РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6


НазваРОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6
Сторінка6/8
Дата16.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8


Для обліку результатів фінансової діяльності призначено субрахунок 792 «Результат фінансових операцій».

На цьому субрахунку відображають прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На кредиті субрахунка списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, на дебеті списання фінансових витрат з рахунків 95 та 96.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку результатів фінансових операцій мають наступний вигляд.п/п

Найменування операції

Кореспонден-ція

Д-т

К-т

1.

Закриття рахунків доходів від участі в капіталі.

72

792

2.

Закриття рахунків доходів від іншої фінансової діяльності, зокрема за одержаними дивідендами, відсотками та ін.

73

792

3.

Списання фінансових витрат у частині відсотків за кредит та витрат, пов’язаних із залученням позиченого капіталу.

792

95

4.

Списання фінансових витрат у частині втрат від участі в капіталі.

792

96

Облік фінансових результатів інвестиційної діяльності ведеться на субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності», на якому визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На кредиті рахунка відображають списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, на дебеті – списання витрат з рахунка 97.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку результатів іншої звичайної діяльності мають наступний вигляд.п/п

Найменування операції

Кореспонден-

ція

Д-т

К-т

1.

Закриття рахунків доходів від інвестиційної діяльності.

74

793

2.

Списання витрат інвестиційної діяльності на фінансові результати.

793

97


На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредиті субрахунка відображають списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку результатів надзвичайних подій мають наступний вигляд.п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Списання доходів, одержаних від надзвичайних подій.

75

794

2.

Списання витрат від надзвичайних подій.

794

99

3.

Віднесення нарахованого податку на прибуток на фінансові результати.

79

98РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТзОВ «КОМПАНІЯ «ЗЕВС ЛТД»


 1. 1. Характеристика господарської діяльності підприємства


Для вивчення і дослідження теми дипломної роботи обране товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД», яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. К.Савури 6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» створено та зареєстровано в органах державної влади 1999 року.

Товариство є юридичною особою за законодавством України. Воно має право від свого імені вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав.

На даний момент генеральним директором ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» є Копитко Людмила Андріївна.

Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від господарської діяльності, направленої для задоволення потреб народного господарства і населення в товарах і послугах.

Основними напрямками діяльності товариства є:

 • виробництво м’яса;

 • виробництво м’ясних продуктів та субпродуктів м’яса (варені, напівкопчені, варено-копчені ковбасні вироби, інші ковбасні вироби);

 • продаж та доставка виготовленої продукції покупцям (споживачам).

Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності, за винятком не взятих на себе обов’язків перед партнерами по укладеним договорам, перед державним бюджетом та банками, згідно діючого законодавства.

Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на виробничу продукцію і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення особистих доходів його робітників.

Основи господарських планів складають договори, укладені з споживачами (покупцями) продукції, та постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Товариство створене для здійснення статутних задач:

 • користується банківським кредитом на комерційній основі;

 • враховує в своїй діяльності зацікавленість споживача в його потребах до якості продукції.

Товариство реалізує свою продукцію на договірній основі, а у випадках передбачених законодавством, по державним цінам.

Розрахунки з бюджетом, бюджетними організаціями та робітниками проводяться працівниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами.

Трудовий колектив ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» складають громадяни, які беруть участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору. ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» гарантує мінімальний розмір заробітної плати найманим працівникам згідно діючого законодавства. Режим праці та відпочинку працюючих на підприємстві громадян, їх соціальне забезпечення, соціальне і медичне страхування встановлюється з додержанням вимог відповідних норм законодавства.

Фінансовий рік товариства співпадає з календарним роком. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, у відповідності з чинним законодавством України. Оперативний облік здійснюється безпосередньо на місці і забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих та комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік – це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємств. Облік ведеться у натуральному, вартісному та трудовому вимірниках. Вартісний облік ведеться у валюті, що діє на території України.

ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» використовує журнально-ордерну форму обліку.

Використання комп'ютерної техніки робить облік ефективнішим у системі управління сучасним підприємством у ринкових умовах, тому ведення бухгалтерського обліку ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» здійснює за допомогою програми «1 С:Підприємство 7.7».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» незважаючи на спад у виробництві, протягом останніх років, у зв’язку із зменшенням замовлень на продукцію, входить у першу трійку найбільших виробників міста Дубно та району.

5.  2. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку процесу виробництва на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» є:

 • облік і контроль випуску продукції: обсягу, асортименту, якості і виконання плану за цими показниками;

 • калькуляція собівартості продукції і контроль за виконанням плану собівартості;

 • виявлення невикористаних резервів виробництва, боротьба з безгосподарністю, втратами від браку і простоями виробництва.

Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту про фінансові результати згідно з принципом нарахування і відповідності доходів і витрат.

Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат виробництва повинна забезпечити: відображення проведення всіх проведених операцій по витратах відповідний розподіл витрат за об’єктами обліку і об’єктами калькулювання, визначення собівартості продукції, своєчасне отримання необхідної інформації для потреб управління.

Для узагальнення всіх витрат, які включаються до собівартості продукції, використовують Журнал 5. Здійснені витрати ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» оформляє такими первинними документами як накладна, авансовий звіт.

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво призначено рахунок 23 «Виробництво».

У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (господарювання) як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

Виходячи з принципу історичної собівартості, вона складається з усіх витрат виробництва, що виражені в грошовій формі.

До виробничої собівартості продукції включаються:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Тобто при розрахунку собівартості виготовленої продукції на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» до уваги беруться лише витрати, пов’язані з процесом виробництва.

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції ведеться на рахунку 90 «Собівартість реалізаці».

Дані по рахунку 90 відображаються у Звіті про фінансові результати та Журналі 5.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків по рахунку 90 "Собівартість реалізаці" ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Сума

грн..

Д-т

К-т

1.

Списана собівартість реалізованої продукції

901

26

14 000,00

2.

Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат

90

91

345,00

3.

Відображена собівартість реалізованої продукції

79

90

19 000,00
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку(2 год.)
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено методичні засади організації підсистеми обліку та калькулювання витрат з урахуванням специфіки підприємства. Визначено...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів
Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
Питання, що охоплюють зміст дисципліни
Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Завдання для підготовки до проведення контролю знань за окремими модулями
Модул Організація управлінського обліку, системи обліку і калькулювання витрат
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка