинні придали (схеми) використовуються для отримання високої точності вимірювання температури за допомогою термопар?

62. Які умови градуюювання термопар?

63. Принцип дії та склад приладів магнітоелектричної системи мілівольтметра та логометра, значення обертальних моментів при протіканні вимірювального струму в цих приладах, значення кута повороту рухомої частини.

64. Що таке тиск, одиниці вимірювання тиску (в системі СІ, поза системні та співвідношення між ними), абсолютниий, атмосферний та надлишковий тиски, гідростатичний та парціальний тиски?

65. Принцип дії, конструкція та основні залежності рідинних, вагопоршневих, деформаційниих, електричних (опору, з тензоперетворювачами, п’єзоелектричних та ємнісних), спеціальних (теплових, оптичних, акустичних тв іонізаційних) манометрів для вимірювання тиску.

66. Що таке манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромір, тягомір, тягонапоромір, дифманометр та мікроманометрта їх призначення?

67. В чому суть принципу дії електрохімічних (кондуктометричних контактних і безконтактних та потенціометричних), титрометричних, діелькометричних, оптичних (у загальному випадку), оптичного абсорбційного (спектрофотометричного), оптичного абсорбційного фотоколориметричного, оптичного безпосереднього рефрактометричного, оптичного рефрактометричного (спектрометричного), оптичного нефелометричного (турбидіметричного), оптичного безпосереднього нефелометричного та оптичного поляриметричного методів визначення концентрації речовини в контрольованому розчині? Основні математичні залежності та конструкції приладів, які реалізують перераховані методи аналізу складу речовин.

68. Що таке динамічна та кінематична в’язкість, одиниці в’язкості та суть

методів вимірювання в’язкості (капілярного, падаючої кульки, ротаційного та акустичного)?

69. Що таке густина та основні методи її вимірювання (ареометричні, гідростатичні, пікнометричні та ультразвукові)?

70. Методи вимірювання витрати речовин.

71. В чому суть закону стаціонарного руху ідеальної рідини Бернуллі та рівняння, які його описують, а також суть принципів дії дросельних первинних вимірювальних перетворювачів змінного та постійного перепаду тиску, їх конструкція та особливості?

72. Чому дорівнюють об’ємні витрати дросельних первинних

вимірювальних перетворювачів змінного та постійного перепаду тиску та

особливості роботи ротаметра?

73. Принцип дії та основні математичні залежності витратоміра Коріоліса.

74. Що таке абсолютна та відносна вологість газового середовища, вологовміст та вологість твердих тіл та сипких матеріалів, методи вимірювання останніх?

75. Основні методи вимірювання вологості газових середовищ: психрометричний, точки роси та сорбційний (сорбційно-деформаційний, сорбційно-масовий, сорбційно-електролітичний, сорбційно-кулонометричний та п’єзосорбційний).

76. Чим відрізняються рівнеміри та сигналізатори рівня?

77. Принцип дії та основні матемтичні залежності гідростатичних, ультразвукових та радарних (контактних і безконтактних), радіохвильових, ємнісних та радіоізотопних рівнемірів.

78. Що таке одинарний міст Уітстона, чим відрізняються мостові схеми змінного та постійного струму і які умови їх рівноваги і її наслідки?

79. Що використовується в якості інформації про вимірювану величину при використовуванні мостових схем?

80. Чому дорівнює напруга у вимірювальній діагоналі не зрівноваженої мостової схеми при великому вхідному опорі приладу?

81. Чим відрізняються способи зрівноважування мостової схеми по

способам порівняння та відношення?

82. Яка схема використовується для усунення впливу опору з’єднувальних проводів на результати вимірювання значення термометра опору при реалізації мостової схеми постійного струму?
4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (РГЗ)

4.1. Мета роботи, об´єм та порядок вибору варіантів:

Мета роботи - засвоєння студентом основних понять теорії автоматичного управління технологічними об’єктами, засвоєння навиків по розробці функціональної схеми автоматизації (ФСА) об’єкта управління (ОУ) та вибору засобів вимірювання і автоматизації для реалізації розробленої ФСА.

Робота виконується студентом від руки (!!!) і повинна складається із двох розділів: 1) – реферату (теоретичної частини) та 2) розробки системи автоматизації технологічного процесу (САТП) заданої дільниці виробництва. Об’єм роботи – 15-20 аркушів ф. А4 та креслення на аркуші ф. (А2 або А1).

Варіанти тем по реферату вибираються студентом у відповідності із його номером у списку групи по журналу.

Варіанти тем по автоматизації окремих дільниць виробництв теж вибираються студентом у відповідності із його номером у списку групи по журналу, але номер групи видається викладачем.

4.2. Зміст рефератів (теоретична частина)

№1

1.Режими роботи та математичні моделі ОУ. Показники якості регулювання.

2. Локальні системи автоматизації. Визначення та класифікація.

№2

1. Структурна схема автоматичного регулятора. Передаточна функція АСР.

2. АСУ ТП ( визначення та призначення). Поняття ТОУ і критерію управління.

№3

1. Динамічна модель та динамічні характеристики ОУ.

2. Основні поняття про автоматичне управління : 1) автоматизації виробництва; 2) управління процесом, його види та основні операції, 3) об´єкта управління). Автоматичний регулятор, його структурна схема.

№4

1. Правила перетворення при з’єднанні ланок та утворення алгоритмічної структурної схеми складної системи.

2. Перехідний процес в АСР та основні показники якості регулювання в статичній системі.

№5

1. Класифікація та структурні схеми АСР по принципу регулювання.

2. Автоматичні системи контролю, визначення та призначення.

№6

1. Основні ланки лінійних ACР. Загальна класифікація і характеристика систем управління.

2. Інформаційно- вимірювальні системи (одно та багатопараметричні, навести їх схеми, призначення).

№7

1. Режими роботи та математичні моделі ОУ (ОР).

2. Статична модель та статична характеристика об’єкта управління. Подання елементів АСР ланками.

№8

1. Перехідні процеси в замкненій АСР. Поняття передоточної функції АСР. Перетворення Лапласа.

2. Об’єкти управління (ОУ), режими їх роботи. Параметрична схема ОУ.

№9

1. Статична модель та статична характеристика ОУ.

2. Принципи регулювання, що використовуються в АСР.

№10

1. Функціональна структура замкненої АСР.

2. Динамічна характеристика об”єктів регулювання та способи її отримання.

№11

1. Структурна схема автоматичного регулятора. Класифікація

всіх типів регуляторів, їх характеристика та основні залежності.

2. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.

№12

1. Загальна класифікація і характеристика систем управління.

2. Астатичні об´єкти регулювання та нестійкі.

№13

1. Основні поняття про автоматику та системи управління.

2. Надати класифікацію АСР. Регулятори неперервної дії та їхні характеристики.

№14

1. Дискретні регулятори та їхні характеристики.

2. Перехідний процес в автоматичних системах регулювання. Поняття оцінки стійкості системи.

№15

1.Основні принципи регулювання в АСР.

2. Поняття передаточної функції АСР. Перетворення Лапласа.

№16

1. Перехідні процеси в замкненій АСР. Показники якості регулювання.

2. Регулятори неперервної дії та їхні характеристики.

№17

1. Виконавчі та регулювальні органи АСР.

2. Динамічні властивості релейно-імпульсного регулятора.

№18

1. Режими роботи та математичні моделі ОУ.

2. Характеристичне рівняння АСР та критерій стійкості Гурвіца.

№19

1. Функціональна та алгоритмічні структури систем управління

2. Показники якості регулювання. Електричні виконавчі механізми

№20

1. З’єднання ланок та алгоритмічні структурні схеми автоматичних

систем регулювання.

2. Астатичні та нестійкі об’єкти регулювання. Рівняння динаміки астатичних об’єктів регулювання.

№21

1. Структурна схема автоматичного регулятора. Привести повну класифікацію регуляторів.

2. Режими роботи та математичні моделі ОУ.

№22

1. Динамічна модель та динамічні характеристики ОУ. Показники якості регулювання.

2. Виконавчі органи АСР, класифікація, призначення. Критерій стійкості Гурвіца.

№23

1. Перехідні процеси в замкненій АСР.

2. Подання елементів АСР ланками. Поняття передаточна функції ланки. Аперіодична та підсилювальні ланки САР.

№24

1. Класифікація, принцип дії та структурні схеми АСР.

2. Класифікація регулювальних органів та їх пропускна спроможність.

№25

1. Подання елементів АСР ланками. Передаточна функція АСР.

Перетворення Лапласа.

2. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.

№26

1. Виконавчі та регулювальні органи АСР.

2. З’єднання ланок та алгоритмічні структурні схеми автоматичних

систем регулювання.

№27

1. Режими роботи та математичні моделі ОУ.

2. Виконавчі органи АСР, класифікація, призначення. Критерій стійкості Гурвіца.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка