Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)


Скачати 284.35 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір284.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3


Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги»Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року № 4390

79070, Україна, місто Львів, вулиця Довженка, 11/27. Код за ЄДРПОУ 37304205Аудиторський висновок

про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік

Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.)

Львів 20 березня 2012 року

Власникам та управлінському персоналу

Повного Товариства «Ломбард «Сапфір»

(Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.)

вулиця Саксаганського, 16/1

місто Львів

Україна

79005

1. Вступна частина.

1.1. Підстава для аудиту.

Цей Аудиторський висновок складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту, з врахуванням вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29 грудня 2005 року № 5224.

1.2. Договір на здійснення аудиту.

Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.), надалі – Товариство, надано у відповідності до Договору від 05 березня 2012 року на проведення аудиту фінансової звітності та звітності фінансової компанії В0312, укладений між Повним товариством «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги», - надалі Аудиторська фірма. Аудит проведено з 12 березня 2012 року по 19 березня 2012 року за місцем знаходження Товариства.

1.3. Фінансова інформація, що підлягала аудиторській перевірці.

Ми проведели аудит фінансових звітів Товариства, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Також проведено аудит звітності фінансової компанії, що включає Загальну інформацію про ломбард, Звіт про склад активів ломбарду, та Звіт про діяльність ломбарду, на предмет достовірності, повноти та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством України.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу, відповідальність аудитора.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів та звітності фінансової компанії відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та звітності фінансової компанії, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю Аудиторської фірми є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Аудиторами проведено аудит у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

У відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, аудитором дано оцінку 80 % всього матеріалу, що перевірявся. Документи та інформація були перевірені вибірково, під час перевірки бралася до уваги тільки наявність суттєвих помилок.

На основі використання системного підходу та експертного методу, перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу фінансових звітів. Проаналізовано бухгалтерські принципи, що застосовуються в Товаристві, а також дана оцінка їх відповідності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні в період, що перевірявся. Крім того, досліджено принципи оцінки матеріальних статтей фінансової звітності, а також здійснено оцінку відповідності даних цієї звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2010 рік проведена Незалежним аудитором Ярчуком Віталієм Васильовичем згідно договору від 15 березня 2011 року В0311.

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

1.5. Бухгалтерський облік, складання та представлення фінансових звітів.

В Товаристві бухгалтерський облік ведеться Фізичною особою-підприємцем Артиш Іриною Вікторівною у відповідності до умов Договору, укладеного з Товариством. Застосовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і визначення результатів своєї діяльності ведеться в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємпов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійсноюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів в цілому задовільний, журнали-ордери, аналітичні відомості та інші регістри обліку зберігаються на паперових носіях.

Протягом періоду, що підлягав аудиторській перевірці, фінансові звіти складалися та представлялися до відповідних контролюючих органів та користувачам інформації своєчасно.

Бухгалтерський облік протягом 2011 року здійснювався у відповідності до вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із внесеними змінами і доповненнями), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наказу Товариства про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

У звітному періоді проведено інвентаризації заставного майна та товарно-матеріальних цінностей станом на 30 червня 2011 року та 31 грудня 2011 року, на підставі внутрішніх наказів Товариства.

Ми не спостерігали за вищевказаними інвентаризаціями оскільки, дати їх проведення передували нашому призначенні, як аудиторів Товариства.

1.6. Облікова політика.

Облікова політика в Товаристві у 2011 році регламентувалася наказом від 03 січня 2008 року № 1/2008 та наказом № 31/03-11 від 31 березня 2011 року «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику». Визначені в вищеназваних наказах, методологічні принципи протягом періоду були незмінними і повністю дотримувалися.

2. Загальна частина.

2.1. Основні відомості про Аудиторську фірму.

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги»

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

4390, 04 листопада 2010 року, з 04 листопада 2010 року до 04 листопада 2015 року

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ; телефон, поштова та електронна адреса

Ярчук Віталій Васильович;

006607, 02 липня 2009 року, до 02 липня 2014 року;

001666, А, 05 січня 2010 року, з 05 січня 2010 року по 02 липня 2014 року;

+380673741898, Україна, 79070, місто Львів, вулиця Довженка, 11/27, Jarus@email.ua

2.2. Основні відомості про Товариство

Повне найменування ломбарду, фінансової установи

Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.)

Код ЄДРПОУ

34167172

Місцезнаходження

Україна, 79005, місто Львів, вулиця Саксаганського, 16/1

Дата реєстрації

03 лютого 2006 року

Орган реєстрації

Виконавчий комітет Львівської міської Ради

чисельність працівників

три

номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

444042, АВ, з 23 грудня 2008 року по 23 грудня 2013 року.

кількість відокремлених підрозділів

один

Основні види діяльності за довідкою, виданою управлінням статистики

65.23.0 інше фінансове посередництво

Товариство здійснює фінансово-господарську діяльність у відповідності до нової редакції Засновницького договору про створення Повного товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.), зареєстрованого Виконавчим комітетом Львівської міської ради 03 лютого 2006 року із наступними змінами та доповненнями. Статутний фонд становить 210 тисяч гривень.

Діяльність Товариства підлягає ліцензуванню.

На право здійснення окремих видів діяльності в наявності є ліцензії:

1. Ліцензія № 444042 серії АВ, видана Міністерством фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, згідно рішення № 1538 від 23 грудня 2008 року, термін дії з 23 грудня 2008 року по 23 грудня 2013 року.

Одним із напрямків діяльності Товариства є діяльність у сфері надання послуг ломбарду та надання фінансових позик під заставу. В наявності Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 21 серпня 2008 року за № 372 серії ЛД, реєстраційний № 15102241.

Протягом 2011 року Товариство знаходилося на загальній системі оподаткування (податок на прибуток підприємств за ставкою 25 %, з 01 квітня 2011 року – за ставкою 23 %). Чисельність працівників станом на 31 грудня 2011 року становить 3 чоловіка.

Посадовими особами протягом 2011 року були:

а). директор: Клименко Анна Василівна.

3. Змістова частина.

3.1. Необоротні активи, їх знос (амортизація).

3.1.1. Нематеріальні активи.

За даними фінансових звітів Товариства станом на 31 грудня 2011 року власні нематеріальні активи на балансі відсутні.

За даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2011 року в Товаристві обліковувалися власні нематеріальні активи, вартість нематеріальних активів Товариства у фінансовій звітності за 2011 рік відображено у стрічках 030-032 «Основні засоби» Балансу.

Нарахування амортизації здійснювалися у відповідності до вимог податкового законодавства України - застосовуються норми та методи, визначені статтею 8 Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із внесеними змінами і доповненнями), для основних засобів IV групи, з 01 квітня 2011 року - у відповідності до статті 145 Податкового Кодексу України за прямолінійним методом.

Аудитори зазначають, про невірне відображення вартості нематеріальних активів у фінансових звітах. Вартість нематеріальних активів Товариства у фінансовій звітності відображається в стрічках 030-032 «Основні засоби» – завищено статтю балансу «Основні засоби» та занижено статтю балансу «Нематеріальні активи», не дотримуються вимоги пункту 14 П(С)БО 2 «Баланс» та пункту 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

3.1.2. Інші необоротні нематеріальні активи.

За даними фінансових звітів Товариства станом на 31 грудня 2011 року інші необоротні нематеріальні активи відсутні.

3.1.3. Основні засоби.

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року на балансі обліковуються основні засоби залишковою вартістю 9 тисяч гривень (первісна вартість 13 тисяч гривень, знос 4 тисячі гривень).

Згідно даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2011 року у Товаристві обліковуються власні основні засоби. У 2011 році Товариством придбано основні засоби на суму 7 тисяч гривень. В статтю «Основні засоби» у фінансовій звітності Товариства включено також залишок по рахунку бухгалтерського обліку 127 «Інші нематеріальні активи».

До основних фондів відносяться матеріальні активи для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких понад одну тисячу гривень.

Принципи та методика визначення зносу (амортизації) здійснювалися у відповідності до вимог податкового законодавства України - застосовуються норми та методи, визначені статтею 8 Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із внесеними змінами і доповненнями), з 01 квітня 2011 року - у відповідності до вимог статті 145 Податкового Кодексу України за прямолінійним методом.

За винятком зауважень, наведених в пункті 3.1.1 даного Висновку, облік основних засобів та обсяг розкриття інформації про них у фінансових звітах відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
  1   2   3

Схожі:

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка