1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці


Назва1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
Сторінка1/13
Дата10.04.2013
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці

Ключові слова:

Кредитний ринок, валютний ринок, грошовий ринок, ринок цінних паперів, ринок деривативів, ринкова інфраструктура, міжнародний фінансовий ринок, позичальник, інвестор, суб’єкти фінансового ринку, фінансові інститути, фінансовий інструмент.
Практичне заняття №1-2

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 1

 1. Предмет дисципліни „Фінансовий ринок”.

 2. Сутність і функції фінансового ринку.

 3. Суб’єкти фінансового ринку.

 4. Рух фінансових потоків в економіці.

Заняття 2

 1. Склад та структура фінансового ринку в Україні.

 2. Структура зарубіжних фінансових ринків

 3. Моделі та інструментарії фінансового ринку.

Тестові завдання

 1. Оберіть найточніше визначення фінансового ринку:

а) особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічного посередництва, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів між сферами економіки і учасниками економічних відносин;

б) система грошових та економічних взаємозв'язків, які виникають у процесі пере­розподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення через систему фінансових посередників;

в) це відношення між населенням, виробниками і державою щодо перерозподілу вільних грошових коштів на основі повної економічної самостійності, механізму саморе­гуляції ринкової економіки, внутрішньогалузевого і міжгалузевого переливу фінансових ресурсів;

г) сфера різноманітних послуг, що надаються суб'єктам фінансових відносин (гро­мадянам, підприємницьким структурам, державі) у процесі їх фінансово-економічної дія­льності.

2. Фінансова послуга - це:

а) підприємницька діяльність, направлена на задоволення потреб інших осіб, за ви­нятком діяльності, що здійснюється на основі трудових правовідносин;

б) операція з фінансовими активами, що здійснюється за власний рахунок, чи за рахунок інших залучених коштів з ме­тою збереження реальної вартості фінансових активів та для отримання прибутків від цієї операції;

в) нематеріальні блага, характерною рисою яких є споживання на місці їх надання;

г) зміна стану людини або предмета, що належить будь-якому учаснику економічних відносин, який досягається в результаті свідомих дій іншого учасника даних відносин.

3. Функціями фінансового ринку є:

а) мобілізація заощаджень приватних осіб, бізнесових структур, держа­вних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал; реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладни­ків);

б) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;

в) фінансове обслуговування учасників економічного кру­гообігу та забезпечення процесів інвестування у виробництво на основі визначення найбільш ефективних напрямів вико­ристання капіталу в інвестиційній сфері; вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;

г) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів; страхова діяль­ність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків; операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю; кредитування уряду, місцевих органів самоврядуван­ня шляхом розміщення урядових та муніципальних цінних паперів; розподіл державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед учасників економічного кругообігу тощо.

4.Поняття фінансового ринку співпадає з поняттям:

а) грошового ринку;

б) фондового ринку;

в) ринку позикових капіталів;

г) ринку цінних паперів.

 1. Ринок цінних паперів є складовою частиною:

а) фінансового ринку;

б) кредитного ринку;

в) облікового ринку;

г) міжбанківського ринку.

 1. Організований фінансовий ринок:

а) охоплює ринок операцій з фінансовими активами поза біржею.

б) характеризується низьким рівнем юридичної захищеності покупців.

в) характеризується низьким рівнем інформованості покупців.

г) характеризується низьким рівнем фінансового ризику.

7.Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку і від ринку капіталу?

а) ринок грошей, грошовий ринок і ринок капіталу – це різні назви одного поняття;

б) ринок грошей – складова частина грошового ринку. На ринку грошей здійснюють обіг короткострокові активи, на ринку капіталу – довгострокові;

в) фінансовий ринок поєднує ринок цінних паперів і ринок довгострокових банківських позичок, ринок грошей включає в себе грошовий ринок короткострокових позичок і фінансових активів;

г) ринок грошей поєднує валютний і фінансовий ринок, одночасно він є частиною грошового ринку.
8. Юридична особа, яка згідно з ліцензіями та відповідним дозволами держави здійснює послуги на фінансовому ринку – це:

а) фінансова установа;

б) фінансовий інститут;

в) кредитна установа;

г) іпотечна установа.

9.До фінансових послуг не відносять:

а) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх
чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення
розрахунків;

б) довірче управління фінансовими активами;

в) діяльність з обміну валют;

г) оцінка фінансового стану емітента.

10. Особливістю англо-американької моделі фінансового ринку є:

а) домінування кредитної форми фінансування діяльності учасників ринку;

б) пріоритетний розвиток ринку акціонерного капіталу;

в) спрощена структура фінансового ринку;

г) активне втручання держави у регулювання інвестиційних процесів на фінансовому ринку.
Практичні завдання

 1. Заповніть схему класифікації фінансових ринків

скругленный прямоугольник 153

прямая соединительная линия 151прямая соединительная линия 152


скругленный прямоугольник 149


прямая соединительная линия 147прямая соединительная линия 148

скругленный прямоугольник 145


прямая соединительная линия 143прямая соединительная линия 144


скругленный прямоугольник 141

прямая соединительная линия 139прямая соединительная линия 140


скругленный прямоугольник 137


прямая соединительная линия 136


прямая соединительная линия 135


скругленный прямоугольник 133


прямая соединительная линия 132прямая соединительная линия 131


скругленный прямоугольник 129


прямая соединительная линия 127прямая соединительная линия 128


 1. Сформулюйте визначення термінів, наведених у таблиці:
№ п/п

Термін

Визначення

1.

Кредитний ринок


2.

Валютний ринок


3.

Грошовий ринок


4.

Ринок цінних паперів


5.

Ринкова інфраструктура


6.

Міжнародний фінансовий ринок


7.

Учасники фінансового ринку


8.

Фінансові інститути


9.

Фінансовий інструмент
 1. Заповніть кросворд основних термінів фінансового ринку.


1
2

3
456
7По горизонталі:
1. Модель фінансового ринку, що характеризується переважанням великих, у тому числі й сімейних власників-інвесторів у структурі акціонерних капіталів, відсутністю масових дрібних інвесторів і спекулянтів.

2. Ринок на якому процеси купівлі-продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі.

3. Фінансові інститути, які забезпечують взаємодію інвестора і позичальника.

4. Ринок, основною метою функціонування якого є мобілізація фінансових ресурсів.

5. Грошовий документ, у якому міститься розпорядження банку або іншої установи іншому банку на виплату фізичній або юридичній особі певної суми на зазначених умовах.

6. Особа, яка бере на себе значний ризик, сподіваючись на одержання прибутку у процесі біржової гри.

7.Розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
По вертикалі:

1. Сукупність установ, організацій та інших суб'єктів сфери обігу, що забезпечують необхідні умови функціонування фінансового ринку у певній країні чи регіоні.
Позааудиторна самостійна робота студентів
Питання для самопідготовки і самоконтролю знань


 1. Що таке фінансовий ринок?

 2. Яка основна мета функціонування фінансового ринку?

 3. У чому полягають головні відмінності між емітентами, інвесторами та фінансовими посередниками?

 4. Дайте характеристику об’єктів фінансового ринку.

 5. Чи існує зв’язок між заощадженнями та інвестиціями?

 6. У чому полягає сутність поняття “прозорості ” фінансового ринку?

 7. За якою ознакою фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів?

 8. Чим відрізняються фінансові активи, що перебувають в обігу на національному та міжнародному ринках?

 9. Хто виступає організатором торгівлі на фінансовому ринку?

 10. У чому полягають особливості організаційної структури фінансового ринку України?

Домашні завдання


 1. Систематизуйте умови створення та діяльності фінансових установ відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001  № 2664-III. зі змінами і доповненнями.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

4 Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного...
З функціонального погляду світовий фінансовий ринок — це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал...
Тема Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Ринок фінансових...
...
8. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ > Виникнення, суть та функції ринку
Ринок це об'єктивний факт, який бачить кожний, і що таке ринок, знає кожна домогосподарка, яка йде за покупками
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Сутність ринку фінансових послуг, його роль, місце та функції в системі ринкових відносин
Тема Предмет і завдання
Роль МФО у забезпеченні ефективного управління рухом фінансових ресурсів у сучасні міжнародній економіці. Соціально-економічне призначення...
Ринок цінних паперів та його основні характеристики
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
1. Релігія як суспільно-історичне явище (2 години)
Соціальні функції, роль та місце релігії у житті людини і суспільства. Функції релігійних організацій
План I Роль слуху в розвитку людини. Причини виникнення та класифікація...
Навчання і виховання дітей з порушеннями слухової функції у спеціальних закладах
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Автором уточнено та поглиблено сутність, функції і структуру інтелектуального капіталу, досліджено та удосконалено теоретико-методологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка