2 Основні відомості про емітента


Скачати 221.55 Kb.
Назва2 Основні відомості про емітента
Дата23.05.2013
Розмір221.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Аудиторський висновок про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» за 2012 рік2.2. Для подання адресатам:

- власникам цінних паперів;

- керівництву емітента;

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2.3. Вступний параграф

2.3.1. Основні відомості про емітента

Найменування

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

32734625

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Місцезнаходження юридичної особи

03680, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 9

Телефон

(044) 451-57-40, (044) 451-64-53

Державна реєстрація

від 17.12.2003 р.

Остання реєстрація змін до установчих документів

№ 1 072 120 0000 018741 від 17.12.2003 р., серія ААВ, № 441672

Орган, що здійснив реєстрацію

Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація

Види діяльності

66.01.0 Страхування життя та накопичення;

67.20.0 Допоміжна дiяльнiсть у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Ліцензія

Серія АА, № 784455 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.05.2004 р.; Вид господарської діяльності на право провадження якого видана ліцензія: Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя; Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 29.04.2004 р., № 162-л; Строк дії ліцензії: з 07.05.2004 р. безстрокова.

Голова Правління

Гаєвський Павло Леонідович


2.3.2. Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 р., №1360 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р., №1358/20096; Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р., № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02 2007 р., № 97/13364; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.11 р., № 1471/20209; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 р., № 270 про затвердження роз’яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності».

При перевірці аудитори керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р., № 291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» , МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».

Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Перевірці підлягали документи Товариства підтверджуючі реєстрацію підприємства як юридичної особи та документи які підтверджують фінансову звітність та фінансовий стан Товариства і які складають повний комплекс фінансової звітності що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансові звіти за рік що минув на зазначену дату.

Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцінок. Окрім цього, від управлінського персоналу вимагається використання думок в процесі застосування облікової політики Товариства. Складні питання, що більшою мірою вимагають вживання допущень, а також ті оцінки і пропозиції, які можуть істотно вплинути на фінансову звітність.
2.4. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Відповідальність за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосовною концептуальною основою фінансової звітності є відповідальністю управлінського персоналу суб’єкта господарювання. Згідно з МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», параграф 36, відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідних облікових політик; здійснення попередніх облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин.
2.5. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

На аудитора покладається відповідальність – за формування та висловлювання думки щодо фінансових звітів згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» (розділ VI, статті 21, 22) та МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності Вибір процедур ґрунтується на судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання і достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

На нашу думку, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.
2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до стандартів МСА

На нашу думку, Товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Річні звіти, які надали власники Товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність.

Структура повного комплекту фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.

В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему Товариства (наказ «Про облікову політику» № 1 вiд 04.01.2011 р.). Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп’ютері із застосуванням бухгалтерської програми «1С: Підприємство 7.7.».


   1. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути не модифікованою, у вигляді не модифікованого аудиторського висновку

Згідно з Міжнародними стандартами аудиту аудиторську перевірку сплановано і здійснено з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході аудиторської перевірки аудитором були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Товариства; аналіз шляхом тестування аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники та наведені пояснення до них; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Товариства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Аудитор вважає, що отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку.


   1. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути модифікованою, у вигляді модифікованого аудиторського висновку

На нашу думку, Товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Річні звіти, які надали керівники Товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність.

Структура повного комплекту фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.


   1. Модифікований аудиторський висновок

Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складений Товариством. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя», станом на 31.12.2012р., також результати його фінансової діяльності за 2012р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV.


   1. Модифікована аудиторська думка

Параграф, у якому міститься модифікована аудиторська думка, тому що в процесі проведення аудиту існує наведена нижче обставина:

 • обмеження обсягу роботи аудитора. Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Внаслідок цього у аудитора відсутня можливість підтвердити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, відображених в балансі Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку. Ці обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фінансової звітності, які могли б бути за відсутності обмеження.


2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість

Нами визначено суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому в розмірі 1008 тис. грн. відповідно до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», а також розглянуті ризики існування інших невиявлених викривлень МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту».

Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку акціонерного товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
2.7. Інша допоміжна інформація

Мета та обсяг аудиту фінансових звітів формулюються на основі умови обмеження відповідальності аудитора інформацією, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої відповідальності за визначення, чи викладення іншої інформації належним чином.

Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів

Облік основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів.


На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає:

 • первинна4346 тис. грн.;

 • залишкова4087 тис. грн.;

 • знос259 тис. грн.

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО – 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються нематеріальні активи, вартість яких складає:

 • первинна10 тис. грн.;

 • залишкова0 тис. грн.;

 • знос10 тис. грн.

При розкритті інформації у фінансовій звітності щодо кожної групи основних засобів Товариство керується вимогами П(С)БО – 7 і П(С)БО – 8.

Облік фінансових інвестицій


Фінансові інвестиції – активів, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора, згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. не обліковуються.

Запаси


Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2012р. становить:

 • виробничі запаси – 2 тис. грн.

Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО – 9 «Запаси» та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО – 9 «Запаси». Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено.

Дебіторська заборгованість


Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО – 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. Товариства не обліковується. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 31.12.2012р. поточна дебіторська заборгованість на Товаристві не обліковується.

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В періоді, що перевіряється, резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено. Станом на 31.12.2012р. поточні фінансові інвестиції обліковуються у розмірі 15 023 тис. грн.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання

Визначення, облік та оцінка зобов’язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО – 11 «Зобов’язання». Зобов’язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. За період, що перевірявся, довгострокові зобов’язання не обліковуються. Станом на 31.12.2012р. поточні зобов’язання становлять:

1. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 1579 тис. грн.

2. Поточні зобов’язання за розрахунками:

 • зі страхування – 0 тис. грн.;

 • з бюджетом – 1 тис. грн.;

 • з оплати праці1,4 тис. грн.;

 • з внутрішніх розрахунків – 0 тис. грн.

3. Інші поточні зобов’язання – 70,1 тис. грн.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань, перевіркою не встановлено. Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал

Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО – 5 «Власний капітал». Власний капітал має наступну структуру:

Статутний капітал


Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» (надалі – «Товариство») складає 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок, який поділений на 1 000 (Одну тисячу) простих іменних акцій номінальною вартістю 12 000 (Дванадцять тисяч гривень 00 копійок) гривень кожна. Свідоцтво про випуск цінних паперів № 101/1/04 видане ДКЦПФР 25.02.2004 р. Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» у розмірі 12 000 000 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100,0% Статутного капіталу Товариства відповідно до Статуту станом на 31 грудня 2012 р.

З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до Статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Надана документація відображає реальний стан Статутного капіталу суб’єкта перевірки. В бухгалтерському обліку «Статутний капітал» обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 «Статутний капітал» перевіркою не встановлено. Цінні боргові папери що потребують забезпечення не випускались.
Додатковий капітал

Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. додатковий капітал не обліковується.
Резервний капітал

Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. резервний капітал обліковується у розмірі – 10 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в бухгалтерському обліку резервного капіталу, порушень не встановлено.
Неоплачений капітал

Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. неоплачений капітал не обліковується.
Облік фінансових результатів та використання прибутку

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО – 15 «Доходи». Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2012р. становить 3498 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено.
Аналіз показників фінансового стану

Показники фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» станом на 31.12.2012р.
з/п

Показники

Формула розрахунку показника фінансового стану Товариства

Станом на 31.12. 2012р.

Нормативне

значення

1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = Грошові кошти (ряд 230-240):

(ІV розділ пасиву)

0,4541

0,25-0,5

2.


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)


К2 = (ІІ розділ активу):(IV розділ пасиву)

9,5519

1,0-2,0


3.


Коефіцієнт фінансової стійкості


К3 = (І розділ пасиву):(Всього по активу)


0,7589

0,25-0,5


4.

Коефіцієнт покриття зобов‘язань

К4 = (ІІІ розділ пасиву + IV розділ пасиву):

(І розділ пасиву)

0,1096

0,5-1,0

5.

Коефіцієнт рентабельності активів

К5 = чистий прибуток:

(ІІ розділ активу + ІІІ розділ активу)

-0,1942

0,10

Для економічної оцінки фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» за 2012 рік використовувався Баланс підприємства (форма № 1) станом на 31.12.2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.


Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству.
Аудитором були розглянуті наступні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має високе значення і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання підприємства можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – його показники мають високе значення, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості Товариства вище нормативного значення, що свідчить про те, що у фінансуванні активів частка залученого капіталу менше ніж власного.

4. Коефіцієнт покриття зобов‘язань свідчить про те, що у підприємства фінансова стабільність забезпечується в цілому власними коштами.

5. Коефіцієнт рентабельності активів менше нормативного значення.

К5 = чистий прибуток : (ІІ розділ активу +ІІІ розділ активу)= -0,1942.

В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан Товариства як позитивний.
2.7.1. Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів

З метою порівняння вартості чистих активів із розміром Статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні ДКЦПФР від 17.11.2004 р., № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств».

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 15 073 тис. грн., тобто є більшою від розміру Статутного капіталу, який дорівнює 12 000 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства.
2.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»)

Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства.
2.7.3. Виконання значних правочинів

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що Товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

 • Відкритих судових справ – нема;

 • Тяганини з податковою – нема;

 • Невиконаних угод – нема;

 • Заборгованості більше 3 (трьох) років – нема.


2.7.4. Стан корпоративного управління

Органи управління Товариством

 • Загальні Збори акціонерів Товариства  вищий орган Товариства;

 • Наглядова рада Товариства;

 • Правління Товариства  колегіальний виконавчий орган Товариства;

 • Ревізор Товариства.


Організаційна структура Товариства

Основною діяльністю Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» є страхова діяльність у формі добровільного страхування життя.. Товариство розташоване в місті Київ Київської області.

Управлінський персонал Товариства розташовано за адресою Україна, 03680, місто Київ, вулиця Сім’ї Сосніних, будинок 9

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Генеральний страховий фонд-Життя» здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності Товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами Товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які Товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як Товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»).
2.7.5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»)

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

 • виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом;

 • проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;

 • використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;

 • здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера;

 • отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;

 • проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.
2.8. Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування

Приватне підприємство

«Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32205930

Дата державної реєстрації

23.10.2002 р.

Орган, що здійснив реєстрацію

Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

Телефон (факс)

(044) 501-26-41

Поточний рахунок

2600130184

МФО

300755

Назва банку

Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.

(термін чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 01.11.2012 р. № 260/3)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Перевірку проводив незалежний аудитор Прокопчук Костянтин Юрійович якій здійснює свою діяльність відповідно до Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів які можуть проводить перевірки фінансових установ від 27.04.2012р. №001853 серія А Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Протокол №15 засідання Комісії від 27.04.2012р.), сертифікат аудитора №005483 серія А, виданий рішенням Аудиторської палати України №125 від 22 липня 2003р. Строк дії до 22 липня 2013р.


Директор

Красільніков Костянтин Рудольфович

Сертифікат аудитора

Серія А, № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.


2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за 37/03/Д від 16.03.2012 р. в офісі Виконавця: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.

2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення перевірки – 19 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 22 березня 2013 року. Дата видачі висновку – 22 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника.

2.11.

Директор Аудиторської

фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р.
Аудитор Прокопчук К.Ю.


2.12. М.П.


2.13. 22 березня 2013 року м. Київ

Схожі:

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
Основні відомості про емітента: а ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Розділ I. Основні відомості про емітента
...
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “Прикарпатпромарматура”
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Львiвський хлiбозавод №1»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Місцезнаходження емітента: 80100 Львівська обл м. Червоноград вул. Промислова,4
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Будівельно-монтажне підприємство побуту”
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Еско-Капітал»
Повідомлення  про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Еско-Капітал»
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка