Керівництву, засновникам ТОВ ФК«Вікторія» Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг


Скачати 154.97 Kb.
НазваКерівництву, засновникам ТОВ ФК«Вікторія» Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
Дата08.06.2013
Розмір154.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансової компанії «Вікторія»

за 2012 рік

Керівництву, засновникам ТОВ ФК«Вікторія»

Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг

1. Вступний параграф

Згідно з Договором № 022/АП-13 від 11 березня 2013 р. незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Еккаунт» здійснено аудит фінансової звітності ТОВ ФК «Вікторія» (далі – Товариство) за даними фінансового обліку за період з 01 січня 2012 р. до 31 грудня 2012 р. включно.

1.1 Основні відомості про ТовариствоПоказник

Дані

1.

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія»

2.

Код за ЄДРПОУ

34727227

3.

Місцезнаходження

02100 м. Київ, вул. Краківська, буд.7, бокс 27Б

4.

Державна реєстрація – дата

Орган реєстрації
№ запису

28.11.2006 р.

Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією

1 067 102 0000 009551

5.

Реєстрація як фінансової установи

Свідоцтво серії ФК № 178, видане Держфінпослуг 18.12.2007р.

6.

Засновник Товариства

Фізична особа – громадянин України Ґудзь Юрій Геннадійович (Ід.код 2148807293)

7.

Учасники Товариства на 31.12.2010 р.

1 особа – засновник

– 100% статутного капіталу

8.

Основні види діяльності за КВЕД

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

64.19 Інші види грошового посередництва

64.91 Фінансовий лізинг

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.


9.

Наявність ліцензій та дозволів на провадження діяльності

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 20.06.2011 р. № 77, видана Національним банком України

10.

Кількість відокремлених підрозділів

13

11.

Директор

Ґудзь Юрій Геннадійович

12.

Головний бухгалтер

Пшенична Ірина Володимирівна


Товариство має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 178, видане 18.12.2007 р. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на підставі розпорядження Комісії № 8392 від 18.12.2007 р. (реєстраційний № 13102119. Код фінансової установи – 13.


  1. Опис аудиторської перевірки

Підставою для проведення аудиту є Закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», вимоги ДКРРФП щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якостi Національних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 706.
Аудитори керувались законодавством України щодо господарської діяльності і оподаткування господарських товариств, встановленим порядком ведення бухгалтерського та податкового обліку і формування фінансової звітності, нормативами аудиту, вимогами Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних.
Метою проведення аудиту є одержання достатніх доказів того, що фінансова звітність за 2012 рік не містить суттєвих помилок і відповідає діючим національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Аудиторами перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, на базі якого складено звітність.

Аудиторами перевірено документацію:

 • Статут Товариства

 • оборотні відомості за січень – грудень 2012 року;

 • журнали-ордери (картки) по рахунках бухгалтерського обліку;

 • договори;

 • протоколи Загальних зборів учасників Товариства;

 • наказ про облікову політику;

 • баланс на 31.12.2012 року;

 • звіт про фінансові результати за 2012 рік;

 • звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;

 • звіт про власний капітал за 2012 рік;

 • примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.


1.3 Опис відповідальності
1.3.1 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірність подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

1.3.2 Відповідальність аудитора
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо інформації, наведеної в цих документах, на підставі аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, зокрема, МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», аудиторську перевірку було сплановано і проведено з метою отримання достатньої впевненості у тому, що фінансові звіти Товариства за 2012 рік не містять суттєвих помилок та викривлень.

Аудитом було передбачено виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно даних фінансових звітів Товариства.

До обраних аудитором процедур входила і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Для оцінки вказаних ризиків і з метою розробки аудиторських процедур, аудиторами розглянуто заходи внутрішнього контролю, який здійснюється у Товаристві в процесі підготовки та достовірного надання фінансових звітів.

Завданням аудиту була також оцінка відповідності прийнятої облікової політики Товариства, прийнятність облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.


  1. Аудиторський висновок


Безумовно-позитивна думка

На думку Аудитора, фінансова звітність ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» за рік, що закінчився 31 грудня 20­­12 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Можна стверджувати, що фінансову звітність Товариства складено на підставі реальних даних бухгалтерського обліку, и вона достовірно відображає фактичний фінансовий стан товариства на 31.12.2012 р.

Інша допоміжна інформація

Показники абсолютної та загальної ліквідності мають високий рівень, активів достатньо для покриття зобов’язань. Коефіцієнт фінансової стійкості показує, що Товариство платоспроможне та достатньо автономність.

Фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. характеризується показниками, наведеними у довідці про фінансовий стан Товариства (Додаток 2).

Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року підтверджується аудитором.
Вартість чистих активів складає 7 379 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України та відповідає виконанню ліцензійних вимог.


  1. Відомості про аудитора

Незалежна аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю "ЕККАУНТ", код за ЄДРПОУ 30778330, здійснює аудиторську діяльність згідно Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2319, виданого за рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001р. Дія Свідоцтва № 2319 подовжено на наступні п’ять років за рішенням Аудиторської палати України №227/3 від 27.01.2011 р.; Свідоцтва ДКЦПФР серія та номер АБ 000314 від 27.03.2007р. про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, якi можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Строк дії Свідоцтва подовжено з 01.03.2011 р. по 27.01.2016 р.

Аудиторську перевірку проведено аудиторами:

Капустіної Л.Ф., яка має:

 • Сертифікат аудитора №003813, серія А, виданий 02.06.1999 р., чинний до 02.06.2013р.;

 • Свідоцтво ДКРРФП про внесення до реєстру аудиторів, якi можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 000957, строк дії свідоцтва по 02.06.2013 р.;

 • Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів, якi можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, серія та номер свідоцтва АА 000339, строк дії по 02.06.2013 р.;

Перевірка проводилась згідно з Договором № 022/АП-13 від 11 березня 2013 р

Місце проведення аудиту – м. Київ. Аудиторська перевірка проводилась в період з 18 березня 2013 року по 25 березня 2013 року, дата видачі аудиторського висновку 26 березня 2013 року.

26 березня 2012р. м.Київ


Директор ТОВ «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ» Капустіна Л.Ф.

(сертифікат аудитора серія А №003813 дійсний до 02.06.2013р.)


Додаток 1
Проведення аудиту надає можливість висловити думку стосовно окремих компонентів фінансової звітності.


 1. Стан бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік, класифікація та оцінка всіх видів активів ведеться з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІY від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

Товариство складає фінансовий звіт, використовуючи як концептуальну основу національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Дані бухгалтерських рахунків спів ставні в бухгалтерських реєстрах, оборотно-сальдовому балансі і бухгалтерському балансі та підтверджуються первинними документами.

Облікова політика у 2012 р. є послідовною і враховує вимоги Міністерства фінансів України щодо облікової політики підприємств.

 1. Розкриття інформації щодо активів Товариства

Необоротні активи Товариства включають вартість основних засобів (офісної техніки, автотранспорту) та нематеріальні активи.

Примiщення, якi займає Товариство, використовуються на умовах операційної оренди.

У 2010 роцi Товариством проведено оцінку здійснених полiпшень орендованого майна (приміщень). Для проведення оцінки залучено незалежного професійного оцінювача.

Справедлива вартість невiд'ємних полiпшень орендованих приміщень за оцінкою незалежного оцінювача на 31.12.2010 р. становить 964 тис. грн.

Товариством вказану суму відображено на рахунку «Iншi необоротнi матерiальнi активи» (субрахунок 117, рахунку 11), як передбачено Планом рахунків бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй підприємств i організацій, (затвердженим наказом Мiнфiну України № 291 вiд 30.11.1999 р.), у кореспонденції з рахунком додаткового капiталу (рахунок 423).

Всього основних засобів станом на 31.12.2012 р. налічується 1 203 тис. грн., залишкова вартість за вирахуванням амортизації складає 1 122 тис. грн..

На 31.12.2012 р. Товариство амортизацію на полiпшення не нараховувало.

Нематеріальні активи, що належали Товариству, представлені ліцензією на право здійснення валютних операцій, яка оцінена в сумі 4 тис. грн. за первісною вартістю.
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій видана Товариству Національним банком 20.06.2011 р. з невстановленим строком дії. В червні 2011 року в зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариство понесло додаткові витрати на заміну ліцензії. Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість оцінювалась в 4 тис. грн.
Визнання та оцінка нематеріальних активів здійснювалось з дотриманням вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалось прямолінійним методом у відповідності до облікової політики Товариства. Строк корисного використання встановлений Товариством в 120 місяців.

Оборотні (поточні) активи представлені:

 • інша дебіторська заборгованість (з наданої позики) у сумі 1 996 тис. грн.;

 • та запаси у сумі 5 тис. грн.;

 • грошові кошти у сумі 4 282 тис. грн..

Станом на 31.12.2012 р. загальна вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшилась і становить 7 408 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності Товариства достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


 1. Розкриття інформації щодо зобов'язань Товариства


Зобов’язання Товариства на 31.12.2012 р. мають поточний характер, складаються з:

 • Розрахунки з бюджетом у сумі 3 тис. грн.;

 • Зі страхування у сумі 7 тис. грн.;

 • З оплати праці у сумі 17 тис. грн.;

 • Інші поточні у сумі 2 тис. грн..

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань. подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


 1. Розкриття інформації про власний капітал Товариства

Станом на 31.12.2012р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає

7 379 тис. грн., з яких:

 • статутний (складений) капітал - 6 395 тис грн.;

 • інший додатковий капітал – 964 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 20 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавство України, ст.144 Цивільного кодексу України та ст. 24 Закону України «Про господарські товариства» та ліцензійним вимогам на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам.


 1. Дотримання вимог ліквідності учасника ринку фінансових послуг

Товариство на час проведення аудиту є професійним учасником ринку фінансових послуг, оскільки ліцензію на провадження основної діяльності (обмін валют) отримано.
Чистий дохід від основної діяльності з обміну валют у 2012 році складає 1 123 тис. грн., витрати – 1 104 тис. грн., фінансовий результат до оподаткування у 2012 році – 19 тис. грн..

Показники фінансової стійкості у 2012 р. мають достатньо високий рівень.
Протягом 2010 року Товариство не емітувало облігацій та не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Директор ТОВ «Аудиторської фірми «Еккаунт» Капустіна Л.Ф.

(сертифікат аудитора серія А №003813 дійсний до 02.06.2013р.)

Додаток 2

Довідка про фінансовий стан

ТОВ ФК «Вікторія» на 31.12.2012 року

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К 1):
Короткострокові фінансові інвестиції(220) + грошові кошти (230) + валютні кошти (240) = 147,6

Поточні зобов’язання (620)
2.Коефіцієнт загальної ліквідності, або покриття (К 2):
Оборотні активи (260) + витрати майбутніх періодів (270) = 216,6

Довгострокові зобов.(480) + поточні зобов.(620) + доходи майб. Пер.(630)3.Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) (К 3):
Власний капiтал (380)__ = 0,99

Валюта баланса (640)4.Коефіцієнт фінансової стабільності (К 4):
Власний капiтал (380) ___________________________________ = 254,4

Довгостроковi зобов’язання (480) + поточнi зобов’язання (620)
5.Коефiцiєнт структури капiталу (К5):
Забезпечення .наст. витрат (430)+довг.зобов.(480)+пот.зобов.(620)+ майб.дох.(630) = 0,004

Власний капiтал
6.Коефiцiєнт рентабельності активiв (К6):
Нерозподiлений прибуток (350) = 0,002

Активи всього (280)


Показники

На

31.12.12 р.

На

31.12.11 р.

Орієнтовне позитивне значення показника


1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1)


147,6


201,8


0,25-0,5

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності, або покриття зобов’язань (К2)


216,6


304,2


>1,0

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) (К3)0,990,990,25-0,5

4.

Коефіцієнт фінансової стабільності (К4)


254,4


350,9


>1,0

5.

Коефіцієнт структури капiталу (К5)


0,004


0,003


0,5-1,0

6.

Коефіцієнт рентабельності активiв (К6)


0,002


0,001На підставі розрахованих показників платоспроможності та фінансової стабільності Товариства за 2012 рік можна зробити такі висновки:


 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що поточні борги Товариства можуть бути сплачені негайно;

 • Коефіцієнт загальної ліквідності, або покриття зобов’язань характеризує, що оборотних активів достатньо для покриття довгострокових та поточних зобов’язань;

 • Коефіцієнт фінансової стійкості показує, що Товариство платоспроможне та достатньо автономне;

 • Коефіцієнт фінансової стабільності відображає, що активів достатньо для погашення зобов’язань Товариства;

 • Коефіцієнт структури капiталу показує, що капіталу Товариства достатньо для погашення боргів;

 • Коефіцієнт рентабельності активiв показує, що у 2012 році Товариство отримало на 1 гривню активів прибуток 0,2 копійки.


Директор ТОВ «Аудиторської фірми «Еккаунт» Капустіна Л.Ф.

(сертифікат аудитора серія А №003813 дійсний до 02.06.2013р.)


Схожі:

Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,...
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02
АДРЕСАТ
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
2 Основні відомості про емітента
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Телефон (0652) 27-77-94,54-78-70
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, який складений відповідно...
«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №342 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
«ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К» за 2011 рік Адресат: Керівництво ПТ „ ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К ”
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №122 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
Товариство з обмеженою відповідальністю
АДРЕСАТ : Висновок незалежного аудитора призначається для акціонерів та керівництва суб’єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка