3. Грошові надходження та витрати підприємств 15


Назва3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Млинівський державний технікум ветеринарної медицини

Віртуальні схеми з

Фінансів підприємств

Номінація: досвід впровадження інноваційних технологій навчання


2011

Методичний матеріал підготувала: Дубінчин Т. М. – викладач дисципліни

“Фінанси підприємств”, спеціаліст I

категорії.
Рецензент: Гуменюк Ольга Мілентівна –викладач економічних

дисциплін, спеціаліст вищої категорії.
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких згруповані основні положення теми.

Метою його впровадження в навчальний процес є забезпечення головних положень дисципліни , які формують модель майбутнього фахівця.

Дана форма роботи позитивно впливає на активізацію розумових здібностей студентів.

Рекомендоване використання тем кодопосібника під час вивчення фінансів підприємств студентами третього курсу відділення „Бухгалтерський облік” та четвертого курсу відділення „Організація виробництва”.

ЗМІСТ
Ст.
Вступ 4

ІІ. Зміст кодопосібника 6

Тема 1. Вступ. Суть і основи фінансів підприємств 7

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 10

Тема 3.Грошові надходження та витрати підприємств 15

Тема 4. Формування та розподіл прибутку 19

Тема 5. Фінансове забезпечення відтворення необоротних

Активів 22

Тема 6. Оборотні засоби та джерела їх утворення 24

Тема 7. Оподаткування підприємств 27

Тема 8. Фінансове планування 30

Тема 9. Фінансова санація та банкрутство підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства 36

Висновки 42

Бібліографічний список 44

ВСТУП

Невідємною складовою соціально – орієнтованої ринкової економіки є ефективно функціонуюча ланка фінансової системи – фінанси підприємств. Формування та забезпечення конкурентноспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без належного оздоровлення та розвитку базової ланки економіки, основної на ефективному фінансовому управлінні господарською діяльністю підприємства.

Реформування та еволюційний розвиток фінансів підприємств в умовах вітчизняної економіки, забезпечення її стабільності потребують підготовки до роботи в ринкових умовах фахівців, які б глибоко володіли теоретичними і практичними знаннями про фінансову діяльність суб’єктів господарювання, були обізнані з чинною законодавчою нормативною базою.

Мета вивчення дисципліни –отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організація фінансової діяльності підприємств. Студент має усвідомити суть фінансів підприємств, оволодіти їх категоріями та принципами.

Вивчаючи фінанси підприємств як важливу, але нелегку для засвоєння дисципліну, студенти наражаються на труднощі, викликані специфікою дисципліни, а подеколи – плутаними поясненнями в підручниках.

Допоміжні знання розгортаються в поза текстовому компоненті через структурно-логічні схеми, порівняльні таблиці. Саме такий матеріал включає даний кодопосібник з фінансів підприємств.

Кодопосібник охоплює весь навчальний матеріал з фінансів підприємств, який вивчається студентами третього курсу за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та четвертого курсу «Організації виробництва».

Зміст дисципліни розкривається в темах:

  1. Вступ. Суть і основи фінансів підприємств.

  2. Організація грошових розрахунків підприємств.

  3. Грошові надходження та витрати підприємств.

  4. Формування та розподіл прибутку.

  5. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів.

  6. Оборотні засоби та джерела їх формування.

  7. Оподаткування підприємств.

  8. Фінансове планування.

  9. Фінансова санація та банкрутство підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства.

Слід врахувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити систему чинних нормативно – правових актів щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання, яка перебуває в постійному русі. Тому, засвоєння знань з дисципліни «Фінанси підприємств» повинно проходити на основі активної діяльності самих студентів, на основі самостійної їх роботи і мислення.

Як допоміжний посібник це видання може використовуватися викладачами та студентами всіх форм навчання.

ЗМІСТ КОДОПОСІБНИКА

ТЕМА 1: Вступ. Суть і основи фінансів підприємств

Зазначено ознаки, функції та передумови ефективного функціонування фінансів підприємств. Схематично показано сфери формування грошових коштів на підприємстві, форми формування та використання фінансових ресурсів їх склад.

ТЕМА 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Подано структурно – логічні схеми документообороту розрахунків в безготівковому порядку.

ТЕМА 3. Грошові надходження та витрати підприємств

Наведено структурно – логічну схему формування ціни виробника, з податком на додану вартість та роздрібну ціну. Зазначено порядок визначення виручки від реалізації продукції.

ТЕМА 4. Формування і розподіл прибутку

Схематично показано взаємозв’язок бухгалтерського і економічного прибутку.

Зазначено напрямки розподілу та використання прибутку. Наведено показники розрахункової рентабельності.

ТЕМА 5. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів

Подано порядок визначення первісної вартості нематеріальних активів.

ТЕМА 6. Оборотні засоби та джерела їх формування

Подано структурно – логічну схему кругообороту капіталу, таблицю – характеристику форм кругообороту оборотного капіталу.

ТЕМА 7. Оподаткування підприємств

Наведено модель організації структури податкової системи її місце в організаційній структурі державних фінансів.

Висвітлено порядок оподаткування юридичних і фізичних осіб.

ТЕМА 8. Фінансове планування

Висвітлено сутність фінансового планування. Зазначено завдання, методи, етапи формування фінансового плану.

Наведено приклади фінансового плану: зразок балансу доходів і витрат, перевірочна шахова таблиця, платіжний календар.

ТЕМА 9. Фінансова санація та банкрутство підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства

Схематично показано економічний зміст та порядок проведення фінансової санації на підприємстві.

Перелічено причини та наслідки банкрутства підприємства.

Наведено систему показників фінансової стійкості підприємства та вказано їх значення, а також зазначено необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства.


Тема 1. Вступ. Суть і основи фінансів підприємств

1. 1. Ознаки фінансів підприємств


ФП властиві ознаки

загальні

специфічні

виражають

сукупність економічних (грошових) відносин

грошові відносини

пов’язані

з розподілом вартості суспільного продукту (ВСП)

з розподілом ВСП, формуванням та використанням грошових доходів та централізованих фондів


1.2. Грошові фонди підприємства


Грошові фонди

інвестує кошти в обігові та основні фонди

виплата основної та додаткової зарплати

фінансування капвкладень та капремонту


1.3. Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємств

формуються за заснування підприємств

формуються за рахунок власних та прирівняних до них коштів

мобілізуються на фінансовому ринку

надходять у порядку розподілу грошових надходжень

внески засновників у статутні фонди

надходження

амортизаційні відрахування

виручка від реалізації майна, що вибуло

цільові надходження

стійкі пасиви

мобілізація внутрішніх резервів

цільові внески членів трудового колективу

інші види надходжень

доходи

валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності

прибуток від іншої операційної діяльності

прибуток від фінансових операцій

прибуток від іншої звичайної діяльності і надзвичайних подій

надходження коштів від акцій, облігацій та ін. видів цінних паперів

кредитні інвестиції

дивіденди, відсотки на цінні папери інших емітентів

фінансові ресурси, утворені з пайових (часткових) внесків

фінансові ресурси, які надійшли від галузевих структур, концернів, асоціацій

страхові відшкодування

бюджетні субсидії

інші види ресурсів


Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

2.1. Схема розрахунків платіжними дорученнямивідвантажує

т
Банк покупця

Банк постачальника
овари

виставляє рахунок-фактуру

платіжне

доручення повідомляє про

надходження коштів

повідомляє про списання

коштів

направляє


списує кошти

зараховує кошти
доручення

2.2. Розрахунки платіжною вимогою-дорученням
відвантажує

т
Банк покупця

Банк постачальника
овари


Покупець (платник коштів)

Постачальник (отримувач коштів)


передає ПДВ передає документи на

в банк до товари і платіжну вимогу-

переказу коштів доручення (ПДВ) повідомляє про

надходження коштів

повідомляє про списання

коштів

направляє


списує кошти

зараховує кошти
ПДВ

2.3. Схема розрахунків чекомПокупець (платник коштів)

Постачальник (отримувач коштів)
передає товар


передає чек

повідомляє про

списання коштів повідомляє про

зарахування коштів

передає чекпередає чек


Банк постачальника

Банк покупця
для сплатисписує кошти

зараховує кошти

переказує

відповідні кошти

2.4. Схема здійснення рахунків із використанням акредитивної форми


Покупець (платник коштів)

Постачальник (отримувач коштів)відвантажує

товари


довіряє сповіщає про сповіщає про

банку відкриття відкриття сповіщає

відкрити акредитива акредитива про це


Банк покупця

Банк постачальника
акредитив свого

клієнта

про виконання

акредитиваповідомляє

банк-постачальник про відкриття акредитива на конкретну суму

зараховує кошти на рахунок постачальника
сповіщає про

відкриття

акредитива
переказує

банку суму

коштів з

акредитива

2.5. Схема обігу простого векселяВекселедавець (покупець)

Перший власник векселя (ремітент)
передає вексель
пред’являє вексель

до акцептугасить вексель і передає

його ремітенту
ремітент вручає погашений

вексель векселедавцеві

  1   2   3   4   5

Схожі:

ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Держкомстата України від 22. 06. 99 р. №210
Звіт про стан тваринництва складається на основі первинних документів бухгалтерського та зоотехнічного обліку про одержання продукції,...
Лекція 12. Нормативні витрати Зміст Поняття нормативних витрат і система «стандарт-кост»
Разом з аналізом поводження витрат і аналізом «витрати — обсяг — прибуток» нормативні витрати забезпечують в обліковій системі основу...
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План
ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ План Основні теоретичні концепції інфляції
5. Вексельний обіг та формування портфеля цінних паперів
Женевській конвенції, а додаткові умови для їх обігу в Україні Законом про обіг векселів. У разі видачі векселя як засобу платежу...
ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
Тема: Види та організаційно-правові форми торговельних підприємств Мета
Природно, що виробниче підприємництво має бути прибутковим, відшкодовувати зроблені витрати. Вважають, що організація нового виробництва...
Золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані)...
України грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним...
Уроку з трудового навчання Тема: Економічне обґрунтування виробу
Розробка будь-яких технічних рішень пов'язана з визначеними витратами, що здійснюються на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка