РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6


НазваРОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6
Сторінка2/8
Дата16.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

1.  3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Від будь-якої діяльності підприємства одержують певний фінансовий результат.

Фінансовий результат — це приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або прибуток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу тобто реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Крім того, підприємство може реалізовувати (продавати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації і витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменшують суму прибутку чи збитків, — це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з надзвичайними подіями.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку або збитку звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати.

Збитки — це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток або збиток формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності.

Чистий прибуток включає в себе:

 • Чистий дохід від реалізації продукції;

 • Валовий прибуток або збиток;

 • Фінансові результати від операційної діяльності;

 • Фінансові результати від звичайної діяльності;

 • Фінансові результати від надзвичайної діяльності;

 • Чистий прибуток (збиток).

Остаточний фінансовий результат — чистий прибуток або збиток визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період. Розрахунок чистого прибутку згідно з формою звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» здійснюється в кілька етапів (див. рис. 1.3.).


Фінансовий результат від фінансових операцій

Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Доходи витрати від надзвичайної діяльності
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий прибуток або збитокРис. 1.3. Розрахунок остаточного фінансового результату діяльності підприємства.
Розмір та характер прибутків і збитків тобто фінансових результатів за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.
1.  4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Норми П(С)БО 15 «Доходи» застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Положення не поширюється на доходи, пов'язані з:

 • договорами оренди;

 • дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;

 • страховою діяльністю;

 • первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції;

 • змінами вартості інших поточних активів;

 • природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства;

 • видобуванням корисних копалин

Норми П(С)БО 16 «Витрати» застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених П(С)БО 18 "Будівельні контракти". Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

Законодавче і нормативне регулювання фінансової звітності підприємств здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.09 №996-XIV, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2006 р. №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та ряду положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. В п.1 ст.2 Закону України від 16.07.06 №996-XIV говориться, що всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати бухгалтерську звітність згідно з законодавством.

Фінансову звітність подають всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності у термін, встановлений Порядком №419, тобто не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Відповідно до ст.186 КоАП порушення термінів або ненадання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень тягне за собою накладання штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів, на посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення фіксування всіх господарських операцій та зберігання оброблених первинних документів, регістрів обліку, звітності протягом встановленого терміну відповідно до ст.8 п.3 Закону №996 покладено на власника (власників) або уповноважений орган (посадову особу), які згідно з законодавством чи установчими документами здійснюють керівництво підприємством. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені терміни фінансової звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Це положення визначає: мету фінансових звітів, їх склад, звітний період, якісні характеристики та принципи, котрими належить керуватися під час складання фінансових звітів, вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах. Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності. Форми, перелік статей фінансових звітів та їхній зміст установлені П(С)БО 2-6.

РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ.
2. 1. Облік доходів за видами діяльності та їх оцінка.


Вид діяльності
Для відображення в бухгалтерському обліку і складанні фінансової звітності зокрема, Звіту про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності (див. рис. 2.1.).


Надзвичайна

Звичайна
Операційна
ІнвестиційнаФінансоваРис. 2.1. Класифікація видів діяльності.

Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції, або реалізованої продукції, що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Доходи від операційної діяльності включають:

 • дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • інші операційні доходи (різні доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції, а саме: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо).

Облік доходів від іншої звичайної діяльності.

Доходи від інших операцій підприємства, які виникли у процесі його звичайної діяльності. До таких операцій належать:

 • реалізація фінансових інвестицій;

 • реалізація необоротних активів;

 • доходи від не операційних курсових різниць;

 • дохід від безоплатно отриманих оборотних активів;

 • інші доходи.

Облік доходу від надзвичайних подій.

Доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не виникають часто або регулярно.

Облік доходів від фінансових операцій.

Доходи від фінансової діяльності включають:

 • Дохід від участі в капіталі (використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування);

 • Інші фінансові доходи.

Оцінка доходу.

У бухгалтерському обліку дохід відображають, у сумі справедливої вартості активів – отриманих або тих, що мають бути отримані.

Сума доходу, яка виникає у результаті господарської операції, як правило, визначається за домовленістю між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка може бути отримана, з урахуванням будь-якої торгової знижки, наданої підприємством.
2.  2. Облік витрат за видами діяльності та формування собівартості.

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування втрат за їх призначенням.

Витрати операційної діяльності.

Поділяються на такі, що безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокремлено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Витрати фінансової діяльності.

Відносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою, а також витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Витрати інвестиційної діяльності.

Включаються в себе витрати на капітальне будівництво, придбання та виготовлення основних засобів, нематеріальних активів, придбання довгострокових та поточних фінансових інвестицій, а також витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів і фінансових інвестицій.

Витрати від надзвичайних подій.

Включають втрати від стихійного лиха, від техногенних катастроф і аварій та інші.

Формування собівартості.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включають:

 • прямі виробничі витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлює підприємство.
2.  3. Порядок визначення фінансових результатів  за видами діяльності підприємства.

Облік фінансових результатів операційної діяльності.

Від операційної діяльності підприємства одержують певний фінансовий результат.

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операційну діяльність поділяють на:

 • Основну діяльність (діяльність пов’язана із продажем готової продукції, робіт, послуг, а в торгівлі — товарів);

 • Іншу операційну діяльність (діяльність із передання в оренду основних засобів, нематеріальних активів; продажу оборотних активів);

 • Діяльність з операцій із тарою, з інвентаризації, конвертації (продажу) іноземної валюти, з одержання грантів і субсидій, одержання (чи сплати) пені, штрафів, неустойок.

Облік результатів фінансової діяльності.

Фінансова діяльність — діяльність, яка зумовлює зміни розміру й складу власного та запозиченого капіталу.

Фінансова діяльність підприємства пов’язана з залученням грошових коштів через випуск акцій і облігацій, збільшення статутного фонду та одержання кредитів і позик у банківських і небанківських установах. Таким чином, фінансова діяльність — це залучення капіталу.

Облік результатів інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність — придбання й реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Облік фінансових результатів від надзвичайних подій.

Ведеться облік фінансових результатів від надзвичайних подій — тобто подій, які відрізняються від звичайної і відбуваються зрідка або нерегулярно (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії та ін.).

РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку — це спосіб суцільного та безперервного відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських документів.

Кожна господарська операція повинна бути обов'язково оформлена відповідним документом, складеним з дотриманням певних вимог. Без документа операція не може бути відображена в обліку.

Повне документальне оформлення витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства відображається при складані фінансової звітності.

Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03 .99 р. № 87.

До фінансової звітності підприємства відносяться:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки і пояснення.

Фінансова звітність повинна розкрити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарсько-фінансової діяльності підприємства. Квартальний бухгалтерський звіт обмежується балансом і звітом про фінансові результати. В такому ж обсязі складається скорочена за кількістю показників фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття управлінських рішень. За загальними положеннями П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" господарсько-фінансова діяльність підприємства складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Статті доходів і витрат, пов’язаних з господарсько-фінансовою діяльністю підприємства, розміщені в Звіті про фінансові результати відповідно до класифікації діяльності підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна та квартальна) звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена в фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові результати, що складається згідно з П(С)БО 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма Звіту про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання (перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням "Звіт про фінансові результати" (пункти 12 - 37) встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності - від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної оцінки діяльності підприємства.

РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку(2 год.)
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено методичні засади організації підсистеми обліку та калькулювання витрат з урахуванням специфіки підприємства. Визначено...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів
Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
Питання, що охоплюють зміст дисципліни
Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Завдання для підготовки до проведення контролю знань за окремими модулями
Модул Організація управлінського обліку, системи обліку і калькулювання витрат
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка