1. Основи фінансів підприємств


Скачати 310.51 Kb.
Назва1. Основи фінансів підприємств
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір310.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра Фінансів і банківської справи
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту економіки і менеджменту ДВНЗ ПДТУ

_________________ Р.О.Толпежніков
“______”_______________2014_ року

РОБОЧА ПРОГРАМА
вступного іспиту

за спеціальністю 8.0305081 «Фінанси і кредит»

7.0305081 «Фінанси і кредит»

2014 год

Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 8.0305081 «Фінанси і кредит», 7.0305081 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», «спеціаліст».
«27» березня 2014 г.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів і банківської справи.
Протокол від. “27 ” березня 2014 р. №15

Завідувач кафедри фінансів і банківської справи
____________________ (Омельченко Л.С.) “27 ” березня 2014 р.
Содержание

1. Програма дисципліни «Фінанси підприємств» 4

2. Програма дисципліни «Страхування» 11

3. Програма дисципліни «Банківська система» 15

4. Програма дисципліни «Податкова система» 22

Програма дисципліни «Фінанси підприємств»Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб`єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні й зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування. Особливості організації фінансів залежно від форми власності. Галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Використання коштів з розрахункового рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами. Розрахунки за надання факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення й сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред`явлення претензій по розрахунках. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.


Тема 3. Грошові находження підприємств

Економічна характеристика, склад і кваліфікація грошових находжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки. Розрахунок та планування виручки. Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації. Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового й чистого доходу.

Грошові находження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші находження. Находження від фінансових інвестицій: дивіденди від корпоративних прав, від державних цінних паперів. Проценти, нараховані підприємствами по депозитних рахунках. Находження коштів від здавання в оренду основних фондів, від застосованих фінансових санкцій. Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.
Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.

Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції. Прибуток від реалізації інших активів. Прибуток від активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування. Методи розрахунку прибутку. Рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою й суб’єктами господарювання.

Формування чистого прибутку підприємств і його використання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений прибуток і його використання.
Тема 5. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, Ії функції та призначення. Види податків, що їх сплачують підприємства. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність.

Напрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Акцизний сбір. Об’єкти оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок його обчислення.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об’єкти оподаткування та визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки й збори, які сплачують підприємства.

Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах діяльності: комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних компаній.
Тема 6. Обігові кошти

Сутність обігових коштів та їх організація. Склад і розміщення обігових коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Метод прямого розрахунку й сфера його застосування. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. Економічний метод обчислення потреби в обігових коштах і його використання.

Джерела формування обігових коштів. Власні обігові кошти. Позичені й залучені обігові кошти.

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, її визначення і джерела поповнення.

Показники ефективності використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових коштів.


Тема 7. Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити.

Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання, за строками погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладення. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Склад і структура основних фондів підприємств показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів. Відтворення основних фондів. Знос і амортизація основних фондів.. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших суб’єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних фондів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану. Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового плану. Порядок її складання. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

Тема 11. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підприємства: причини та наслідки. Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб’єктів господарювання. Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

Контрольні питання
1. Фінанси підприємств, їх зміст і організація.
2. Фінансові ресурси підприємств.
3. Управління фінансами підприємств.
4. Використання виручки від реалізації продукції.
5. Формування валових доходів підприємств.
6. Прибуток, його формування на підприємстві.
7. Формування валових витрат підприємства.
8. Показники стану і використання основних фондів підприємствах.
9. Джерела формування основних фондів підприємств.
10. Фінансове забезпечення нематеріальних активів підприємств.
11. Кредитування підприємств в сучасних умовах.
12. Фінансове планування на підприємствах.
13. Організація фінансового планування на підприємствах.
14. Методи фінансового планування на підприємствах.
15. Оперативно - фінансове планування на підприємствах.
16. Оцінка фінансового стану підприємств.
17. Оцінка ліквідності підприємств.
18. Оцінка платоспроможності підприємств.
19. Оцінка рентабельності роботи підприємств.
20. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств.


  1   2   3   4

Схожі:

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
1. Загальна характеристика фінансів підприємств
За вплив держави через ціновий, кредитний, фіскальний механізм на фінансову діяльність підприємств відповідає
1. Основи фінансів підприємств
Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305082 «Банківська справа», 0305082 «Банківська справа», освітньо-кваліфікаційний...
Тема Сутність і основи організації фінансів підприємств
Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Дана спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різного рівня, механізму управління державним боргом,...
“ Основи організації фінансів
Наявність фінансів передбачає обов'язкове існування грошей. Виконуючи функцію засобу звертання гроші за певний період стають капіталом,...
Фінанси підприємств
Ансові відносини в тій сфері суспільного відтворення, де створюється суспільний продукт, національне багатство й національний доход...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка