ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умови формування ринкової економіки


Скачати 226.98 Kb.
НазваТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умови формування ринкової економіки
Дата18.03.2013
Розмір226.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
ТЕМА 1. Основи фінансів підприємств

Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умови формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах.

Основні поняття: поняття фінансів підприємств, доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств, джерела формування фінансових ресурсів, саморегулювання, самоокупність, самофінансування, фінансова діяльність підприємства.

ТЕМА 2. Організація грошових розрахунків підприємства


Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків.

Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Використання коштів з розрахункового рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами.

Розрахунки за надання факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення й сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій щодо розрахунків. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків платежів.

Грошові розрахунки підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності щодо митних платежів.

Основні поняття: сутність і значення грошових розрахунків, порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку, розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами.
ТЕМА 3. Грошові надходження підприємств.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Виторг від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виторгу. Особливості формування виторгу від реалізації на підприємствах різних галузей економіки. Розрахунок та планування виторгу. Формування виторгу від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації. Розподіл виторгу від реалізації продукції. Формування валового чистого доходу.

Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші надходження. Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від корпоративних прав, від державних цінних паперів. Проценти, нараховані підприємствам з депозитних рахунків. Надходження коштів від здавання в оренду основних фондів, від застосованих фінансових санкцій.

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові платежі. Характер впливу митної політики держави на цінову стратегію та грошові надходження підприємств.

Основні поняття: операційна діяльність, доходи від основної операційної діяльності, виручка від іншої операційної діяльності, інвестиційно – фінансова діяльність , доходи від інвестиційно - фінансової діяльності, доходи від надзвичайної діяльності, валовий дохід, чистий дохід.
ТЕМА 4. Формування і розподіл прибутку.

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.

Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції.

Прибуток від реалізації інших активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування.

Методи розрахунку прибутку. Рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою і суб'єктами господарювання.

Формування чистого прибутку підприємств і його використання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюється за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів.

Нерозподілений прибуток і його використання.

Основні поняття: економічний зміст прибутку, балансовий прибуток і його склад, прибуток від реалізації продукції, собівартість продукції, методи розрахунку прибутку, рентабельність підприємства.
ТЕМА 5. Оподаткування підприємств.

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Різновиди податків, що їх сплачують підприємства. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність.

Непрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання.

Акцизний збір. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок його обчислення.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподаткування та визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Податок із власників транспортних засобів. Місцеві податки й збори, які сплачують підприємства.

Обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в окремих сферах діяльності: комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних компаній.

Основні поняття: система оподаткування підприємств, її функції та призначення, різновиди податків, непрямі податки, акцизний збір, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, податок на нерухомість підприємств, плата за землю, податок із власників транспортних засобів, місцеві податки й збори.
ТЕМА 6. Обігові кошти.

Сутність обігових коштів та їх організація. Склад і структура обігових коштів. Необхідність і методи визначення потреби щодо обігових коштів. Метод прямого розрахунку й сфера його застосування. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. Економічний метод обчислення потреби обігових коштів і його використання.

Джерела формування обігових коштів. Власні обігові кошти. Запозичені й залучені обігові кошти.

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, її визначення, причини виникнення і джерела поповнення.

Показники ефективності використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових коштів.

Основні поняття: сутність обігових коштів, склад і структура обігових коштів, джерела формування обігових коштів, власні обігові кошти, запозичені й залучені обігові кошти, показники ефективності використання обігових коштів.
ТЕМА 7. Кредитування підприємств

Індивідуальний обіг коштів підприємства. Збалансованість матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити. Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання, за строком погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства щодо кредитів. Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства.

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.

Основні поняття: поняття кредиту, форми кредитів, банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити, кредитний договір, оцінка кредитоспроможності підприємства.
ТЕМА 8 . Фінансове забезпечення відтворення основних фондів.

Склад і структура основних фондів підприємств. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів. Відтворення основних фондів. Зношування і амортизація основних фондів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних укладень. Джерела фінансування капітальних укладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших суб'єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних фондів.

Державне фінансування капітальних укладень.

Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.

Основні поняття: амортизаційні відрахування, знос основних засобів, інвестиції, капітальні вкладення, фондомістськисть, фондовіддача, рентабельність основних засобів

ТЕМА 9. Оцінка фінансового стану підприємства


Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Основні поняття: оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення, показники бухгалтерської звітності, сутність ліквідності підприємства, сутність ліквідності підприємства, фінансова стійкість підприємства, її сутність, комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

ТЕМА 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства щодо фінансових ресурсів.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування.

Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків).

Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.

Зміст і призначення перевірної таблиці (шахматки) у фінансовому плані. Порядок її складання.

Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

Основні поняття: зміст і завдання фінансового планування, методи фінансового планування, балансовий метод, програмно-цільовий метод, нормативний метод, метод коефіцієнтів, інформаційна база фінансового планування, фінансовий план як складова частина бізнес-плану, розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану, зміст і призначення перевірної таблиці.
Тема 11. Фінансова санація підприємств.

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підприємства: причини та наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання.

Реалізація програми фінансової санації підприємства, як окремий етап санаційного процесу.

Основні поняття : фінансова санація , банкрутство, арбітражний керуючий, комітет кредиторів, ліквідаційна процедура, ліквідаційний баланс, мирова угода, передавальний баланс, реорганізація, роздільний баланс, санаційний аудит, санаційний прибуток, санація балансу.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: організовувати розрахунково-касове обслуговування підприємств; аналізувати механізм формування прибутку від основних видів діяльності підприємства; вміти розраховувати механізм нарахування податків на додану вартість, на прибуток підприємства; визначати необхідність в обігових коштах, джерела покриття їх нестачі та розраховувати ефективність їх функціонування, вміти обгрунтовувати кредитну політику підприємства, оформляти документи, необхідні для отримання кредиту та проводити кредитний аналіз; аналізувати основні показники фінансового стану підприємства; розуміти необхідність та механізм фінансового планування на підприємстві
ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

1. Фінансова діяльність підприємства- це:

а) економічні відносини суб’єкта господарювання в процесі взаємовідносин з юридичними та фізичними особами;

б) економічні відносини суб’єкта господарювання з бюджетною системою в процесі виконання фінансових зобов’язань;

в) розрахунки з постачальниками за допомогою готівки та виплата заробітної плати працівникам;

г) формування різноманітних фондів грошових засобів;

д) державна реєстрація підприємства.

2.Джерела формування фінансових ресурсів підприємства – це:

а) надходження ві;д Пенсійного фонду;

б)надходження від Фонду сприяння зайнятості населення;

в) грошові надходження підприємств від усіх видів діяльності;

г) кредитні інвестиції;

д) бюджетні асигнування.

3.Доходи підприємств- це:

а) амортизаційні відрахування;

б) виручка від реалізації продукції;

в) виручка від реалізації майна,що вибуло;

г) валовий і чистий доход, прибуток від реалізації;

д) прибуток від операцій з цінними паперами;

е) прибуток від будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом.

4. До фінансових ресурсів підприємств, що формуються при заснуванні, належать:

а) кредитні інвестиції; б) страхові відшкодування;

в) внески засновниківу статутні фонди.

5.Чеки бувають:

а) іменні; б) привілейовані; в) розрахункові.

6. Вексель – це цінний папір, що являє собою:

а) грошове зобов’язання боржника сплатити певну суму в указаний строк;

б) грошову вимогу постачальника до платника про сплату певної суми грошей;

в) договір між постачальником і платником про сплату певної суми грошей.

7. На виручку від реалізації продукції впливають:

а) ціна реалізації; в) собівартість продукції.

б) кількість реалізованої продукції;

8. Внутрішні джерела грошових надходжень підприємства – це:

а) виручка від реалізації продукції;

б) виручка від іншої реалізації;

в) прямі іноземні інвестиції;

г) бюджетні асигнування;

д) кредиторська заборгованість.

9. Зовнішні джерела грошових надходжень підприємства – це:

а) страхові відшкодування;

б) дивіденди, отримані на цінні папери інших емітентів;

в) проценти, отримані від вкладених коштів на депозит;

г) кредиторська заборгованість.

10. Прибуток підприємства – це:

а) джерело відшкодування витрат підприємства;

б) різниця між отриманими ним доходами та здійсненими витратами з надією на попереднє;

в) грошовий потік;

г) економічна категорія, яка характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності;

д) частина реалізованого додаткового продукту.

11. Дохід від реалізації основних засобів – це;

а) перевищення ринкової ціни об’єкта продажу над його залишковою вартістю;

б) перевищення залишкової вартості об’єкта продажу над його ринковою ціною;

в) перевищення початкової вартості об’єкта продажу над сумою зносу.

12.Прибуток як об’єкт оподаткування – це:

а) прибуток від реалізації, робіт, послуг;

б) скоригована сума валового доходу за певний період; що зменшила суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань за цей самий період;

в) знову створена вартість.

13. Розмір прибутку залежить від впливу наступних факторів:

а) собівартості; в) ціни реалізації;

б) кількості виробленої продукції; г) рівня товарності;

д) періоду реалізації, платоспроможності покупців та насиченості ринку.

14. Функції податків:

а) розподільча; г) контрольна;

б) фіскальна; д) стимулююча;

в) регулююча; е) всі перелічені.

15. До ресурсних платежів відносять:

а) плата за воду; в) плату за землю

б) лісовий дохід; е) збір із власників собак.

г) збір на забруднення навколишнього середовища;

д) збір із власників транспортних засобів;

16. Що є об’єктом оподаткування ПДВ?

а) загальна сума ПДВ, одержана платником податку у зв’язку з продажем продукції;

б) загальна сума ПДВ, яку платник повинен сплатити до бюджету;

в) сума ПДВ, на яку платник податку має право зменшити податковий кредит;

г) сума надходжень, отримана у зв’язку з придбанням продукції.

17. Оборотні кошти – це:

а) частина авансованого капіталу у виробництво;

б) весь авансований у виробництво капітал;

в)грошові ресурси, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

18. Для визначення нормативу оборотних активів по готовій продукції необхідно знати:

а) середні мінімальні залишки готовою продукції;

б) вартість середньодобової реалізації продукції;

в) середню періодичність надходження коштів на поточний рахунок;

г) річний обсяг реалізації продукції на плановий рік;

д) обсяг реалізації продукції за звітний рік:

е) всі перераховані вище дані.

19. Основні засоби – це:

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;

б) нематеріальні активи, які є об’єктом власності підприємства;

в) вірна відповідь відсутня.

20. Економічну ефективність використання основних засобів характеризує:

а) коефіцієнт незалежності; б) фондовіддача;

в) рентабельність основної діяльності; д) фондомісткість.

г) обертання авансованого капіталу;

21. Фінансовий стан підприємства – це рівень його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків при виконанні своїх фінансових зобов’язань:

а) так; б) ні.

22. Майновий стан підприємства дозволяють оцінити наступні показники:

а) виробництво валової продукції;

б) вартість основних і оборотних засобів;

в) вартість господарських засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства;

г) валюта балансу;

23. Коефіцієнт автономії визначається як відношення:

а) суми позикових коштів до валюти балансу;

б) суми власних коштів до позикових;

в) власних коштів до валюти балансу;

г) поточні активів до поточних зобов’язань.

24.Призначення фінансового планування:

а) контроль за своєчасністю грошових надходжень;

б) фінансове забезпечення інвестиційної діяльності;

в) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

г) контроль за своєчасністю платежів;

д) фінансове забезпечення з метою досягнення стратегічних цілей;

е) фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

25. Платіжний календар – це:

а) графік розрахунків із постачальниками товарно-матеріальних цінностей;

б) графік реалізації продукції і грошових надходжень;

в) інструмент оперативного планування фінансової діяльності підприємства;

г) встановлені строки погашення кредиторської заборгованості.
ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача 1


Витрати на 1 грн. продукції, реалізованої у звітному році - 78 коп.. У плановому році передбачається зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована на 8 коп... Обсяг реалізації продукції в наступному році складе 2500 грн.

Визначити прибуток від реалізації в плановому періоді та його приріст по відношенню до попереднього року за умови, що обсяг реалізації залишився незмінним.

Задача 2.

Підприємство реалізує паливо (бензин А-76) по ціні 1500 грн. за 1т (з ПДВ) на суму 90000 грн. при ставці акцизу 10 Євро за 1 т.

Визначити суму акцизного збору та ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету. 1 Євро = 7,3 грн.

Задача 3.

Завод «Вібросепаратор» у звітному періоді за результатамі господарської діяльності мав такі показники:

 1. Собівартість виробленої та проданої продукції – 450 тис. грн.

 2. вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і матеріалів – 210 тис. грн.

 3. Вартість придбаних у звітному періоді основних фондів, які амортизуються – 150 тис. грн.

 4. Націнка при продажу продукції – 20%

Необхідно:

 1. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

 2. Визначити суму ПДВ в складі вартості придбаних матеріалів, сировини і основних фондів.

 3. Розрахувати оптову та роздрібну ціну продажу продукції.

Задача 4


Розрахувати коефіцієнти ліквідності, покриття і абсолютної ліквідності підприємства за такими даними: сума поточних активів і поточних пасивів (короткострокових зобов'язань) складає відповідно 2830 тис. грн. і 1293 тис. грн.; сума коштів – 190 тис. грн.; короткострокові фінансові вкладення – 221 тис. грн.; величина вартості виробничих запасів підприємства – 300 тис. грн.

Задача 5


Підприємством придбано обладнання за ціною 80 тис. грн. Корисний термін служби обладнання 8 років, а його ліквідаційна вартість складає 6 тис. грн.. Нарахувати амортизацію обладнання прямолінійним та подвійним залишковим (за перші 2 роки експлуатації) методами.

Задача 6.

Розрахувати фінансові результати ( за наявності прибутку) та податок на прибуток, якщо виручка від реалізації продукції – 140000 грн., витрати виробництва – 110000 грн., ПДВ – 20000 грн., сума акцизу – 10000 грн., проценти, отримані підприємством від вкладення коштів на депозит, - 4000 грн., додатковий доход від реалізації раніше придбаних цінних паперів – 2000 грн., перевищення виручки від реалізації основних засобів над їх балансову вартістю – 3000 грн., орендна плата за здане в оренду майно – 1000 грн., збитки минулих робіт, що виявлені в поточному році – 5000 грн., кредиторська заборгованість, яка списана як безнадійна, - 6000 грн., збитки від стихійного лиха – 8000 грн., відшкодування страхової компанії – 5000 грн.

Задача 7.

Тривалість одного оберту ОС підприємства в звітному періоді склала 82 дня при середніх залишках ОС 45 тис.грн. Визначити розмір та динаміку виручки в звітному та планомову кварталах, якщо тривалість одного оберту збільшилась на 4 дня, а залишки ОС збільшились на 10%.

Задача 8.

Визначити абсолютне та відносне вивільнення ОК на підприємстві за наступних даних: обсяг реалізації продукції і норматив оборотних коштів у базовому періоді дорівнбвали відповідно – 700 тис.грн та 50 тис. грн. У звітному періоді досягнуто підвищення коефіцієнта обігу ОК на 5% і приріст обсягу реалізації продукції на 2%.

Задача 9.

Розрахувати коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" Кавт за балансом підприємства на 01.01.2006 р. та надати оцінку значення цього коефіцієнта на фінансовий стан підприємства, використовуючи такі дані:

а) загальна сума власних коштів станом на 01.01.2006 р. – 500 тис. грн.;

б) підсумок балансу на 01.01.2006 р. – 700 тис. грн

Задача 10.

Визначити суму банківського кредиту необхідного підприємству для забезпечення нормативу оборотних коштів у 17500 грн. і суму відсотків, яка підлягає сплаті банку за позичку, якщо остання буде отримана на 6 місяців під 40% річних. Необхідні умовні дані наведені в таблиці.Показники

ЗначенняЧистий прибуток, грн.

12 200Відсоток поповнення нормативу оборотних коштів за рахунок чистого прибутку, %

8Власні оборотні кошти на початок року, грн.

5 000Зменшення кредиторської заборгованості підприємства, грн.

2 200


ПРИКЛАД АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Тестові завдання.

1.До фінансових ресурсів підприємств, що формуються при заснуванні, належать:

а) кредитні інвестиції; б) страхові відшкодування;

в) внески засновників у статутні фонди.

2.Чеки бувають:

а) іменні; б) привілейовані;

в) розрахункові.

3.Основні засоби – це:

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;

б) нематеріальні активи, які є об’єктом власності підприємства;

в) вірна відповідь відсутня.

4.. Економічну ефективність використання основних засобів характеризує:

а) коефіцієнт незалежності; б) фондовіддача;

в) рентабельність основної діяльності; д) фондомісткість

г) обертання авансованого капіталу;

5. Фінансовий стан підприємства – це рівень його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків при виконанні своїх фінансових зобов’язань:

а) так; б) ні.

6.Фінансова діяльність підприємства- це:

а) економічні відносини суб’єкта господарювання в процесі взаємовідносин з юридичними та фізичними особами;

б) економічні відносини суб’єкта господарювання з бюджетною системою в процесі виконання фінансових зобов’язань;

в) розрахунки з постачальниками за допомогою готівки та виплата заробітної плати працівникам;

г) формування різноманітних фондів грошових засобів;

д) державна реєстрація підприємства.

7..Джерела формування фінансових ресурсів підприємства – це:

а) надходження ві;д Пенсійного фонду;

б)надходження від Фонду сприяння зайнятості населення;

в) грошові надходження підприємств від усіх видів діяльності;

г) кредитні інвестиції;

д) бюджетні асигнування.

8.Розмір прибутку залежить від впливу наступних факторів:

а) собівартості; в) ціни реалізації;

б) кількості виробленої продукції; г) рівня товарності

д) періоду реалізації, платоспроможності покупців та насиченості ринку.

9. Функції податків:

а) розподільча; г) контрольна;

б) фіскальна; д) стимулююча;

в) регулююча; е) всі перелічені.

10. До ресурсних платежів відносять:

а) плата за воду; в) плату за землю;

б) лісовий дохід; е) збір із власників собак;

г) збір на забруднення навколишнього середовища;

д) збір із власників транспортних засобів;

II. Теоретичні питання.

1. Організація готівкових розрахунків. Касові операції та касова дисципліна

2. Методи нарахування амортизації.

III. Практичне завдання.

Тривалість одного оберту ОС підприємства в звітному періоді склала 74 дня при середніх залишках ОС 56 тис.грн. Визначити розмір та динаміку виручки в звітному та планомову кварталах, якщо тривалість одного оберту збільшилась на 3 дня, а залишки ОС збільшились на 20%.

ПЕРЕЛІК ПИНАТЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

ТА ВИНЕСЕННИХ НА АУДИТОРНУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

 1. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси підприємств.

 2. Основи організації фінансів та фінансової діяльності підприємств.

 3. Фінансовий механізм і стратегія управління фінансами підприємств.

 4. Сутність грошових розрахунків підприємств. Безготівкові й готівкові розрахунки.

 5. Організація готівкових розрахунків. Касові операції та касова дисципліна

 6. Принципи організації безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями і вимогами-дорученнями. Чекова форма розрахунків. Зміст вексельної форми розрахунків.

 7. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 8. Валовий і чистий дохід підприємства.

 9. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Механізм формування балансового прибутку.

 10. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації.

 11. Показники рентабельності і методика їх розрахунку.

 12. Механізм розподілу балансового прибутку. Напрями використання чистого прибутку підприємства.

 13. Сутність податків та їх функції. Принципи побудови системи оподаткування підприємств.

 14. Механізм оподаткування прибутку підприємств.

 15. Податкові платежі за використання ресурсної бази підприємств.

 16. Мито та акцизний збір в системі непрямого оподаткування підприємства.

 17. Податок на додану вартість (ПДВ): об‘єкт і база оподаткування.

 18. Збори на формування цільових державних фондів.

 19. Місцеві податки і збори.

 20. Сутність, склад, структура і класифікація обігових коштів підприємства.

 21. Нормування обігових коштів. Показники рівня ефективності використання обігових коштів.

 22. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Види банківського кредиту.

 23. Умови і порядок отримання банківського кредиту. Форми і порядок погашення банківського кредиту.

 24. Джерела формування фінансових ресурсів на придбання, відновлення і модернізацію основних фондів.

 25. Методи нарахування амортизації.

 26. Сутність і склад капітальних вкладень.

 27. Значення оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 28. Оцінка рівнів ліквідності та платоспроможності підприємства.

 29. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

 30. Методика комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

 31. Зміст, цілі та методи фінансового планування. Зміст та порядок складання фінансового плану.

 32. Економічна сутність санації підприємств. Класична модель фінансової санації.

 33. Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві.

 34. Підстави і наслідки банкрутства підприємства. Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства

 35. Санація підприємства за рахунок фінансових ресурсів його власників та за рахунок кредитних ресурсів.рекомендована література


 1. Бородина Е.В. Финансы предприятий. – М., 1995.

 2. Буряковський В.В., Карамзін В.Я., Каламбет С.В. Фінанси підприємств: Учбовий посібник , Під ред. В.В. Буряковського. – Дн-ск: Пороги, 1998.

 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М., 1996.

 4. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К., 1995.

 5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 6. Фінансова діяльність підприємства. / Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. – К., 1998.

 7. Финансы предприятий. / Под ред. О.С. Галушко. – Дн-ск, 1999.

 8. Финансы предприятий: Учебник. / Н.В. Колчина, Г.Б. Пеляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М., 1998.

 9. Финансы предприятий: Учебник. / Под ред. Н.Е. Зайца, М.К. Фисенко. – Минск, 1995.

 10. Финансы: Учебное пособие. / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1998.

 11. Фінанси підприємств: Підручник. / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.:КНЕУ, 2004.

 12. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М., 1998.

Схожі:

Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
1. Загальна характеристика фінансів підприємств
За вплив держави через ціновий, кредитний, фіскальний механізм на фінансову діяльність підприємств відповідає
1. Основи фінансів підприємств
Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305081 «Фінанси і кредит», 0305081 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний...
Фінанси підприємств
Ансові відносини в тій сфері суспільного відтворення, де створюється суспільний продукт, національне багатство й національний доход...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
Тема Сутність і основи організації фінансів підприємств
Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...
Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії
1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Дана спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різного рівня, механізму управління державним боргом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка