Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування


Скачати 100.56 Kb.
НазваУчасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування
Дата20.04.2013
Розмір100.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство з додатковою відповідальністю «Соцком-Страхування»
1. Адресат висновку:

Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування"
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: Бейгельзімер Марк Гдальєвич, сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.11. 2004 р. терміном дії до 30.11. 2014 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А 000371, чинне до 30.11. 2014 р., поштова адреса: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026, тел. (0661) 370872, факс (0487)373764, e-mail tau@te.net.ua

3. Основні відомості про страховика
3.1. Повна назва - товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія „Соцком-Страхування"

3.2. Код за ЄДРПОУ – 33313394

3.3. Місцезнаходження за установчими документами – вул.Пастера,60,м.Одеса,65023, фактична адреса – вул. Сегедська, 13, м. Одеса, 65009, відокремлених підрозділів немає, тел. 7578539, електронна пошта iksks@ukr.net

3.4. Дата реєстрації - товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради від 23.12. 2004 р. за № 15561020000003990, перереєстровано в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу та змін його часток 15.04. 2009 р. за № 15561050008003990

3.5. Основні види діяльності: страхування життя та накопичення.

3.6. Чисельність працівників за станом на 31.12. 2011 р. – 3 сумісника.

3.7. Відомості щодо ліцензій – малась одна видана ДКРРФП безстрокова ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування життя від 26.08. 2008 р. серія АВ № 429640.

3.8. Відокремлених підрозділів немає
4. Відомості про умови договору на проведення аудиту
4.1. Дата і номер договору. Аудит проведено відповідно до договору від 31.03. 2012 р. № 1290. Висновок адресовано учасникам страхової компанії „Соцком-Страхування". Можливими користувачами є регуляторні органи та органи контролю відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. Термін, за який провадився аудит

З метою перевірки використовувалися облікові та звітні документи компанії за час з 01.01. 2011 р. до 31.12. 2011 р.

4.3. Термін виконання аудиту – початок 31.03. 2012 р., закінчення - 27.04. 2011 р.
5. Опис перевіреної фінансової інформації
Аудит призначено для підтвердження достовірності фінансової звітності товариства (Балансу станом на 31.12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 р., Звіт про рух грошових коштів за 2011 р., Звіт про власний капітал за 2011 р. та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 р.) та звітних даних за 2011 рік (або станом на 31.12. 2011 р.), в тому числі, Загальних відомостей про страховика, Звіту про доходи та витрати страховика, Звіту про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика, Пояснювальної записки до звітних даних страховика, Показників діяльності із страхування життя, Показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показників діяльності з видів обов'язкового страхування, пояснень щодо операцій перестрахування, Умов забезпечення платоспроможності страховика, Пояснень щодо припинення договорів страхування, в зв‘язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної інформації. Тому для аудиту використовувалися дані первинного обліку, договірна та інвентаризаційна документація, банківсько-касові документи, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також документи проміжної та річної фінансової звітності .
6. Відповідальність сторін
6. 1. Відповідальність страховика
Управлінський персонал страховика несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності за 2011 р. відповідно до положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку організацію внутрішнього контролю, яку він визначає доцільним для забезпечення складання фінансової звітності, що не матиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
7. Обсяг аудиторської перевірки
Аудит, а отже його планування та проведення, були спрямовані на отримання розумних підтверджень щодо відповідності фінансової звітності чинним нормативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих помилок.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку чинним протягом періоду перевірки нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Крім того, шляхом тестування також здійснено оцінку відповідності даних звітності з точки зору оподаткування. На погляд аудиторів отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки аудитора або, іншими словами, виконана перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Втім, до завдань аудитора не входило висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю страховика.

Загальна сума помилок, виявлених аудитором, не є істотною. З огляду на норми Міжнародного стандарту аудиту 320 “Суттєвість в аудиті” аудитор вважає, що ймовірність, що пропущені помилки разом із знайденими можуть перевищити розмір суттєвості, тобто межу, за якою споживачі фінансової звітності товариства прийматимуть неадекватні їй висновки, є незначною (не більше 40,0 тис. грн.).

Аудит було здійснено відповідно до вимог Законів України „Про господарські товариства”, “Про страхування”, “Про аудиторську діяльність” та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, а також Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12. 2005 р. № 5204 (в редакції розпорядження від 12.10. 2006 р. N 6313).

8. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності страховика
8.1. Початкові залишки
8.1. Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду” і зроблено висновок, що, оскільки аудиторську перевірку звітності за 2010 р. зробила фірма „Трансаудит” (висновок від 17.05. 2010 р.), яка підтвердила правильність прикінцевих (2010 р.) залишків по рахункам компанії, то аудитор обмежився визначенням їх тотожності початковим (2011 р.) залишкам по рахунках. Тотожність, що мала місце, є доказом правильності початкових залишків.
8.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку
Поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність компанії були достовірними, повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій компанією обліковій політиці (наказ від 10.01. 2011 р. № 23-уп). Єдиною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Отже, в компанії малась аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Показники в звітних формах спілки узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 22.12.2008 р. N 1524 зі змінами, внесеними наказами цього ж міністерства від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. від N 72, від 12.01. 2011 р. N 10 та від 15.06. 2011 р. N 722

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисяч гривень з одним знаком після коми.
8.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів
Класифікація та оцінка всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих компанією в результаті минулих подій, що їх використання, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблені в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Інформацію про активи розкрито згідно вимог відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Найбільшу частку в активах мали фінансові інвестиції (довгострокові за методом участі в капіталі -12540,0 тис. грн. та поточні – придбання акцій, цінних паперів, простих векселів сторонніх підприємств – 6500,0 тис. грн.), разом 97,4% валюти балансу.
8.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання
Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість компанії, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з неї, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито згідно з положеннями національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зокрема, достовірно розкрито інформацію про страхові резерви 943,2 тис. грн.
8.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності
Звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірною, повною та укладено згідно з вимогами відповідних спеціалізованих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку). Підтверджується відповідність даних фінансової звітності товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії «Соцкомстрах». даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності („Баланс”, „Звіт про фінансові результати”, „Звіт про рух грошових коштів”, „Звіт про власний капітал” та „Примітки до річної фінансової звітності”) між собою

З викладеного випливає, що підготовлені та представлені фінансові звіти, розкривають інформацію і подають справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, а також результат його діяльності (прикінцева валюта балансу 19545,9 тис. грн., чистий дохід 0 тис. грн., чистий збиток 61,0 тис. грн.), зміни власного капіталу та рух грошових коштів згідно із конкретними вимогами застосованої концептуальної основи щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках тощо,

8.7. При підготовці аудиторського висновку не малось обмежень обсягу роботи аудитора або незгоди з управлінським персоналом товариства стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або розкриття інформації у фінансовій звітності. Тому не має підстав для можливої модифікації висновків, що їх зроблено в пп. 8.1. – 8.6.
9. Висновок за наслідками складання річних звітних даних страховика
9.1. Страхова діяльність компанії здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02. 2004 року N 39 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04. 2004 р. за N 517/9116 із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09. 2005 року N 4619, та ліцензії, що її мала в компанія. Зазначене твердження поширюється до всіх розділів звітних даних страховика:

загальних відомостей,

звіту про доходи та витрати страховика /доходів від страхової діяльності не малось/,

показників діяльності із страхування життя /дивись попередній абзац/,

показників діяльності з видів обов'язкового страхування /малась ліцензія лише на добровільне страхування/,

пояснень щодо операцій перестрахування,

дотримання умов забезпечення платоспроможності страховика /фактичний запас платоспроможності 18051,5 тис. грн., нормативний запас платоспроможності 47,2 тис. грн./,

9.2. Звітні дані представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах страхову діяльність товариства, а точніше, її відсутність.

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо страхової діяльності узгоджені з даними поточного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

До даного висновку прийнятні твердження п. 8.7. щодо відсутності підстав для його модифікації
10. Дата висновку –27.04. 2012 р.

11. Незалежний аудитор Бейгельзімер М.Г.
12. Адреса аудитора: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044
Схожі:

"Товариство з додатковою відповідальністю "
Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії "Соцком-Страхування"
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії Малахай І. Д
У зв’язку з цим розробка моделей управління фінансовою стійкістю страхової компанії, і побудова на їх основі системи управління з...
СТРАХУВАННЯ
Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
«Страхування від нещасних випадків» з метою формування поняття страхової культури у підростаючого покоління, виховання економічної...
Управлінський персонал, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпати-брок”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р зі змінами від 26. 01. 2006р. №158 (дійсне...
Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка