5 Модуль Завдання та рекомендації з вивчення модуля


Назва5 Модуль Завдання та рекомендації з вивчення модуля
Сторінка1/27
Дата09.04.2013
Розмір2.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................ 5

Модуль 0. Завдання та рекомендації з вивчення модуля ............7

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи

фінансів підприємств ............18

Розділ 1. Теоретичний блок ............19

 1. Основи фінансів підприємств ............19

 2. Організація грошових розрахунків підприємств ............30

 3. Грошові надходження підприємств ............42

 4. Формування і розподіл прибутку ............50

 5. Оподаткування підприємств ............65

Розділ 2. Форми активних методів навчання. Практичний блок 1 .........86

 1. Основи організації фінансів підприємств ............86

 2. Організація грошових розрахунків підприємств ............88

 3. Грошові надходження підприємств ............93

 4. Формування та розподіл прибутку ............95

 5. Оподаткування підприємств ............107

 6. Теоретичні й організаційні основи фінансів підприємств.....111

Змістовий модуль 2. Сучасні аспекти функціонування

фінансів підприємств ............................................................................121

Розділ 3. Теоретичний блок ............121

 1. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві ............122

 2. Кредитування підприємств ............135

 3. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів..........146

 4. Оцінка фінансового стану підприємства .............158

 5. Фінансове планування на підприємствах .............170

 6. Фінансова санація підприємств .............183

Розділ 4. Форми активних методів навчання. Практичний блок 2 .............194

 1. Кредитування підприємств .............194

 2. Оцінка фінансового стану підприємства .............198

 3. Фінансове планування на підприємствах .............202

 4. Фінансова санація підприємств .............206

 5. Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств .............207

Список рекомендованої літератури .............220

Додатки ............224

Глосарій ........................................................................................................................ ..243

ВСТУП
Фінанси підприємств за своєю сутністю — це складна еконо­мічна категорія. Фінанси підприємств — це різноманітні фонди фі­нансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здій­снення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, у різних га­лузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства. Щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси підприємств — це мистецтво, професія фінансиста по­требує таланту, терпіння і вміння. Особливістю її є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взає­мозв'язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується осо­блива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою до­сягненнями науки. Виходячи з цього, необхідно значно розширити і поглибити самостійну творчу роботу студентів в умовах вищої шко­ли: особливо на виробництві. Останнє — є одним з найбільш важ­ливих методів підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, оскіль­ки дає можливість готувати реальних спеціалістів для національного господарства країни.

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку зміс­товних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Представлені матеріали можуть стати в нагоді студентам під час вивчення та самостійного засвоєння курсу «Фінанси підприємств». Для цього у посібнику надається система схем, таблиць, розміщених у певній логічній послідовності відповідно до програми курсу, в якій узагальнено найбільш суттєвий і складний матеріал. Це доцільно ви­користовувати під час лекційних занять, щоб студенти не втрачали часу на його копіювання, а концентрували увагу на засвоєнні змісту програмного матеріалу.

У теоретично-практичному посібнику важливе значення для по­глибленого засвоєння теорії з «Фінансів підприємств» мають практич­ні заняття, і тому представлені навчальні матеріали допоможуть сту­денту ефективніше підготуватися до занять. До кожного змістовного модулю, згідно з темами курсу «Фінанси підприємств», розроблено систему відкритих тестів на формулювання та структурування від­повідей технічних та ситуаційних вправ, графічних диктантів, прак­тичної роботи за допомогою електронних таблиць Ехсеl, для творчого мислення студентів та практичних навичок.

Модуль 0
ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ
Вхідний контроль до дисципліни "Фінанси підприємств"
Вступ

Зміст курсу. Предмет і завдання його вивчення. Зв'язок з іншими дисциплінами. Структура курсу. Організація навчання. Технологія ро­боти з модулями та характеристика методів активного навчання. Загаль­ні прийоми самостійної роботи з урахуванням специфіки дисципліни (пошук інформації, планування, робота з літературою). Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчо­го та інструктивного матеріалу.
Мета модуля
Розкрити зміст і завдання предмету. Вказати на взаємозв'язок дисципліни «Фінанси підприємств» з іншими економічними і фінансовими дисциплінами. Виявити рівень знань із загальноекономічних дис­циплін, на яких базується вивчення предмету «Фінанси підприємств»; ознайомити з формами організації навчального процесу; рекомендува­ти підручники, навчальний, законодавчий та інструктивний матеріал, що використовується при вивченні фінансів підприємства; навчити са­мостійно працювати із законодавчим та інструктивним матеріалом.
Навчальні цілі:

За результатами навчання студенти повинні:

 • розуміти зміст і завдання дисципліни «Фінанси підприємств», її взаємозв'язок з іншими дисциплінами;

 • оновити залишкові знання із загальноекономічних дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», на яких базується вивчення предмету «Фінанси підприємств»;

знати перелік законодавчого та інструктивного матеріалу, демон­струвати спроможність самостійно працювати з ним.

Форма проведення практичних занять:

Вхідний тест-тренінг рекомендації до матеріалів для самостійного вивчення предмета

Вхідний тест-тренінг

Тема: Взаємозв'язок предмету «Фінанси підприємств» із загальноекономічними та фундаментальними дисциплінами.

Час: 90 хвилин.

Мета: Оцінити студентів на предмет знання ними термінології, по­нять та їх суті, нормативні матеріали, які регулюють організацію фінан­сових відносин в сучасних умовах. Дати оцінку усвідомлення студента­ми підходів до взаємозв'язку між економічними та фундаментальними дисциплінами. Згуртувати підгрупи у ході спільної роботи над тестом.

Учасники тренінгу готують запитання, які викликали труднощі у ході виконання тесту та його обговорення (15 хвилин). Алгоритм роз­рахунку додається.

Завдання:

 1. Протягом 30 хвилин кожний студент групи повинен самостійно ви­конати тестові завдання.

 2. Після завершення індивідуальної роботи, кожна підгрупа студентів має спільно знайти правильну відповідь на тестові завдання (ко­лективне рішення 15 хвилин).

3. Викладач видає кожному студентові формуляр з ключем до тесту, у якому кожний розраховує свій і груповий результати (15 хвилин).

Алгоритм розрахунку ефективності колективної роботи студентів:

 1. Сума балів з «групового» формуляра: А

 2. Індивідуальні результати студентів групи: Б1, Б2,.. .Бn

 3. Сума індивідуальних оцінок: В=Б+...Бn

 4. Середня індивідуальна оцінка: Г=В:n

 5. Реальний виграш або програш групи: Д=А-Г

 6. Найвищий можливий результат: Є=90

 7. Максимально можливий виграш групи: Ж=Є-Г

8. Ефективність роботи групи, %: 3=Д:Ж *100 %
1. Вкажіть правильну відповідь:

а) поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні;

б) поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»;

в) поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід».

2. Амортизація це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом
НТП;


б) процент річних відрахувань від балансової вартості;

в) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

г) поступове погашення вартості основних фондів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції.

3. Норма амортизації це:

а) поступове погашення вартості основних фондів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції.

б) процент річних відрахувань від балансової вартості;

в) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП.

4. Резиденти це:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здійснюють свою діяльність на території України відповідно
до її законодавства;


б) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
свою діяльність на території України відповідно до її законодавства;


в) суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здій­снюють свою діяльність на території України.

5. Нерезиденти це:

а) суб'єкти підприємницької діяльності з місцезнаходженням
за межами території України, які створені та здійснюють
свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави;


б) суб'єкти підприємницької діяльності з місцезнаходженням
за межами території України;


в) суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої
держави.


6. Лізинг це:

а) вид довгострокової оренди машин, устаткування, тран­спортних засобів, споруд виробничого призначення;

б) вид короткотермінової оренди основних фондів;

в) дозвіл на використання нематеріальних ресурсів протягом
певного терміну та за визначену плату.


7. Дивіденди це платежі, що сплачують:

а) відповідно до умов договору;

б) за рішенням загальних зборів акціонерів;

в) у зв'язку з розподілом частки прибутку.

8. Проценти це доход, що сплачують:

а) відповідно до умов позики;

б) за рішенням загальних зборів акціонерів;

в) у вигляді плати за використання залучених коштів або майна на визначений термін.

9. Ліцензія це:

а) документ дозвільного характеру, що дає право на заняття
певним видом господарської діяльності, який відповідно до
чинного законодавства підлягає обмеженню;


б) державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприєм­ницької діяльності на особливий порядок оподаткування;

в) обов'язковий документ, що дає право на здійснення госпо­дарської діяльності юридичною особою.

10. Матеріальний актив це:

а) основні фонди;

б) ресурси підприємства;

в) основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді.

11. Нематеріальний актив це:

а) об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі промис­лової власності;

б) оборотні активи у будь-якому вигляді;

в) грошові кошти.

12. Акція цінний папір, який:

а) дає право на частку прибутку;

б) дає право на частку майна і прибутку акціонерного това­риства;

б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом.

13. Вексель цінний папір, який:

а) дає право на частку прибутку,

б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом;

в) свідчить про надання комерційного кредиту.

14. Облігація цінний папір, який:

а) дає право на частку прибутку;

б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом;

в) свідчить про надання комерційного кредиту.

15. Собівартість продукції — це:

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію про­дукції;

в) витрати на придбання виробничих запасів.

1б. Інвестиція це:

а) господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та
цінних паперів в обмін на кошти або майно;


б) господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів цінних паперів в обмін на кошти;


в) господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу, отрима­ного від інвестиційних операцій.

17. Реінвестиція це:

а) господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та
цінних паперів в обмін на кошти або майно;


б) господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів цінних паперів в обмін на кошти;


в) господарська операція, яка передбачає здійснення капіталь­них або фінансових інвестицій за рахунок доходу, отрима­ного від інвестиційних операцій.

18. Факторинг це:

а) передача права стягнення дебіторської заборгованості ін­шій особі на узгоджених умовах;

б) передача права стягнення кредиторської заборгованості
іншій особі на узгоджених умовах;


в) передача права стягнення боргів іншій особі на узгоджених
умовах.


19. Фінанси це:

а) гроші;

б) валовий внутрішній продукт;

в) грошові відносини;

г) кредит;

д) платіж;

е) ваш варіант відповіді.

20. Моделі фінансових відносин формуються за ознаками:

а) розподілу ВВП;

б) напрямку руху грошових потоків;

в) рівнем централізації ВВП;

г) безперервності відтворення виробництва;

д) керування економікою країни;
е) утворення системи показників;
ж) ваш варіант відповіді.


21. Функції фінансів полягають в:

а) створенні системи показників фінансової діяльності су­б'єктів;

б) створенні системи органів управління в державі;

в) забезпеченні еквівалентності обміну;

г) формуванні й використанні доходів і фондів фінансових ре­сурсів;

д) ваш варіант відповіді.

22. Яке із тверджень вірне?

а) фінанси це грошові відносини;

б) грошові відносини це фінанси.

23. Які риси є спільними у категорій «фінанси» і «кредит»:

а) грошова форма виявлення;

б) розподільчий характер;

в) умови використання;

г) мета використання;

д) ваш варіант відповіді.

24. Джерела формування фінансових ресурсів:

а) валовий внутрішній продукт;

б) державний бюджет;

в) пенсійний фонд;

г) позабюджетні фонди;

д) цільові державні фонди;

ж) ваш варіант відповіді.

25. До критеріїв визначення фінансових ресурсів належать:

а) форма виявлення;

б) порядок розподілу валового внутрішнього продукту;

в) ступінь централізації валового внутрішнього продукту;

г) джерела створення;

д) цільове призначення;
е) фінансова політика;
ж) ваш варіант відповіді.


26. Фінансові ресурси складаються з:

а) ресурсів підприємств і приватного сектора;

б) показників фінансового прогнозування;

в) ресурсів банківських і страхових установ;

г) ресурсів віх секторів економіки держави;

д) кредитних ресурсів;

ж) ваш варіант відповіді.

27. Фінансові ресурси це:

а) грошові нагромадження і доходи;

б) валовий внутрішній продукт;

в) виражена в грошах частина національного доходу;

г) складова фінансового механізму;

д) показники використання фондів грошових коштів;
е) ваш варіант відповіді.


28. Які риси є спільними у категорій «фінанси» і «гроші»:

а) функції, що виконують;

б) еквівалентність обміну;

в) сфера застосування;

г) передумови виникнення та існування;

д) ваш варіант відповіді.

29. Фінансові протиріччя це протиріччя:

а) всередині об'єкту розподілу;

б) між суб'єктами розподілу;

в) ваш варіант відповіді.

30. Способи збалансування фінансового протиріччя:

а) забезпечення руху вартості ВВП;

б) забезпечення контролю за формуванням і використанням
фінансових ресурсів;


в) забезпечення одночасного зростання доходів кожного із су­б'єктів фінансових відносин;

г) забезпечення кругообігу фінансових ресурсів;

д) встановлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП;
ж) ваш варіант відповіді.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: називати модуль заданого числа; описувати поняття модуль числа; розв'язувати вправи,...
Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю...
Тема: Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю модулів, що містять модуль під знаком модуля
Методичні рекомендації до самостійного вивчення питань
Модуль Становлення системи державного казначейства на Україні, її структура та функції. Платіжна система виконання бюджетів
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
МОДУЛЬ З ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
...
Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Модуль Фонетичне, лексико-граматичне забезпечення вивчення теми “Структура...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка