АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 143.29 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата03.04.2013
Розмір143.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


-


м. Київ, вул. Райдужна 3а, кв. 11

тел. 2372822, 2323522

про внесення в Реєстр суб’єктів

аудиторської діяльності № 2686 від 28.09.2001р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про фінансову звітність
Товариства з обмеженою відповідальністю
Приватного акціонерного товариства
«Вердикт Фінанс» станом на 31.12.2011р.


м. Київ 23 березня 2012 року
Згідно з договором № 03/03-А/12 від 03.03.2012рр., між аудиторською фірмою ТОВ “Профі-Сервіс”, яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2686, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2001р. № 103, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Райдужна 3-а кв. 11, код ЄРОПЕУ 31570522 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» аудитором Вавіловою В. В. (сертифікат аудитора № 004056 від 24.12.1999р. термін дії якого подовжено рішенням Аудиторської палати України №196/2 від 27.11.2008р. до 24.12.2013р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000661 від 12.08.2004 р., строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 26.02.2010р. № 155) та та аудитором Пирожніковою Т.Л. (сертифікат аудитора № 005794 від 29.04.2004р. термін дії якого подовжено рішенням Аудиторської палати України №201/2 від 23.04.2009р. до 29.04.2014р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0000522 від 29.04.2004 р., строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 26.02.2009р. №153) проведена незалежна аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» з метою підтвердження фінансової звітності станом на 31.12.2011 р. за період 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України „Про аудиторську діяльність”, Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність», відповідно до вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.09.2006 р. № 166, з відома директора Товариства Бровко О.О. та в присутності головного бухгалтера Пучок А.В. Ми провели аудит балансу станом на 31.12.2011 року, а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. При плануванні та проведенні аудиторської перевірки ми врахували внутрішню структуру контролю в області обліку та звітності, з метою визначення наших процедур аудиту, що необхідні для формування висновку про фінансову звітність Товариства. Перевірка проводилась з 10.03.2012 р. по 25.03.2012 р.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю товариства щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів (в тому числі необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2011 року або на іншу дату, в зв’язку з цим ми не можемо висловити безумовно-позитивну думку щодо всіх показників фінансової звітності Товариства, проте зазначене обмеження має незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ в цілому.

На нашу думку, за винятком обмеження, яке зазначено вище, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс»  станом на 31 грудня 2011 року та викладену у цій звітності інформацію у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.
До перевірки були надані слідуючи документи:

  1. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс»;

  2. Реєстраційні документи;

  3. Регістри синтетичного та аналітичного обліку;

  4. Первинні документи;

  5. Фінансова звітність 2011р.;

  6. Податкова звітність Товариства за 2011 р.

  7. Господарчі договори.


Згідно Міжнародних нормативів аудиту, аудитором був використаний принцип вибіркової перевірки інформації.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВОВідповідно до ст. 4 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» є юридичною особою за законодавством України та набуває відповідні права з дати його державної реєстрації (ідентифікаційний код 36698193). Товариство зареєстроване Оболонською районною у м. Києві Державною адміністрацією від 24.09.2009р.


Найменування товариства

Товариством з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс»

Код ЄДПРОУ

36698193

Організаційно - правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

№ свідоцтва про реєстрацію та дата видачі свідоцтва

№10691020000025121 від 24.09.2009р..

Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна у місті Києва державна адміністрація

Юридична адреса та місцезнаходження

04073 м. Київ, Московський проспект, 9 Б/Ц «Форум парк Плаза», корпус 4-А, офіс 502

Розрахунковий рахунок

р/р. 2600405101318 в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723

Основні види діяльності

Надання кредитів

Фінансовий лізинг

Інше фінансове посередництво

Кількість засновників

2

Чисельність працівників

6


Згідно Статуту предметом діяльності Товариства є:

- надання фінансових послуг. А саме факторинг, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення та інші фінансові послуги.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» зареєстроване Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, як фінансова установа, свідоцтво від 24.06.2010р. № 13102506, серією ФК та № 255.

В перевіряємому періоді Товариство здійснювало діяльність, яка відповідає засновницьким документам та вимогам чинного законодавства. Види фінансових операцій, що проводились, відповідають отриманому у відповідному порядку свідоцтва.


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Організація бухгалтерського обліку .

Бухгалтерський облік ТОВ «Вердикт Фінанс» організований у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 –XIV від 16.07.1999 року.

Склад фінансової звітності ТОВ «Вердикт Фінанс» відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затвердженого наказом міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391\3684.

Фінансова звітність складена у відповідності з вимогами статті 5 «Порядку подання фінансової звітності» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 26 лютого 2000 року.

Облікова політика Товариства відповідає вимогам законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ТОВ «Вердикт Фінанс» затверджена наказом від 21.05.2010р. і на протязі періоду, що досліджувався була незмінна.

Необоротні активи.

За станом на 31.12.2011р. необоротні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року не суттєво зменшились і відповідно складають 20,0тис. грн.

Зменшення необоротних активів відбулося за рахунок зменшення залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів.

Необоротні активи ТОВ «Вердикт Фінанс» станом на 31.12.2011р. складаються з нематеріальних активів, інших основних засобів.
Нематеріальні активи.

Облік нематеріальних активів підприємства організований у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 року. Амортизація нараховується прямолінійним засобом. Станом на 31.12.2011року первісна вартість нематеріальних активів становить – 16,0тис. грн., накопичена амортизація –9,0 тис. грн., залишкова вартість - 7,0 тис. грн.

Основні засоби.

Облік основних засобів ТОВ «Вердикт Фінанс» відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 року. Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів становить 29,0 тис. грн., накопичена амортизація – 16,0 тис. грн., залишкова вартість –13,0 тис. грн.

Оборотні активи.

За станом на 31.12.2011р. оборотні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року суттєво (на 100 %) збільшились і відповідно складають 65213,0тис. грн.

Зростання оборотних активів відбулося в основному за рахунок зростання розміру іншої поточної дебіторської заборгованості та залишків на розрахункових рахунках товариства.

Дебіторська заборгованість.

Станом на 31.12.2011р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 58,0 тис. грн. Резерв сумнівних боргів товариством не створюється.

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість».

Інша поточна дебіторська заборгованість ТОВ «Вердикт Фінанс» станом на 31.12.2011 року складає 62537, 0 тис. грн., що підтверджується даними бухгалтерського обліку.

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість».

Облік поточних фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції», який затверджений наказом Міністерства фінансів України 26.04.2000 року за № 91.

Станом на 31.12.2011 року, згідно даних синтетичного бухгалтерського обліку, поточні фінансові інвестиції, тобто інвестиції які утримуються на строк, що не перевищує один рік, складають – 2550,0 тис. грн., що підтверджуються даними бухгалтерського обліку, а саме дебетове сальдо рахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» станом на 31.12.2011 року –2550,0 тис. грн.

Грошові кошти.

Станом на 31.12.2011 року залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Вердикт Фінанс» становить –126,0 тис. грн. – в національній валюті, що підтверджується виписками банків та даними бухгалтерського обліку;

На протязі періоду, який досліджується, облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005р. за № 40/10320, зі змінами та доповненнями.

Поточні зобов’язання.

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства за 2011 рік збільшились до рівня 1892,0 тис. грн., тобто на 252 %.

Зростання зобов'язань відбулось за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань. подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Станом на 31.12.2011 року ТОВ «Вердикт Фінанс» довгострокова заборгованості по позикових коштах становить 4994,0 тис. грн., заборгованість по короткостроковим кредитам банків не рахується.

Визнання та оцінка зобов’язань відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 року.

Власний капітал Товариства

Згідно п. 5.1 Статуту ТОВ «Вердикт Фінанс», зі змінами та доповненнями, статутний капітал Товариства становить 3100000,0 (три мільйони сто тисяч) гривень.

Учасниками Товариства є:

  • Компанія «ОРАНВЕСТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД»; що володіє 99,9% Статутного (складеного) капіталу товариства;

  • Волков Андрій Вікторович, що володіє 0,1% Статутного (складеного) капіталу товариства.

Статутний капітал Товариства сплачений виключно в грошовій формі.

Станом на 31.12.2011р., відповідно до даних підтвердженої аудитором фінансової звітності (Баланс, форма №1-м), нето-акиви (чисти активи) Товариства перевищують статутний фонд та становлять 58397,0 тис. грн. («активи» 65233,0 тис. грн. – «зобов’язання» 6836,0 тис. грн.).

Аналітичний облік Статутного фонду ведеться на балансовому рахунку № 40.

Власний капітал ТОВ «Вердикт Фінанс» станом на 31.12.2011 року складає 58397,0 тис. грн.

Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства», сума сплаченого статутного капіталу станом на 31.12.2011 року складає – 3100,0 тис. грн.

Нерозподілений прибуток.

Нерозподілений прибуток ТОВ «Вердикт Фінанс» станом на 31.12.2011 року складає – 55297,0 тис. грн.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ТОВ «Вердикт Фінанс» фінансові результат діяльності Товариства, які відображені у звіті про фінансові результати за 2011р. відповідають даним бухгалтерського обліку та відображені в звіті в сумі 28364,0тис. грн. прибутку.

ТОВ «Вердикт Фінанс» в 2011 році вело активну господарку діяльність. Товариство отримало прибутки від господарської діяльності. Фінансові результат діяльності товариства, який відображений у звіті про фінансові результати за 2011 рік відповідає даним бухгалтерського обліку. та складає 28364,0 тис. грн. прибутку.

Господарська діяльність


В перевіряємому періоді товариство здійснювало діяльність, яка відповідає засновницьким документам та вимогам чинного законодавства. Товариством надавались факторингові послуги, здійснювався продаж цінних паперів.

Синтетичний та аналітичний облік доходів у звітному періоді вівся на 71 рахунку «Інші операційні доходи», облік інших доходів вівся на рахунку 73 «Інші фінансові доходи» у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Витрати підприємства підтверджені первинними документами та в повному обсязі відображені в регістрах бухгалтерського обліку.

Фінансовий стан ТОВ «Вердикт Фінанс» характеризується наступними показниками, які розраховано на підставі показників фінансової звітності за 2011 рік станом на 31.12.2011р. :

Назва
нормативне значення

Станом на 31.12.2010р.

Станом на 31.12.2011р.

Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф№1р260+Ф№1р270

норматив 1,0-2,0

44,4

34,5

Ф№1р620

Коефіцієнт проміжної ліквідності

Ф№1р260-(Ф№1р100+Ф№1р270)

норматив 0,6-0,8

44,4

34,5

Ф№1р620

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф№1р220+Ф№1р230+Ф№1р240

норматив 0,25-0,5

4,15

1,41

Ф№1р620

Коефіцієнт фінансування

Ф№1р430+ Ф№1р480+Ф№1р620+ Ф№1р630

норматив не більше 1,0

0,02

0,03

Ф№1р380

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф№1р380

норматив не менше ніж 0,25-0,5

0,9

0,9

Ф№1р640

Коефіцієнт забезпечення оборотними засобами

Ф№1р260-Ф№1р620

норматив не менше 0,1

1,1

1,1

Ф№1р380

Коефіцієнт рентабельності активів


Ф№2р.220 або Ф№2р.225
0,8

0,4

Ф№1р.280

З наведених вище коефіцієнтів оцінки стану підприємства випливає, що фінансове становище відповідає нормам, коефіцієнти ліквідності вище нормативних. Ліквідні активи підприємства можуть бути реалізовані в найкоротші строки по першій вимозі засновників або просто по вимозі кредиторів. Наявний оборотний капітал Компанії сформований у достатньому розмірі.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Ми зробили перевірку відповідно до міжнародних норм і стандартів аудиту, відповідно до яких потрібно, щоб ми спланували аудиторську перевірку з метою збору необхідних доказів, що фінансові звіти відображають справедливо й достовірно у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.

Використовуючи тести, ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу звітності.

В процесі аудиторської перевірки були виконані аналітичні процедури щодо аналізу бухгалтерських принципів формування матеріальних статей балансу, які затверджені керівництвом Товариства, а також звітності в цілому.

Масштаб перевірки становить: документальним методом - 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації.

Керуючись власним досвідом і знанням клієнта, застосувавши оціночний метод оцінки аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці існував певний аудиторський ризик Здійснена оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні аудиту ТОВ «Вердикт Фінанс» .

Ми вважаємо, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання висновку.

Межі нашої роботи не були обмежені.

Спроб дезінформувати аудиторів або ввести їх в оману з боку керівництва не спостерігалося. Вся інформація була подана в сприятливу світлі.

Висновки, зроблені аудиторами на підставі всіх тестів, пов‘язаних з оглядом звітності дають можливість сформувати свою думку.
ВИСНОВОК АУДИТОРА

На нашу думку, за винятком впливу обмежень, що вказані вище, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан ТОВ «Вердикт Фінанс» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності за 2011рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Валюта балансу товариства відповідно до наданої бухгалтерської звітності підтверджуємо в сумі 65233,0 тис. грн. по «Активу» та «Пасиву» станом на 31.12.2011р.

Фінансовий результат ТОВ «Вердикт Фінанс» за 2011 рік підтверджується у розмірі 28364,0 тис. грн. прибутку.


Директор

АФ «Профі –сервіс» В.В. Вавілова

Аудитор (сертифікат № 4056 від 24.12.99 р. свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000661 від 12.08.2004р.)
Аудитор АФ «Профі-сервіс» Т.Л.Пирожнікова

Аудитор (сертифікат № 5794 від 29.04.04р. свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000513 від 29.04.2004р.)


_________________________________________________________________________________________
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Профі-Сервіс"

Тел.: 2372822,2323522

audit-vavilova@ukr.net

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка