Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»


Скачати 73.63 Kb.
НазваАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
Дата04.06.2013
Розмір73.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ЗАТ «Київаудит»

вул. Саксаганського, 53/80, офіс 303

м.Київ, 01033

Україна
телефон:

0(44) 287-70-55

факс:

0(44) 287-42-94

сайт:

kievaudit.com

e-mail:

office@kievaudit.comАудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора )
аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ»
станом на 31 грудня 2012 року

Адресат:

Учасникам ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ»
Керівництву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ»

Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
1. Вступний параграф

Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 160/12-13 від 15 листопада 2012 року проведений аудит поданої в додатку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ», яка включає: «Баланс» (форма № 1) станом на 31.12.2012 року, «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) за 2012 рік, «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за 2012 рік, «Звіт про власний капітал» (форма № 4) за 2012 рік, «Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 у редакції наказу від 28.10.2003 р. № 602, Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2012 рік, що містять інформацію, розкриття якої вимагається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2012 року.

Термін проведення аудиторської перевірки: з 4 лютого 2013 року до 20 лютого 2013 року


Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

 • Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.

 • В аудиторській перевірці брали участь:

 • Іщенко Надія Іванівна, сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. № 194/1 терміном до 30 жовтня 2013 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001734 видане за розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.07.2010 р. № 597 строком до 30.10.2013 р.; телефон (044) 287-42-94; поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: office@kievaudit.com;

 • телефон (044) 287-42-94; поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: office@kievaudit.com.


Основні відомості про товариство:

 • Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ».

 • Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 35431160

 • Місцезнаходження:01013, м.Київ, вул. Будіндустрії, 5 .

 • Зареєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією 24.09.2007 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 10681020000020973.

 • Перереєстроване (Нова редакція статуту): 27.12.2010 р., № запису 10681050007020973.

 • Основні види діяльності, згідно з Довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

 • надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (код КВЕД 64.99)

 • Чисельність працівників станом на 31.12.2012 року – 3 чол.

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 187 видане за розпорядженням ДКРРФП України № 37 від 15.01.2008 р.

 • Ліцензія на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об»єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю серії АВ № 472925 видана за рішенням ДКРРФП України № 405-Л/У від 01.09.2009 р., строк дії ліцензії з 15.05.2008 р. по 15.05.2013 р.

 • Відокремлених підрозділів немає.2. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), зокрема МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.2005 р., у редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
4. Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;

 • «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженому Розпорядженням ДКРРФП України № 27 від 27.01.2004 р.;

 • Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Звіт щодо вимог «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.2005 року у редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 року.

Перевіркою встановлено, що протягом 2012 року діяльність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» була збитковою. Збиток за 2012 рік склав 97,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» становить 12834 тис. грн. та складається з:

 • статутного капіталу у розмірі 16000 тис. грн. зменшеного на суму неоплаченого капіталу в розмірі 2953 тис. грн. та зменшеного на суму непокритих збитків в розмірі 213 тис. грн;

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2012 року становить 0,95 при нормативному значенні не менше 0,2.

 • Коефіцієнт платоспроможності станом на 31.12.2012 року становить 2,0 при нормативному значенні не менше 0,08.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ», за виключенням отриманих збитків, а також інші показники та нормативи відповідають вимогам, встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням ДКРРФП України від 05.12.2003 р. № 152, із змінами та доповненнями.
Директор

ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н.І.Іщенко

(сертифікат аудитора серії «А» № 005559)

(свідоцтво ДКРРФП А № 001734)

20 лютого 2013 року

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, оф. 306

Тел. (044) 287-70-55 , 287-42-94

Схожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД ІНВЕСТ” є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4532 від 27. 09. 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка