Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА


Скачати 126.63 Kb.
НазваПро фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Дата21.04.2013
Розмір126.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Аудиторська фірма УкрЗахідАудит

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26.01.2001р.

адреса: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а тел.(+380 32) 225-68-70, тел / факс (+380 32) 225-68-80

e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua MaxUZA@yahoo.co.uk

п / рахунок №26000133004401 у ЛФ АБ «Експрес - банк», м. Львів, МФО 325956

ЄДРПОУ 20833340, КОАТУУ 4610136300, КОПФГ 240
12 квітня 2012 р., вих. № 45 м. Львів
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про фінансову й іншу звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД –КАПІТАЛ ДЕРЕЦЬКИЙ І КОМПАНІЯ»

за 2011 рікАдресат аудиторського висновку відповідно до умов договору:

Управлінський персонал Повного товариства «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія»;
Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит» проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ПТ «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія» (у подальшому – ТОВАРИСТВО).

Перевіркою була охоплена фінансово-господарська діяльність ТОВАРИСТВА за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. з метою підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності і звітності фінансової компанії за рік. Аудиторська перевірка здійснювалась за адресою аудиторської фірми.
1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р., термін дії до 30.11.2015 р.

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці - номер, серія, дата видачі та термін дії Сертифіката аудитора: аудитор Корягін Максим Вікторович, сертифікат серії А № 003405 виданий 25.06.1998р., термін дії до 25.06.2012 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 06.11.2008 № 1283, реєстраційний номер свідоцтва серії А № 001504 АПУ, термін дії до 25.06.2012р.

Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а.

Телефон (факс): тел.(+38032) 225-68-70, факс (+38032) 225-68-80.

E-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua.

Офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0097, відповідно до рішення АПУ від 27.01.2011 р. № 227/4.
2. Основні відомості про ломбард

Повна назва: Повне товариство «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія»;

Код ЄДРПОУ – 34668764;

Місцезнаходження ТОВАРИСТВА: 79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 109.

Дата державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 201669 видане виконавчим комітетом Львівської міської Ради від 20.10.2006р. Свідоцтво було замінене 27.09.2007р.

Дата внесення змін до установчих документів: Засновницький договір (нова редакція), затверджений зборами учасників Повного товариства «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія» протокол від 02 липня 2007р. №4. Державна реєстрація змін до Засновницького договору проведена 15.09.2011 року № запису 14151050012014468.

Основними видами діяльності, які здійснює ТОВАРИСТВО відповідно до Засновницького договору, затвердженого рішенням зборів учасників від 02 липня 2007р.є:

65.23.0 – інше фінансове посередництво;

65.22.0 – надання кредитів.

Чисельність працівників протягом періоду перевірки становить 9 ос.

Банківські реквізити:

поточний рахунок 2650200012726 у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 325718.

Дозвільні документи та ліцензії на право здійснення діяльності:

  1. ліцензія серії АВ №379547 видана Міністерством фінансів України згідно рішення від 17.01.2008 р. №27 – виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння). Термін дії ліцензії по 17.01.2013 року.

  2. свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 356 видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 25.09.2007 року, реєстраційний номер15102064.

На дату балансу ТОВАРИСТВО має чотири відокремлені підрозділи:

ВП № 001, м. Львів, вул. Шевченка, 318;

ВП № 002, м. Львів, вул. Наукова, 9;

ВП № 003, 79052, м. Львів, вул. Широка, 81;

ВП № 004, 79001, м. Львів, вул. Крива Липа, 1, офіс 9.

Протягом 2011 року ТОВАРИСТВО створило відокремлений підрозділ №004, про що внесена інформація до Державного реєстру фінансових установ, згідно рішення Держфінпослуг від 23.03.2011р. № 3400/40-8.

Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА протягом періоду, що перевірявся були:

Керівник – з 11.10.2010р. Дерецький Роман Богданович (призначений на посаду директора відповідно до наказу від 11.10.2010 року №8).

Головний бухгалтер – Посада головного бухгалтера штатним розкладом не передбачена. З 14.02.2011 р. ведення бухгалтерського обліку здійснює ТзОВ «Соло-буд» (відповідно до наказу від 14.02.2011 року № 2), до 14.02.2011 р. – ФОП Дуда Ігор Романович.
3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит» згідно договору № 21 від 02.02.2012 року проведена перевірка щодо підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Роботи були розпочаті 02 квітня 2012 року та закінчені 12 квітня 2012 року, про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.
4. Опис перевіреної фінансової інформації

Перевірку звітності проведено у складі: Баланс станом на 31 грудня 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, а також спеціалізовані форми звітності ломбарду за 2011 рік.

Для перевірки згідно договору були представлені установчі та реєстраційні документи, звітність, зведені реєстри бухгалтерського обліку, вибірково - первинні документи.
5. Розподіл відповідальності управлінського персоналу ломбарду та відповідальності аудитора

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Відповідальність управлінського персоналу ТОВАРИСТВА щодо діяльності ломбарду зафіксовано у Засновницькому договорі, який затверджений загальними зборами учасників ПТ «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія» від 02.07.2007р. та посадових інструкціях управлінського персоналу, які містять інформацію щодо діяльності та відповідальності управлінського персоналу ТОВАРИСТВА.

У вищенаведених документах визначено, зокрема: основні функції та завдання управлінського персоналу та їх повноваження і обов'язки; розподіл обов'язків між управлінським персоналом та порядок організації роботи; порядок проходження спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації управлінського персоналу. Крім того, ТОВАРИСТВО призначило працівників, відповідальних за дотримання вимог фінмоніторингу у кожному підрозділі.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з протоколом засідання Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» від 19.12.2006 р. № 1528 зі змінами та Рішення «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 р. № 1360. Ці стандарти й положення, а також інші нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
6. Обсяг аудиторської перевірки

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Аудиторська перевірка проводилась з відома осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ТОВАРИСТВА.
7. Висновки щодо компонентів фінансових звітів та звітності ломбарду за 2011 рік, що подаються до Держфінпослуг

7.1.Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, адекватності визначення власного капіталу ломбарду.

7.1.1. Ведення обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам, а також обраній обліковій політиці ТОВАРИСТВА, що затверджена наказом № 1 від 02.01.2011 року. З 01.04.2011 року ведення обліку у ТОВАРИСТВІ здійснюється згідно обраної облікової політики, що затверджена наказом №5 від 01.04.2011 року.

7.1.2. Заявлений статутний капітал ТОВАРИСТВА на дату балансу становить 1 000 000,00 грн. Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності ТОВАРИСТВА на дату Балансу, відповідає розміру, визначеному у Засновницькому договорі. Протягом 2011 року розмір статутного капіталу збільшений з 600,0 тис. грн. до 1000,0 тис. грн., про що внесені зміни до Засновницького договору ТОВАРИСТВА 15.09.2011 року за номером 14151050012014468. Розмір неоплаченого капіталу на дату Балансу становить 162,0 тис. грн.

7.1.3. Аналітичний та синтетичний облік статутного капіталу ТОВАРИСТВА відповідає положенням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції по його застосуванню, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, а також інших нормативних документів.

7.1.4. Розмір власного капіталу відповідає нормативам і вимогам , встановленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981 зі змінами та доповненнями та становить 984,0 тис. грн.

7.1.5. Резервний капітал в ТОВАРИСТВІ на дату Балансу відсутній. Порядок формування резервного капіталу, згідно з вимогами п. 4.16. Засновницького договору ТОВАРИСТВА, передбачає відрахування у розмірі не менше 5 % від суми чистого прибутку за рік, до досягнення не менше ніж 25% статутного капіталу. Відрахування до резервного капіталу протягом 2011 року не проводились. Розмір чистого прибутку ТОВАРИСТВА за 2011 рік складає 9 тис. грн., таким чином сума відрахувань до резервного капіталу за 2011 рік повинна становити 0,45 тис. грн., проте зазначена сума є несуттєвою виходячи з обраних критеріїв. ТОВАРИСТВУ рекомендовано провести належні відрахування до резервного капіталу за попередні звітні періоди у І кв.2012 року.

7.1.6. Розмір нерозподіленого прибутку визначений за загальними правилами ведення бухгалтерського обліку, становить 9,0 тис. грн. та співрозмірний із значенням нерозподіленого прибутку ТОВАРИСТВА, що відображений у річних фінансовій звітності ломбарду за 2011 рік та складає 8,9 тис. грн.
7.2. Перевірка реальності розміру зобов'язань, відображених у фінансовій звітності ломбарду

7.2.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань протягом 2011р. та на дату Балансу здійснювалась ТОВАРИСТВОМ у відповідності з вимогами П(с)БО 11 «Зобов'язання», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20.

7.2.2. Відображення витрат у бухгалтерському обліку протягом 2011 р. відповідає вимогам П(с)БО 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 зі змінами та доповненнями.

7.3. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки дебіторської заборгованості ломбарду

7.3.1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ТОВАРИСТВА здійснюється у відповідності з вимогами П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. № 237, з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими П(с)БО.

7.3.2. Доходи ТОВАРИСТВА формуються за рахунок отриманих відсотків за користування кредитами, пені за прострочення терміну погашення кредитів і реалізації майна, що зняте з позабалансового рахунку, як забезпечення виконання зобов’язань. Нарахування плати за фінансовими кредитами, здійснюється за процентними ставками у відповідності до вартості товару, який передається у заставу згідно укладених договорів та ціни на золоті вироби, згідно степені ризику позики. Розмір процентних ставок за фінансовими кредитами та ціна на золоті вироби встановлюється розпорядженням керівника ТОВАРИСТВА (ціна на золоті вироби встановлена розпорядженням від 19.03.2011р., 12.08.2011р.; відсоток за надання фінансових кредитів під заставу товарів - розпорядженням від 04.01.2010р.). Відображення доходу отриманих від ведення діяльності ТОВАРИСТВА протягом 2011 р. у бухгалтерському обліку відображено у відповідності з вимогами П(с)БО 15 «Дохід», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 зі змінами та доповненнями.

7.3.3. Класифікацію заборгованості за простроченими, неповерненими, пролонгованими та безнадійними кредитами ТОВАРИСТВА здійснено відповідно до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (в тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, що затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.03.2011 за №111. Формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів здійснюється у відповідності до проведеної класифікації кредитів за категоріями ризику.
7.4. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки необоротних активів.

7.4.1.ТОВАРИСТВО на дату Балансу має власні основні засоби оцінка та критерії визнання основних засобів в загальному відповідають вимогам П(с)БО 7 «Основні засоби», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідає вимогам П(с)БО 7 «Основні засоби». Залишкова вартість основних засобів на дату Балансу становить 154,0 тис. грн.

7.4.2. Протягом 2011 року ТОВАРИСТВО у бухгалтерському обліку використовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Методика розрахунку суми зносу відповідає вимогам П(с)БО 7 «Основні засоби» та обраній обліковій політиці. Для малоцінних необоротних активів застосовувалась норма амортизації у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання об’єкта.

7.4.3. Оцінка, критерії визнання нематеріальних активів та знос, який протягом 2011 року нараховується за прямолінійним методом, відповідають вимогам П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. № 242 та обраній обліковій політиці спілки. Залишкова вартість нематеріальних активів на дату Балансу становить 4,0 тис. грн.
7.5. Перевірка правильності формування річних звітних даних ломбарду

Звітність ломбарду, зокрема: Загальна інформація про ломбард (додаток 1), Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2011 рік (додаток 2), Звіт про діяльність ломбарду за 2011 рік (додаток 3) сформовані на основі даних бухгалтерського обліку та відповідають вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2740.
8. Висновок

За результатами проведеного аудиту нами встановлено, що надана відповідальною особою ТОВАРИСТВА інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад його активів та пасивів. Система бухгалтерського обліку, що використовувалась ТОВАРИСТВОМ протягом періоду, що перевірявся, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

На нашу думку, яка сформована згідно з Міжнародними стандартами аудиту, фінансова звітність, а також річна фінансова звітність ломбарду за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року справедливо й достовірно відображає результати господарської діяльності ТОВАРИСТВА за період, який підлягав перевірці, і відповідають нормативним та законодавчим вимогам щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Фінансові звіти наведені у додатках.
Аудиторський висновок віддруковано у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

9. Дата видачі висновку
Аудиторський висновок наданий 12 квітня 2012 року.

Виконавчий директор,

аудитор (сертифікат серії А № 003405) М. В. Корягін
М.П.

Аудиторський висновок отримав:

Директор

ПТ «Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія» Р. Б. Дерецький
М.П.


Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою “УкрЗахідАудит”, 12.04.2012р.

Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.


Схожі:

Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка