Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів


Скачати 199.78 Kb.
НазваЛекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів
Дата21.04.2013
Розмір199.78 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Фінанси > Лекція
Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів

В лекції розглядаються наступні питання:

  1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

  2. Загальна характеристика рахунку 79 "Фінансові результати"

  3. Облік формування фінансових результатів діяльності

  4. Облік використання прибутку підприємства

  5. Порядок відображення прибутків та збитків у звітності


1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Зміст і термінологія П(С)БО 3 наведені нижче.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження іііпііін чи зменшення зобов'язань, які. сприяють зростанню власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком капіталу, який вилучають чи розподіляють власники).

Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення, або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

=> чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

=> валовий прибуток (збиток);

=> фінансовий результат від операційної діяльності;

=> прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

=> прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

=> прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком,).

Фінансовий результат від операційної діяльності визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

Остаточний фінансовий результат — чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.
2. Загальна характеристика рахунку

79 "Фінансові результати

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 "Фінансові результати". Це рахунок пасивний, використовується для обліку господарських процесів

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати", як більшість синтетичних рахунків, має субрахунки (табл. 1).

Таблиця 1.

Характеристика субрахунків рахунку 79 "Фінансові результати"

суб­рахунку

Назва

субрахунку

Характеристика

791

Фінансовий результат від основної діяльності

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), а по дебету" субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут. інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші ви трати операційної діяльності")

792

Результат від

фінансових операцій

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства. По кредиту субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, а по дебету - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі"

793

Результат від іншої звичайної діяльності

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підприємства. По кредиту, субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, а по дебету - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

794

Результат від надзви­чайних подій

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від надзвичайних подій. По кредиту субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, а по дебету - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".


Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків класу 8, а також рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Таблиця 2

Типові бухгалтерські проводок по рахунку 79 "Фінансові результати"

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано собівартість реалізації

79 "Фінансові результати"

90 "Собівартість реалізації"

2

Списано адміністративні витрати

79 "Фінансові результати"

92 "Адміністративні витрати

3

Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

79 "Результат від реалізації"

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

4

Визначено фінансовий результат в кінці звітного періоду

79 "Результат від реалізації"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

5

Визначено результат від реалізації

70 "Дохід від реалізації"

79 "Фінансові результати"


3. Облік формування фінансових результатів діяльності

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79 "Фінансові результати" за звітний період показує кінцевий результат - чистий прибуток (збиток). Якщо кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року.

Якщо дебетове сальдо по рахунку 79 більше кредитового сальдо по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, це означає, що підприємство понесло збитки поточного року. Ця сума записується в дужках у формі № і "Баланс", що означає дію віднімання при визначенні підсумку по балансу.

Схему проводок, на підставі яких відображаються в обліку доходи та витрати підприємства та визначається фінансовий результат, представлено на рисунку 26.1 та в таблиці 3.Рис.1. Схема проводок, якими відображаються в обліку доходи та витрати підприємства та визначається фінансовий результат діяльності

Таблиця 3.

Типові кореспонденції рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності"

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено продаж товару

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

6600

2

Нараховано ПДВ

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

і 100

3

Відображено собівартість відвантажених товарів

902 "Собівартість

реалізованих

товарів"

28 "Товари"

3600

4

Погашено заборгованість за придбані товари

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з віт-чизняними покупцями"

6600

5

Відображено продаж товарів на експорт

362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

10500

6

Відображено собівартість відвантаженого товару за експортом

902 "Собівартість реалізованих товарів"

28 "Товари"

7500

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

7

Відображено курсову різницю по заборгованості за експортовані товари

362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

714 "Дохід від операційної курсової різниці

170

8

Відображено курсову різницю на залишок валюти на рахунку

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

180

9

Отримано кредит в банку

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

2000

10

Нараховано відсотки за кредитами банків

951 "Відсотки за кредит"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

50

її

Оплачено відсотки

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

ЗО

12

Придбано основні засоби у постачальника

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з

вітчизняними

постачальниками

2500

13

Введено в експлуатацію основні засоби

10 "Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

.2500

14

Оплачено устаткування

українському

постачальнику

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2500

15

Нараховано зарплату

93 "Витрати на збут"

66 "Розрахунки з оплати праці"

200

16

Відображено нарахування на зарплату 437,5%)

93 "Витрати на збут"

65 "Розрахунки з страхуванням"

75

17

Отримано в банку готівку для виплати заробітної плати

301 "Каса в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

200

18

Виплачено зарплату

66 "Розрахунки з оплати праці"

301 "Каса в національній валюті"

200

19

Отримані відсотки

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

732 "Відсотки одержані"

520

20

Нарахована оренда офісу

92 "Адміністративні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками

та підрядчиками"

200

21

Відображені витрати на

рекламу

93 "Витрати на збут"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

Ї50

22

Списано дохід від реалізації

702 "Дохід від реалізації товарів"

791 "Результат основної діяльності"

16000

23

Списано інший операційний дохід

714 "Дохід від операцій-ної курсової різниці"

791 "Результат основної діяльності"

170

24

Списано фінансовий

дохід

732 "Відсотки одержані"

792 "Результат фінансових операцій"

520

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

25

Списано інші доходи

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

180

26

Списано собівартість

791 "Результат основної діяльності"

902 "Собівартість

реалізованих товарів"

11100

27

Списано адміністративні витрати

791 "Результат основної діяльності"

92 "Адміністративні витрати"

200

28

Списано витрати на збут

791 "Результат основної діяльності"

93 "Витрати на збут"

425

29

Списано фінансові

витрати

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

951 "Відсотки за кредит"

50

30

Нарахований податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

1.528,5.

31

Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

79 "Фінансовий результат"

98! "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

1528,5

32

Врахована сума нерозподіленого прибутку

79 "Фінансовий результат

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

3566,5


4. Облік використання прибутку підприємства

В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.

Чистий прибуток, одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.

Сума, що залишилася, спрямовується на формування фондів підприємства, а саме:

=> резервного фонду у розмірі не менше 25 % статутного капіталу товариства. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;

=> фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;

=> фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.

В разі потреби підприємство може формувати й інші фонди.

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності — з інших фондів, створених на підставі установчих документів.

Облік нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток - це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

На рахунку 44 ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритім збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх-видів діяльності, по дебету - збитки та використання прибутку.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідіних об'єктів класів 1-6.

Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається по дебету на рахунку 79 "Фінансові результати" і по кредиту рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" (останній в будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове сальдо - непокритий збиток. Облік покриття Збиток звітного року записується по дебету рахунку чистих збитків 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", дебетове сальдо по цьому рахунку означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривають прибуток, приєднуються до непокритих збитків.

Аналітичний облік до рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться тільки по оборотах звітного року. На рахунку доцільно виділити наступні аналітичні позиції:

=> чистий прибуток звітного періоду;

=> поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку я звітному періоді;

=> відрахування до резервного фонду;

=> дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;

=> дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).

По всіх аналітичних позиціях аналітичний облік ведуть наростаючим підсумком з початку звітного року.

В кінці звітного періоду сальдо рахунку 791 списується на рахунок НІ Прибуток нерозподілений" (табл. 4).

Таблиця 4.

Формування і використання нерозподіленого прибутку

оп

Зміст господарської операції


Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списання фінансового результату від основної діяльності до складу і нерозподіленого прибутку

791 "Результат основної

діяльності"

441 "Прибуток нерозподілений"

2

Нараховано дивіденди власникам

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

671 "Розрахунки за нарахованими

дивідендами"

3

Нараховано податок з суми дивідендів

671 "Розрахунки за нарахованими

дивідендами"

641 "Розрахунки за податками"

4

Проведено відрахування до резервного капіталу

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

43 "Резервний капітал" •


Списання збитку від основної діяльності буде відображатись до дебету рахунку 442 "Непокриті збитки".
Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ТЕМА 7: Оперативний облік надходження платежів
У 2000 році запроваджено більш досконалий програмний комплекс АІС "Облік податків і платежів", який забезпечує автоматизоване виконання...
РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ,...

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ
В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання...
Лекція 3 Облік нематеріальних активів
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
Кодексу України
Затвердити Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
Лекція 7 Облік витрат виробництва
Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості
Пропонуємо Вашій увазі програмний комплекс
Погосподарський облік у сільських (селищних) радах ” району (міста) є продовженням прграмного комплексу “Погосподарський облік для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка