Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 248.53 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата21.04.2013
Розмір248.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документиаудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності та про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«СПОЖИВ СЕРВІС»

станом на 31 грудня 2011 року


Користувачам фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

м. Київ 18 квітня 2012 року

Згідно з Договором № 56 від 01 березня 2012 року аудитором Величко О. В. (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001453, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.05.2008 року; строк дії Свідоцтва: з 29.05.2008 року по 23.04.2012 року) ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року, проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі: Балансу станом на 31.12.2011 року, Звіту про фінансові результати за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС»
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 039140 номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 070 102 0000 016373, дата проведення державної реєстрації 21.12.2005 року; дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 06.10.2008 року; підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію: зміна місцезнаходження юридичної особи;Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація. Свідоцтво серії А01 №265414 номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 070 107 0013 016373

Ідентифікаційний код юридичної особи - 33939717;

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № ФК № 80, видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 07.03.2006 року на підставі розпорядження від 07.03.2006 року № 5457

Місцезнаходження Товариства: 03150,Україна,місто Київ вулиця Боженка,будинок 86Л.
Основні види діяльності за КВЕД:
65.23.0 Інше фінансове посередництво;

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

ТОВ «СПОЖИВ СЕРВІС» не здійснювало діяльність в 2011 році на підставі Ліцензії АВ №020874 від 25.09.2008 (діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами) виданих Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.Термін дії ліцензії 25.09.2008р. – 25.09.2011р.

Генеральний директор Товариства – Герасюта Світлана Леонідівна
Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання відповідають Статуту. Напрями діяльності Товариства відповідають чинному законодавству та його Статуту.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (зі змінами і доповненнями) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями), інших законодавчих актів України та нормативних документів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Період проведення перевірки: з 23 березня 2012 року по 18 квітня 2012 року.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2011 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями), та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Спожив Сервіс», справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає результати діяльності та рух власного капіталу Товариства за 2011 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства

Ведення бухгалтерського обліку в цілому відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 року менша від розміру статутного капіталу Товариства, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

На думку аудиторів розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року, який складається із статутного капіталу та суми непокритого збитку, не відповідає встановленим нормативам і має відємне значення.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

.


Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС »

станом на 31 грудня 2011 року
Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим

нормативам бухгалтерського обліку
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Наказу про облікову політику на підприємстві № 1 від 04.01.2011 року (надалі – Наказ про облікову політику) та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).
Капітальні інвестиції
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року на балансі обліковуються капітальні інвестиції в сумі 14,0 тис. грн. Відповідно до наданих на розгляд аудиторів первинних документів, витрати, понесені у зв’язку з придбанням (виготовленням) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, відображаються Товариством, як це передбачено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями), на відповідних субрахунках рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно капітальних інвестицій відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; достовірність і повнота оцінки в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями).

Інформація щодо капітальних інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Нематеріальні активи
В результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 1187,0 тис. грн.

Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року складає 1185,0 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється за прямолінійним методом, виходячи із строку корисного використання, починаючи із місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8) та Наказу про облікову політику.

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації), інші необоротні активи
Облік наявних у Товариства основних засобів, інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7) та Наказу про облікову політику.

У 2011 році знос (амортизація) основних засобів нараховується згідно облікової політики та П(С)БО 7 прямолінійним методом.

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 4920,0 тис. грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється починаючи із місяця, наступного за місяцем придбання, що відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями).

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2011 року склала 4785,0 тис. грн.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7.

Інформація щодо основних засобів та інших необоротних матеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковуються інші фінансові інвестиції в розмірі 5520,0 тис.грн.

На думку аудиторів, облік фінансових інвестицій Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями) та Наказу про облікову політику на підприємстві.

Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011року на балансі обліковуються виробничі запаси в сумі 149,0 тис.грн.Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 9).

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.

На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) (далі – Інструкція № 291).

Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами П(С)БО 9.

Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності

Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковується довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 325,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року складає 2,0 тис.грн,що відповідає данним бухгалтерського обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2011 року складає 495,0 тис. грн.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями) та Наказу про облікову політику.

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2011 року склав 1092,0 тис. грн., з них по поточних рахунках в банку в національній валюті – 1092,0 тис. грн.,що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток та інших забезпечень Товариством не створювався.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями) та Наказу про облікову політику.

Довгострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31.12.2011 року обліковуються в сумі 2172,0 тис. грн.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання Товариство не розраховує.

Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов’язання, а саме:

- короткострокові кредити банків в сумі 21 062,0 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 130,0 тис. грн.;

  • поточні зобов’язання з одержаних авансів в сумі 5,0 тис. грн.;

  • зобов»язання з оплати праці в сумі 3,0 тис.грн;

  • інші поточні зобов’язання в сумі 11 720 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.


Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року складає суму -27358,0 тис. грн.. Він складається із статутного капіталу в розмірі 70 000 тис. грн., та суми непокритого збитку в розмірі 97 358,0 тис. грн..

Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та неоплаченого капіталу станом на станом на 31.12.2011 року Товариство не має.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2011 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 40 «Статутний капітал».

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС» станом на 31 грудня 2011 року складає 70 000 000,00 грн. та повністю сформований виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.


Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутній

Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спожив Сервіс» від 27 серпня 2008 року №34 і нового Статуту,зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 03 жовтня 2008 року за № 10701050011016373 єдиним учасником Товариства зі 100% статутним капіталом є нерезидент-Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Кредит», що є юридичною особою за законодавством Латвійської республіки,місцезнаходження якого: вул. Яна Даліня, 15 м.Рига LV-1013.Латвія,єдиний реєстраційний номер в єдиному регістрі підприємств Міністерства юстиції Латвійської республіки – 40103185252. .

На думку аудиторів розмір та структура статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства на 31.12.2011 року достовірно.
Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 року становить -27 358,0 тис.грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Згідно ч. 4 ст.144 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів Товариства менша розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства і Ліцензійним умовам провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів в частині підтримання ліцензіатом власного капіталу в розмірі,меншому,ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіати до Реєстру,
Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно–сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011 рік в цілому відповідають первинним документам.

Доход від реалізації за 2011 рік склав 14888,0 тис.грн.
Інші операційні доходи, інші фінансові доходи, інші доходи
Величина інших операційних доходів Товариства, які обліковуються на окремих субрахунках рахунку 71 «Інший операційний дохід», нарахованих за 2011 рік, склала 15 036 тис. грн.. Вказані доходи відображались в обліку на підставі первинних документів.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших операційних доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15) та Наказу про облікову політику.

Інших фінансових доходів і інших доходів в 2011 році товариство не мало.
Облік витрат
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16) та у відповідності до Наказу про облікову політику.

Відображення витрат Товариства у 2011 році здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 з використанням 9-го класів рахунків.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2011 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 3.
Структура витрат Товариства за 2011 рік

Таблиця 1

Витрати діяльності Товариства

Сума

(тис. грн.)

Адміністративні витрати

5 532

Інші операційні витрати

48 838

Фінансові витрати

7 947

Інші витрати

0


Податок на прибуток від звичайної діяльності Товариства за 2011 рік склав 26,0 тис. грн.

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2011 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток у розмірі 32 419 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства та результат його діяльності.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
ДОВІДКА про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС»

станом на 31.12.2011 року
м. Київ 18 квітня 2012 року
Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних фінансової звітності у складі форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2010 рік та за 2011 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 2
Таблиця 2

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2010

31.12.2011

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

0,013

0,033

Коефіцієнт покриття

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620

1,66


0,052

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620) 

0,95

0,049

Коефіцієнт фінансової

стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1 р.380 / Ф1 р.280

0,1

-3,537

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+

р.630) / Ф1 р.380

8,99

-1,282

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

17262

-31182

Коефіцієнт рентабельності активів 


Ф 2 р. 220 або р.225/ (Ф 1 р. 280 гр. 3 + Ф 1 р. 280 гр. 4) / 2  


-0,056

-1,111

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 


Ф 2 р. 220 або р.225/ (Ф 1. р. 380 гр. 3 + Ф 1 р. 380 гр. 4) / 2 

-0,48

-1,63

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620) 


0,111

-0,779

 

Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС» станом на 31.12.2011 року є незадовільним,всі розрахункові коефіцієнти не відповідають нормам чинного законодавства Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31.12.2011 року, ставлять під сумнів подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання. Крім того,на наш запит керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВ СЕРВІС» про наміри продовжувати фінансову діяльність з надання кредитів була дана негативна відповідь.


Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3

Місцезнаходження

Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99


Аудиторська фірма «Імона –Аудит»

(Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року та Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119) свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року)
Генеральний Директор О.В. Величко

(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року)
Дата аудиторського висновку: 18 квітня 2012 рокуАдреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75
Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка