Тема Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Ринок фінансових послуг як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів


Скачати 101.83 Kb.
НазваТема Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Ринок фінансових послуг як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів
Дата13.03.2013
Розмір101.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

Ринок фінансових послуг як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів.

Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ризикові та безризикові фінансові ринки. Первинний і вторинний ринок.

Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг

Зміст суб'єктів ринку фінансових послуг. Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг: за формою (домашні господарства, господарюючі суб'єкти, держава); за функціями (емітенти, інвестори, інституційні інвестори та фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку). Система взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг.

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

Поняття фінансового посередництва. Спрощене поняття фінансового посередництва. Комплексне поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.. Класифікація фінансових посередників.

Банківська система. Небанківські кредитні інститути.

Тема 4. Фінансові послуги на грошовому ринку

Розміщення капіталу в банківських установах. Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади. Операції з інструментами грошового ринку. Операції з комерційними векселями. Операції з державними інструментами грошового ринку (казначейськими векселями).

Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

Тема 5. Фінансові послуги на валютному ринку.

Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на форвардному ринку. Валютні ф'ючерси. Валютні опціони. Міжнародні розрахунки. Основні форми міжнародних розрахунків. Інкасо. Акредитив. Банківський переказ.

Тема 6. Фінансові послуги на ринку позик

Короткострокове фінансування на залученій основі через фінансових посередників. Банківський кредит. Грошова позика та її форми. Факторинг

Середньо й довгострокове кредитне фінансування через фінансових посередників. Інвестиційний кредит. Лізинг. Понятійні і правові основи.

Тема 7. Фінансові послуги на фондовому ринку

Фінансування операцій по емісії цінних паперів. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку.

Вкладання капіталу в цінні папери. Поняття і види цінних паперів. Пайові, боргові та похідні цінні папери. Посередницькі послуги при вкладенні капіталу в цінні папери. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. Строкові операції з цінними паперами. Опціонні операції.

Біржові операції з цінними паперами. Управління портфелем цінних паперів. Поняття портфельного інвестування. Основні теорії портфельного інвестування та управління портфелем. Вкладення капіталу в інвестиційні сертифікати.

Тема 8. Інфраструктура ринку фінансових послуг

Система інфраструктури ринку фінансових послуг. Організаційно оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційні системи). Національна депозитарна система.

Тема 9. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.

Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг. Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінансових посередників. Захист прав споживачів фінансових послуг.

Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ


1. Фінансовий ринок – це:

 1. ринок цінних паперів;

 2. частина інвестиційного ринку.

 3. ринок банківських позик;

2. Акції – це:

 1. довгострокові цінні папери;

 2. безстрокові цінні папери;

 3. строкові цінні папери.

3. Дивіденди – це:

 1. фіксований процент від номінальної вартості цінних паперів.

 2. сума доходу по акціях;

 3. процент від прибутку господарського товариства, який виплачується як доход по акціях.

4. Емітентом казначейських зобов’язань держави є:

 1. Міністерство фінансів України;

 2. будь-яка юридична особа.

 3. Національний Банк України;

5. Хто виступає пред’явником попиту на фінансовому ринку:

 1. домогосподарства (населення);

 2. бізнес та держава;

 3. банківська система.

6. Випуск акцій АТ (акціонерного товариства):

 1. визначається на зборах акціонерів та засновників;

 2. здійснюється розміром його статутного фонду;

 3. здійснюється розміром вартості інвестиційного проекту.

7. Емітентом казначейських зобов’язань держави є:

 1. державні підприємства;

 2. підприємства всіх форм власності;

 3. Міністерство фінансів України.

8. По якій ціні продаються акції на вторинному ринку:

 1. по номінальній;

 2. по емісійній.

 3. по курсовій;

9. По якій ціні продаються акції на первинному ринку:

 1. по номінальній;

 2. по емісійній.

 3. по курсовій;

10. Яка ціна акції відображає дійсну цінність акції:

 1. номінальна; 3. курсова;

 2. емісійна.

11. Ринок фінансових послуг це-

 1. економічні відносини, що виникають між юридичними та фізичними особами з приводу розподілу грошових коштів;

 2. економічні відносини, що виникають між юридичними особами з приводу надання кредитних послуг;

 3. економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками з приводу розподілу фінансових активів.

12. Грошові кошти, цінні папери, боргові забов’язання це –

 1. фінансові активи; 3. фінансові інструменти;

 2. вірні відповіді А та Б.

13. Оформлення операції у разі передання цінних паперів на умовах позики здійснюється:

 1. у формі боргових цінних паперів;

 2. у формі акцій;

 3. облігаціями, векселями, акціями.

14. Об’єктами на ринку фінансових послуг є:

 1. фінансові послуги;

 2. операції з фінансовими активами;

 3. вірні відповіді А та Б.

15. Субєктами ринку фінансових послуг є:

 1. власники фінансових ресурсів, фінансові посередники;

 2. власники фінансових ресурсів, користувачі фінансових ресурсів, фінансові посередники, держава;

 3. власники фінансових ресурсів, посередники, держава.

16. При проведенні ломбардних операцій кредитний договір укладається

 1. в письмовій формі;

 2. в усній формі;

 3. форма кредитного договори визначається за згодою сторін.

17.Ломбардна ставка, як правило, вища за банківську, тому що:

 1. ломбарди здійснюють складну оцінку дрібного предмета застави;

 2. ломбардні кредити видаються на короткий термін;

 3. ломбардні кредити видаються на малу суму позики.

18. На першому етапі утворення фінансової установи відбувається:

 1. ліцензування фінансової установи;

 2. реєстрація першого випуску акцій;

 3. реєстрація фінансової установи.

19. Державна реєстрація фінансових установ регламентується:

 1. Господарським кодексом

 2. Законом України “Про фінансові послугу та державне регулювання ринків фінансових послуг”

 3. Законом України “Про цінні папери та фондову біржу”

20. Органами державної реєстрації фінансових установ є:

 1. виконкоми рад народних депутатів;

 2. Вірні відповіді а та Б.

 3. державні адміністрації міст Києва та Севастополя;

21. Вид лізингу, де усі витрати щодо обслуговування майна бере на себе лізингоодержувач називається:

 1. Чистий

 2. Повний

 3. Транзитний


22. При якому виді лізінгу лізингові платежі здійснюються тільки у грошовій формі

 1. Фінансовий

 2. Грошовий

 3. Компенсаційний

23. Реєстратор власників іменних цінних паперів здійснює свою діяльність на основі:

 1. Ліцензії, виданої Національним банком України

 2. Дозволу, виданого Державною комісією з цінних паперів і фонового ринку

 3. Дозволу виданого Фондом державного майна України

24. Діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод щодо цінних паперів визначається як:

 1. Розрахунково-клірингова діяльність.

 2. Управління цінними паперами.

 3. Депозитарна діяльність.

25. Депозитарна діяльність передбачає:

 1. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів

 2. Вірно А-Б

 3. Відкриття та ведення рахунків у цінних папе­рах, обслуговування операцій на цих рахунках

26. Чи має право фондова біржа здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів?

 1. Має право, якщо це зазначено у статуті біржі

 2. Не має права

 3. Має право, якщо, є дозвіл, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

27. До складу лізингових платежів входять:

 1. Відшкодування вартості майна, що надається в лізинг

 2. винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг майно

 3. відшкодування страхових платежів, якщо об’єкт лізингу застрахований лізингодавцем


ЗРАЗОК ВАРІАНТУ АУДИТОРНОЇ КОНРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ’’ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ “
Для студентів V курсу заочної форми навчання


 1. Охарактеризуйте сутність наступних понять: вексель, ринок фінансових послуг, фінансові посередники, акція, фінансові активи.
 1. Тестові завдання:

Класифiкацiя суб'єктiв ринку фiнансових послуг за формою власностi:

а) домашнi господарства, емiтенти;

б) господарюючi суб'єкти, держава;

в) фiнансовi посередники, емiтенти, держава, домашнi господарства;

г) усi вiдповiдi правильнi.
Якщо поток "нацiональний продукт" виявиться меншим потоку "нацiональний доход" на величину чистого iмпорту, то:

а) виникне надлишок капiталу;

б) виникне перевиробництво нацiонального продукту;

в) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту;

г) усi вiдповiдi правильнi;

д) правильної вiдповiдi немає.
Взаємовiдносини кредитного, грошового та ринку капiталiв проявляються:

а) у строках реалiзацiї прав;

б) у використаннi фiнансових зобов'язань без можливостi вiльної купiвлi-продажу;

в) усi вiдповiдi правильнi;

г) правильної вiдповiдi немає.

Фiнансовi посередники - це органiзацiї, основним предметом дiяльностi яких є:

а) перерозподiл ризику;

б) торгiвля фiнансовими iнструментами;

в) розподiл ресурсiв у часi;

г) вiрнi а i б;

д) вірні а і в;

е) усі відповіді правильні.
3.Питання.
У чому проявляються процеси глобалізації банківської діяльності в сучасному світі?
Фінансове посередництво на ринку фінансових послуг.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ.


 1. Предмет і завдання курсу, його побудова та зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

 2. “Ринок фінансових послуг” та його роль у ринковій економіці.

 3. Функції ринку фінансових послуг.

 4. Класифікація фінансових ринків.

 5. Товари ринку фінансових послуг.

 6. Ринок цінних паперів – складова частина фінансового ринку.

 7. Емітенти та інвестори на ринку цінних паперів.

 8. Поняття цінних паперів та їх класифікація.

 9. Акції, їх властивості, види акцій, сутність акціонування.

 10. Порядок прийняття рішення про випуск акцій та організація їх випуску.

 11. Облігації, їх види та характеристика.

 12. Казначейські зобов’язання держави, їх види та особливості.

 13. Державні облігації як засіб фінансування бюджетних видатків.

 14. Депозитні (ощадні) сертифікати, розміщення, особливості обігу.

 15. Векселя, прості та переказні, особливості використання на фінансовому ринку.

 16. Інвестиційні сертифікати, характеристика, особливості функціонування на ринку фінансових послуг.

 17. Фінансові посередники, мета і характер діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

 18. Фінансовий брокер, його послуги на ринку фінансових послуг.

 19. Інвестиційні компанії, їх послуги на ринку фінансових послуг.

 20. Інвестиційні фонди, послуги на ринку фінансових послуг.

 21. Особливості посередницької діяльності, порівняльна оцінка фінансових посередників.

 22. Державний контроль і регулювання ринку цінних паперів.

 23. Фонд державного майна, його роль на фондовому ринку.

 24. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

 25. Вторинний ринок, біржова та позабіржова організація вторинного ринку цінних паперів.

 26. Характеристика фінансової операції, оцінка ефективності фінансової угоди.

 27. Облік векселя на фінансовому ринку, банківський облік та математичне дисконтування, порівняльна характеристика.

 28. Вплив інфляційних процесів на оцінку ефективності фінансових операцій.

 29. Фондова біржа як фінансовий посередник на ринку цінних паперів.

 30. Порядок формування цін, біржового курсу акцій на фондовій біржі.

 31. Поняття грошового ринку, його структура.

 32. Основні суб’єкти грошового ринку, характеристика їх діяльності.

 33. Поняття про валютний ринок та його суб’єкти.

 34. Формування валютних курсів.

 35. Контроль з боку держави за валютним ринком.

 36. Світовий валютний ринок та його суб’єкти.

 37. Міжнародний фінансовий ринок та його складові частини.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України від 16 грудня 1997 року "Про лізінг".

 2. Закон України від 2 жовтня 1992 року "Про заставу".

 3. Маслова С.О. Фінансовий ринок: Навч. посіб./ С.О.Маслова, О.А.Опалов.- 2-е вид, випр.- К.: Каравела, 2003.- 344 с.

 4. Ринок фінансових послуг: Навч.-метод.посіб. /Уклад.: С.В. Черкасова, Н.М. Рущишин. Львів: ЛКА, 2003. - 91 c.

 5. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

 6. Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /В.М.Суторміна, В.М.Радзієвська, Б.С.Стеценко. - К.: КНЕУ, 2001. - 100 c.

 7. Фінансовий ринок: Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисципліни /Уклад.: С.В. Черкесова. Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2003. - 83 c.

 8. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 302 c.

 9. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. /В.П. - К.: ЦУЛ, 2002 - 615 c.

 10. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. /. -2-ге вид., випр. і допов. - К.: Знання-Прес, 2003. – 535.

Схожі:

4 Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного...
З функціонального погляду світовий фінансовий ринок — це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал...
3 Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
Рис. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
3 Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
У процесі кругообігу капіталу формується капітал у грошовій формі, що являє собою фінансові ресурси
С. Т. Скибенко РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Укладач: Скибенко С. Т., доцент кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі, к е н
РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Можливості використання депозитарних розписок для просування вітчизняних акцій на міжнародний фондовий ринок
Сутність та функції ринку фінансових послуг
Сектором ринку фінансових послуг, де об”єктом операцій являються короткострокові фінансові інструменти є
Тема Предмет і завдання
Роль МФО у забезпеченні ефективного управління рухом фінансових ресурсів у сучасні міжнародній економіці. Соціально-економічне призначення...
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Сутність ринку фінансових послуг, його роль, місце та функції в системі ринкових відносин
1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
Роль демографічних передумов у розміщенні продуктивних сил. Сучасна...
Фічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба враховувати, що населення – не лише виробник матеріальних благ і послуг, але...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка