ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки


Скачати 89.71 Kb.
НазваЗЕД в системі категорій міжнародної економіки
Дата13.03.2013
Розмір89.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Функції ЗЕД:

— організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:

— міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;

— організація міжнародного грошового обігу.

Практичне значення ЗЕД для країн полягає в можливості одержувати валютну виручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та технологій), виробляти конкурентоспроможну продукцію.

ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки.

Зовнішньоекономічні зв’язки – комплексна система різнобічних форм міжнародного співробітництва держав та їх суб’єктів в різних галузях економіки.

Система категорій міжнародної економіки включає:

 • міжнародна економіка – сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними.

 • Національні господарства – економіки окремих країн

 • Національний експортний потенціал – сукупність природних, виробничих, науково-технологічних, трудових ресурсів та фінансових засобів, які використовуються для розвитку міжнародних економічних зв’язків певної країни.

 • МЕВ – відносини між суб’єктами світового господарства з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і надання послуг.

 • Інтернаціоналізація господарського життя – процес переростання суспільним виробництвом національних кордонів.

 • Зовнішня торгівля – сукупність експортно-імпортних операцій певної країни.

 • Світова торгівля – сукупність зовнішньої торгівлі країн світу

 • Міжнародна торгівля – відносини між суб’єктами світового господарства з приводу купівлі-продажу капіталу, товарів, робочої сили.

 • Міжнародний поділ праці – вища форма суспільного поділу праці, спеціалізація кожної країни на випуску певних товарів з метою задоволення як власних інтересів, так і країн-партнерів

 • Міжнародна кооперація виробництва – об’єднання господарських зусиль партнерів з метою виготовлення кінцевої продукції на 1 з головних підприємств країн-учасників.

 • Міжнародна економічна інтеграція – процес зближення, переплетення і адаптації національних господарств країн світу.

 • Світовий ринок – сукупний міжнародний попит та пропозиція.

 • ЗЕД – методи та форми відносин між суб’єктами світового господарства з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та надання послуг.


Суб’єкти ЗЕД

 • фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що мають цивільну та правову дієздатність відповідно до Законів України і постійно мешкають на її території

 • юридичні особи – зареєстровані як такі в Україні та мають постійне місцезнаходження на її території

 • об’єднання фіз., юр, фіз. і юр.осіб - що не є громадянами відповідно ддо ЗУ, але які мають постійне місцезнаходження на території України та яким ЗУ не заборонено здійснювати господарську діяльність.

 • Структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності – що не є юр. особами, але мають постійне місцезнаходження на території України

 • Інші суб’єкти – держава в особі її органів, органи місцевого самоврядування в особі створених ними зовн.-ек.. організацій


Об'єктами зовнішньоекономічної діяльності є різноманітні види господарської діяльності, які здійснюються в зовнішньоекономічній сфері. За функціональною ознакою види зовнішньоекономічної діяльності складаються з наукової, виробничої, торгівельної діяльності та інших видів діяльності.

Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З урахуванням основної вимоги — відсутність прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності — сьогодні більш-менш ефективно в Україні здійснюються:

— експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

— надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;

— наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;

— міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

— кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених її законом;

— спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

— підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів господарської діяльності;

— аналогічна діяльність за межами України;

— організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

— організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України;

— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

— роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

— робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами та інші не заборонені законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності.
Причини, що стимулюють розвиток ЗЕД:

 • нерівномірність економічного та науково-технічного розвитку різних країн світу

 • відмінність в сировинних, людських та розміщенні фінансових ресурсів

- вихід відтворювального процесу за національні кордони з метою розширення місткості внутрішнього ринку

- спеціалізація і кооперування як закономірність розвитку відтворювального процесу

 • специфіка географічного положення, природних умов, кліматичних умов.


Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

 • виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

 • обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у:

 • праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

 • праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

 • обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

 • виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

 • рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

 • забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

 • неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

Принципом верховенства закону, що полягає у:

 • регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

 • забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

 • забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

 • здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

 • здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Види ЗЕД

За масштабами охоплення ринкової території:

 • зовнішньоторгівельна діяльності (Е та І товарів та послуг)

 • ввіз та вивіз капіталу в формі прямих та портфельних інвестицій

 • міжнародне науково-технічне співробітництво

 • будівництво об’єктів за кордоном, включаючи об’єкти капітального будівництва (комплектні поставки)

 • інжинірингові та консалтингові послуги

 • товарообмінні угоди

 • угоди на основі давальницької сировини (толінгові операції)

 • змагальні форми організованої торгівлі (біржі, аукціони, торги)

 • операції, пов’язані з виробничо-збутовою кооперацією, участю в стратегічних альянсах і консорціумах

 • участь в операціях на фондових та валютних ринках

 • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами

 • створення спільних підприємств в Україні та за кордоном (придбання прав володіння, розпорядження або управління ресурсами за кордоном)Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво". Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених законом, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється. До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосована санкція у вигляді тимчасового призупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності.


Схожі:

Питання з міжнародної економіки 2012-2013 н р
Формування світового ринку закономірно зумовило встановлення міждержавних зв’язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Український...
Болонської декларації щодо підготовки фахівців, здатних на високому рівні реалізувати завдання, пов’язані з якісною підготовкою спеціалістів...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу...
У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство...
Тема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування
Зміст категорій «географічна оболонка», «біосфера», «ноосфера» «природне середовище»
До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблеми міжнародної економіки, належать

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка