ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік


Скачати 271.07 Kb.
НазваТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Дата25.02.2016
Розмір271.07 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > Керівництво
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)

До фінансової звітності за МСФЗ

ТОВ «Фінансова компанія « Власний Дім» за 2013 рік.
 1. Примітка 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Товариство зареєстроване Державною адміністрацією Печерського району у місті Києві 08.02.2012 №10741050015030229

Юридична адреса Товариства 03062, м. Київ, вул. Естонська, б. 120

Товариство здійснює діяльність на ринку фінансових послуг.

Чисельність штатних працівників Товариства станом на 31.12.2013 року становить 4 чоловік.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Ця попередня фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

Оподаткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податковоій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.
 1. Примітка 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2013 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року).

Примітка 3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації:

Правка до МСФЗ 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;

Правки до МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ»;

Правки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Правки до МСБО 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р.

МСБО 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).

Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати.

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання ».

МСФЗ 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСБО 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСБО 31 та МСБО 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р .

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

МСФЗ 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р.

Примітка 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

У 2013 році бухгалтерський облік у Товаристві вівся з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-ХIV (з наступними змінами і доповненнями).Станом на 31.12.2013 року фінансову звітність трансформовано відповідно до вимог МСБО.

Облікова політика Товариства в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх переоцінки, створення резервів реалізується відповідно до чинного законодавства, нормативних документів, МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніх правил і положень Товариства.

Принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно до всіх періодів, поданих у цій фінансовій звітності.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства оприбутковуються та обліковуються:

за вартістю їх придбання чи виникнення (історичною або первісною вартістю):

активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;

зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;

за справедливою (ринковою) вартістю:

активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів;

зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних ризиків.

Активи і зобов’язання Товариства повинні бути оцінені так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Нематеріальні активи

Положенням про облікову політику встановлено, що Товариство здійснює облік нематеріальних активів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (в подальшому - МСБО) 38 – „Нематеріальні активи”. Нематеріальний актив, при первісному визнанні, первісно оцінюється за собівартістю, орієнтуючись на активний ринок подібних нематеріальних активів. У разі коли активного ринку не існує, нематеріальний актив оцінюється лише за собівартістю.

Придбані нематеріальні активи капіталізуються (та потім амортизуються), якщо відповідають критеріям капіталізації. 

Відображення нематеріального активу в обліку базується на строкові його корисної експлуатації. Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації підлягає амортизації на строк, вказаний у договорі, на патенті, ліцензії, свідоцтві та ін. Для нематеріальних активів, за якими неможливо визначити строк корисного використання, норми амортизації визначаються у розрахунку на 10 років.

Товариством до нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію і закінчуючи нараховувати амортизацію у місяці, наступному за тим, коли актив було виведено з експлуатації, у якому закінчився строк корисного використання.

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Основні засоби

Товариства здійснює облік основних засобів у відповідності до Податкового Кодексу України та П(С)БО 7 – „Основні засоби”, який не суперечить МСБО 16 «Основні засоби»

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи строком корисного використання більше одного року та вартістю до 2500 грн.

З метою обліку основні засоби згруповано по групах: земельні ділянки; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби; малоцінні матеріальні необоротні активи.

Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Нарахування амортизації здійснюється Товариством щомісячно протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта при зарахуванні на баланс і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у місяці введення в експлуатацію об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості. Для всіх груп основних засобів встановлена "нульова" ліквідаційна вартість.

Не рідше ніж раз на рік Товариством, згідно з наказом, проводиться інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

Фінансові активи.

Облік фінансових активів Товариством здійснюється у відповідності до МСБО 32, 39, МСФЗ 7, 9 – «Фінансові інструменти: розкриття та подання», «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». До фінансових активів Товариства відносяться фінансові інвестиції та довгострокова дебіторська заборгованість.

Первісне визнання

Згідно з положеннями МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” - фінансові активи, доступні для продажу – це непохідні фінансові активи, призначені, як доступні для продажу і не класифіковані, як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції.

Під час первісного визнання фінансових активів Товариство присвоює їм відповідну категорію і потім може їх перекласифікувати.

Дата визнання

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.

Оцінка

Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, які є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування затрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, за винятком:

- дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка;

- інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка;

інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання.

Амортизована вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – це сума, за якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюються при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої визнаної різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати на здійснення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому інструменту.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображаються на дату балансу за методом участі в капіталі.

Відстрочені податкові активи

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються стосовно всіх тимчасових різниць,що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на обліковий прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток.

Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Запаси

Облік Запасів в Товаристві здійснюється у відповідності до МСБО 2 «Запаси».

Визнання

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відносяться до оборотних активів Товариства.

Облік та оцінка на дату складання звітності

На дату балансу в бухгалтерському обліку Товариства запаси відображаються за меншою з двох величин чистою вартістю реалізації та собівартістю. Чиста вартість реалізації – це ціна продажу за вирахуванням витрат на доопрацювання та реалізацію.

Не рідше ніж раз на рік в Товаристві, згідно наказу, проводиться інвентаризація оборотних активів а також малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Дебіторська заборгованість

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності дебіторську заборгованість визначають та обліковують як фінансовий актив (МСБО 32, МСФЗ 9).

Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування.

Визначення

Відповідно до МСФЗ 32 фінансовий актив – це будь-який актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від іншого підприємства.

Визнання

Товариство визнає дебіторську заборгованість в балансі, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності (МСФЗ 39).

Облік та оцінка на дату складання звітності

В своєму обліку Компанія поділяє дебіторську заборгованість на поточну та довгострокову.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу , або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів Товариства. Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості Товариство нараховує резерв сумнівних боргів.

Резерв формується з принципу обережності по тих боргах, по яким є імовірність неповернення. Ця імовірність залежить від періоду прострочення на звітну дату.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Інформацію про грошові кошти та її розкриття у фінансовій звітності Товариство формує у відповідності до МСБО №7 «Звіт про рух грошових коштів».

Визначення та Визнання

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства.

Грошові кошти Товариства включають готівку у касі, кошти на поточних рахунках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Еквіваленти грошових коштів утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, але не для інвестиційних або яких-небудь інших цілей. Для того, щоб інвестицію можна було визначити як еквівалент грошових коштів, вона повинна вільно конвертуватися у відому суму грошових коштів і характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Таким чином, інвестиція визначається, звичайно, як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше трьох місяців з дати придбання. Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу еквівалентів грошових коштів, якщо вони не є за сутністю еквівалентами грошових коштів, наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу.

Власний капітал

Відповідно до міжнародних стандартів обліку, облік власного капіталу регулюється:

• Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності;

• МСБО 1 «Подання фінансових звітів»;

• МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання».

Визначення та Визнання

Відповідно до МСФЗ власний капітал – це вартість активів на які не розповсюджуються фінансові зобов’язання кредиторів.

На величину власного капіталу впливають:

• Інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власника компанії;

• Вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи та власний капітал підприємства;

• Доходи, які призводять до зростання власного капіталу (нерозподілений прибуток);

• Витрати, які зменшують величину власного капіталу.

Відповідно до МСФЗ статті власного капіталу згруповано, тому в Товаристві виділяють наступні статті власного капіталу:

• Зареєстрований капітал – сукупність внесків (часток,) учасниками в майно Товариства виражені в грошовому вимірнику, для забезпечення діяльності Товариства.

• Нерозподілений прибуток - прибутки одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності компанії. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів і збільшує суму власного капіталу.

• Неоплачений капітал – суму заборгованості власників (учасників) за внесками до зареєстрованого капіталу.

Облік статутного капіталу ведеться в розрізі кожного учасника, засновника. Зменшення або збільшення розміру статутного капіталу відображається відповідно до зареєстрованих змін в установчих документах.

Товариство всі зміни у власному капіталі узагальнює в одному звіті - Звіт про власний капітал. Цей звіт має форму таблиці, в якій узгоджуються сальдо кожної статті власного капіталу на початок і кінець періоду.

Витрати на персонал

Формування забезпечень Товариства по виплатам персоналу (резерв відпусток) та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється у відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам».

Витрати на виплати персоналу відображаються у звітності відповідно до принципу відповідності, тобто відповідають тому періоду до якого вони відносяться.

До виплат працівникам Товариства відносяться :

Поточні виплати працівникам за відпрацьований час;

Поточні виплати працівникам за невідпрацьований час;

Виплати при звільненні працівників;

Інші виплати працівникам.

Поточні виплати працівникам за відпрацьований час включають : заробітну плату по окладам та тарифам, інші нарахування по оплаті праці, премії та інші заохочувані виплати.

Нарахована сума виплат працівникам за роботу, виконану в поточному періоді, визнається поточним зобов’язанням.

Поточні виплати працівникам за невідпрацьований час включають щорічні відпустки та виплати за інший оплачуваний невідпрацьований час.

Виплати за невідпрацьований час, які належать до накопичення, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді.

Сума забезпечення визначається щомісячно, як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.

Відповідно до п.59 МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” - забезпечення слід переглядати на кінець кожного звітного періоду та коригувати для відображення поточної найкращої оцінки. Залишок резерву оплати відпусток в Товаристві переглядається на кінець року.

Відповідно до п. 11.10 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69, залишок резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховується виходячи з кількості днів невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку. Для проведення інвентаризації вказаного забезпечення Товариство використовує інформацію із облікової системи кадрового обліку, порівнює дані із сформованим забезпеченням на кінець року та коригує його шляхом донарахування або сторнування.

Величина сформованого резерву визнається витратами періоду і зменшується по мірі використання працівниками відпусток.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав свої зобов`язання за угодою, і обліковується за справедливою вартістю (МСБО 39). Взаємний залік дебіторської і кредиторської заборгованості виконується у випадках, коли є юридичне право такого взаємного заліку.

Доходи та витрати

В Товаристві бухгалтерський облік доходів ведеться, згідно з вимогами П(С)БО 15, норм Податкового Кодексу України, згідно з основними принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які не суперечать вимогам МСБО 18.

Доходи та витрати в Товаристві обліковуються відповідно до принципу відповідності - при цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Визнання доходів і витрат

Процентні доходи та витрати за всіма фінансовими інструментами відображаються у звіті про прибутки та збитки відповідно до принципу помісячного нарахування із використанням методу ефективної процентної ставки.

Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутніх економічних вигод, пов’язаних із збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

У бухгалтерському обліку Товариства сума доходу оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсацією, яка має бути отримана. Дохід виражається в тій сумі грошових коштів чи їх еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню.

В Товаристві, відповідно до МСБО 18 «Дохід» затверджено наступний класифікатор доходів для використання його в бухгалтерському обліку Товариства за такими групами:

 • Дохід від реалізації товарів, робіт, продукції;

 • Інші операційні доходи;

 • Доходи від участі в капіталі;

 • Фінансові доходи;

 • Інші доходи.

Визначення, визнання та класифікація витрат

В бухгалтерському обліку Товариства витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів, або збільшенням зобов'язань. Це відповідає основним принципам Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

В залежності від визначених видів доходів в Товаристві, в бухгалтерському обліку компанії виділяють наступні групи видів витрат:

 • адміністративні витрати

 • витрати на збут

 • інші витрати операційної діяльності;

 • фінансові витрати ;

 • витрати від участі в капіталі ;

 • інші витрати ;

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Перерахунок іноземної валюти

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України – українська гривня.

Монетарні активи і зобов`язання перераховуються у функціональну валюту Товариства за офіційним обмінним курсом на відповідну звітну дату. Доходи та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов`язань у функціональну валюту відображаються у звіті про прибутки та збитки.

Примітка 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА АКТИВІВ ЗА 2013 РІК

Фінансова звітність Товариства за 2013 фінансовий рік є попередньою фінансовою звітністю, що відповідає вимогам МСФЗ. Під час підготовки цієї фінансової інформації Товариство використовувала МСФЗ 1.

Примітка 5.1. Нематеріальні активи

Станом на 01 січня 2013 року нематеріальні активи відсутні.

Впродовж 2013 р. введено в експлуатацію нематеріальні активи первісною вартістю 50 тис.грн., накопичена амортизація 9 тис.грн., залишкова вартість 41 тис.грн.

Примітка 5.2. Основні засоби

Станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства основні засоби не обліковуються.

Примітка 5.3. Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються як інші фінансові інвестиції, станом на 01 січня 2013 року на балансі Товариства складають 8 тис.грн., та поточні фінансові інвестиції не суму 29854 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 25000 тис.грн. та інші фінансові інвестиції в сумі 8 тис.ргн., та поточні фінансові інвестиції не суму 29854 тис.грн.

Примітка 5.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Примітка 5.5. Відстрочені податкові активи

Станом на 31 грудня 2013 року у Товариства відсутні відстрочені податкові активи.

Примітка 5.6. Дебіторська заборгованість

Станом на 01 січня 2013 року на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю в сумі 15 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2013 року вказана заборгованість відсутня.

Примітка 5.7. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Станом на 01 січня 2013 року на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість з нарахованих доходів в сумі 123 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2013 року вказана заборгованість обліковується в сумі 75 тис.грн.

Примітка 5.8. Інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на 01 січня 2013 року на балансі Товариства обліковується інша дебіторська заборгованість в сумі 570 тис.грн

Станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства обліковується інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 208 тис.грн.

Примітка 5.9. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 01 січня 2013 року на Балансі Товариства обліковуються залишки грошових коштів в сумі 43 тис.грн., з них:

 • залишки на рахунках в національній валюті (поточні, депозитні) – 43тис.грн.

Станом на 31 грудня 2013 року на Балансі Товариства обліковуються залишки грошових коштів в сумі 54 тис.грн., з них:

 • залишки на рахунках в національній валюті (поточні, депозитні) – 54 тис.грн.

Примітка 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал

Статутний капітал Товариства становить 30 000 000 грн.

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі.

Учасниками Товариства є:

Учасник

Юридична адреса

Частка в статутному капіталі станом на 31.12.2013р.

Товариства є Компанія з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОЛЛОН ЛІМІТЕД»

2236, Нікосія, Кіпр, Леніду, 6, кв./офіс 102

100%

Статут Товариства (діюча редакція) затверджений Установчими зборами Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» 17.01.2012 р. (Протокол №22.) та зареєстровано Шевченківською районною Державною адміністрацією у м. Києві 08.02.2012 р. за №10741050015030229

Власний капітал (структура)

01.01.2013

31.12.2013

Зареєстрований капітал

30 000

30 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

150

161

Резервний капітал

3

3

Всього

30 153

30 164

Примітка 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Примітка 7.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Станом на 31 грудня 2013 року у Товариства довгострокові зобов'язання і забезпечення відсутні.

Примітка 7.2. Поточні зобов'язання і забезпечення

Назва статей

01.01.2013

31.12.2013

Поточна кредиторська заборгованість за:товари, роботи,послуги

540

83

розрахунками з бюджетом

10

33

Інші поточні зобов’язання

-

25000

ВСЬОГО поточних зобов’язань забезпечень

550

25116

Примітка 8. ДОХОДИ і ВИТРАТИ

Аналіз доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності

Чистий дохід від реалізації продукції

930

Собівартість реалізованої продукції

-

Валовий прибуток (збиток)

930

Витрати операційної діяльності

Адміністративні витрати

(1392)

Інші операційні витрати

(124)

РАЗОМ витрати операційної діяльності

(1516)

Доходи операційної діяльності

Інші операційні доходи

140

РАЗОМ доходи операційної діяльності

140

Інші фінансові доходи

Інші фінансові доходи

489

Інші доходи

18516

РАЗОМ

19005

Інші фінансові витрати

Інші витрати

(18515)

РАЗОМ

(18515)

Примітка 9. ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК

Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2013 рік становить 33 тис.грн.

Товариство сплачує податок на прибуток за 2013 рік за ставкою 19%.

Примітка 10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ


Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.

Примітка 11. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ


Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку учасників за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.


Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
А №001689, виданий 23. 02. 2011р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка