Тема Предмет і завдання


Скачати 208.6 Kb.
НазваТема Предмет і завдання
Дата16.03.2013
Розмір208.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Зміст дисципліни за темами.
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Міжнародні фінансові організації».

Місце міжнародних фінансових організацій у інтеграційних та глобалізаційних процесах. Процеси економічної інтеграції та глобалізації сучасності. Трансграничний перерозподіл фінансових ресурсів. Сутність поняття «фінансові ресурси» у міжнародній економіці. Роль міждержавних фінансових організації у сучасній економіці. Міжнародні фінансові організації (МФО) – наднаціональні (міждержавні) фінансові об’єднання. МФО як складова міжнародних економічних відносин. Роль МФО у трансграничному розподілі та перерозподілі фінансових ресурсів. Роль МФО у забезпеченні ефективного управління рухом фінансових ресурсів у сучасні міжнародній економіці. Соціально-економічне призначення (функції) міжнародних фінансових організацій. Універсальні наднаціональні завдання, що вирішують МФО на сучасному етапі.

Класифікація міжнародних фінансових організацій. Ознаки, за якими класифікуються міжнародні фінансові організації. Класифікація міжнародних (міждержавних) фінансових організацій за залежно від кола держав що є їх засновниками (учасниками) та від напрямків їх діяльності. МФО системи ООН. Регіональні МФО, у тому числі МФО регіону Європи, Азії та Африки, а також Америки. Класифікація міжнародних фінансових організацій за напрямками їх діяльності

Предмет та завдання курсу. Предмет дисципліни «Міжнародні фінансові організації» Фінансові відносини міжнародних фінансових організацій, засновниками (учасниками) яких є держави, як предмет вивчення дисципліни. Складові системи фінансових відносин міждержавних фінансових організацій. Завдання вивчення дисципліни. Актуальність вивчення фінансових відносин МФО.
Тема 2. Правові основи фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій.

Система права, що регулює фінансову діяльність МФО. Правоздатність міжнародних фінансових організацій. Реєстрація міжнародних договорів у спеціальних реєстрах МФО. Ратифікація договорів України з МФО Верховною Радою України. Міжнародне та фінансове право та національне фінансове право держав-учасниць як складові системи права, що регулюють фінансову діяльність МФО. Джерела міжнародного фінансового права. Національне фінансове законодавство в частині, що стосується міжнародних відносин. Базові принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності МФО.

Джерела міжнародного фінансового права, що лежать в основі діяльності МФО. Джерела міжнародного права. Установчі документи та інші нормативні акти міжнародних організацій. Багатосторонні та двосторонні договори міжнародні договори. Типи договорів, що укладають МФО. Поняття міжнародного договору. Міжнародні платіжні угоди. Акти міжнародних конференцій та нарад. міжнародні звичаї та традиції.

Національне законодавство України щодо її відносин з МФО. Джерела національного права, що регулюють взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями. Конституція України та її положення щодо: основних засад відносин України з міжнародними організаціями. Нормативні акти України щодо набуття нею членства у міжнародних фінансових організаціях. Роль Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (1991) та Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" (1993) у розвитку регулювання відносин України з міжнародними організаціями. Роль законодавства України з питань бюджету, податків, кредиту, фінансових послуг, фондового ринку та інвестиційної діяльності у регулюванні її правовідносин з МФО. Повноваження державних та урядових органів України у сфері її фінансових відносин з МФО. Повноваження окремих органів управління у відносинах з МФО згідно Закону України "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" (червень 1992 р.). Повноваження Верховної Ради України, Президента та Кабінету міністрів України у відносинах з міжнародними організаціями
Тема 3. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку міжнародної валютної системи.

Наднаціональні об’єднання як складова еволюції міжнародної валютної системи. Об’єктивність процесу еволюції міжнародної валютної системи та зміни її форм. Поняття міжнародної валютної системи. Основні її історичні форми та етапи розвитку. Латинський монетний союз як перша спроба міждержавного регулювання валютних систем. Паризька міжнародна валютна угода (1867 р.). Рішення Генуезької конференції (1922 р.) з питань міжнародної валютної системи. Роль Джона Кейнса та Гаррі Уайта у створенні Міжнародного валютного фонду. Створення Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund, IMF), його статутні завдання. Механізм Бретонвудської міжнародної валютної системи, викладений у Статуті IMF. Смітсонівська угода (1971 р.).

Нова редакція Статуту Міжнародного валютного фонду – Ямайська валютна система. Принципи Ямайської валютної системи. SDR (Special Drawing Rights, Спеціальні прав запозичення). Механізм функціонування SDR.

Роль Міжнародного валютного фонду у розвитку та удосконалені платіжних балансів. Сутність поняття «баланси міжнародних розрахунків». Роль Ліги Націй в уніфікації складання балансів міжнародних розрахунків. Роль IMF у розвитку платіжних балансів. Основні положення щодо платіжного балансу згідно методики IMF. Поняття резидента та економічної території згідно методики IMF. Складові платіжного балансу за методикою IMF. Міжнародна інвестиційна позиція за методикою IMF. Нетто-міжнародна інвестиційна позиція. Статті платіжного балансу, за допомогою яких регулюється дефіцит платіжного балансу (балансуючі статті). Роль IMF у забезпеченні ліквідності платіжних балансів країн.
Тема 4. Роль міжнародних фінансових організацій у трансграничному русі капіталів.

Поява і діяльність міждержавних фінансових організацій у контексті еволюції вивозу капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій у процесі еволюції вивозу капіталу. Cтворення міжнародних фінансових організацій та їх напрямки діяльності у контекстів еволюції вивозу капіталу. Етапи еволюції вивозу капіталу. Теоретичні концепції вивозу капіталу періоду XVI – початку ХХ ст. Теоретичні концепції вивозу капіталу 1930 - 1940-х років, період створення перших міжнародних фінансових організацій системи ООН. Особливості вивозу капіталу 1950-1960-х років, нова хвиля створення міжнародних фінансових організацій системи ООН та перших регіональних організацій. Особливості вивозу капіталу 1970-х років, нова хвиля створення регіональних міжнародних фінансових організацій. Форми вивозу капіталу: вивіз капіталу у підприємницькій формі, прямі та портфельні інвестиції; вивіз капіталу у формі позичкового капіталу, позики, кредити, розміщення коштів у іноземних банках. Міжнародні фінансові організації у період розвитку глобалізаційних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст. Обсяги та структура прямих інвестицій кінця ХХ - початку ХХІ ст. Роль окремих країн та їх груп у експорті прямих інвестицій. Роль окремих країн та їх груп у залучені іноземних прямих інвестицій.

Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості країн світу. Зовнішній борг країни та його класифікація за методикою Світового Банку. Поняття зовнішньої заборгованості країн. Складові зовнішньої заборгованості. Довгострокова заборгованість та її складові. Державний прямий борг. Державний умовний борг. Заборгованість перед IMF, порядок утворення та погашення. Короткострокова заборгованість та її складові. Групування країн за рівнем їх ВНП на душу населення за методикою Світового Банку. Тенденції заборгованості країн залежно від рівня їх економічного розвитку. Причини зростання інвестицій в економіки країн з ринками, що формуються. Тенденції заборгованості перед IBRD та IDA та IMF.

Зовнішня платоспроможність країн. Поняття зовнішньої платоспроможності країн. Показники зовнішньої заборгованості країн: зовнішній борг країни/ВНП країни; платежі по обслуговуванню зовнішнього боргу країни/ВНП країни; норма обслуговування зовнішнього боргу; зовнішній борг країни/експорт товарів та послуг країни; платежі по обслуговуванню зовнішнього боргу/експорт товарів та послуг країни; відсотки по міжнародних кредитах/ВНП країни; відсотки по міжнародних кредитах/експорт товарів та послуг країни; золотовалютні резерви країни/зовнішній борг країни. Критерії поділу Світовим банком держав-боржників на групи та порядок управління заборгованістю держав-членів. Механізми управління зовнішньою заборгованістю країн. Паризький клуб – об’єднання держав-кредиторів. Лондонський клуб – об’єднання найбільших приватних кредиторів.
Тема 5. Міжнародні фінансові організації на ринку капіталів.

Особливості сучасного міжнародного ринку капіталів та роль міжнародних фінансових організацій у їх діяльності. Міжнародний ринок капіталів, євроринок. Роль МФО на міжнародному ринку капіталів. Сектори міжнародного ринку капіталів: міжнародний ринок цінних паперів, міжнародний ринок банківських кредитів. Особливості сучасного міжнародного ринку капіталів. Ціна фінансових ресурсів на міжнародному ринку капіталів. Формування процентних ставок за позиками на міжнародному ринку капіталів. Базові ставки, що діють на міжнародному ринку капіталів. LIBOR. Спред (маржа) у складі процентної ставки. Комісійні. Базисний пункт.

Діяльність міжнародних фінансових організацій на ринку капіталів. Види діяльності МФО на міжнародному ринку капіталів: залучення коштів; розміщення тимчасово вільних коштів. Ціна фінансових ресурсів, залучених МФО на світовому ринку капіталів. Види боргових продуктів Світового Банку. Фінансові продукти МФО. Чинники фінансової стабільності та платоспроможності Світового Банку. Особливості запозичень Світового Банку на ринку капіталів. Ринки торгівлі квотами на викиди парникових газів та роль міжнародних фінансових організацій у їх діяльності.
Тема 6. Державне регулювання проектів міжнародних фінансових організацій в Україні.

Порядок ініціювання проектів що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями в Україні. Постанова КМУ № 1027 від 26 листопада 2008 р. "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями". Наказ Мінекономіки №889 від 19 грудня 2008 р. «Про затвердження Порядку прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців». Повноваження та обов’язки Міністерства економіки та Міністерства фінансів України у ході розробки та реалізації проектів, що фінансуються при підтримці МФО. Системні та інвестиційні проекти розвитку. Вимоги до підготовки проектної пропозицій. Порядок ініціювання інвестиційних проектів. Бенефіціар інвестиційного проекту. Порядок ініціювання системних проектів.

Порядок підготовки проектів що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями в Україні. Порядок підготовки інвестиційних проектів. Документи, що подаються на розгляд КМУ перед початком переговорів з МФО. Документи, які підлягають узгодженню після проведення переговорів між Україною та МФО. План заходів з реалізації інвестиційного проекту. Порядок дій у разі потреби в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту. Порядок підготовки системних проектів. Документи, що подаються на розгляд КМУ для надання повноважень на підписання договору України з МФО. Документи, що продаються на розгляд КМУ для одержання від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту.

Порядок реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Підготовка планів заходів з реалізації інвестиційних та системних проектів. Порядок відбору банків, що залучаються до реалізації проектів. Комітет по відбору банків. Пакет документів для участі у конкурсі на відбір банку. Критерії відбору банків, що залучаються до реалізації проектів. Порядок обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів. Управління проектами, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, та їх бюджетами. Порядок завершення реалізації проекту.

Порядок моніторингу проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями в Україні. Особи, що здійснюють моніторинг проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Моніторинг – процес спостереження за станом підготовки та реалізації проектів. Обов’язки Мінекономіки, Мінфіну, відповідальних виконавців, бенефіціарів у процесі моніторингу проектів, що фінансуються МФО. Порядок казначейського обслуговування коштів проектів, що фінансуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD). Постанова КМУ №1090 від 5 вересня 2007 р. «Порядок казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Постанова КМУ № 153 від 15 лютого 2002 р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Поняття міжнародної технічної допомоги (МТД). Поняття реципієнту МТД. Поняття проекту та програми МТД. Форми залучення МТД. Порядок залучення МТД. Державна реєстрація проектів (програм) МТД. Використання МТД. Моніторинг проектів (програм) МТД.
Тема 7. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями.

Форми фінансових відносин України з міжнародними фінансовими організаціями. Міжнародні фінансові організації, з якими Україна підтримує тісні ділові стосунки. Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України. Постанова КМУ від 20.06.2006 р. № 844 «Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки». Система фінансових відносини України з міжнародними фінансовими організаціями: участь у статутних капіталах міжнародних організацій; надання позик державам-членам; гранти міжнародних фінансових організацій; участь міжнародних організацій у власному капіталі приватних підприємств держав-членів; податковий режим держав-членів щодо міжнародних фінансових організацій.

Стан виконання проектів, що фінансуються при підтримці міжнародних фінансових організацій. Стан виконання в Україні проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями у період 1993 - початку 2000-х років. Позики IMF для України. Обсяги та умови надання позик IMF. Стан виконання проектів, що фінансуються при підтримці IBRD та EBRD. Оцінка ефективності та результативності фінансової допомоги міжнародних фінансових організацій в Україні. Стратегія партнерства IBRD з Україною на 2008-2011 роки.

Заборгованість України перед міжнародними фінансовими організаціями. Платоспроможність України. Види зовнішньої заборгованості України. Тенденції заборгованості України перед міжнародними фінансовими організаціями.
Тема 8. Діяльність Міжнародного Валютного Фонду.

Завдання Міжнародного Валютного Фонду на сучасному етапі Завдання Роль Міжнародного Валютного Фонду (International Monetary Fund, IMF) у вирішенні проблем платіжних балан6смів держав-членів. Досягнення макроекономічної стабільності як основна мета IMF. Кодекс поведінки держав-членів IMF. Обов’язки держав-членів IMF.

Організаційна структура Міжнародного Валютного Фонду. Керівні органи IMF, їх повноваження та порядок роботи. Рада Керуючих IMF. Виконавча Рада IMF. Міжнародний валютно-фінансовий комітет IMF. Система зваженого голосування у IMF

Спеціальні права запозичення Міжнародного Валютного Фонду. Сутність спеціальних прав запозичення (Special Drawing Rights,SDR) Міжнародного Валютного Фонду. Порядок розрахунку кусу SDR. Розрахунок процентів по SDR.

Формування фінансових ресурсів Міжнародного Валютного Фонду. Звичайні ресурси IMF. Квоти держав-членів у IMF, порядок їх визначення. Форма сплати підписного капіталу державами-членами IMF. Роль квот при реалізації політики IMF. Золотий запас IMF. Запозичені ресурси IMF.

Кредитні продукти Міжнародного Валютного Фонду. Обумовленість позик IMF. Механізми фінансування IMF. Механізми не пільгового кредитування IMF: кредити «стенд-бай»; механізм розширеного кредитування; механізм фінансування додаткових резервів; механізм компенсаційного фінансування. Механізми пільгового кредитування IMF: механізм фінансування проектів по подоланню бідності та сприяння економічному росту; механізм фінансування для подолання зовнішніх шоків. Екстрена допомога позиками з боку IMF: механізм допомоги у разі стихійних лих; Механізм допомоги у разі пост-конфліктних ситуацій.
Тема 9. Діяльність Групи Світового Банку.

Організаційна структура Групи Світового Банку. Склад Групи Світового Банку (World Bank, WB). Стратегічні напрямки діяльності Групи Світового Банку на сучасному етапі. Органи управління Світового Банку, їх функції: Рада Керуючих Групи Світового Банку; Рада Виконавчих Директорів Світового Банку; Президент та Віце-президенти Світового Банку. Органи управління Міжнародної Фінансової Корпорації, їх функції: Раду Керуючих IFC; Рада Директорів IFC; Виконавчий Віце-Президентом IFC; виконавчі комітети IFC. Органи управління Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів, їх функції: Адміністративна Рада та Секретаріат. Органи управління Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій, їх функції: Рада Керуючих; Директорат; Комітет з розвитку; Президент MIGA.

Діяльність Міжнародної Асоціації Розвитку. Мета та завдання Міжнародної Асоціації Розвиту (International Development Agency, IDA). Умови надання позик IDA. Держави-позичальники зі «змішаним» статусом. Галузі економіки, на які спрямовані позики IDA. Джерела залучення ресурсів IDA.

Діяльність Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів. Мета та завдання створення Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів (International Centre for Settlement Investment Disputes, ICSID). Ратифікація Україною Конвенції про Міжнародний Центр Врегулювання Інвестиційних Спорів. Джерела фінансування адміністративних витрат та процесуальних дій Центру.

Багатостороннє Агентство Гарантування Інвестицій. Мета та завдання створення Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій (Multilateral Agency on Guarantee of Investments, MAGI). Умови надання гарантій з боку MAGI.
Тема 10. Діяльність Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

Завдання Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку на сучасному етапі. Завдання Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (International Bank of Reconstraction and Development, IBRD), що закріплені його Статутом. Еволюція пріоритетів Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

Процедури управління проектами Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. Комплексні програми допомоги державам-членам з боку Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. Стратегія допомоги країні з боку IBRD (The Country Assistance Strategy, CAS). Програмні системні позики. Операційна політика Світового банку. Цикл проектів IBRD, його етапи та документи і процедури, що стосуються кожного з етапів. Ідентифікація проектів IBRD. Підготовка проектів IBRD. Оцінка проектів IBRD. Переговори сторін щодо проектів IBRD. Затвердження проекту Радою Директорів Світового Банку. Впровадження проекту та контроль за ним. Група по підготовці та реалізації проекту IBRD, її організаційна структура та функції. Процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за проектами IBRD. Завіт про реалізацію проекту IBRD.

Кредитні продукти Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. Класифікація кредитних продуктів IBRD. Види інвестиційного фінансування IBRD. Кредитні інструменти, що використовуються при інвестиційному фінансування держав-членів IBRD, їх мета, завдання та особливості: специфічні інвестиційні кредити; секторальні та галузеві кредити; адаптивні програмні кредити; дослідні та інноваційні кредити; кредити технічної допомоги; кредити фінансовим посередникам; кредити відбудови у разі надзвичайних подій. Види фінансування структурних перебудов та іншого непроектного фінансування. Інструменти кредитування при фінансуванні структурних перебудов та іншого непроектного фінансування, їх мета, завдання та особливості: структуро-перебудовчі кредити; секторо-перебудовчі кредити; програмні структуро-перебудовчі кредити; спеціальні структуро-перебудовчі кредити; реабілітаційні кредити; кредити по зменшенню заборгованості.

Гарантії Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. Ризики, що покриваються гарантіями IBRD. Види гарантій, що надаються IBRD. Часткове гарантування ризиків по проекту. Часткове кредитне гарантування по проекту. Гарантування політичного характеру. Умови надання гарантій державам-членам IBRD.

Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку. Валютні умови за кредитними продуктами IBRD. Кредити IBRD на основі валютного пулу. Одновалютні кредити IBRD. Фіксовані та плаваючі ставки за кредитам. Комісійні за кредитними продуктам IBRD, їх види. Строки кредитних продуктів IBRD та терміни платежів за ними. Збір за дострокове погашення кредитів. Порядок погашення заборгованості перед IBRD.
Тема 11. Діяльність Міжнародної Фінансової Корпорації.

Сутність діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації. Передумови створення Міжнародної Фінансової Корпорації (International Finance Corporation, IFC). Мета та завдання IFC на сучасному етапі. Принципи діяльності IFC. Еволюція політики IFC щодо фінансування в економіках держав-членів. Сутність поняття «ринки, що формуються» (emerging markets). Стратегія діяльності IFC на початку ХХІ ст. Особливості діяльності IFC. Види експертних оцінок IFC по проектам, що вона фінансує. Роль IFC у розвитку ринків, що формуються. Напрямки діяльності IFC з метою максимізації стабілізуючого впливу на розвиток економік держав-членів. Роль IFC у формуванні еталонів оцінки екологічних та соціальних стандартів при фінансуванні проектів. Власний капітал IFC та фінансові показники її діяльності. Джерела формування фінансових ресурсів IFC та напрямки їх використання.

Інструменти фінансування, що пропонуються Міжнародною Фінансовою Корпорацією. Види інструментів фінансування IFC. Особливості окремих інструментів фінансування, що пропонуються IFC своїм клієнтам. Позики за рахунок власних коштів IFC: позики категорії «А». Синдиковані позики: позики категорії «В». Пайове фінансування (участь у статутному капіталі). Квазі-пайове фінансування: позики категорії «С». Фонди прямих інвестицій та боргових інструментів. Структуроване фінансування. Фінансування через посередників. Продукти та послуги з управління ризиками. Фінансування у місцевій валюті. Муніципальне фінансування. Фінансування експортно-імпортних торгівлі (фінансування міжнародної торгівлі). Послуги IFC з надання експертної оцінки, їх сутність та види.

Індекси Міжнародної Фінансової Корпорації для цінних паперів ринків, що формуються. Роль IFC у розвитку системи показників, які характеризують ринки, що формуються. Індекс «IFC Frontier». Індекс «IFC Global» для ринку акцій. Індекс «IFC Global» для ринку облігацій. Індекс «IFC Investible».

Цикл фінансування проектів. Критерії, яким мають відповідати проекти, що фінансуються IFC. Етапи циклу фінансування проектів IFC: подання заявки на одержання фінансування від IFC; оцінка проекту; публікація повідомлення; розгляд проекту Радою Директорів IFC; мобілізація капіталу; юридичні зобов’язання; перерахування коштів клієнту (Спонсору); контроль за реалізацією проекту; закриття проекту.

Технічна допомога Міжнародної Фінансової Корпорації. Сутність технічної допомоги IFC та її роль в економіках країн, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою. Зв'язок між технічною допомогою та інвестиційною діяльністю IFC. Джерела фінансування технічної допомоги IFC. Напрямки надання технічної допомоги з боку IFC.
Тема 12. Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи

Діяльність Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Мета та завдання Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (European Bank of Reconstruction and Development, EBRD). Органи управління EBRD, їх повноваження. Рада Керуючих EBRD; Рада директорів EBRD. Президент EBRD. Фінансові ресурси EBRD, їх склад та порядок формування: звичайні основні ресурси; ресурси спеціальних фондів. Статутний капітал EBRD, порядок оплати акцій державами-членами. Сфери діяльності EBRD. Фінансові продукти та послуги, що надаються EBRD. Умови надання кредитів EBRD. Етапи реалізації проектів EBRD (цикли проекту). Процедури закупівлі товарів та послуг.

Діяльність Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку. Мета та завдання Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) та його функції. Фінансові послуги ЧБТР. Органи управління ЧБСТ, їх повноваження. Правління та Рада Директорів ЧБСТ . Президент ЧБСТ, його повноваження. Фінансові ресурси ЧБТР, їх склад. Звичайні основні ресурси. Статутний капітал, його розподіл та порядок оплати акцій. Ресурси спеціальних фондів. Види операцій ЧБТР, їх фінансування. Форми здійснення операцій ЧБТР. Режим оподаткування ЧБСТ.

Діяльність Європейського Інвестиційного Банку. Мета та завдання Європейського Інвестиційного Банку (European Investment bank, EIB). Види фінансових послуг, що надаються EIB. Умови фінансування проектів за рахунок коштів EIB. Галузева структура проектів EIB. Джерела формування фінансових ресурсів EIB.

Діяльність Північного Інвестиційного Банку. Мета та завдання створення Північного Інвестиційного Банку (Nordic Investment Bank, NIB). Органи управління NIB, їх повноваження: Рада керуючих, Рада директорів, Президент, Контрольний комітет. Формування фінансових ресурсів NIB. Види фінансових послуг NIB. Умови надання кредитів та гарантій з боку NIB.
Тема 13. Міжнародні фінансові організації Америки, Африки, Азії та Австралії і Океанії.

Міжнародні фінансові організації Америки. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Америки. Міжамериканський Банк Розвитку (Inter-American Development Bank. IADB). Міжамериканська Інвестиційна Корпорація (Corporecion Interamericana de inversions, CII). Карибський Банк Розвитку (Caribbean Development Bank, CDB). Центральноамериканський Банк Економічної Інтеграції (Banco Centroamericano de integracion economica, BCIE). Андська Корпорація Розвитку (Andean Development Corporation, ADC). Латино-американський Резервний Фонд (Latin American Reserve Fund, LARF).

Міжнародні фінансові організації Африки. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Африки. Африканський банк розвитку (African Development Bank, ADB). Банк Розвитку Держав Центральної Африки (Banque de diveloppement des Etats d’Afrique Centrale, BDEAC). Західноафриканський банк розвитку (Banque Quest Africane de developpement, BQAD).

Міжнародні фінансові організації Азії та Австралії і Океанії. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Азії та Австралії і Океанії. Азіатський банк розвитку (Asian Development Bank, ADB). Арабська нафтова інвестиційна корпорація (Arab Petroleum Investments Corporation, APIC). Арабська інвестиційна компанія (Arab Investment Company, AIC). Міжарабська корпорація гарантування інвестицій (Inter-Arab Investment Guarantee Corporation, IAIGC). Арабський Валютний Фонд (Arab Monetary Fund, AMF). Ісламський Банк Розвитку (Islamic Development Bank, IDB).

Схожі:

УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
З теоретико-пізнавального погляду об'єкт і предмет пізнання — феномени однопорядкові, вони належать до дійсності, що оточує нас,...
Тема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування
Зміст категорій «географічна оболонка», «біосфера», «ноосфера» «природне середовище»
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
Тема 1 Особливості української ментальності
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури»
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Тема Предмет і завдання
Класифікація міжнародних (міждержавних) фінансових організацій за залежно від кола держав що є їх засновниками (учасниками) та від...
Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються...
Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка