АУДИТ У Про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


Скачати 142.98 Kb.
НазваАУДИТ У Про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Дата07.05.2013
Розмір142.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

УКРФІНАНСАУДИТ


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00

В И С Н О В О К Н Е З А Л Е Ж Н О Г О

А У Д И Т У


Про надання впевненості щодо річних звітних даних страховикаПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗЛАГОДА ”


Станом на 31.12.2011 року.


Київ 2012

Учасникам АТ «СК «ЗЛАГОДА».

Копія :Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Нами, ПП Аудиторською фірмою "Укрфінансаудит" , проведена перевірка річних звітних даних страховика АТ "СК "ЗЛАГОДА" за 2011 рік з метою висловлення незалежної думки щодо їх відповідності вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39 та інших нормативно-правових документів, на підставі яких вони складаються.
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Повна назва:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

Код ЄДРПОУ

24089565

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Реєстраційні дані:

ПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит".

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів)

Свідоцтво АБ N 000811 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 001283 від 10.10.2008 р., чинне до 27.01.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Свідоцтво серія А N 001283 видане розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 6605 від 28.12.2006 р., та продовжене до 16.05.2015р. розпорядження № 468 від 10.06.2010р.

Керівник

Збожинський Володимир Петрович

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2015 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

Контактний телефон

(044) 227-19-00


2. Основні відомості про Страхову компанію


Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЛАГОДА".

Код ЄДРПОУ

20349029


Місцезнаходження

(юридична адреса)

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок48, «А»

Дата державної реєстрації

17.04.1997

Місце проведення державної реєстрації

Виконавчим комітетом Донецької міської Ради

Номер запису в ЄДР про зміну свідоцтва про державну реєстрацію

1 266 107 0017 005253

Підстава зміни свідоцтва про державну реєстрацію

Зміна місцезнаходження юридичної особи

Дата та номер останньої реєстрації дій

Нова редакція Статуту від 04.05.2011р.


Організаційно - правова форма

приватне акціонерне товариство

Телефон/факс

0623340676

Види діяльності

66.03.0 Інші послуги у сфері страхування


Чисельність штатних працівників на звітну дату

17

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності

Ліцензії видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження страхової діяльності

у формі добровільного:

 1. АВ № 584303 від 25.05.2011

 2. АВ № 584304 від 25.05.2011

 3. АВ № 584305 від 25.05.2011

 4. АВ № 584306 від 25.05.2011

 5. АВ № 584307 від 25.05.2011

 6. АВ № 584308 від 25.05.2011

 7. АВ № 584309 від 25.05.2011

 8. АВ № 584310 від 25.05.2011

 9. АВ № 584311 від 25.05.2011


У формі обов’язкового:

 1. АВ № 584312 від 25.05.2011

 2. АВ № 584313 від 25.05.2011

Кількість відокремлених підрозділів та їх місцезнаходження

Харцизька філія Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЗЛАГОДА»

Код ЄДРПОУ 26481586

Україна, 86703, місто Харцизьк, вулиця Кондратьєва Б.В., будинок 6

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Серія СТ № 115 від 21.08.2004

Реєстраційний № 11100802

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір № 0902-ДФП від 09.02.2012р.

Період, яким охоплено проведення аудиту

З 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Дата початку проведення аудиту

20.02.2012р.

Дата закінчення

29.02.2012р.

Місце проведення аудиту

м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,будинок 48, «А»

3. Обсяг перевірки
Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.), зокрема Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», Законів України “Про господарські товариства”, „Про страхування”, “Про аудиторську діяльність”, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змінами та доповненнями, Порядку складання звітних даних страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004р., з внесеним змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених рішенням Аудиторської палати України № 160/05 від 02.04.2006р., Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5204 від 27.12.2005р., із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6313 від 12.10.2006.
До перевірки залучена наступна документація:


 • Загальні відомості про страховика (додаток 1).

 • Звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2).

 • Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами (додаток 3).

 • Пояснювальна записка до звітних даних страховика, показники діяльності з обов’язкових та добровільних видів страхування, інших ніж страхування життя, пояснення щодо операцій перестрахування, умови забезпечення платоспроможності, пояснення щодо припинення договорів страхування (додаток 4).4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал АТ «СК «ЗЛАГОДА» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлених фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку на основі прийнятих стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що звітні дані страховика не містять суттєвих викривлень.
Завдання з надання впевненості передбачає виконання процедур задля отримання відповідних доказів стосовно розкриття інформації та сум у звітності страховика. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить оцінка суттєвих викривлень звітів страховика внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю при підготовці та представленні даних звітності страховика.
Ми вважаємо, що нами отримані достатні відповідні докази для висловлення думки стосовно річних звітних даних страховика АТ «СК «ЗЛАГОДА» станом на 31.12.2011р.
За наслідками проведення аудиту річних звітних даних страховика АТ “СК “ЗЛАГОДА за 2011 рік ми дійшли висновку, що інформація, наведена Товариством в пояснювальній записці, звіті про доходи та витрати страховика, звіті про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, показники діяльності з видів добровільного та обов’язкового страхування, інших ніж страхування життя, пояснення щодо операцій перестрахування, умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, та інших показників, передбачених Порядком, за винятком представлення страхових резервів цінними паперами (акціями українських емітентів, що не пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі), складена, в цілому, з дотримання вимог Порядку складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004р., з внесеним змінами та доповненнями.
5. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Станом на 31 грудня 2011 року власний капітал Товариства визначений в сумі 71218,8 тис. грн. та складається:


 • статутний капітал – 19000,0 тис. грн., сплачено в повному обсязі.

 • Інший додатковий капітал – 0,6 тис. грн.

 • Резервний капітал – 3652,1 тис. грн.

 • нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) – 48566,1 тис. грн.


Статутний капітал сплачено в повному обсязі та в терміни, згідно діючого законодавства.
В перерахунку до курсу ЄВРО за курсом НБУ на кінець дня 31.12.2011 року розмір статутного капіталу складає 1845,0 тис. Євро та є більшим за мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя.
Висновок: Вимоги ст. 2 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996р. «Про страхування» щодо порядку формування Статутного капіталу виконуються.
Гарантійний фонд товариства на кінець звітного періоду фактично становить – 52218,2 тис. грн. та складається з резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.
Вартість чистих активів (нетто-активи) товариства станом на 31.12.2011 року складає 71218,2 тис. грн., та є більшою за розмір зареєстрованого Статутного капіталу.
Розрахунок вартості чистих активів страховика здійснений на підставі справедливої вартості активів.
Станом на 31.12.2011 року фактичний запас платоспроможності (нетто активи) товариства складає 71218,2 тис. грн., нормативний запас платоспроможності – 2903,0 тис. грн., величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним складає – 68315,2 тис. грн.

Пункт 2.5 ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. № 40, з внесеними змінами та доповненнями, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003р. за № 805/8126 дотримується.
6. Формування страхових резервів та їх розміщення

Станом на 31.12.2011р. величина сформованих страхових резервів складає 8144,5 тис. грн.. з них:

- технічних резервів – 8068,7 тис. грн.,

в т.ч. резерви незароблених премій – 75,8 тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених збитків – 75,8 тис. грн.
Частка перестраховиків в страхових резервах – 2725,0 тис. грн.

в т.ч. частка перестраховиків у резервах незароблених премій – 2707,7 тис. грн., частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків – 17,3 тис. грн.
Формування страхових резервів визначено статтею 31 Закону України «Про страхування» і здійснюється Товариством згідно «Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 р. № 3104.
Товариство, в цілому, дотримується нормативів диверсифікованості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж страхування життя. Структура, категорії та обсяги активів, якими представлені страхові резерви, відповідають вимогам Положення про обов’язкові критерії та нормативи достовірності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг України № 741 від 08.10.2009р., та інших нормативних актів України.

Дані про страхові резерви та категорії активів, якими вони представлені, наведені в розділі 6 додатка 4 Звітних даних страховика за 2011-й рік.
Операції з перестрахування проводяться товариством з метою забезпечення належного рівня платоспроможності та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
В звітному періоді АТ “СК “ЗЛАГОДА” здійснювались операції з перестрахування з перестраховиками-резидентами за договорами факультативного страхування. Пояснення щодо операцій перестрахування наведені в розділі 5 додатка 4 Звітних даних страховика за 2011-й рік.

7. Аналіз показників фінансового стану
Для розрахунку показників фінансового стану Товариства використовувались наступні джерела інформації:
- баланс Товариства станом на 31.12.2011р. (форма №1);

- звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік (форма №2);

- звіт про доходи та витрати страховика за 2011 рік.
Економічна, фінансова стійкість та ліквідність підприємства оцінюється системою коефіцієнтів, розроблених відповідно до форм звітних даних. При розрахунку коефіцієнтів використовувались:

- «Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2005р.№3755;
- «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22.


п/п

Коефіцієнти

Формула розрахунку

2010

2011

1.
Коефіцієнт ризику страхування-

0,16

2.

Коефіцієнт обсягів страхування (андеррайтингу)-

0,07

3.

Коефіцієнт незалежності від перестрахування-

0,52

4.

Коефіцієнт відношення чистих страхових резервів до капіталу0,02

0,08У формулах розрахунку використані умовні позначення:

Ф1 – баланс, Ф2 – звіт про фінансовий результат, Р1 – звіт про доходи та витрати страховика.
1. Коефіцієнт ризику страхування

Коефіцієнт ризику страхування розраховується як відношення суми чистих премій за всіма полісами до власного капіталу підприємства. На 31.12.2011 року коефіцієнт ризику страхування становить 0,16 і вказує, що забезпечення Товариства складає 16% власного капіталу.
2. Коефіцієнт обсягів страхування (андеррайтингу)

Коефіцієнт обсягів страхування розраховується як відношення виплат і витрат до суми чистих зароблених премій. Цей коефіцієнт станом на 31.12.2011 року складає 0,07 та показує, що витрати та виплати Товариства становлять 7% від обсягу зароблених премій.
3. Коефіцієнт незалежності від перестрахування

Коефіцієнт незалежності від перестрахування розраховується як відношення чистої суми премій по всіх полісах до валової суми премій по всіх полісах. На 31.12.2011 року він становить 0,52 і показує, що доля перестраховиків становить 48% від загального обсягу валової суми премій Товариства.

 

4. Коефіцієнт відношення чистих страхових резервів до капіталу

Коефіцієнт відношення чистих страхових резервів до капіталу розраховується як відношення суми чистих страхових резервів до величини власного капіталу. Станом на 31.12.2011 року даний коефіцієнт становить 0,08, має достатнє значення та вказує на можливість подальшого функціонування Товариства в сфері страхування.
Коефіцієнти, розраховані на базі фінансових показників звітності Товариства, знаходяться вище або в межах оптимальних значень для страхових компаній. Фінансовий стан АТ “СК“ ЗЛАГОДА” можна вважати стійким.
Страхова діяльність АТ “СК“ ЗЛАГОДА” в 2011-му році була прибутковою.

"29" лютого 2012 року.
Директор АФ

«Укрфінансаудит» В.П.Збожинський

м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4


Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
«Кримський страховий альянс» за 2012 рік
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Вердикт Фінанс» станом на 31. 12. 2011р
До відома акціонерів приватного акціонерного товариства
Малий Любiнь, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 2013 року,...
Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на...
Надалі за текстом – «Товариство» з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
За наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки „ХОТЕЙ” за 2012 рік
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА...
Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка