ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА


Скачати 142.96 Kb.
НазваГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дата17.05.2013
Розмір142.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиТ ема 3. Грошові потоки підприємства

Тема 3. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗМІСТ

1. Класифікація грошових потоків підприємства за видами діяльності.

2. Грошові потоки від операційної діяльності.

3. Планування виручки від реалізації продукції.

4. Грошові потоки від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності.
Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИТРАТИ
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ


Під грошовими потоками розуміють надходження (приплив) і виплати (відтік) грошових коштів і їх еквівалентів.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що легко конвертуються з незначним ризиком зміни їх вартості. Такими еквівалентами, наприклад, є інвестиції в казначейські векселі, депозитні сертифікати на строк не більше трьох місяців.

Для ефективного управління грошовими потоками необхідно знати:

 • види діяльності, які генерують грошові потоки;

 • основні елементи грошових потоків;

 • величину грошових потоків на певний момент часу.

Грошові потоки групуються за видами діяльності (рис. 1).

Звичайна діяльність підприємства – це будь-яка передбачена в положенні про підприємство основна діяльність, а також операції, які її забезпечують або з'являються внаслідок її здійснення.

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства й забезпечує основну частину його доходів.

Надзвичайна діяльність – це події або операції, які не входять в основну діяльність, коли не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії, націоналізація майна за рубежем).

Види діяльності


Звичайна

НадзвичайнаФінансування і відшкодування втрат від: стихійного лиха, аварій тощо


Операційна

Інвестиційна

Фінансова


Основна

Інша операційна

Інвестиції:

  капітальні;

  фінансові

Зміна капіталу:

  власного;

  позикового.

Рис. 1 – Класифікація видів діяльності підприємства

Групування грошових потоків, наведене у табл. 1, забезпечує єдність методології складання фінансових звітів, дозволяє аналізувати грошові потоки, оцінити можливості підприємства погашати свої зобов'язання перед партнерами по бізнесу і державою, сплачувати дивіденди за акціями, вивчати потреби щодо залучення додаткових грошових ресурсів.

Таблиця 1 – Класифікація грошових потоків за видами звичайної діяльності підприємства

Види діяльності

Поточна (операційна)

Інвестиційна

Фінансова

Надходження коштів

1. Від реалізації продукції

2. Від продажу майна

3. Аванси отримані

4. Бюджетні асигнування

5. Кредити й позики

6. Інші надходження

1. Від продажу основних фондів і об'єктів незавершеного будівництва

2. Бюджетні асигнування

3. Кредити й позики

4. Дивіденди й відсотки за портфельними інвестиціями

5. Інші надходження

1. Бюджетне й інше цільове фінансування

2. Кредити й позики

3. Дивіденди й відсотки за короткостроковими фінансовими інвестиціях

4. Доходи від продажу цінних паперів

5. Інші надходження

Відтік (виплата) коштів

1. Оплата рахунків постачальників

2. Заробітна плата

3. Розрахунки з бюджетом

4. Видача авансів

5. Обслуговування кредитів

6. Інші виплати

1. Придбання устаткування, оплата робіт і послуг

2. Аванси підрядникам

3. Виплата відсотків і дивідендів за довгостроковими фінансовими вкладеннями

4. Портфельні інвестиції

5. Інші виплати

1. Короткострокові фінансові вкладення

2. Виплата відсотків за кредитами і позиками одержаними

3. Видача авансів

4. Інші виплати.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [26] уточнює зміст зазначених видів діяльності підприємства.

Всі грошові потоки за джерелами надходжень поділяються на зовнішні й внутрішні. Якщо грошові потоки надходять із джерел на самому підприємстві, вони вважаються внутрішніми.

В процесі господарської діяльності підприємства формуються його доходи, витрати і фінансові результати.

Доходи підприємства – це збільшення активів або зменшення зобов'язань, що супроводжується збільшенням власного капіталу (за винятком збільшення капіталу в результаті внеску учасників) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Наприклад, не визнаються доходами: сума надходжень за договорами комісії, сума попередньої оплати за продукцію, надходження від первинного розміщення цінних паперів, сума податку на додану вартість, акцизів. Ці надходження збільшують активи, але не примножують власний капітал, а тому не визнаються доходами

Внутрішні грошові надходження відповідно включають:

 1. виручку від реалізації продукції (робіт, послуг);

 2. інші операційні доходи;

 3. доходи від участі в капіталі;

 4. інші фінансові доходи;

 5. інші доходи;

 6. надзвичайні фінансові результати.

Надходження коштів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел.

Грошові надходження відіграють значну роль у процесі кругообігу фінансових ресурсів. Відшкодовуючи витрати і забезпечуючи певний прибуток, вони створюють економічні передумови для нового циклу виробництва і його розвитку.

2. ГРОШОВІ ПОТОКИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної і фінансової. Операційна діяльність, як правило, є основним джерелом грошових надходжень підприємства.

Грошові надходження від операційної діяльності включають валові доходи (виручку) від реалізації продукції та інші операційні доходи.

Виручка від реалізації продукції – це сума грошових коштів від продажу, які надійшли на поточний рахунок підприємства в банк або в касу підприємства. Для визначення цього показника важливе значення має розходження між часом відвантаження продукції і часом надходження коштів на рахунки підприємства. Реальне надходження грошових коштів можна оцінити, враховуючи зміну дебіторської заборгованості за реалізовану у відповідності з положеннями податкового обліку продукцію підприємства:
(1)

де ДЗпоч.._пер., ДЗкін._пер.дебіторська заборгованість відповідно на початок і кінець періоду.

Д – доходи від реалізації продукції.
Зверніть увагу на те, що поняття виручки віл реалізації продукції і валового доходу не співпадають, тому що визнання доходу у бухгалтерському і податковому обліку не збігаються.
У податковому обліку доходи від реалізації продукції вважаються одержаними, після чого виникають податкові зобов’язання за першою із подій:

а) відвантаження продукції;

б) надходження грошей на рахунки підприємства.

Всі розрахунки з бюджетом здійснюються на основі податкового обліку. Винятком є малі підприємства, на яких виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визнається тільки за касовим методом, тобто при надходженні грошей на рахунки підприємства.

На обсяг доходів від реалізації продукції впливають зовнішні й внутрішні фактори.

Найважливіші зовнішні фактори:

 1. це попит на продукцію підприємства;

 2. кон'юнктура товарного й фондового ринків;

 3. система оподаткування.

Серед внутрішніх факторів слід назвати: тривалість операційного циклу, амортизаційну політику, сезонність виробництва й реалізації продукції, кредитну політика підприємства.

Валові доходи (виручка) від реалізації продукції у відпускних цінах відображає загальні доходи від реалізації без врахування наданих знижок і повернення проданих товарів. Структура валового доходу від реалізації продукції показана на рис. 2.


Виручка від реалізації продукції у відпускних цінах підприємства

Обсяг реалізації продукції в цінах виробника

Акцизний збір, АЗ

Податок на додану вартість, ПДВ

Виробнича собівартість

Адміністративні й збутові витрати

Прибуток

Рис. 2 – Структура валового доходу (виручки) від реалізації продукції

За положеннями бухгалтерського обліку видатками визнаються ті з них, які зменшують активи (наприклад, витрати на сировину й матеріали) або збільшують зобов'язання (наприклад, нарахована заробітна плата).

До складу видатків за формою бухгалтерського обліку 2 «Звіт про фінансові результати» належать:

 • виробнича (операційна) собівартість реалізованої продукції;

 • адміністративні витрати;

 • витрати на збут;

 • інші операційні витрати.

До складу інших операційних витрат включають видатки на дослідження й розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, втрати від знецінення запасів, виплата штрафів, пені, неустойок тощо.

Всі витрати підприємства поділяються на постійні й змінні. Отже, повну собівартість виробництва й реалізації продукції (TC) можна виразити формулою (2):
, (2)

де: v – одиничні змінні витрати;

q – кількість одиниць реалізованої продукції;

F – сума постійних витрат.

3. ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ


Підприємство розраховує як планову, так і фактичну виручку від реалізації продукції.

На обсяг виручки від реалізації продукції впливають: кількість і структурні співвідношення проданої продукції, ціни, зміна залишків товарної продукції, форми розрахунків, умови поставок, питома вага продажу в кредит.

Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого або укрупненого розрахунку.

Метод прямого розрахунку має за основу оцінку попиту на продукцію підприємства і використовується при відносно невеликій номенклатурі продукції або коли продукція реалізується «на замовлення». Виручка від реалізації за цим методом визначається за формулою (1):
, (3)

де j – індекс продукції;

pj одинична ціна;

qj   кількість реалізованої продукції, фізичних одиниць.

Таблиця 2   Приклад визначення доходу від реалізації прямим методом, тис. грн.

Показник

Собівартість, тис. грн./ одиниць

Одинична ціна, без ПДВ і АЗ

Обсяг продажів, одиниць

Собівартість реалізованої продукції

Валовий дохід

Прибуток (+) або збиток (-)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Кондиціонери промислові

0,70

1,10

400

280

440

160
Холодильні агрегати

0,24

0,40

1000

240

400

160
Холодильні камери

0,82

1,7

500

410

850

440
Усього

930

1690

760
При нестійкій структурі попиту і великій номенклатурі продукції розробляється плановий обсяг реалізації продукції визначається укрупненим методом в грошовому вимірі (В), і на цій основі складається план виробництва товарної продукції з врахуванням очікуваних залишків готової продукції на кінець планового періоду, використовуючи формулу (2):
, (2)
де: Опочатк. початкові залишки готової продукції;

Окінц. кінцеві залишки готової продукції;

Т – випуск товарної продукції у плановому періоді.

Коли асортимент продукції занадто великий, план реалізації продукції розробляють комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого розрахунку, а для визначення виручки від реалізації інших товарних груп користуються укрупненим методом.

4. ГРОШОВІ ПОТОКИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ, ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій по придбанню й продажу довгострокових (необоротних) активів, а також довгострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається за заміною статей балансу «Необоротні активи» та «Поточні фінансові інвестиції».

Інвестиційна діяльність дозволяє підприємству одержувати грошові надходження:

 • продажі акцій чи боргових зобов’язань інших підприємств;

 • від продажу основних фондів, нематеріальних активів і майнових комплексів;

 • реалізації нематеріальних активів;

 • реалізації цінних паперів і інших довгострокових фінансових інвестицій, одержання відсотків і дивідендів.

Доходи від фінансових інвестицій включають:

  1. доходи від участі в капіталі;

  2. інші фінансові доходи.

Доходи від участі в капіталі – це доходи від інвестицій, вкладених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Це є метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Доходи від інвестицій в асоційовані підприємства включає доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутку або збільшення власного капіталу, викликаного іншими подіями (напр., переоцінкою необоротних активів чи інвестицій).

Аналогічно визначаються доходи від спільної діяльності та інвестицій у дочірні підприємства.

Інші фінансові доходи – це доходи, які з'являються в ході фінансової діяльності й не включаються в доходи від участі в капіталі, а саме:

  дивіденди, отримані від інших підприємств, які не є асоційованими, спільними або дочірніми;

  відсотки, що отримані за фінансовими інвестиціями у боргові цінні папери;

  доходи від реалізації фінансових інвестицій;

  доходи від реалізації необоротних активів.

Витрати від інвестиційної діяльності (інвестиції) спрямовуються на:

придбання акцій і боргових зобов’язань інших підприємств, а також пайових внесків у спільні підприємства;

придбання нематеріальних активів і майнових комплексів тощо.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

Фінансова діяльність характеризується сукупністю операцій, які приводять до зміни величини і (або) складу власного й позикового капіталу.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається в результаті аналізу зміни статей балансу «Власний капітал», «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання», «Поточні зобов’язання».

Грошові потоки від фінансової діяльності – це операції по короткостроковому фінансуванню підприємства: реалізація й викуп акцій; облігаційні позики і їх погашення; валютні операції; погашення зобов'язань за векселями і заставами (при іпотечному кредитуванні) тощо.

Грошові виплати за фінансовою діяльністю включають погашення позик, виплату дивідендів, погашення заборгованості за довгостроковими орендними зобов’язаннями.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Охарактеризуйте види діяльності підприємства. Наведіть приклади.

 2. Наведіть приклади грошових потоків підприємства від інвестиційної діяльності.

 3. Охарактеризуйте доходи підприємства від фінансової діяльності.

 4. Назвіть умови, за яких підприємство отримує доходи від курсових різниць.

 5. Назвіть три основних фактори, які впливають на абсолютну суму доходу від реалізації продукції.

 6. Які зовнішні й внутрішні фактори впливають на доходи (виручку) від реалізації продукції?


ТЕСТИ

1. Грошовий потік підприємства – це:

а) його чистий прибуток за мінусом амортизації;

б) виручка від реалізації продукції за мінусом матеріальних витрат на виробництво;

в) сума щорічних амортизаційних відрахувань та чистого прибутку;

г) немає вірної відповіді.

2. Доповніть визначення терміну:

Звичайна діяльність підприємства – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, __________________, або з'являються внаслідок її здійснення.

3. До грошових надходжень від фінансової діяльності належать:

а) доходи від реалізації продукції, робіт/ послуг;

б) дивіденди, одержані від участі в акціонерному капіталі інших підприємств;

в) страхові відшкодування;

г) позиковий капітал і сплачені відсотки за нього.

4. Внутрішні джерела надходження грошових коштів на підприємство:

а) це погашення заборгованості за раніше виданими позиками, кредиторська заборгованість, прямі іноземні інвестиції;

б) виручка від реалізації продукції, доходи від участі в капіталі, від реалізації іноземної валюти;

в) кошти, одержані від продажу акцій підприємства, пайові внески засновників.

5. Надходження і витоки (видатки) грошових коштів на придбання й продаж довгострокових активів і доходи від участі в капіталі – це діяльність:

а) операційна; б) фінансова; в) інвестиційна, г) надзвичайна.
6. Надходження і витоки (видатки) грошових коштів у результаті одержання кредитів, емісії акцій, а також видатки, пов'язані з погашенням заборгованості за раніше виданими кредитами і виплата дивідендів – це діяльність:

а) операційна; б) фінансова; в) інвестиційна; г) надзвичайна.

7. Якщо виробничі запаси на початок періоду дорівнюють 5 236 грн.; на кінець періоду їхня вартість становить 7 518 грн., а вартість закупівель складає 14 214 грн., то доход від реалізації буде дорівнювати:

а) 16 496; б) 11 932; в) 11 928; г) 1 456; д) 26 964 грн.

8. Визначити поняття доходу (виручки) від реалізації продукції:

а) сума коштів, яку фактично одержало підприємство за відвантажену (відпущену) продукцію, виконані роботи, надані послуги;

б) грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок від продажу майна підприємства;

в) грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок в порядку попередньої оплати за замовлену продукцію.

9.. Вкажіть вихідні дані для планування виручки від реалізації продукції:

а) кількість одиниць товарної продукції, призначеної для реалізації в плановому періоді, зміна залишків незавершеного виробництва, планова собівартість продукції;

б) запланована кількість одиниць товарної продукції, планова ціна одиниці продукції, зміна залишків нереалізованої продукції;

в) залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду, ціна одиниці продукції, програма виробництва продукції на плановий період.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К.: Лібра, 1999

 2. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Фактор, 2000. – 208 с.
Схожі:

1. Основні трансформаційні потоки У структурі ринкової трансформації...
Багато керівників підприємств сподівалися, отримавши економічну свободу, поліпшити результати своєї роботи і досягти успіху, але...
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План Основні теоретичні концепції інфляції
5. Вексельний обіг та формування портфеля цінних паперів
Женевській конвенції, а додаткові умови для їх обігу в Україні Законом про обіг векселів. У разі видачі векселя як засобу платежу...
3. Документно-інформаційні потоки та масиви чк складові документної коменікації
Тема Документно-інформаційні потоки та масиви чк складові документної коменікації
Золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані)...
України грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
Навчальний курс для співробітників Державної прикордонної служби України
Такі потоки людей, за участю як біженців так і мігрантів, називають, як правило, "змішаними потоками"
Конспект лекцій Тема Документні потоки та масиви як складові документної комунікації
Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документ...
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Платник передає у власність ТОВ “Укрпромресурси” грошові кошти у розмірі, визначеному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка