Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»


Скачати 109.35 Kb.
НазваАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
Дата16.04.2013
Розмір109.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ЗАТ «Київаудит»

вул. Саксаганського, 53/80, офіс 303

м.Київ, 01033

Україна
телефон:

0(44) 287-70-55

факс:

0(44) 287-42-94

сайт:

kievaudit.com

e-mail:

office@kievaudit.com

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора )
аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»
станом на 31 грудня 2012 року

Адресат:

Учасникам ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»
Керівництву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»

Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
1. Вступний параграф

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 158/12-13 від 15 листопада 2012 року проведений аудит поданої в додатку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ», яка включає: «Баланс» (форма № 1) станом на 31.12.2012 року, «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) за 2012 рік, «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за 2012 рік, «Звіт про власний капітал» (форма № 4) за 2012 рік, «Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 у редакції наказу від 28.10.2003 р. № 602, Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2012 рік, що містять інформацію, розкриття якої вимагається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2012 року.

Термін проведення аудиторської перевірки: з 14 січня 2013 року до 12 лютого 2013 року
Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

 • Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.

 • В аудиторській перевірці брали участь:

 • Іщенко Надія Іванівна, сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. № 194/1 терміном до 30 жовтня 2013 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001734 видане за розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.07.2010 р. № 597 строком до 30.10.2013 р.; телефон (044) 287-42-94; поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: office@kievaudit.com;

 • телефон (044) 287-42-94; поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: office@kievaudit.com.


Основні відомості про товариство:

 • Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ».

 • Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 33052113

 • Місцезнаходження: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 5.

 • Зареєстроване 16 червня 2004 року , номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 005543

 • Перереєстроване (Нова редакція статуту): 8.11.2011 р., № запису 10681050016005543

 • Основні види діяльності, згідно з Довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за КВЕД-2010

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) код КВЕД 64.99;

 • Чисельність працівників станом на 31.12.2012 року – 6 чол .

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 26 видане за розпорядженням ДКРРФП України № 2057 від 17.08.2004 року, реєстраційний номер 13100747.

 • Ліцензія на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю серії АВ № 390729 видана за рішенням ДКРРФП України № 2309-Л від 09.04.2008 р., строк дії ліцензії з 17.04.2008 року по 17.04.2013 року.

 • Відокремлених підрозділів немає.

2. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), зокрема МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.2005 р., у редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивна думка

На нашу думку фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;

 • Методичних рекомендацій щодо ведення управителем бухгалтерського обліку коштів та майна фонду фінансування будівництва (ФФБ) та/або фонду операцій з нерухомістю (ФОН), затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання риків фінансових послуг України від 27.03.2008 року №421.

 • «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженому Розпорядженням ДКРРФП України № 27 від 27.01.2004 р.;

 • Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Звіт щодо вимог «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.2005 року у редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 року.

Перевіркою встановлено, що протягом 2012 року діяльність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» була прибутковою. Чистий прибуток за 2012 рік склав 293,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ становить 21991 тис. грн. та складається з:

 • статутного капіталу у розмірі 30000 тис. грн. зменшеного на суму несплаченого капіталу в розмірі 9713,0 тис. грн;

 • нерозподіленого прибутку у розмірі 1641,0 тис. грн.

 • резервного капіталу в сумі 63,0 тис. грн

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» відповідають вимогам, встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням ДКРРФП України від 05.12.2003 р. № 152, із змінами та доповненнями.
Виключним видом діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Столиця» є діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Станом на 31.12.2012 року діючим є фонд фінансування будівництва виду А за адресою: вул.Лебедєва-Кумача,7-В у Соломянському р-ні м.Києва, який був відкритий 9 листопада 2006 року.

Облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, відокремлюються від власного майна товариства, а також від інших фондів. Облік майна, що перебуває в управлінні, товариство веде за об'єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

Станом на 31.12.2012 року сума залучених коштів на фінансування будівництва від фізичних та юридичних осіб до ФФБ виду «А» становить 79219860,55грн. (для порівняння станом на 31.12.2011 р – 46609538,30 грн).

Перераховано забудовнику на фінансування будівництва у 2012 році 31520988,00 грн (в тому числі у 2011 році – 11 465 975,11 грн).

Загальна сума фінансування вищезазначеного об’єкта ФФБ виду «А» за період його діяльності становить 75179960,79 грн. (інформація наведена станом на 31.12.2012 року)

Залишок оперативного резерву станом на 31.12.2012 року становить 4039899,76 грн, який акумулюється на рахунку ФФБ у ПАТ «Енергобанк». Оперативний резерв у 2012 році формувався у розмірі 5% від суми залучених коштів установників до фонду та використовувався для виконання таких операцій: повне або часткове повернення грошових коштів установникам з ФФБ, перерозподіл отриманих в управління коштів між установниками при відступленні права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам.

На думку аудитора, ведення бухгалтерського обліку діяльності з ФФБ здійснюється у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та згідно з «Методичними рекомендаціями щодо ведення управителем бухгалтерського обліку коштів та майна фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю»,затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008р № 421. Аудитором не встановлено порушень Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" в частині цільового використання грошових коштів, які акумулюються на рахунку ФФБ і використовуються Управителем на фінансування будівництва житла.

Аудитором розраховано фінансові показники відповідно до «Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю», затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004р №1225 (зі змінами та доповненнями) далі - Ліцензійні умови, станом на 31 грудня 2012 року і встановлено:

1.Статутний капітал згідно Статуту зареєстрованого 8 листопада 2011 року, номер запису 10681050016005543 становить 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень. Станом на 31 грудня 2011 року внесено учасниками грошових коштів до статутного капіталу 20286800,00 (двадцять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот) гривень. Статутний капітал згідно з Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», повинен бути повністю сплачений грошовими коштами в розмірі не менше 1000000 (одного мільйона) євро.

2. Інформація про дотримання інших нормативів, які встановлені Ліцензійними умовами

Вимоги / нормативи

Нормативне значення

Фактичне значення

Примітки

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

не менше 0,2

0,49 

п. 3.11 Ліцензійних умов

Коефіцієнт платоспроможності

не менше 0,08

0,51

п. 3.11 Ліцензійних умов

Чистий прибуток

більше 0

293,0 тис. грн 

п. 3.12 Ліцензійних умов

Щорічні відрахування до резервного фонду

не менше 5% чистого прибутку

 14,65 тис. грн, що становить 5% чистого прибутку

п. 3.12 Ліцензійних умов

Оперативний резерв

Не менше 5% коштів, залучених від установників управління майном

5%

п. 3.9 Ліцензійних умов

Коефіцієнт співвідношення залучених коштів до власного капіталу

Не більше 50

3,60

п. 3.10 Ліцензійних умов
На думку аудитора, розмір статутного капіталу, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності, чистий прибуток, щорічні відрахування до резервного фонду, оперативний резерв, коефіцієнт співвідношення залучених коштів до власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року відповідають нормативним значенням, які встановлені Ліцензійними умовами провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю», затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004р №1225 (зі змінами та доповненнями).
Директор

ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н.І.Іщенко

(сертифікат аудитора серії «А» № 005559)

(свідоцтво ДКРРФП А № 001734)
12 лютого 2013 року

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, оф. 306

Тел. (044) 287-70-55 , 287-42-94

Схожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД ІНВЕСТ” є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4532 від 27. 09. 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка