АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Скачати 165.7 Kb.
НазваАудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата05.07.2013
Розмір165.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиКерівництву ТОВ “Фінансова компанія Трейд-інвест”

та Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку України

АудиторськИЙ висновОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

Фінансова компанія “Трейд-інвест”

станом на 31 грудня 2012р.

§ 1 ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Основні відомості про товариство
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку.

Повне найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД-ІНВЕСТ”

Скорочене найменування

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД-ІНВЕСТ”

Код за ЄДРПОУ

35734586

Код за КВЕД

66.12

Організаційно-правова форма

товариство з обмеженою відповідальністю

Основний вид діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Найменування органу, яким було здійснено реєстрацію

Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата реєстрації

06.02.2008р.

Юридична адреса товариства

0225, м. Київ, Деснянський р-н, вул. О.Бальзака,12

Фактичне місцезнаходження товариства

0225, м. Київ, Деснянський р-н, вул. О.Бальзака,12

Телефон

8(044) 456-67-66

Головні посадові особи на товаристві:

Директор товариства
Головний бухгалтер


Капусенко О.О.
Посада не передбачена штатним розкладом

Поточний рахунок

п/р 26502242 в АТ “Ерсте Банк”, м. Київ, МФО 380009 в українських гривняхПеревірка проведена аудиторською фірмою ПП “Аудиторська фірма “Аудит-Оптім”:

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування підприємства

Приватне підприємство „Аудиторська фірма “Аудит-Оптім”

Скорочене найменування

ПП “Аудит-Оптім”

Код за ЄДРПОУ

21613474

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 295 від 26.01.2001р., видане рішенням Аудиторської палати України № 98, термін дії до 04.11.2015р.

Серія, номер та дата Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть здійснювати аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 000521 від 19.07.2007р., видане Рішенням ДКЦПФР № 1609 , строк дії до 04.11.2015р.

Юридична адреса підприємства

03150 м. Київ, вул. Горького,95

Фактичне місцезнаходження підприємства

04071, м. Київ, вул. Хорива 23, оф.1

Телефон

(044) 425-74-99

Місце проведення аудиту

м. Київ, вул. О.Бальзака,12Аудиторську перевірку проведено на підставі договору № 4 від 21.01.2013р.
§ 2 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Управлінський персонал ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальними особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період, що перевірявся, були: з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. директор Капусенко О.О.
Аудиторська перевірка проведена згідно з положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”; Закону України “Про державне регулювання ринків фінансових послуг”; Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”; Закону України “Про господарські товариства”; вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг аудиту №700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, №705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” та №706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.

Метою аудиторської перевірки є підтвердження достовірності фінансової звітності ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” станом на 31.12.2012р. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено з урахуванням “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.
§ 3 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ) СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку так, щоб одержати достатні і прийнятні аудиторські докази, що дадуть нам можливість сформулювати обґрунтовані висновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники у фінансовій звітності товариства. Також у перевірку входить оцінка використаних на товаристві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до правил проведення фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. В наші обов’язки входить надання професійного судження про фінансову звітність товариства на підставі аудиторської перевірки.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час перевірки відхилень згідно професійної думки аудитора.
Перевірка проводилась з відома директора ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” в період з 21 січня 2013р. по 29 січня 2013р. Для проведення перевірки аудиторам були надані установчі документи, виписки банків, дані аналітичного та синтетичного обліку, бухгалтерська первинна документація та фінансова звітність ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 „Баланс на 31 грудня 2012 р.”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати за рік 2012”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів за рік 2012”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал за рік 2012”; Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.)
Предметом діяльності товариства є виключно діяльність на ринку цінних паперів.

05.05.2008р. товариство отримало наступні ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами:

  • Дилерська діяльність – серія АВ № 397939 строк дії 05.05.2008 р.- 05.05.2013 р.

  • Брокерська діяльність – серія АВ № 397938 строк дії 05.05.2008 р.- 05.05.2013 р.


§ 4 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МСА 700 „ФОРМУВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”
На нашу думку товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти містять перевірену аудитором фінансову звітність.
Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” вівся згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стан бухгалтерського обліку на товаристві задовільний. Облік ведеться за допомогою узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності товариства. В періоді, що перевірявся, товариство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності з „Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій”, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року за №291.

Порядок та складання звітності відповідає вимогам П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та іншим нормативним актам з питань організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерська та статистична звітність складалась своєчасно.
Бухгалтерський облік ведеться безперервно з дня реєстрації товариства.

Основні засади ведення обліку викладені у наказі про облікову політику № 1/2 від 01.04.2011р. У 2012 році товариство не вносило змін в облікову політику. Використані на товаристві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Статут ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” розроблено та зареєстровано у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Станом на 31.12.2012р. відповідно до статті 4 Статуту товариства статутний капітал ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” утворюється за рахунок внесків учасників і становить 1 000 000,00 (Один мільйон) гривень.

Відповідно до статті 4 Статуту Учасниками товариства є:

1. Приватне підприємство “СК Продторг 2006” - резидент України , яке володіє часткою загальною вартістю 1’000’000,00 (Один мільйон) гривень, що складає 100% статутного капіталу товариства.

Сплата статутного капіталу станом на 31.12.2012р.:

Учасники

Розмір внеску, грн.

Документ про сплату

1.ПП „СК Продторг 2006”


1 000 000,00

Виписка з ВАТ СКБ „Дністер” від 04.02.08р. про внесення коштів = 300 000,00 грн.

Виписка з АТ „Ерсте Банк” від 08.12.2010 року про внесення коштів= 700 000,00 грн.

Станом на 31.12.2012р. статутний капітал сплачено повністю 100% виключно грошовими коштами на загальну суму 1’000’000,00 (Один мільйон) гривень.

Протягом 2012 року товариство займалося своїм основним видом діяльності: брокерські та дилерські операції з цінними паперами.

Протягом періоду, що перевірявся, оцінка активів товариства здійснювалась за історичною (фактичною) собівартістю. Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим нормативним актам.

Одиницею обліку основних засобів та нематеріальних активів товариства є окремий об’єкт. Ведення обліку основних засобів товариства здійснювалось на підставі П(с)БО 7 “Основні засоби”. Вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. становить 0 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. вартість нематеріальних активів становить 0 тис. грн. Протягом періоду, що перевірявся, переоцінки основних засобів та необоротних матеріальних активів товариство не здійснювало.
Залишок коштів на рахунках в банках підтверджено відповідними виписками банків і співпадає з даними бухгалтерського обліку, наведеними в балансі товариства.

Протягом періоду, що перевірявся, через касу здійснювались операції по виплаті заробітної плати співробітникам товариства. Станом на 31.12.2012р. залишку готівки у касі не обліковується.

Довгострокових фінансових інвестицій товариство не мало.


Товариство займається торгівлею акціями, облігаціями, сертифікатами та іншими цінними паперами, векселями.

Вартість поточних фінансових інвестицій становить 30’919 тис. грн. та складається з акцій, векселів, сертифікатів, облігацій вітчизняних підприємств, переоцінених до справедливої вартості, які утримуються товариством для продажу.
У 2012р. аудитори не спостерігали за проведенням інвентаризації на товаристві. На підставі наказу №1/1 від 10.10.2012р. на ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” була проведена річна інвентаризація активів і зобов’язань товариства станом на 01 листопада 2012 року. За результатами інвентаризації інвентаризаційною комісією не було виявлено ні нестач ні перевищення залишків цінностей, порушень не виявлено.

При перевірці розміру зобов’язань у фінансовій звітності товариства суттєвих викривлень не виявлено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012р. дебіторська заборгованість становить 149’492 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 7’442 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. товариство не мало заборгованості за позиками банків.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 557 тис. грн., інша поточна кредиторська заборгованість складає 645 тис. грн.

Товариство має заборгованість за векселями виданими на суму 224’670 тис. грн.

Залишків заборгованості по заробітній платі станом на 31.12.2012р. товариство не мало.
Власний капітал, його структура та призначення визначені відповідно до вимог діючого законодавства.

Власний капітал ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” складається з коштів статутного капіталу (1’000 тис. грн.), нерозподіленого прибутку (1 тис. грн.), та становить 1’001 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. резерв збитків на товаристві не створено.

Станом на 31.12.2012р. різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 1 тис. грн.

Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу та відповідає частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.
Дані у звіті про фінансові результати підтверджені виписками по банківських рахунках та іншими первинними документами. Витрати підтверджуються первинними документами. Звіт про фінансові результати за 2012 рік в цілому достовірно відображає суми доходів та витрат, понесених товариством за результатами ведення фінансово-господарської діяльності.
Показники форм фінансової звітності в цілому відповідають даним бухгалтерському обліку та дані окремих форм звітності відповідають один одному.
§ 5 ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією( МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”)
Аудитори ознайомилися з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудиторами фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудиторами фінансової звітності товариства.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства)
Аудитором не були отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства), так як товариство не є акціонерним, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.


Стан корпоративного управління товариства
Корпоративне управління ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” здійснюється, на нашу думку, по правилах та процедурах прийняття рішень щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, а розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відбувається відповідно до Статуту.
Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувало для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах. (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”).

Проте на товаристві запроваджується система внутрішнього аудиту (контролю), наявне Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) від 09.11.2012р. та Положення про внутрішній контроль торговця цінними паперами від 19.09.2012р. проводяться внутрішні перевірки, про результати яких складаються відповідні акти.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності (МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”)
Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати.
§ 6 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА:
На підставі даних фінансової звітності ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” за 2012 рік проведено розрахунок фінансових показників діяльності

з/п

Показник


Формула розрахунку

Нормативне значення

Фактичне значення за звітний період

Фактичне значення за попередній період

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1ряд 220+230+240

Ф1 ряд620


0,2-0,35


0,14


0,64

2.

Коефіцієнт загальної


ліквідності

Ф.1 ряд.260

Ф.1 ряд. 620


1-2


0,78


0,69

3.

Коефіцієнт фінансової

стійкості (автономії)

Ф.1 ряд.380

Ф. 1 ряд.640


 0,5


0,00


0,00

4.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним

капіталом

Ф.1 ряд.430+480+620+630

Ф.1 ряд.380


0,5-1,0


232,5


142,3

5.

Коефіцієнт рентабельності активів


Ф.2 ряд.190

Ф.1(ряд.280(гр.3)+ ряд.280(гр.4))/2

>0

збільшення


0,00


0,00


У 2012р. на товаристві фінансове становище в порівнянні з 2011р. змінилося не на краще. Спостерігається зменшення значення коефіцієнта абсолютної ліквідності до 0,14, що є нижчим за його оптимальне значення, та свідчить про погіршення становища і показує що поточні (короткострокові) зобов’язання товариства не можуть бути погашені моментально. При цьому у 2012 році ліквідність (загальна) балансу товариства збільшилася. Значення коефіцієнту фінансової автономії не змінилося в порівняні з 2011 роком та говорить про те, що в 2012 році товариство має невисоку питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів його діяльності. В порівнянні з 2011 роком коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом збільшився, виходить за рамки нормативних значень, що свідчить про високу залежність товариства від залучених засобів.

За результатами аналізу фінансових показників та враховуючи специфіку діяльності товариства вважаємо, що товариство фінансово не стійке, власних ресурсів недостатньо, показники в цілому знаходяться за межами нормативних значень.
§ 7 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
У зв’язку з обмеженням часу перевірки аудитори не змогли отримати достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в повному обсязі. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом на 31.12.2012р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених в інвентаризаційних відомостях сум.

Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим. Товариство не створювало резерв сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості у відповідності до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.

Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.
Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 „Безперервність” як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”.
§ 8 УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 „МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА”
На думку незалежного аудитора приватного підприємства „Аудиторська фірма “Аудит-Оптім”, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД - ІНВЕСТ” складена відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012р. та його фінансові результати за 2012 рік, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.Директор

ПП “Аудиторська фірма “Аудит - Оптім”
/Трушкевич Т.М./

Сертифікат аудитора серії А № 001147


дійсний до 28 квітня 2013 р.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка