НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Скачати 187.48 Kb.
НазваНЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Дата21.04.2013
Розмір187.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ВИСНОВОК

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)

ЗА НАСЛІДКАМИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “НАДІЯ”


станом на 31.12.2011р.

Реєстраційний №14-12/738/823

10 квітня 2012 р.

м. Київ

Адресат: Правління кредитної спілки “Надія”

Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1Основні відомості про Аудитора


Незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. №122, чинне до 14.02.13р.).

Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №753084.

Генеральний директор Олексієнко Дмитро Володимирович. Сертифікат аудитора серії А № 005322 виданий 27.06.2002р., термін дії до 27.06.2012р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А №00763, внесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 03.09.2004р. за №2262 строком дії до 28.06.2007р. Строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 16.07.2008р. за №7850 до 27.06.2012р.

Юридична адреса: 02092, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202.

Фактичне місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.

Телефон/факс: (044) 272 5321.

2Основні відомості про кредитну спілкуПовне найменування: кредитна спілка “Надія”

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 26262358

Місцезнаходження: 93100, м. Лисичанськ, Луганської області, вул. Комсомольська,4

Дата державної реєстрації: 27 липня 2004 року. Свідоцтво серії АОО №190316 видане виконавчим комітетом Лисичанської міської ради Луганської області. Кредитна спілка діяла на підставі Статуту, який викладено у новій редакції (Протокол №16 від 30.10.2010р. загальних зборів кредитної спілки), зареєстровано державним реєстратором Литвинюк О.А. 18.05.2010р. за № 13811050016000146.

Телефон (факс): (06451) 4–52-58


Основні види діяльності: надання кредитів

Чисельність працівників: 13

Банківські реквізити: р/р №2650430192650 у філії “Відділення ПАТ ПІБ в м.Луганськ, МФО 304308

Зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Комісії №1752 від 27.07.2004р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України КС №429, реєстраційний номер 14100709 від 27.07.04р.

Кредитна спілка “Надія” мало ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ №391875 на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Рішення про видачу ліцензії від 04.04.2008р. №489-Л.

Строк дії ліцензії з 10.04.2008р. по 10.04.2011р.

Кредитна спілка “Надія” має відокремлений підрозділ №1, який розташований за адресою: м. Лисичанськ, Луганської області, вул. Кільцева,6. Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ видана рішенням Держфінпослуг від 26.07.05р. за №2102-д.

3Основні відомості про умови договору на проведення аудиту


Згідно з договором №738 від 09.02.12р. Аудитор у строк з 19.03.12р. по 09.04.12р. провів перевірку доданих до цього висновку фінансових звітів та їх відповідності звітним даним кредитної спілки за період з 01.01.11р. по 31.12.11р., що включають Баланс станом на 31.12.11р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки, якi відображають важливі аспекти облікової політики, та iншi пояснення до вказаних звiтiв.

4Стан бухгалтерського обліку та звітності


Перевірку кредитної спілки проведено на предмет дотримання вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про аудиторську діяльність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів України.

До перевірки були надані наступні документи:

 • статут кредитної спілки;

 • свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики;

 • головна книга;

 • аналітичні відомості;

 • розрахунки;

 • первинні документи (акти, банківські та касові документи);

 • фінансова та податкова звітність за 2011 рік.

Кредитна спілка у 2011 році вела бухгалтерський облік за таблично-автоматизованою формою із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми «Все в одному «CUProgram» та використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися кредитною спілкою для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені наказом про облікову політику №1 від 04.01.2011р.

Загальний стан бухгалтерського обліку кредитної спілки можна оцінити як задовільний.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності кредитної спілки, згідно з наказом №49 від 10.11.11р. була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків станом на 01.12.11р.

Інвентаризація була проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 (із змінами і доповненнями).

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.

5Опис відповідальності управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звiтiв


Вiдповiдальнiсть за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал кредитної спілки. Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку i внутрішнього контролю, якi забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звiтiв, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

6Опис обсягу аудиту і відповідальності Аудитора за надання висновку щодо перевірених фінансових звiтiв


Аудитор відповідає за надання висновку щодо перевірених фінансових звiтiв на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки з метою отримання достатньої впевненості у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та статей у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить i оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звiтiв внаслідок шахрайства або помилок. Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, якi стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звiтiв, з метою оцінити наведені ризики, i не ставить ціллю висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку вiдповiдностi використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звiтiв.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 (переглянутий) „Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 „Модифікація висновку незалежного аудитора”, ”710 «Порівняльні дані”,720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, 3000 «Завдання з надання впевненості», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, у відповідності до “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006р. №6314 та з урахуванням вимог інформаційного листа «Щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.01.10р. №87.

Відповідно до цих рекомендацій аудит планувався та проводився таким чином, щоб отримати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності та річних звітних даних, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Крім того, шляхом тестування здійснено також оцінку відповідності даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку.

7Висновок Аудитора щодо фінансової звітності


Пояснювальний параграф:

 • Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації в кредитній спілці станом на 01 грудня 2011 року;

 • Оцінка дебіторської заборгованості проведена на підставі документів, наданих кредитною спілкою.

На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти факторів, про якi йдеться у попередньому пояснювальному параграфі, фінансові звіти кредитної спілки справедливо i достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також результат її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2011 рік згідно зi стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими до застосування в Україні.

8Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансових звітів


Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності кредитної спілки базується на результатах перевірки окремих її статей. В ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності кредитної спілки

Розкриття інформації за видами активів та зобов’язань відповідно до встановлених національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку8.1.1.Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх знос (амортизація).
За період, що перевірявся, визнання основних засобів проводилось кредитною спілкою за Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за № 288/4509 (зі змінами і доповненнями, надалі П(С)БО № 7).

Основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються у відповідності з вимогами П(С)БО № 7 та Наказу від 31 березня 2011р. №12/1 “Про формування облікової політики кредитної спілки на 2011р.”

Оцінка первісної вартості основних засобів здійснювалась у відповідності з вимогами п.п.8-15 П(С)БО №7.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідає вимогам П(С)БО № 7.

Дані про первісну вартість основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним рахунків 10 “Основні засоби” та 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, відображеному у Головній книзі, та даним аналітичного обліку бухгалтерського обліку.

Згідно наказу від 10 листопада 2011р. за №49, у кредитній спілці проводилась планова інвентаризація основних засобів станом на 01.12.2011р. Розбіжностей не встановлено. Участь у інвентаризації аудитор не приймав.

Метод нарахування амортизації на протязі періоду, що перевірявся, кредитною спілкою не змінювався.

Дані про суму зносу основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним регістрів обліку.

Віднесення кредитною спілкою активів до складу інших необоротних матеріальних активів, їх класифікація за групами, правильність визначення первісної вартості та суми зносу, синтетичний облік здійснюється кредитною спілкою у відповідності з П(С)БО № 7.

Дані про первісну вартість та суму зносу інших необоротних матеріальних активів, наведені в Балансі відповідають даним регістрів синтетичного та аналітичного обліку.
8.1.2.Фінансові інвестиції
За період, що перевірявся з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., кредитна спілка не мала фінансових інвестицій.
8.1.3.Запаси
Порядок визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044 із змінами і доповненнями, (надалі П(С)БО № 9).

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО у відповідності з п.16 П(С)БО 9 та наказу “Про формування облікової політики кредитної спілки на 2011р” від 31.03.2011р. №12/1.

Оцінка запасів на дату балансу 31.12.2011р. здійснюється кредитною спілкою у відповідності з вимогами п.п.24-28 П(С)БО № 9 та прийнятою у спілці обліковою політикою.

8.1.4.Облік доходів
Облік доходів, формування їх складу здійснювався у відповідності з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.1999р. за № 860/4153 (із змінами і доповненнями).

Нарахування процентів за користування кредитами та визнання їх доходом здійснюється на останній день кожного місяця відповідно до умов укладеного кредитного договору.
8.1.5.Облік витрат
Облік витрат, які виникли у кредитній спілці в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного періоду здійснювався у відповідності з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. № 318 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за № 27/4248 із змінами і доповненнями, (надалі П(С)БО № 16).
8.1.6. Виправлення помилок і інші зміни
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов'язані з виправленням помилок, не вносилися.

8.1.7.Дебіторська заборгованість
Визнання та оцінка кредитною спілкою фактичної суми дебіторської заборгованості здійснюється відповідно вимогам п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. № 237 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018 із змінами і доповненнями, (надалі П(С)БО № 10).

Дебіторська заборгованість по нарахованих доходах складається з суми нарахованих процентів по кредитах, які знаходилися в спілці на кінець періоду.

Метод нарахування процентів на внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснювався щомісяця, сплата - щокварталу.

Інша поточна дебіторська заборгованість включає суми по розрахунках з виданих кредитів за вирахуванням резерву забезпечення покриття збитків від неповернених кредитів. Резерв на кінець звітного періоду нарахований у сумі 671тис.грн.

Оцінка цієї заборгованості проведена на підставі документів наданих кредитною спілкою.
8.1.8.Розкриття інформації про зобов’язання
Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2000р. за № 85/4306 із змінами і доповненнями, (надалі П(С)БО № 11).

Інші довгострокові зобов’язання складаються з розрахунків по депозитним внескам більше 12 місяців.

Інші поточні зобов’язання складаються з розрахунків по депозитним внескам та нарахованих на ці внески процентів.

8.1.9.Розкриття інформації про власний капітал

Капітал кредитної спілки згідно Статуту складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого прибутку спілки у відповідності до Закону “Про кредитні спілки” від 20.12.2001р. №2908-ІІІ (із змінами та доповненнями).

Пайовий капітал складається з обов’язкових та додаткових пайових внесків членів кредитної спілки та дорівнює станом на 31.12.11 року 854тис.грн. Зменшився протягом перевіряє мого періоду на 379тис.грн. за рахунок вилучення.

Аналітичний облік до рахунку 41 “Пайовий капітал” здійснюється згідно Інструкції “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських підприємств і організацій”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. за № 893/4186 (із змінами і доповненнями).

Інший додатковий капітал відображений у вигляді цільових внесків членів кредитної спілки.

Резервний капітал станом на 31.12.11р. складає 237тис. грн. Протягом звітного року резервний капітал не змінювався, відрахувань не відбувалося.

За статтею “Нерозподілений прибуток” відображена сума прибутку, який залишається в розпорядженні кредитної спілки, та дорівнює 2 184тис.грн.

Чистий прибуток отриманий за 2011 рік складає 625тис.грн.

Структура та призначення власного капіталу визначені кредитною спілкою об’єктивно та адекватно.

Зміст і форма звіту про власний капітал відповідають П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за №399/3692 (із змінами та доповненнями).

9Розкриття інформації щодо річних звітних даних кредитної спілкиАудитором були перевірені річні звітні дані кредитної спілки:

 • Про фінансову діяльність кредитної спілки

 • Про склад активів та пасивів кредитної спілки

 • Про доходи та витрати кредитної спілки

 • Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки

 • Про кредитну діяльність кредитної спілки


Річні звітні дані кредитної спілки “Надія” в цілому складені відповідно до “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками”, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003р. за №177 (із змінами та доповненнями) на підставі даних бухгалтерського обліку.

10Розкриття інформації щодо фактичного стану справ у кредитній спілціВедення бухгалтерського обліку у кредитній спілці відбувалося відповідно до “Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою”, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.03р. №171.
Обрана облікова політика та методи її застосування відповідають чинному в 2011 році законодавству України. Протягом року змін в обліковій політиці не відбувалось.
Внески членів кредитної спілки віднесені до капіталу спілки. Облік розрахунків за внесками членів кредитної спілки, внесеними до капіталу кредитної спілки, здійснювався відповідно до Інструкції по застосуванню “Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” (зі змінами та доповненнями). Кредитна спілка веде аналітичний облік розрахунків з кожним членом кредитної спілки.
Нерозподілений дохід (збиток) кредитної спілки відображається у річних звітних даних за касовим методом. На кінець звітного періоду кредитна спілка мала непокритий збиток, він дорівнює 184тис.грн.
Згідно п.2.8 Положення про фінансове управління кредитної спілки затверджений графік формування резервного капіталу до досягнення ним 15% від суми активів спілки зважених за ступенем ризику, а саме на річній основі спілка спрямовує на формування резервного капіталу не менш ніж 3% від чистого доходу спілки за поточний період. Станом на 31.12.11р. сума резервного капіталу ще не досягла 15% від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки.
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки відображені у річних звітних даних за строками користування, що відповідає вимогам “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками”, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003р. за №177 (із змінами та доповненнями).
Нарахування процентів по депозитним внескам членів кредитної спілки відбувалося щомісяця, а сплата - щокварталу. У бухгалтерському обліку затрати по нарахуванню процентів віднесені до складу інших операційних витрат.
Загальна сума додаткових пайових внесків станом на 31.12.11р., яка належить членам органів управління складає 2тис.грн. Внески членів органів управління на депозитні рахунки на кінець звітного періоду складають 21тис.грн.
Видані кредити класифікують у кредитній спілці:

 • За строком користування

 • За цільовим призначенням

 • За рівнем забезпеченості

У перевіряємому періоді у кредитній спілці застосовувались три методи нарахування та сплати процентів та суми кредитів, а саме:

 • На кредит з періодичним (щомісяця) нарахуванням та сплатою процентів і періодичною (щомісяця) сплатою рівних часток основної суми кредиту.

 • На кредит з періодичним (щомісяця) нарахуванням та сплатою процентів і періодичною (щокварталу) сплатою рівних часток основної суми кредиту.

 • На кредит з періодичним (щомісяця) нарахуванням та сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору.


Заборгованість за простроченими кредитами станом на 31.12.11р. дорівнює 898тис.грн. За даними спілки безнадійні кредити відсутні.
Величина резерву сумнівних боргів розраховується за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників). Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її погашення із установленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Резерв за простроченими кредитами за перевіряємий період нарахований у сумі 183тис.грн.

11Аналіз фінансового стану та дотримання вимог ліквідності


Джерелами визначення показників фінансового стану були:

 • баланс станом на 31.12.11р. (форма № 1);

 • звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);

 • звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);

 • звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4);

 • примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5).

Фінансова стійкість та платоспроможність кредитної спілки характеризується наступними показниками (додаток №1):

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов’язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих коштів:

К.Заг.Лікв. =

Розділ II активу (ряд.260)

Розділ IV пасиву (ряд.620)

(розраховується як відношення Оборотних активів (260) до Поточних зобов’язань (620)). Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 2,33 (у порівнянні станом на 31.12.10р. – 2,33). Теоретичне значення 1,0 – 2,0.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

К.Пот.Лікв. =

Розділ II активу (ряд.260) – Запаси (ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.140)

Розділ IV пасиву (ряд.620)

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 2,33(у порівнянні станом на 31.12.10р. – 2,33). Теоретичне значення цього коефіцієнту 0,6-0,8.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

К.Абс.Лікв. =

Поточні фінансові інвестиції (ряд.220) + Грошові кошти (ряд.230 + ряд.240)

Розділ IV пасиву (ряд.620)

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 0,01 (у порівнянні станом на 31.12.10р. – 0,01). Теоретичне значення цього коефіцієнту не менше 0,25-0,5.

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (структури капіталу) – коефіцієнт фінансової стійкості, що характеризує кількість залучених коштів на 1грн. власних коштів. Розраховується як відношення суми забезпечень наступних витрат і платежів, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та доходів майбутніх періодів до власного капіталу.

К.Спів. =

Розділ IІІ пасиву (ряд.480) + Розділ IV пасиву (ряд.620)

Розділ I пасиву (ряд.380)

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 0,71(у порівнянні станом на 31.12.10р. – 0,68). Теоретичне значення коефіцієнта – 0,5-1,0.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії), розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

К.Фін.Авт. =

Розділ I пасиву (ряд.380)

Валюта балансу (ряд.640)

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 0,58 (у порівнянні станом на 31.12.10р. – 0,6), в той час як теоретичне значення коефіцієнта складає –0,25-0,5.

Коефіцієнт покриття балансу характеризує те, наскільки ліквідні кошти покривають зобов'язання. Теоретичне значення – 2,0 – 2,5.

К.Покр. =

Розділ IІ активу (ряд.260)

Розділ IІІ пасиву (ряд.480) + Розділ IV пасиву (ряд.620)

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 2,28(у порівнянні станом на 31.12.10р. – 2,32).

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Теоретичне значення – >0.

К.Рент.акт. =

Форма 2 (ряд.220 або ряд.225)

Форма 1 (ряд.280 (гр.3) + ряд.280 (гр.4))/2

Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.11р. становив 0,1168.

Результати проведеного аналізу свідчать про погіршення фінансового стану кредитної спілки у порівнянні з 2010 роком, але в цілому його можна охарактеризувати як задовільний. Майже всі коефіцієнти в межах нормативного значення.

Генеральний директор
ТОВ АКГ “ЕКСПЕРТ”
(сертифікат аудитора серії А №005322)


Д.В. Олексієнко
Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2011 року м. Київ 2012рік
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
H ttp://pro-u4ot info/ Бібліотека бухгалтерського обліку
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
«Агенція корпоративних інвестицій» станом на 31 грудня 2011року м. Київ 2012рік
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
«Агенція корпоративних інвестицій» станом на 31 грудня 2012року м. Київ 2013рік
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2012року м. Київ 2013рік
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка