Дистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликаний ознайомити студента з особливостями фінансової діяльності підприємств


НазваДистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликаний ознайомити студента з особливостями фінансової діяльності підприємств
Сторінка1/15
Дата19.04.2013
Розмір2.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Зміст курсу.

Дистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликаний ознайомити студента з особливостями фінансової діяльності підприємств, специфікою фінансових відносин господарських формувань в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється розгляду такої важливої складової фінансової діяльності як власний капітал підприємства. Розкрито зміст, особливості формування, обліку і використання його окремих видів. Також освітлено питання, що стосуються грошових потоків на підприємствах, оскільки від ефективності їх управління залежить платоспроможність підприємства та інші показники фінансової стійкості.
Цілі та завдання.

Метою викладання дистанційного курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є формування комплексної системи спеціальних знань щодо алгоритмів та методів обґрунтування альтернативних фінансових рішень, оволодіння принципами розробки фінансової діяльності підприємств з окремих напрямків його діяльності, а також здобуття практичних навичок використання методичного інструментарію управління власним капіталом та оптимізації грошових потоків.

Передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань фінансової діяльності суб’єктів господарювання в специфічних умовах української економіки:

 • визначення понять «фінансова діяльність», «власний капітал», «грошові потоки»;

 • вивчення організації фінансової діяльності на підприємствах;

 • визначення складових власного капіталу підприємств та пошук шляхів їх ефективного використання;

 • вивчення управління грошовими потоками від різних видів фінансової діяльності;

 • огляд документального оформлення власного капіталу та грошових потоків;

 • пошук шляхів поліпшення фінансової діяльності суб’єктів господарювання;


Інформація про авторів.
Матеріали курсу:

Знайомство з авторами

Вітаю Вас! Мене звуть Шевчук Олександра Василівна. Під час вивчення курсу я буду виконувати функції тьютора, допомагати в опануванні економічних знань, які допоможуть Вам в організації бізнесу чи керуванні ним у рамках пристосованого для потреб суб’єкта господарювання правового та ринкового полів. Бажаю успіху!
Методологічні рекомендації щодо роботи з курсом:

 1. Мотивація навчальної діяльності

Після вивчення курсу Ви оволодієте теоретичними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання, здобудете навички використання методичного інструментарію ефективного управління фінансовими ресурсами, формування статутних фондів, основного та обігового капіталу, загальними принципами і сучасними методами економічного обґрунтування фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

 • Як працювати з курсом, порядок консультацій;

 • Перегляньте планування курсу.

 • Проаналізуйте свої можливості і доцільність вивчення курсу.

 • Уважно ознайомитись з питаннями які розглядаються по кожному заняттю курсу.

 • Кожне питання, яке розглядається, пов’язуйте з тими питаннями тем курсу, які розглядалися раніше.

 • Консультації проводитимуться по кожній темі курсу у відповідний час, обговорений з кожним слухачем.

 • Що повинен знати студент: фінанси, гроші та кредит, фінанси підприємства.

 • Форма підсумкового контролю: іспит.

 • Критерії рейтингу:

Максимальна кількість балів яку може отримати слухач під час вивчення дисципліни складає 100 балів. Балами оцінюється кожна підсумкова робота, яку слухач виконує після вивчення курсу. Допуском до вивчення наступного модулю є виконання практичних завдань, які повинні бути зараховані, а також відповіді за тестами. За 1-й модуль студент повинен набрати не менше 25 балів (максимальна кількість балів 40), другий модуль – не менше 35 балів (максимальна кількість балів 60).


Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

D - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

FХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

F - незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни


Протягом вивчення одного модулю студент повинен засвоїти теоретичні знання, відпрацювати практичні заняття, навчитись розв'язувати задачі, вирішувати ситуації, проводити дослідження, займатись самостійною роботою.

 • Як готуватися до іспиту.

Підготовка до іспиту передбачає:

 • Своєчасну підготовку до кожного з занять.

 • Роботу з підручниками, конспектами, які містяться в цьому курсі, а також з додатковою літературою та рішення задач.

 • Відпрацювання усіх завдань які надаються до курсу і відповідають усім вимогам курсу.

  • ПОТИЖНЕВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


рекомендоване студенту


  • Ключові слова курсу (поняття, що будуть введені в курсі).

Фінансова діяльність, державне регулювання., організаційна структура управління, капітал, власний капітал, позиковий капітал, власний оборотний капітал, коефіцієнт маневреності капіталу, емісія цінних паперів вартість капіталу, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал, грошові потоки, рух грошових потоків, чистий рух грошових коштів, потенціал підприємства, властивості економічної системи, цілісність, ефект синергії, паретоефективність, системний підхід, маркетинговий підхід, функціональний підхід, відтворювальний підхід, інноваційний підхід, нормативний підхід, комплексний підхід, інтеграційний підхід, динамічний підхід, оптимізаційний підхід, адміністративний підхід, поведінковий підхід, ситуаційний підхід, структурний підхід, ринкова вартість, відновлювана та залишкова вартість, ліквідаційна вартість.

  • Актуалізація опорних знань.

При вивченні предмету «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» студент повинен володіти базовими знаннями з дисциплін „Фінанси”, „Фінанси підприємства” й „Гроші та кредит”, це набагато облегшить розуміння курсу. Також при участі у навчальному процесі незнання будь-яких основоположних економічних термінів або законів, буде заважати виконанню завдань та засвоєнню предмету.
Модуль 1. Тема „Фінансова діяльність і форми використання фінансових ресурсів підприємства”.

Розділ 1.1. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації.

Розділ 1.2. Власний капітал підприємства.

Розділ 1.3. Статутний капітал.

Розділ 1.4. Особливості формування, обліку і використання окремих видів власного капіталу.

Розділ 1.5. Грошові потоки на підприємстві.
Практичне заняття 1.

Практичне заняття 2.
Дискусія на тему: „Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності”.
Тестування за модулем 1.
Модуль 2. Тема „Оцінка вартості підприємства”.

Розділ 2.1. Формування потенціалу підприємства.

Розділ 2.2. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства.

Розділ 2.3. Оцінка вартості нерухомого майна.

Розділ 2.4. Оцінка сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу).

Практичне заняття 1.

Практичне заняття 2.
Дискусія на тему: „Оцінка вартості майна та майнових прав в умовах ринкової економіки”.
Тестування за модулем 2.
Термінологічний словник

Література.
ПОТИЖНЕВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

рекомендоване студенту

Тиждень/ Дата

Діяльність студента

1-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 1.1. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації:

1.1.1. Поняття фінансової діяльності підприємства.

1.1.2. Сутність державною регулювання фінансової діяльності підприємства.

1.1.3. Засади організації фінансової діяльності підприємства.

Проробити конспект лекцій.

2-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 1.2. Власний капітал підприємства:

1.2.1. Економічна сутність капіталу.

1.2.2. Особливості формування власного капіталу.

1.2.3. Визначення вартості капіталу.

3-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 1.3. Статутний капітал:

1.3.1. Правові аспекти формування статутного капіталу.

1.3.2. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу.

1.3.3. Документальне оформлення статутного капіталу.

Проробити конспект лекцій.

4-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 1.4. Особливості формування, обліку і використання окремих видів власного капіталу.

1.4.1. Формування, облік і використання пайового капіталу.

1.4.2. Формування, облік і використання додаткового капіталу.

1.4.3. Формування, облік і використання резервного капіталу.

1.4.4. Формування, облік і використання нерозподіленого прибутку.

1.4.5. Формування, облік і використання неоплаченого і вилученого капіталу.

1.4.6. Звіт про власний капітал.

Проробити конспект лекцій.

Виконати наведенні завдання: рішення задач.

5-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 1.5. Грошові потоки на підприємстві:

1.5.1. Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу.

1.5.2. Управління грошовими потоками.

1.5.3. Управління грошовими потоками від операційної діяльності.

1.5.4. Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності.

1.5.5. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.

Проробити конспект лекцій.

Прийняти участь в дискусії: „Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності”.

6-й тиждень

Завдання на тиждень .

Тестування за модулем 1.

Розділ 2.1. Засади Формування потенціалу підприємства:

2.1.1. Потенціал підприємства як економічна система.

2.1.2. Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства.

2.1.3. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства.

Проробити конспект лекцій.

7-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 2.2. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства:

2.2.1. Особливості потенціалу підприємства як об'єкта оцінки.

2.2.2. Поняття вартості та її модифікації.

2.2.3. Принципи оцінки потенціалу підприємства.

Проробити конспект лекцій.

8-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 2.3. Оцінка вартості нерухомого майна:

2.3.1. Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки

2.3.2. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні

2.3.3. Оцінка вартості землі

2.3.4. Оцінка вартості будівель і споруд.

Проробити конспект лекцій.

Виконати наведенні завдання: рішення задач.

9-й тиждень

Завдання на тиждень .

Розділ 2.4. Оцінка сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу):

2.4.1. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

2.4.2. Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу.

2.4.3. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства.

2.4.4. Майнові методи оцінки вартості бізнесу.

Проробити конспект лекцій.

Виконати наведенні завдання: рішення задач.

10-й тиждень

Завдання на тиждень.

Прийняти участь в дискусії: „Оцінка вартості майна та майнових прав в умовах ринкової економіки”.

Тестування за модулем 2.НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


1. Структура розділу для самостійного вивчення

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістика» покликаний ознайомити...
Важливу частину курсу становить тлумачення специфіки соціолінгвістичного підходу до мови і відміни цієї наукової дисципліни від «чистої»...
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
ПЛАН проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)
...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ІНВЕСТ»
Ключові слова: фінансова діяльність, принципи, фінансові ресурси, управління
У статті проаналізовано існуючі погляди науковців щодо сутності фінансової діяльності підприємств. Результатом проведеного дослідження...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів напряму «Фінанси...
До Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ,...

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
И, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи...
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
И, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи...
ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка