РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6


НазваРОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6
Сторінка1/8
Дата16.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗМІСТ

ВСТУП .3

РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА .6

1.  1. Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація .6

1. 2. Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація .8

1. 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 11

1.  4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства 13

РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 16

2. 1. Облік доходів за видами діяльності та їх оцінка 16

2.  2. Облік витрат за видами діяльності та формування собівартості 18

2.  3. Порядок визначення фінансових результатів  за видами діяльності підприємства 19

РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 21

РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 24

4. 1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства 24

4. 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 28

4.  3. Відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємства 37

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТзОВ «КОМПАНІЯ «ЗЕВС ЛТД» 42

5. 1. Характеристика господарської діяльності підприємства 42

5.  2. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 44

5.  3. Аналіз результатів обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 50

5.  4. Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 51

ВИСНОВКИ 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

ДОДАТКИ 60

ВСТУП
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік доходів, витрат і фінансових результатів. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні аспекти обліку та аудиту доходів, витрат і фінансових результатів.

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва. В перехідний період виникають та отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарським партнерами, працівниками.

Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить від рівня управління його доходами та витратами, метою якого є отримання прибутку. Доходи і витрати можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін, що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства. Загальний аналіз прибутку передбачає попередній розподіл доходів за джерелами їх утворення, а витрат – за напрямами витрачання коштів відповідно до змісту операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, наслідком якої є утворення тієї чи іншої складової прибутку.

Актуальність теми зумовлена тим, що основною метою підприємства в умовах ринку стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів. Засобом досягнення цієї мети є максимізація товарообігу, валового доходу та оптимізація витрат обігу.

На підставі вищезазначеного метою виконання дипломної роботи є вивчення організації та методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

Відповідно мети у дипломній роботі поставлені та підлягають розв’язанню наступні завдання:

 • розглянути фінансові результати як складову господарської діяльності підприємства;

 • дослідити нормативно-правове регулювання та провести огляд спеціальної літератури з обліку доходів, витрат та фінансових результатів;

 • розглянути організаційно-економічну характеристику ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;

 • дослідити методику бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;

 • визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

В процесі проведення досліджень і при оформленні їх результатів використана чинна нормативно-законодавча база з питань юридичного стану підприємств, організації фінансово-аналітичної роботи, формування кінцевих результатів діяльності, порядку обліку і звітності підприємств.

При підготовці дипломної роботи використані праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, статті у періодичних виданнях з питань організації обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

Як основний метод дослідження у дипломній роботі застосований системний підхід до вивчення економічних процесів у їх взаємозв’язку та взаємозалежності з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків. Зокрема, фінансові результати підприємства розглядаються як організована врегульована система, що покладена в основу господарської діяльності і є необхідною умовою забезпечення стабільного фінансового стану суб’єкта господарювання.

Об’єктом дослідження дипломної роботи визначені доходи, витрати та фінансові результати діяльності ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКТИВНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.  1. Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація.

У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, відображення доходу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, є зростання дебіторської заборгованості внаслідок відвантаження продукції з наступною оплатою.

Організація обліку доходів. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО 15 «Дохід».

Критерії визнання доходів. Дохід визнається в разі додержання таких умов:

 • при збільшенні активу або погашенні зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників підприємства);

 • оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності — принципу обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов’язань і витрат та завищенню активів і доходів підприємства. Згідно П(с)БО цей принцип передбачає вибір методу оцінки.

Можливість достовірної оцінки — основна умова визнання доходів.

У бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отримані або підлягають одержанню.

Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, які надходять на підприємство і не приводять до збільшення власного капіталу, суми, одержані від імені третіх осіб, такі як:

 • податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;

 • надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

 • попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, послуг);

 • завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

 • надходження, що належать іншим особам;

 • надходження від первісного розміщення цінних паперів.

Отже, такі суми вилучаються з доходу. Разом із тим вищеназвані суми не включаються тільки до суми чистого доходу підприємства.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 • Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 • Інші операційні доходи.

 • Доходи від участі в капіталі.

 • Фінансові доходи.

 • Інші доходи.

 • Надзвичайні доходи.

Склад доходів у відповідних групах установлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (див. рис. 1.1.).


Визнані доходи підприємства
Інші доходи

Надзвичайні доходи

Фінансові доходи

Доходи від участі в капіталі

Інші операційні доходи

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Доходи від реалізації:

- фінансових інвестицій;

- немате-ріальних активів і майнових комплексів

- доходи від не операційної курсової різниці

- інші доходи, що виникають від звичайної діяльності, але не пов’язані з операцій-ною.

Доходи у вигляді відшкодування втрат від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій і катастроф)

Дивіденти, відсотки, інші доходи від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліко-вуються за методом участі в капіталі)

Доходи від інвестицій у асоційовані, дочірні, спільні під-приємства.

- Доходи від реалізації іноземної валюти, необоротних активів;

- Дохід від операційної курсової різниці;

- Дохід від операційної оренди оборотних активів, пеня, штрафи.Рис. 1.1. Класифікація визнаних доходів.

1.  2. Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

До витрат, згідно з П(С)БО 1 та П(С)БО 3, належать також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплата штрафних санкцій, витрати на заохочування, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Організація обліку витрат, методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 16 «Витрати».

Критерії визнання витрат. Ці критерії передбачають, що:

 • Витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань;

 • Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства ( за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені;

 • Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено;

 • Витрати, які неможливо прямо прив’язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено;

 • Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до Звіту по фінансові результати:

 • Платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь комітента, принципала та ін.;

 • Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

 • Погашення одержаних позик;

 • Інші зменшення активів чи збільшення зобов’язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам;

 • Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу згідно з П(С)БО.

Класифікація витрат. Усі витрати підприємства згідно з П(С)БО 16 поділяються на:

 • Виробничі витрати;

 • Операційні витрати;

 • Інші витрати діяльності


Витрати
Операційні витрати

Інші витрати діяльності

Виробничі витрати (виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
Втрати від участі в капіталі

Надзвичайні витрати

Інші витрати

Фінансові витрати

Витрати на збут

Адміністративні (загальногосподарські витрати звітного періоду)

Інші операційні витрати
Загально-виробничі (накладні) витрати (непрямі)

Прямі

витрати
Постійні

Замінні

Матеріали

Оплата праці

ІншіРис. 1.2. Склад і класифікація витрат підприємства.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку(2 год.)
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено методичні засади організації підсистеми обліку та калькулювання витрат з урахуванням специфіки підприємства. Визначено...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів
Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
Питання, що охоплюють зміст дисципліни
Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Завдання для підготовки до проведення контролю знань за окремими модулями
Модул Організація управлінського обліку, системи обліку і калькулювання витрат
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка