Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика Товариство з додатковою відповідальністю


Скачати 115.79 Kb.
НазваАудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика Товариство з додатковою відповідальністю
Дата15.05.2013
Розмір115.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «Час»

1. Адресат висновку:

Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Час"
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: Бейгельзімер Марк Гдальєвич, сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.11. 2004 р. терміном дії до 30.11. 2014 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А 000371, чинне до 30.11. 2014 р., поштова адреса: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026, тел. (0661)370872, e-mail tau@te.net.ua


3. Основні відомості про страховика
3.1. Повна назва - товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія „Час" , надалі скорочено ЧАС

3.2. Код за ЄДРПОУ - 32509464

3.3. Місцезнаходження за установчими документами - вул Пастера, 60 м. Одеса, 65000, фактична адреса – таж сама, відокремлених підрозділів немає, тел. 7578539, електронна пошта ikschas@ukr.net

3.4. Дата реєстрації - ЧАС зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради від 09.07. 2003 р. за № 15561200000000554, перереєстровано (в зв’язку зі змінами засновників та обсягу статутного капіталу) 19.05.2008 р., перереєстровано (в зв’язку зі змінами обсягу статутного капіталу) 15.04. 2009 р.

3.5. Основні види діяльності: інші види страхування, крім страхування життя.

3.6. Чисельність працівників станом на 31.12. 2012 р. – 1 штатний працівника та 1 сумісник.

3.7. Відомості щодо ліцензій – в 2012 р. в страховика малась низка безстрокових ліцензій на різні види страхування у вигляді добровільного, видані ДКРРФП 24.06. 2008 р.


№ п/п

Серія та номер

Предмет страхування

1

АВ № 398316

відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

2

АВ № 398317

кредитів (у тому числі позичальника за непогашення кредиту)

3

АВ № 398318

фінансових ризиків

4

АВ № 398319

від нещасних випадків

5

АВ № 398320

наземного транспорту (крім залізничного)

6

АВ № 398321

вантажів та багажу (вантажобагажу)

7

АВ № 398322

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

8

АВ № 398323

майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

9

АБ 398324

Інвестицій

…..

3.8. Відокремлених підрозділів немає
4. Відомості про умови договору на проведення аудиту
4.1. Дата і номер договору. Аудит проведено відповідно до договору від 03.03. 2013 р. № 1361. Висновок адресовано учасникам ЧАС. Можливими користувачами є регуляторні органи та органи контролю відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. Термін, за який провадився аудит

З метою перевірки використовувалися облікові та звітні документи ЧАС за період з 01.01. 2012 р. до 31.12. 2012 р.

4.3. Термін виконання аудиту – початок 03.03. 2013 р., закінчення -03.04 2013 р.
5. Опис перевіреної фінансової інформації
Мета аудиту - підтвердження фінансової звітності і річних звітних даних товариства за 2012 рік (балансу та даних про резерви станом на 31.12. 2012 р.) в зв’язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної річної інформації. З цією метою для аудиту використовувалися дані первинного обліку, договірна та інвентаризаційна документація, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також документи проміжної та річної фінансової звітності та звітні дані страховика
6. Відповідальність сторін
6. 1. Відповідальність страховика
Управлінський персонал страховика несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності за 2012 р. відповідно до положень Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за таку організацію внутрішнього контролю, яку він визначає доцільним для забезпечення складання фінансової звітності, що не матиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
7. Обсяг аудиту
Аудит, а відповідно його планування та проведення, були спрямовані на отримання розумних підтверджень щодо відповідності фінансової звітності чинним нормативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих помилок.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку чинним протягом періоду перевірки нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Крім того, шляхом тестування також здійснено оцінку відповідності даних звітності з точки зору оподаткування. На погляд аудиторів отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки аудитора або, іншими словами, виконана перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Втім, до завдань аудитора не входило висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю страховика.

Загальна сума помилок, виявлених аудитором, не є істотною. З огляду на норми Міжнародного стандарту аудиту 320 “Суттєвість в аудиті” аудитор вважає, що ймовірність, що пропущені помилки разом із знайденими можуть перевищити розмір суттєвості, тобто межу, за якою споживачі фінансової звітності товариства прийматимуть неадекватні їй висновки, є незначною (не більше 40 тис. грн.).

Аудит було здійснено відповідно до вимог Законів України „Про господарські товариства”, “Про страхування”, “Про аудиторську діяльність” та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, а також Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12. 2005 р. № 5204 (в редакції розпорядження від 12.10. 2006 р. N 6313)
8. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності страховика
8.1. Початкові залишки
Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2011 р. зроблено фірмою „Трансаудит” (висновок від 27.05. 2012 р.), якою підтверджено правильність прикінцевих залишків по рахункам товариства. Тому аудитор відповідно до норм Міжнародного стандарту аудиту № 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду” обмежився визначенням їх тотожності початковим залишкам по рахунках звітності за 2012 р. Тотожність, яка мала місце, є доказом правильності початкових залишків.
8.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку
Поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства були достовірними, повними, відповідали нормам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням МСФЗ, встановленій товариством обліковій політиці (наказ від 10.01. 2012 р. № 30 УП). Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; всю інформацію, яку міститься в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Отже, в страховика малась аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ зі змінами, внесеними наказами цього ж міністерства від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. від N 72, від 12.01. 2011 р. N 10 та від 15.06. 2011 р. N 722

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисяч гривень з двома знаками після коми.
8.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів

Класифікація та оцінка всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих страховою компанією в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблені в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Найбільшу питому вагу в активах мали фінансові інвестиції (довгострокові за методом участі в капіталі -11021,7 тис. грн. та поточні – придбання акцій сторонніх підприємств – 17754,30 тис. грн.), усього 99,9% валюти балансу.

Страховик не вважав істотною різницю між справедливою та балансовою вартістю фінансових інвестицій на початок звітного року та й не проводило їх переоцінку, бо згідно з прийнятою обліковою політикою оцінку інвестицій при першому застосуванні було визнано як умовну первісну вартість на цю дату.
8.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання

8.4. Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість компанії, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з ЧАС, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито згідно з положеннями МСФЗ Достовірною є інформація про незначні страхові резерви (рядок 415 – 9,6 тис. грн.). Питома вага поточних зобов’язань в валюті балансу несуттєва (0,1%).

8.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності

Баланс, звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірними, повними та укладені відповідно до вимог Керівництва із запровадження фундаторського МСБО 1 "Подання фінансових звітів", а також спеціалізованих Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" та інших). Вбачається повна та своєчасна сплата заявленого статутного капіталу, його відповідність законодавчим вимогам, зокрема, дотримання вимоги статті 30 Закону України "Про страхування" щодо мінімального розміру статутного фонду страховика.

Відсутні підстави, щоб висновок п. 8 був модифікованим.

З викладеного випливає, що складені та представлені фінансові звіти, розкривають інформацію і подають справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, а також результат його діяльності (прикінцева валюта балансу 17843,40 тис. грн., чистий дохід 266,8 тис. грн., чистий збиток 222,30 тис. грн.), зміни власного капіталу та рух грошових коштів згідно із конкретними вимогами застосованої концептуальної основи щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках тощо.
9. Висновок за наслідками складання річних звітних даних компанії
9.1. Страхова діяльність компанії здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02.2004 р. N 39 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04. 2004 р. за N 517/9116 із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09. 2005 р. N 4619, та чинних ліцензій, що їх мав страховик. Зазначене твердження поширюється до всіх розділів звітних даних страховика:

загальних відомостей,

показників діяльності із страхування життя /на страхування життя не малось ліцензії/,

звіту про доходи та витрати страховика /усього Валових надходжень страхових платежів, премій, внесків - 87,60 тис. грн./,

показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,

показників діяльності з видів обов'язкового страхування /не малось/,

пояснень щодо операцій перестрахування /мались лише з ПАТ СК "Країна"/,

умов забезпечення платоспроможності страховика /фактичний запас платоспроможності 28850,40 тис. грн., нормативний запас платоспроможності 8,84 тис. грн./,

розрахунку резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду,

пояснень щодо припинення договорів страхування.

9.2. Звітні дані представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах страхову діяльність товариства. Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо страхової діяльності узгоджені з даними поточного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

До даного висновку прийнятні твердження п. 8.5. щодо відсутності підстав для його модифікації
10. Дата висновку – 03.04. 2013 р.

11. Аудитор Бейгельзімер М.Г.

12. Адреса аудитора: пр.Шевченка 2, м. Одеса, 65044

Схожі:

2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
За наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки „ХОТЕЙ” за 2012 рік
«Кримський страховий альянс» за 2012 рік
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних...
2 Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру...
...
2 Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки “ЕКСПРЕС...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка