АУДИТОРСЬКА ФІРМА


Скачати 53.55 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА
Дата16.06.2013
Розмір53.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ
Україна, 03040 м. Київ,

вул. Васильківська, 13

Тел./факс 257-69-13

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

КОМПАНИЯ ПРОФИНФОРМАУДИТ
Украина, 03040 г. Киев,

ул. Васильковская, 13

Тел./факс 257-69-13Керівництву ТДВ «СК «Євростандарт Лайф»
Для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2012р. (2012р.)

Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Євростандарт Лайф»
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Євростандарт Лайф» (далі – Товариство), що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіту про рух грошових коштів 2012р., Звіту про власний капітал за 2012р., а також Примітки до річної фінансової звітності за 2012р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно – позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
Ми не змогли достовірно встановити вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки» фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

У звязку з тим, що датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ Товариством прийнята дата 01.01.2012р. Звітність Товариства за 2012 рік не може вважатися повним комплектом фінансової звітності у розумінні МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Вимоги інших законодавчих і нормативних актів
Додатково ми розкриваємо інформацію, яка вимагається згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №5204 від 27.12.2005р. (із змінами та доповненнями).


Директор ТОВ АФ «КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ»(підпис)

Г.В.Агафонова
(свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А №001360)


18.03.2013р.

Додаток до аудиторського висновку

незалежного аудитора

«Компанія Профінформаудит»
про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2012р. (2012р.)

Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Євростандарт Лайф»


  1. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Компанія ПРОФІНФОРМАУДИТ".

Код за ЄДРПОУ: 31746980.

Місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13, к.4.

Телефон, факс: 257 69 13.

Номер свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №2821.

Державний орган, що видав, дата та номер рішення: Аудиторська палата України, 30 січня 2002 року, №106 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 року №244/4 до 22.12.2016р.).

Керівник: Директор - Агафонова Галина Володимирівна.

Склад групи:

Аудитор – Агафонова Галина Володимирівна: сертифікат аудитора Серія А №004971, виданий Аудиторською палатою України згідно рішення №104 від 30.11.2001р, чинний до 30.11.2015р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А, №001360, дата видачі 15.05.2007р. (строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 16 грудня 2010р. №964 з 16 грудня 2010р. по 30 листопада 2015р.);

Бухгалтер – аудитор – Горбач Сергій Васильович.


  1. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Найменування: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Євростандарт Лайф»

Код за ЄДРПОУ: 35692536

Дані державної реєстрації: зараєестроване Печерською РДА м. Київа номер запису 10701020000031971

Місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13

Основні види діяльності:

Найменування виду діяльності

Страхування життя та накопичення

Чисельність працівників на звітну дату: 2 чол.

Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі:

Ліцензія

Номер

Дата

Ліцензія страхування життя

АВ №398306

25.06.2008
  1. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Номер i дата договору на проведення аудиту: договір №06/01/13 від 13.02.2013р.

Перідо, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2012р. – 31.12.2012р.

Місце проведення аудиту: Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13

Дата початку i закінчення проведення аудиту: 14.02.2013р. – 18.03.2013р.

Дата видачі висновку: 18.03.2013 року.

Масштаб проведення аудиту: перевірка достовірності річної фінансової звітностіДиректор ТОВ АФ «КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ», аудитор


(підпис)

Агафонова Г.В.

(сертифікат аудитора Серія А №00497)


Бухгалтер – аудитор


(підпис)

Горбач С.В.

18.03.2013р.


Схожі:

Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка