2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)


Скачати 121.84 Kb.
Назва2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Дата19.04.2013
Розмір121.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > ДокументиВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «Час»

1. Адресат висновку:

Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Час"
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: Бейгельзімер Марк Гдальєвич, сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.11. 2004 р. терміном дії до 30.11. 2014 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А 000371, чинне до 30.11. 2014 р., поштова адреса: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026, тел. (0661)370872, факс (0487)373764, e-mail tau@te.net.ua


3. Основні відомості про страховика
3.1. Повна назва - товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія „Час" , надалі скорочено ЧАС

3.2. Код за ЄДРПОУ - 32509464

3.3. Місцезнаходження за установчими документами - вул Пастера,60,м.Одеса,65023, фактична адреса – вул.Сегедська,13,м.Одеса,65009, відокремлених підрозділів немає, тел. 7578539, електронна пошта ikschas@ukr.net

3.4. Дата реєстрації - ЧАС зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради від 09.07. 2003 р. за № 15561200000000554, перереєстровано (в зв’язку зі змінами засновників та обсягу статутного капіталу) 19.05.2008 р., перереєстровано (в зв’язку зі змінами обсягу статутного капіталу) 15.04. 2009 р.

3.5. Основні види діяльності: страхування інших ризиків.

3.6. Чисельність працівників станом на 31.12. 2011 р. – 4 штатних працівника та 1 сумісник.

3.7. Відомості щодо ліцензій – в 2011 р. в страховика малась низка безстрокових ліцензій на різні види страхування у вигляді добровільного, видані ДКРРФП 24.06. 2008 р.


№ п/п

Серія та номер

Предмет страхування

1

АВ № 398316

відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

2

АВ № 398317

кредитів (у тому числі позичальника за непогашення кредиту)

3

АВ № 398318

фінансових ризиків

4

АВ № 398319

від нещасних випадків

5

АВ № 398320

наземного транспорту (крім залізничного)

6

АВ № 398321

вантажів та багажу (вантажобагажу)

7

АВ № 398322

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

8

АВ № 398323

майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

9

АБ 398324

інвестицій

…..

3.8. Відокремлених підрозділів немає
4. Відомості про умови договору на проведення аудиту
4.1. Дата і номер договору. Аудит проведено відповідно до договору від 31.03. 2012 р. № 1292. Висновок адресовано учасникам ЧАС. Можливими користувачами є регуляторні органи та органи контролю відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. Термін, за який провадився аудит

З метою перевірки використовувалися облікові та звітні документи ЧАС за період з 01.01. 2011 р. до 31.12. 2011 р.

4.3. Термін виконання аудиту – початок 31.03. 2012 р., закінчення - 27.04 2012 р.
5. Опис перевіреної фінансової інформації
Метою цього аудиту є підтвердження достовірності фінансової звітності товариства (Балансу станом 31.12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 р., Звіт про рух грошових коштів за 2011 р., Звіт про власний капітал за 2011 р. та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 р.) та звітних даних за 2011 рік (або станом на 31.12. 2011 р.), в тому числі, Загальних відомостей про страховика, Звіту про доходи та витрати страховика, Звіту про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика, Пояснювальної записки до звітних даних страховика, Показників діяльності із страхування життя, Показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показників діяльності з видів обов'язкового страхування, пояснень щодо операцій перестрахування, Умов забезпечення платоспроможності страховика, Пояснень щодо припинення договорів страхування, в зв‘язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної інформації. Тому для аудиту використовувалися дані первинного обліку, договірна та інвентаризаційна документація, банківсько-касові документи, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також документи проміжної та річної фінансової звітності .
6. Відповідальність сторін
6. 1. Відповідальність страховика
Управлінський персонал страховика несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності за 2011 р. відповідно до положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку організацію внутрішнього контролю, яку він визначає доцільним для забезпечення складання фінансової звітності, що не матиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
7. Обсяг аудиту
Аудит, а відповідно його планування та проведення, були спрямовані на отримання розумних підтверджень щодо відповідності фінансової звітності чинним нормативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих помилок.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку чинним протягом періоду перевірки нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Крім того, шляхом тестування також здійснено оцінку відповідності даних звітності з точки зору оподаткування. На погляд аудиторів отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки аудитора або, іншими словами, виконана перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Втім, до завдань аудитора не входило висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю страховика.

Загальна сума помилок, виявлених аудитором, не є істотною. З огляду на норми Міжнародного стандарту аудиту 320 “Суттєвість в аудиті” аудитор вважає, що ймовірність, що пропущені помилки разом із знайденими можуть перевищити розмір суттєвості, тобто межу, за якою споживачі фінансової звітності товариства прийматимуть неадекватні їй висновки, є незначною (не більше 40 тис. грн.).

Аудит було здійснено відповідно до вимог Законів України „Про господарські товариства”, “Про страхування”, “Про аудиторську діяльність” та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, а також Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12. 2005 р. № 5204 (в редакції розпорядження від 12.10. 2006 р. N 6313)
8. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності страховика
8.1. Початкові залишки
Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2010 р. робила фірма „Трансаудит” (висновок від 16.05. 2010 р.), яка підтвердила правильність прикінцевих залишків по рахункам товариства. Тому аудитор відповідно до норм Міжнародного стандарту аудиту № 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду” обмежився визначенням їх тотожності початковим залишкам по рахунках звітності за 2011 р. Тотожність, що мала місце, є доказом правильності початкових залишків.
8.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку
Поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства були достовірними, повними, відповідали нормам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці (наказ від 10.01. 2011 р. № 30 УП). Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; всю інформацію, яку міститься в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Отже, в страховика малась аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Показники в звітних формах спілки узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ зі змінами, внесеними наказами цього ж міністерства від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. від N 72, від 12.01. 2011 р. N 10 та від 15.06. 2011 р. N 722

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисяч гривень з одним знаком після коми.
8.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів

Класифікація та оцінка всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих страховою компанією в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблені в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Найбільшу питому вагу в активах мали фінансові інвестиції (довгострокові за методом участі в капіталі -11021,7 тис. грн. та поточні – придбання акцій сторонніх підприємств – 20033,2 тис. грн.), усього 99,0% валюти балансу.

8.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання

8.4. Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість компанії, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з ЧАС, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито згідно з положеннями національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 7 «Зобов’язання» Достовірною є інформація про страхові резерви (рядок 415 – 250,8 тис. грн.). Питома вага поточних зобов’язань в валюті балансу несуттєва (8,0%).

8.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності

Звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірною, повною та укладено згідно з вимогами відповідних спеціалізованих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку). Підтверджується відповідність даних фінансової звітності ТДВ «Час» даним поточного обліку

З викладеного випливає, що підготовлені та представлені фінансові звіти, розкривають інформацію і подають справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, а також результат його діяльності (прикінцева валюта балансу 31380,9 тис. грн., чистий дохід 375,4 тис. грн., чистий збиток 0,00 тис. грн.), рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно із конкретними вимогами застосованої концептуальної основи щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках тощо,

При підготовці аудиторського висновку не малось обмежень обсягу роботи аудитора або незгоди з управлінським персоналом товариства стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або розкриття інформації у фінансовій звітності. Тому не має підстав для можливої модифікації висновків, що їх зроблено в пп. 8.1. – 8.6.
9. Висновок за наслідками складання річних звітних даних компанії
9.1. Страхова діяльність компанії здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02.2004року N 39 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04. 2004 р. за N 517/9116 із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09. 2005 року N 4619, та чинних ліцензій, що їх мав страховик. Зазначене твердження поширюється до всіх розділів звітних даних страховика:

загальних відомостей,

звіту про доходи та витрати страховика /усього страхових платежів 573,5 тис. грн. – суттєве зменшення порівняно з 2010 р./,

показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя /найбільшу питому вагу мали внески від страхування фінансових ризиків-268,5тис.грн. або 46,82%/,

показників діяльності з видів обов'язкового страхування /не малось/,

пояснень щодо операцій перестрахування,

дотримання умов забезпечення платоспроможності страховика /фактичний запас платоспроможності 28628,1 тис. грн., нормативний запас платоспроможності 103,0 тис. грн./.

9.2. Звітні дані представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах страхову діяльність товариства.

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо страхової діяльності узгоджені з даними поточного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

До даного висновку прийнятні твердження п. 8.7. щодо відсутності підстав для його модифікації
10. Дата висновку – 27.04. 2012 р.

11. Аудитор Бейгельзімер М.Г.

12. Адреса аудитора: вул. Гоголя 14 офіс 17, м. Одеса, 65082


Схожі:

1. Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002р
Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма „Респект-ЛЛ” є юридичною особою на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Екос-сателіт» з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних...
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» (скорочено – ТОВ «Фінанс-трейдінг») з подальшим поданням одного з екземплярів...
2 Основні відомості про емітента
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка