1. Загальна характеристика фінансів підприємств


Назва1. Загальна характеристика фінансів підприємств
Сторінка1/4
Дата18.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України
Тема 1. Загальна характеристика фінансів підприємств
1. Фінанси беруть участь у:

 1. вартісній формі розподілу

 2. вартісній і кількісній формах розподілу

 3. кількісній формі розподілу

 4. натуральній формі розподілу
 1. Матеріальним носієм фінансових відносин є:

 1. вартість наданих послуг

 2. вартість виконаних робіт

 3. вартість реалізованих товарів

 4. фінансові ресурси
 1. Об’єктом фінансових відносин є:

 1. виробничі відносини

 2. економічні відносини

 3. фінансові ресурси

 4. фінансові фонди
 1. Функціями фінансів є:

 1. Вартісна, контрольна, захисна;

 2. Захисна, розподільча, обігова;

 3. Контрольна, розподільча, захисна;

 4. Регулююча, захисна, контрольна.
 1. Основною ознакою грошових фондів є:

 1. забезпеченість ресурсами

 2. обіг в національній економіці

 3. терміновість та поверненість

 4. цільове призначення
 1. Для фінансування капіталовкладень використовується:

 1. амортизаційний фонд

 2. резервний фонд

 3. споживання фонд

 4. статутний фонд
  1. За терміном проведення фінансовий контроль поділяється:

1. місячний, квартальний, піврічний;

2. квартальний, піврічний, річний;

3. попередній, поточний, наступний;

4. місячний, піврічний, балансовий;


  1. Загальнодержавний контроль не здійснює:

 1. Державна податкова адміністрація України

 2. Контрольно-ревізійне управління

 3. Міністерство аграрної політики та продовольства України

 4. Рахункова палата


9. Незалежний контроль здійснює:

 1. аудиторська фірма

 2. контролер, ревізор

 3. податківець, контролер

 4. ревізор, податківець


10. За вплив держави через ціновий, кредитний, фіскальний механізм на фінансову діяльність підприємств відповідає:

 1. захисна функція

 2. контрольна функція

 3. обігова функція

 4. розподільча функція
 1. Жива праця відтворюється на основі використання фонду:

 1. амортизаційного

 2. оплати праці

 3. статутного

 4. фонду нагромадження


12. До особливостей, які впливають на організацію фінансів в сільському господарстві не відносяться:

1. багатогалузевий характер виробництва;

2. вплив біологічного процесу на тривалість виробництва;

3. земля, як основний засіб виробництва;

4. самофінансування.
13. До основних завдань фінансової роботи не відноситься:

1. виконання планових завдань по одержанню прибутку і підвищення рентабельності виробництв;

2. використання кредитів банку за цільовим призначенням;

3. формування джерел фінансування потреби у насінні і посадковому матеріалі;

4. визначення кількості насіння і посівного матеріалу для забезпечення посівної компанії.

 1. До основних обов‘язків фінансових працівників не відноситься:

1. визначення потреби в кредитах;

2. контроль за технологічним процесом виробництва;

3. розробка норм і нормативів власних оборотних засобів;

4. розробка планових показників;
15. До принципів організації фінансів підприємств і організацій не відносять:

1. принцип самоорганізації;

2. принцип господарського розрахунку і самофінансування;

3. принцип демократичного централізму;

4. принцип плановості.
16. Грошові фонди – це:

1. кошти на рахунках в банку;

2. кошти в касі господарства;

3. кошти на рахунках в банку і в касі господарства;

4. частина грошових коштів, які мають цільове спрямування.
17. Грошові фонди не включають в себе:

1. амортизаційний фонд;

2. виручку від реалізації продукції, робіт і послуг;

3. статутний фонд;

4. фонд оплати праці.
18. Фінансово   розрахункові відносини на 1 стадії кругообігу капіталу виникають:

1) при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для здійснення процесу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

2) при розрахунках з покупцями при реалізації продукції (робіт, послуг);

3) при розподілі новоствореної вартості;

4) при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків нарахованих на заробітну плату; з органами майнового страхування; що зв’язані з зміною форм вартості;
19. Фінансово   розрахункові відносини на 2 стадії кругообігу капіталу виникають:

1) при закупівлі товарно-матеріальних цінностей та наданні послуг для здійснення процесу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

2) при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків нарахованих на заробітну плату; з органами майнового страхування; що зв’язані з зміною форм вартості;

3) при розподілі новоствореної вартості;

4) при розрахунках з покупцями при реалізації продукції (робіт, послуг);
20. Учасниками фінансово   розрахункових відносин в процесі кругообігу капіталу є тільки:

1) підприємства, установи та організації;

2) держава, підприємства, установи та організації;

3) держава, підприємства, установи та організації та громадяни, що залучені до процесу господарської діяльності;

4) держава, підприємства, установи та організації та громадяни, що проживають на території держави.
21. Фінансово   розрахункові відносини суб’єктів господарювання регламентуються тільки:

1) управлінськими рішеннями адміністрації суб’єкта господарювання;

2) управлінськими рішеннями власника підприємства;

3) законодавчими актами держави;

4) управлінськими рішеннями адміністрації суб’єкта господарювання та власника, а також законодавчими актами держави.
22. Фінанси підприємства це:

1) грошові кошти підприємства;

2) грошові розрахунки підприємства;

3) розрахунково-грошові відносини, що виникають при кругообігу засобів в процесі постачання, виробництва і реалізації продукції та розподілу новоствореної вартості;

4) сукупність об’єктивно існуючих економічних відносин з допомогою яких проходить процес руху вартості з метою організації виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).
23. Суть розподільчої функції фінансів суб’єктів господарювання полягає в:

1) розподілі суспільного продукту для потреб суб’єктів господарювання, громадян та суспільства в цілому;

2) розподілі новоствореної вартості суб’єкта господарювання для покриття його витрат і створення умов для розвитку виробництва, соціального розвитку і матеріального стимулювання, а також відрахувань у бюджет та централізовані фонди держави;

3. розподілі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на фонд споживання та фонд нагромадження з метою створення умов для розвитку виробництва і матеріального стимулювання.

4) перерозподілі суспільного продукту для потреб суб’єктів господарювання, громадян та суспільства в цілому;
24. Суть контрольної функції фінансів суб’єктів господарювання полягає в:

1) проведенні контролю за його господарською і фінансовою діяльністю в напрямку ефективного та економного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

2) проведенні контролю за ефективним проведенням господарських операцій;

3) проведені контролю за законністю використанням його матеріально-грошових ресурсів та виконанням господарських операцій.

4) проведенні контролю за ефективним проведенням розрахункових операцій;
Тема 2. Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання і використання.
1. В кожен конкретний момент часу участь в господарському обороті беруть:

 1. активні гроші

 2. активно-пасивні гроші

 3. пасивні гроші

 4. пасивно-активні гроші
 1. На підставі договору між власником рахунку та банківською установою на визначений в договорі термін відкривається:

 1. бюджетний рахунок

 2. депозитний рахунок

 3. кредитний рахунок

 4. поточний рахунок


3. Відокремлені підрозділи мають право відкривати субрахунки, якщо вони мають власний:

 1. баланс та є самостійним платником податків

 2. офіс, печатку

 3. зареєстровані в органах податкової служби

 4. штамп, герб


4. На рахунках банку чи населення, виступаючи потенційним платіжним засобом знаходяться:

 1. активні гроші

 2. пасивні гроші

 3. розрахункові чеки

 4. пасивно-активні гроші


5. За видачу готівки при умові не від звітування за попередні суми фінансова санкція накладається в розмірі:

 1. 25 мін.зарплат

 2. 25 н.м.д.г.

 3. 25% виданих під звіт сум

 4. 25% не повернених сум


6. В разі не оприбуткування готівки в розмірі 5 тис.грн. фінансова санкція складе:

 1. 3 тис.грн.

 2. 10 тис.грн.

 3. 15 тис.грн.

 4. 25 тис.грн.


7. Авансовий звіт подається після повернення з відрядження на протязі:

1 банківського дня

3 банківських днів

4 банківських днів

5 банківських днів
8. Протягом 1 робочого дня підприємство може здійснювати розрахунки готівкою в сумі:

5 тис.грн.

10тис.грн.

15 тис.грн.

25 тис.грн.
9. За перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі встановлюється фінансова санкція в розмірі:

 1. 25% понад лімітних сум;

 2. 100% понад лімітних сум;

 3. в двократному розмірі за кожен день перевищення;

 4. в трьох кратному розмірі за кожен день перевищення.10. Відкривається в банку і засвідчує надання підприємству позики:

 1. бюджетний рахунок

 2. депозитний рахунок

 3. кредитний рахунок

 4. розрахунковий рахунок


11. Підприємство може відкрити за кожним видом іноземної валюти таку кількість розрахункових рахунків:

  1. один рахунок

  2. два рахунки

  3. три рахунки

  4. чотири рахунки


19. При встановленні ліміту залишку готівки в касі касові обороти беруться за:

 1. 3 будь-які місяці, в яких був найбільший касовий оборот з останніх 12

 2. 3 місяці підряд, в яких був найбільший касовий оборот з останніх 12

 3. останні 12 місяців підряд

 4. останні 6 місяців підряд


20. Підприємство вносить готівку на рахунок в банку на підставі:

 1. видаткового касового ордеру;

 2. грошового чека;

 3. об’яви на внесення готівки в касу;

 4. прибуткового касового ордеру.


21. Право першого підпису на картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка подається в банк для відкриття розрахункового рахунку мають:

 1. головний бухгалтер;

 2. касир;

 3. керівник підприємства;

 4. керівник підприємства і головний бухгалтер.


22. Підставою для отримання готівки в банку з розрахункового рахунку є:

 1. грошовий чек;

 2. платіжне доручення;

 3. прибутковий касовий ордер;

 4. розрахунковий чек.


23. Перевищення ліміту грошей в касі допускається:

 1. в дні значного надходження коштів в касу за реалізовану продукцію;

 2. в дні, коли необхідно використовувати кошти на невідкладні потреби;

 3. в дні виплати заробітної плати;

 4. протягом трьох (п’яти) днів при одержанні готівки з банку на виплату заробітної плати.


24. Ліміт готівки в касі підприємства затверджується:

 1. банком, який обслуговує підприємство;

 2. керівником підприємства відповідним наказом;

 3. податковою інспекцією;

 4. фінансовим відділом виконкому.


35. Підзвітні особи, що отримали готівку на виробничі (господарські) потреби повинні відзвітуватись перед бухгалтерією господарства у наступні терміни:

 1. наступного робочого дня після видачі готівки під звіт;

 2. протягом 10-ти робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

 3. протягом 3-х робочих днів після видачі готівки під звіт;

 4. протягом 5-ти банківських днів після видачі готівки під звіт.


26. Наказом про перерахування грошей постачальнику для банку є такий розпорядчий документ:

 1. грошовий чек;

 2. заява на акредитив;

 3. платіжне доручення;

 4. розрахунково-платіжна відомість.


27. Для перевірки ліміту грошових коштів в касі використовують такі дані:

 1. сальдо на рахунку “Каса”;

 2. сальдо на рахунку “Каса” та не своєчасно відзвітовані підзвітні суми, витрати готівки для розрахунків зверх 10000 грн.;

 3. сальдо по рахунках “Каса”, “Підзвітні особи”;

 4. сальдо на рахунку “Каса”, ліміт грошових коштів у касі.


28. Грошові кошти підприємства — це...

 1. амортизаційні відрахування і прибуток;

 2. кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

 3. фонд оплати праці;

 4. резервний і страховий фонд;


29. Надходження готівки в касу підприємства оформляється:

1. Приймальною квитанцією;

2. Прибутковою накладною;

3. Прибутковим касовим ордером;

4. Платіжним дорученням.
30. Письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів називається:

1. Платіжна вимога;

2. Вексель;

3. Розрахунковий чек;

4. Платіжне доручення.
31. Основними шляхами прискорення надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства є:

1 визначення простроченої дебіторської заборгованості;

2 раціональне використання тимчасово вільних грошових коштів;

3 надання товарного кредиту;

4 застосування авансових платежів за відвантажену продукцію.
32. Існують такі обмеження щодо кількості банківських рахунків підприємства:

1 підприємство може мати один банківський розрахунковий рахунок;

2 підприємство може мати не більше 3-х розрахункових рахунків;

3 кількість рахунків обмежена за законом и залежності від розмірів підприємства;

4 законодавчих обмежень щодо кількості розрахункових рахунків немає.
33. Сума готівкових коштів в касі підприємства на кінець робочого дня:

1 не обмежується;

2 обмежується лімітом каси, затвердженим обслуговуючим банком;

3 обмежується лімітом каси, визначеним та затвердженим підприємством;

4 обмежується сумою 3 тис. грн. без врахування коштів на виплату заробітної плати.
34. Для попереднього зарахування на банківський рахунок коштів у іноземній валюті призначається рахунок:

1 поточний в іноземній валюті;

2 розподільчий;

3 кредитний;

4 депозитний.
35. Рахунки, які відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій називаються:

1 депозитними;

2 поточними;

3 кредитними;

4 бюджетними.
36. Бюджетні рахунки - це рахунки:

1 що відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок бюджету для цільового їх використання;

2 що відкриваються підприємствам для перерахування податків та обов'язкових платежів до бюджету;

3 для зарахування повернених з бюджету сум податкового кредиту з ПДВ.

4. для сплати єдиного соціального внеску.
37. Безготівкові розрахунки - це...

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою.

2. Розрахунки за бартером.

3. Розрахунки за допомогою чеків.

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.
38. Платіжне доручення - це...

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми.

2. Письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми.

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
39. Акредитив - це...

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі.

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

3. Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу.

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника.

40. Непокритий акредитив - це акредитив...

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий.

2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк.

4. За яким передбачається депонування коштів.
41. Безвідзивний акредитив - це...

1) коли платежі постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) не може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.
42.Акредитив відзивний - це такий, що його...

1) можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

2) не можна змінити або анулювати без попереднього погодження з постачальником;

3) гарантує банк;

4) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;

43. Рахунки для зберігання грошових коштів і проведення розрахункових операцій відкриваються:

1) тільки в установі банку за місцем реєстрації підприємства;

2) в установі банку за місцем реєстрації підприємства або в будь якому банку України за згодою сторін;

3) в будь якому банку України за згодою НБУ.

4) в будь якому банку України за згодою ДПАУ.
44. Підприємство в установах банків має право відкривати таку кількість розрахункових (поточних) рахунків:

1) один;

2) один в національній валюті та один в іноземній валюті;

3) кількість не обмежується;

4) за вказівкою обслуговуючого банку.
45. Основний рахунок відкривається:

1) при відкритті більше одного розрахункового (поточного) рахунка;

2) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

3) на вимогу податкових органів

4) на вимогу обслуговуючого банку.
46. Субрахунки для проведення розрахункових операцій відкриваються:

1) всім підприємствам і організаціям, що мають відкриті розрахункові (поточні) рахунки в банках;

2) всім філіям, представництвам відділенням та іншим відособленим підрозділам, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку;

3) на вимогу підприємства, що має філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку;

4) за клопотанням власника рахунку та за згодою банку де відкритий основний рахунок підприємствам, що мають філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку.
47. Бюджетні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності відкриваються:

1) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

2) для зберігання бюджетних коштів, що виділені з державного та місцевого бюджетів;

3) підприємствам, яким виділяються кошти з державного та місцевого бюджетів для цільового їх використання.

4) на вимогу банківської установи діяльності;
48. Позичкові рахунки відкриваються:

1) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

3) на договірній основі в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики для обліку виданих кредитів.

4) на договірній основі для зберігання депозитних коштів в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики;.
49. Депозитні рахунки відкриваються:

1) на основі укладеного депозитного договору для зберігання вільних грошових коштів та одержання відсотків;

2) на основі укладеного депозитного договору для проведення безготівкових розрахунків;

3) на основі укладеного депозитного договору для зберігання вільних грошових коштів та проведення безготівкових розрахунків.

4) на договірній основі для зберігання позикових коштів в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики.
50. На депозитному рахунку проводяться такі розрахункові операції:

1. Проводяться безготівкові розрахунки з різними підприємствами та організаціями;

2. Видаються грошові кошти в касу господарства;

3. Кошти перераховуються з розрахункового рахунка і після закінчення терміну його дії перераховуються на цей рахунок разом з нарахованими відсотками;

4. Приймаються грошові кошти з каси господарства.
51. Списання грошових коштів з розрахункових та інших рахунків в банку проводяться тільки:

1) за вказівкою адміністрації обслуговуючого банку;

2) за вказівкою їх власника і судових органів;

3) за вказівкою їх власника і судових органів на основі правильно оформлених розрахункових документів;

4) за вказівкою адміністрації НБУ.
52. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються:

1) для зберігання іноземної валюти;

2) для проведення розрахунків в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності;

3) для проведення розрахунків в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

4) для кредитування в іноземній валюті.
53. Порядок реєстрації відкриття чи закриття рахунків в податкових органах є наступним:

1) подати заяву про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом першого дня після відповідної події.

2) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку першого робочого дня після відповідної події.

3) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом трьох робочих днів після відповідної події

4) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом двох робочих днів після відповідної події
54. Порядок внесення змін в картку із зразками підписів при тимчасовій заміні посадової особи яка мала право підпису наступний:

1) подається нова картка із зразком підпису заміненої особи.

2) додатково подається нова картка із зразком підпису заміненої особи.

3) подається копія протоколу (наказу) про призначення заміненої посадової особи на відповідний термін та нова картка із зразком її підпису;

4) подається копія протоколу (наказу) про заміну посадової особи та нова картка із зразками підписів відповідальних осіб.
55. Порядок внесення змін в картку із зразками підписів при заміні посадової особи яка мала право підпису наступна:

1) подається нова картка із зразками підписів посадових осіб засвідчена нотаріально;

2) додатково подається нова картка із зразком підпису заміненої особи;

3) подається копія протоколу (наказу) про призначення заміненої посадової особи та нова картка із зразком її підпису;

4) подається копія протоколу (наказу) про заміну посадової особи та нова картка із зразками підписів посадових осіб.
56. Про підтвердження проведення розрахункових операцій на рахунках клієнта установа банку видає документи наступні документи:

1) виписку з розрахункового чи іншого рахунка;

2) виписку з розрахункового чи іншого рахунка з прикладеними розрахунковими документами;

3) розрахункові документи на основі яких пройшов рух грошових коштів на рахунку в банку;

4) об’ява про внесення готівки.
57. Виписка з розрахункового чи іншого рахунка видається:?

1) кожний робочий день;

2) раз в тиждень;

3) в терміни погодженні з клієнтом;

4) в терміни погодженні з клієнтом, але не рідше одного разу в місяць.
58. Порядок проведення платежів у випадку недостатку коштів для їх оплати з основного рахунку наступний:

1) в порядку календарної черговості надходження платіжних документів в банк;

2) в першу чергу перераховуються податкові платежі, а пізніше всі інші в межах наявних коштів на рахунках;

3) за рішенням керівництва господарства;

4) за рішенням керівництва обслуговуючого банку.
59. Грошові кошти, що надійшли в касу господарства від виручки та інших аналогічних надходжень при відсутності податкової заборгованості використовуються:

 1. повністю здаються в установу банку для зарахування на розрахунковий рахунок;

2) на господарські потреби, а решта здається в банк;

3) на господарські потреби та на оплату праці і прирівняні до неї виплати, а решта здається в банк;

4) на господарські потреби та на оплату праці і прирівняні до неї виплати, а решта за виключенням суми, яка відповідає ліміту грошових коштів здається в банк.
60. Ліміт грошових коштів в касі це:

1. Сума коштів яку можна використати протягом дня з каси господарства;

2. Сума коштів яку можна використати протягом місяця з каси господарства;

3. Максимальна сума грошових коштів, яку можна зберігати в касі протягом дня;

4. Максимальна сума грошових коштів, яку можна зберігати в касі на кінець робочого дня.
61. Ліміт грошових коштів в касі суб’єкта господарювання розраховується:

1) суб’єктом підприємницької діяльності;

2) обслуговуючим відділенням банку;

3) регіональним управлінням НБУ;

4) в централізованому порядку у відповідності із законодавчими актами.
62. Для розрахунку ліміту грошових коштів в касі для новостворених підприємств використовуються:

1) прогнозовані розрахунки касових операцій за перші три місяці роботи;

2) прогнозовані розрахунки касових операцій за будь які три місяці роботи;

3) прогнозовані розрахунки касових операцій за 6 місяців роботи;

4) прогнозовані розрахунки касових операцій за 12 місяців роботи.
63. Касові обороти при визначені ліміту грошових коштів у касі визначаються виходячи з:

1) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства;

2) грошових коштів, що надійшли в касу підприємства у вигляді виручки від реалізації та інших аналогічних грошових надходжень;

3) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства за мінусом грошових коштів, що здані до банківської установи;

4) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства за мінусом грошових коштів, що надійшли з банку.
64. Готівку понад встановлений ліміт грошових коштів підприємство повинно:

1) використати на господарські потреби;

2) здати в банк для зарахування на його рахунки;

3) залишити в касі господарства;

4) витрати на виплату заробітної плати.
65. У випадку не встановлення ліміту грошових коштів в касі, підприємство:

1) залишає всю наявну готівку в касі;

2) всю наявну готівку здає в банк для зарахування на його розрахунковий рахунок;

3) використовує за своїм бажанням;

4) використовує на сплату податків.
66. У випадку перевищення ліміту грошових коштів в касі на підприємство накладається штраф у розмірі:

1) однократного перевищення ліміту;

2) двохкратного перевищення ліміту;

3) двохкратного перевищення ліміту за кожний день такого перевищення.

4) трьохкратного перевищення ліміту за кожний день такого перевищення.
67. Грошові кошти на виплату заробітної плати та прирівняні до неї платежі при наявності податкової заборгованості підприємства повинні одержувати тільки з:

1) каси господарства;

2) розрахункового чи іншого рахунку в банку;

3) у вигляді готівкової виручки;

4) з кредитного рахунку в банку.
68. У випадку видачі оплати праці та прирівняних до неї платежів при наявності податкової заборгованості із грошових надходжень, що безпосередньо надійшли в касу господарства (минаючи банк) накладається штрафна санкція в розмірі:

1) суми такої видачі;

2) двохкратної суми такої видачі;

3) додаванням виданої суми до фактичного залишку готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки;

4) включення виданої суми у фактичні залишки готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки з наступним порівнянням одержаної суми зі затвердженим лімітом каси.
69. У разі проведення розрахунків в готівковій форми між підприємствами, а також фізичними особами за куплені товарно - матеріальні цінності понад дозволені законодавством розмірах накладається штраф в розмірі:

1) суми проведених розрахунків понад дозволені законодавством розміри;

2) однократного перевищення витраченої суми над законодавчо дозволеною;

3) двохкратного перевищення витраченої суми над законодавчо дозволеною;

4) включення виданої суми у фактичні залишки готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки з наступним порівнянням одержаної суми зі затвердженим лімітом каси.
70. За проведення готівкових розрахунків між підприємствами, а також фізичними особами за куплені товарно - матеріальні цінності та надані послуги без надання одержувачем коштів платіжного документа, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів накладається штраф в розмірі:

1) суми проведених розрахунків;

2) двохкратної суми проведених розрахунків;

3) трьохкратної суми проведених розрахунків;

4) п’ятикратної суми проведених розрахунків.
71. За неоприбуткування або неповне оприбуткування готівки в касу на винну особу накладається фінансова санкція:

1) в розмірі суми не оприбуткування;

2) в п’ятикратному розмірі суми не оприбуткування;

3) в п’ятикратному розмірі суми не оприбуткування з наступною передачею матеріалів в слідчі органи;

4) в однократному розмірі суми не оприбуткування з наступною передачею матеріалів в слідчі органи.
72. Для видачі з розрахункового рахунку готівки на виплату заробітної плати в установу банку необхідно представити:

1) грошовий чек;

2) грошовий чек та відомості на видачу заробітної плати;

3) грошовий чек та платіжні доручення на перерахування єдиного внеску до ПФУ;

4) грошовий чек та платіжні доручення на перерахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску до ПФУ.

73. Платіжне доручення виписується:

1) банком;

2) власником рахунку;

3) постальником чи іншою юридичною особою, яка вимагає перерахувати її кошти;

4) ревізором.
74. Платіжне доручення не використовується для розрахунків:

1) за фактично відвантажену (продану) продукцію, виконані роботи, надані послуги;

2) в порядку попередньої оплати за продукцію, роботи, послуги;

3) з бюджетом і позабюджетними фондами при сплаті податків і зборів;

4) з робітниками і службовцями за заробітною платою шляхом переказу коштів через підприємства зв’язку чи за допомогою пластикових карток.
75. Платіжне доручення приймається банком до виконання не пізніше:

1) у день його виписування;

2) наступного дня після його виписування;

3) протягом десяти календарних днів з дати його виписування;

4) протягом десяти робочих днів з дати його виписування;
76. Акредитив це:

1) розрахунковий документ, який є дорученням однієї кредитної установи перерахувати грошові кошти іншій провести відповідні розрахунки;

2) бронювання відповідної суми грошових коштів для проведення розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності;

3) розрахунковий документ, який є дорученням однієї кредитної установи іншій провести розрахунки за рахунок спеціально заброньованих для цього грошових коштів з суб’єктом господарювання за відвантажені товари чи надані послуги;

4) форма оплати товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги.
77. Гарантована оплата лімітованого розрахункового чека забезпечується:

1) гарантією банку про перерахування грошових коштів;

2) депонуванням чекодавцем коштів на окремому спеціальному рахунку;

3) наявністю чекової книжки;

4) наявністю коштів на розрахунковому рахунку чекодавця.


  1   2   3   4

Схожі:

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення
Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом)
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка