АДРЕСАТ


Скачати 111.27 Kb.
НазваАДРЕСАТ
Дата18.05.2013
Розмір111.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансових звітів

Повного товариства

«Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард «ГАРАНТ»

станом на 31.12.2012р.
АДРЕСАТ

- Керівництву ПТ «Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард «Гарант»

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства «Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард «Гарант» (далі – Товариство), яка включає баланс станом за 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за період, що завершився на цю дату та інших приміток, включаючи допоміжну інформацію, яка подається разом з фінансовою звітністю.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – ПСБО). Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Повного товариства «Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард «Гарант» станом на 31 грудня 2012 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і вимог чинного законодавства.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей висновок (звіт) підготовлений відповідно до Вимог до аудиторських висновків (звітів), які подаються до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами від 20.11.2012 року № 2316.

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається фінансовими установами.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації», ми розкриваємо далі інформацію, пов’язану з обліковими оцінками у фінансовій звітності ПТ " Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард "Гарант".
"БАЛАНС"
Активи ПТ " Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард "Гарант" у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена. Зміст і форма балансу установи відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 396/3689.
Станом на 31.12.2012р. загальний розмір підтверджених активів і пасивів ломбарду (статті 280 і 640 балансу) дорівнює 201 тис.грн.
АКТИВ
І.Розділ балансу "Необоротні активи"
У першому розділі активу балансу "Необоротні активи" відображені поліпшення орендованих основних засобів та прилади ломбарду облік яких здійснюється товариством згідно з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби". Обліковою політикою передбачено у 2012 році нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом.

Станом на 31.12.2012р. на балансі повного товариства враховано основні засоби, залишкова вартість (стаття 030) яких становить 46 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів (стаття 031) станом на 31.12.2012р. становить 67 тис.грн., у т.ч.:

основних засобів (ваги) - 2 тис.грн.

малоцінних необоротних матеріальних активів (поліпшення орендованих основних засобів) - 65 тис.грн.

Сума нарахованого зносу (стаття 032) станом на 31.12.2012р. становить 21 тис. грн.
Протягом 2012 року змін у необоротних активах не відбувалося.

Залишки основних засобів, інших малоцінних необоротних матеріальних активів підтверджені даними інвентаризаційних описів.
2.Розділ активу балансу "Оборотні активи"
У другому розділі активу балансу "Оборотні активи" відображаються грошові кошти у національній валюті.
Облік касових операцій, залишків грошових коштів у касі повного товариства ведеться відповідно до Постанови НБУ від 15.12.2004р. № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Протягом 2012 року ліміт каси на підприємстві було переглянуто декілька разів, що затверджено наказами "Про встановлення ліміту каси" №01/4 від 04.01.2012р., №06/5 від 29.06.2012р.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти" враховуються грошові кошти в національній валюті в касі товариства в сумі 155 тис.грн.

Залишки грошових коштів підтверджені даними інвентаризаційних описів.
ПАСИВ


  1. Розділ пасиву балансу "Власний капітал"


Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків. Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу здійснено згідно П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Статті 1 розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства.
Для забезпечення діяльності Товариства та його матеріально-технічного забезпечення. Учасниками створено Складений капітал у розмірі 230000,00 грн.
Станом на 31.12.2012р. у статті 300 "Статутний капітал" відображена сума Складеного капіталу товариства у розмірі 230,00 тис. грн., що відповідає даним засновницького договору та даним бухгалтерського обліку. На 31.12.2012р. статутний капітал ломбарду сформовано повністю.
У статті 350 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума непокритого збитку минулих років. Станом на 31.12.2012р. розмір непокритого збитку ломбарду становить 29 тис.грн.
На нашу думку, облік та структура власного капіталу ПТ " Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард "Гарант" відповідає вимогам законодавства України та специфіці бухгалтерського обліку ломбардів.
"ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"
Визнання та оцінка доходів і витрат здійснюється повним товариством згідно з вимогами П(С)БО З "Звіт про фінансові результати".

Доходи ломбардів, отримані в процесі їх діяльності з надання кредитів та реалізації майна, відображаються на рахунках класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291. Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності ломбардів.

Склад доходів та порядок їх визнання регулюються П(С)БО 15 "Доходи".

Облік витрат, які виникли в повному товаристві в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного року, здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" із застосуванням 9 класу "Виграти діяльності" Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

Дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати у звіті відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні показники звіту про фінансові результати ломбарду за 2012 рік:

Дохід ломбарду за 2012 рік – 67 тис.грн.

Витрати ломбарду за 2012р. склали 66 тис.грн., у тому числі:

адміністративні витрати ломбарду (рядок 070) за 2012р.—66 тис.грн., у тому числі:
витрати на оплату праці та соціальні заходи - 35 тис.грн.;

відрахування на охорону - 12 тис.грн.;

інші операційні витрати - 19 тис.грн.

Фінансовий результат діяльності товариства за 2012р. дорівнює 1тис.грн.
АНАЛІЗ ФОРМИ № З "ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ"
Відображення у фінансовій звітності даних про рух грошових коштів (Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів") у повному товаристві здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів". Метою складення Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про склад та зміни на протязі звітного року грошових потоків, а саме, надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів в результаті ведення господарської діяльності.

"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"
Формування та відображення у фінансовій звітності власного капіталу повного товариства здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Дані форми №4 "Звіт про власний капітал" відповідають даним Розділу 1 "Власний капітал" пасиву Форми №1 "Баланс" ломбарду.

Власний капітал ПТ " Маленик Т.В., Батура Р.В. Ломбард "Гарант" складається з сум статутного капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
"ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"
Відображення звітних даних у Формі №5 "Примітки до річної фінансової звітності" повного товариства відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття інформації стосовно об'єктів обліку у примітках до фінансової звітності.

На вимогу П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 392/3685, у примітках до фінансової звітності має бути розкрита інформація щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, про внесення змін до облікової політики або їх відсутність, а також про події, що відбувались після дати балансу і вплинули на показники фінансової звітності. Помилки у фінансових звітах ломбарду не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов'язані з виправленням помилок, не вносилися. Обліковою політикою передбачено визначити категорію ризику - перша; граничне значення норм резерування - 0%. У 2012 році формування страхового резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами не здійснювалося. Події, які відбулися між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, орієнтовний перелік яких наведений в П(С)БО 6 і які могли б вплинути на фінансовий результат, не відбувалися.
АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ЛОМБАРДУ
Нами досліджено достовірність складання та подання звітності ломбарду від 07.02.2013 р, форми якої були подані до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Складання і подання інформації у звітних даних ломбарду, а саме загальної інформації про ломбард (додаток 1), звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2), звіту про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740.

Діяльність ломбарду проводиться на підставі внутрішніх положень, розроблених згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.2005р. № 3981 та затверджених директором ломбарду.

Ломбардом застосовується електронна облікова та реєструючи система обліку фізичних осіб-споживачів послуг з дотримання вимог, встановлених положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджених розпорядженням № 152 від 05.12.2003 року зі змінами та доповненнями.

Загальний розмір активів та пасивів (код рядка 080 і 160) звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) на 31.12.2012 р. дорівнює 201,4 тис. грн.

Дані звітності ломбарду відповідають даним фінансової звітності за 2012рік.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Інсайдер»

Ідентифікаційний код юридичної особи

32281420

Юридична адреса Місцезнаходження юридичної особи

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29-А, тел. 744-33-06; 371-61-42; 371-61-40.

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А00 №415607 Дата реєстрації - 05.12.2002 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

№ 3104, видане рішенням Аудиторської палати України № 118 від 26.12.2002 р. Рішенням Аудиторської палати України № 260/3 від 01.11.2012 р. термін чинності свідоцтва подовжено до 01.11.2017 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Сертифікат серії А № 001275, виданий Аудиторською палатою України 31 січня 2008 року, рішення №186/1, термін дії до 28 квітня 2013 року, дія якого подовжена до 28 квітня 2018 року рішенням № 265/2.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А №000608 від 29.07.2004 року, строк дії з 29.05.2008 до 28.04.2013 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості (про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність).

Свідоцтво № 0040 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.09.2010р. №220/4.1

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 13-12/А від 12 квітня 2013 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

15.04.2013р.-19.04.2013р.




Виконавчий директор

ТОВ Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР» Аудитор



______________________



Н.А. Чорна


Дата складання аудиторського висновку 19.04.2013р.

Вих. № 02-13/08



Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат
ДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат
ДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №342 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка