НФЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” 13-14 вересня 2007 року Бердянськ Видавничий центр АУІТ “АРІУ” Бердянськ 2007


НазваНФЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” 13-14 вересня 2007 року Бердянськ Видавничий центр АУІТ “АРІУ” Бердянськ 2007
Сторінка1/23
Дата05.04.2013
Розмір2.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
ТРЕТЬОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”

13-14 вересня 2007 року

Бердянськ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
ТРЕТЬОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”

13-14 вересня 2007 року

Бердянськ

Видавничий центр

АУІТ “АРІУ”

Бердянськ 2007

УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2
Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007. - с.

ISBN 966-7787-10-9
Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) охоплюють широке коло питань, пов’язаних із забезпеченням ефективного управління розвитком туристичної і курортно-рекреаційної економіки на основі інформаційних систем обробки даних та підтримки прийняття управлінських рішень, економіко-математичних методів та моделей, маркетингових засобів.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і магістрантів, студентів вузів, працівників науково-дослідних організацій, менеджерів підприємств туристичної та курортно-рекреаційної економіки.

Редакційна колегія: проф., д-р ф.-м. н. Котляревський М.Б. (голова оргради конференції), академік НАН України, д-р. ю. н. Мамутов В.К., проф., д-р. мед. н. Пономаренко В.І., проф., д-р. екон. н. Гудзь П.В., доц., к. екон. н. Казачковська Г.В. (відповідальний секретар конференції).
УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2

ISBN 966-7787-10-9 © Видавничий центр АУІТ “АРІУ”, 2007

© Автори текстів, 2007
СЕКЦІЯ 1
Інформаційні системи та моделі управління розвитком курортно-рекреаційних ринків та регіонів

УДК 332.122(477.7)


А.В. Байдак, Институт экономики

промышленности НАН Украины, г. Донецк
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ

ОБЪЕКТОВ И РЕГИОНОВ
В современном стремительно развивающемся мире функционирование и развитие курортно-рекреационных объектов и регионов в целом немыслимо без применения современных средств и технологий управления и информационных систем. Как показывают многочисленные исследования, увеличение объемов информации, необходимой для грамотного управления принимает взрывной характер. В этих условиях управление без применения современных средств и способов обработки, передачи и предоставления информации не может быть эффективным.

Разработку долговременной стратегии развития курортно-рекреационной сферы регионов и возможных альтернатив их реализации целесообразно осуществлять на основе моделирования социальных процессов, которые учитывают стратегические цели развития курортно-рекреационной сферы регионов.

Для формирования конкурентоспособной модели управления развития курортно-рекреационным рынком регионов целесообразно использовать программно-целевой подход, он может быть представлен следующим образом. Вначале осуществляется структуризация проблемы формирования модели управления региона. Затем разрабатывается «дерево целей» для двух уровней (рис. 1). Дерево целей может быть основой для построения иерархии целей для каждого конкретного рекреационного региона или рекреационного объекта.

Рис 1. Дерево целей для формирования модели управления развитием

курортно-рекреационных объектов и регионов
Для управленческих задач необходимо формирование целей и разрабатываемых на их основе моделей в количественно-временном измерении с использованием современных информационных технологий.

УДК 338.48 (477)
В.П. Гречаник, канд. техн. наук, професор

Прикарпатський національний університет

ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ
Проблеми інформаційного забезпечення і менеджменту регіонального туристичного розвитку
Туристична галузь сьогодні стає лідером світової економіки. На частку туризму припадає близько 12% світового валового продукту, понад 30% обсягів послуг світової торгівлі, 11% світових споживчих витрат, 7% загального обсягу інвестицій та 5% податкових надходжень. У сфері туристичних послуг зайнятий кожен десятий працівник, це понад 260 млн. осіб [1, с. 7]. За прогнозами ВТО до 2010 р. очікується збільшення туристів до 1006,4 млн. осіб (кожний шостий мешканець планети), а до 2020 р. ця цифра досягне 1561,1 млн. осіб. Прибутки від туризму в 2010 р. становитимуть 922 млрд. дол., а до 2020 р. прогнозується збільшення до 2,0 трлн. дол. США. Витрати туристів на одну подорож зростуть з 675 дол. (2002) до 1248 дол. в 2020 р. [2, с. 15].

Світовий досвід засвідчує, що індустрію туризму можна розвивати і в період економічних криз, оскільки витрати на створення одного робочого тут у 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу в 4,2 рази вища ніж в інших галузях господарства [3, с. 702].

Україна, як незалежна держава, також заявила про себе як про самостійного, перспективного партнера туристичної індустрії. Для сприяння і цілеспрямованості розвитку туризму в Україні і її регіонах створена законодавча, нормативна та правова база. На сьогодні в країні діє понад 600 законів, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів, що стосуються туристичної сфери [4, с. 82]. Значна кількість постанов, рішень, ухвал, програм приймається на регіональному рівні.

Візуальний аналіз показників існуючих форм звітності засвідчує, що вона не дозволяє сформувати належну, всеохоплюючу, достовірну інформацію про туристичну діяльність. Тому в офіційних статистичних довідниках на основі поданої звітності можна знайти тільки обсяги вироблених та реалізованих послуг туристичними агентствами та бюро подорожей. Послуги надані туристам іншими закладами «ховаються» ними в загальні показники і відображаються статистичними органами як «діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту», «індивідуальні послуги», «готелі та інші місця для короткотермінового проживання» тощо.

Відносно показників зайнятості, середньомісячної заробітної плати працівників статистика об’єднує їх в економічну діяльність під видом «Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту» з виділенням « з них у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг» Стосовно показників про фінансові результати, то вони відображаються однією позицією як «Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту». Про сільський, зелений, молодіжний та інші новітні види туризму взагалі поточна статистика відомостей не подає. (див. річні та місячні статистичні довідники). Деяка інформація про туризм концентрується в Держтурадміністрації та Держприкордонслужбі України, але їх дані також є неоднозначні. Про наявність розбіжностей показників в туристичній діяльності в працях окремих авторів, які посилаються в своїх дослідженнях на різні інформаційні джерела вже відзначалося [5, c. 165].

Враховуючи регіональні особливості, проблеми зайнятості сільського населення та екології доцільно активізувати розвиток зеленого туризму. На жаль, сьогодні статистика також не має інформації щодо розвитку сільського зеленого туризму, його інфраструктури та їх впливу на формування та розвиток споживчого ринку. З метою вивчення даної проблеми та отримання більш повної інформації щодо перспективного розвитку, пропонуємо розробити та впровадити на рівні Держкомстату України систематичне (через кожні 2–3 роки) вибіркове обстеження домогосподарств, що надають або планують надавати послуги з сільського зеленого туризму. Розробити методику, згідно якої включати результати обстеження, в період його проведення, до обсягу наданих туристичних в цілому послуг по регіону.

Таким чином, наявна статистична інформація про туризм в регіонах, а відповідно і Україні ні за змістом, ні за формою та термінами надходження не задовольняє сьогоднішні вимоги щодо потреб менеджменту та розвитку туризму. Враховуючи позитивні тенденції розвитку світового та національного внутрішнього туризму, потрібна окрема всеохоплююча статистична (квартальна і річна) звітність, яку повинні подавати усі суб’єкти, що надають туристичні послуги, включаючи сільський та зелений. Гальмом розвитку туризму є також відсутність цілісної системи державного управління ним в регіонах. Заклади, які надають туристичні послуги, як правило, підпорядковані різним відомствам, що утруднює їх координацію. Тому структура регіонального управління туризмом потребує індивідуального підходу та подальшого удосконалення.

Література.

  1. Охріменко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво). – К.: Міжнародна агенція «Bec Zone», 2005. – 414 с.

  2. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні за 2003 рік. – К.: Державна туристична адміністрація України, Науковий центр розвитку туризму, 2004. – 182 с.

  3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 3. – К. – 952 с.

  4. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 2005. – № 1. – С.80–85.

  5. Гречаник В.П. та інші. До проблем розвитку туризму: світ і Україна // Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 160–168.И.А.Овсепян, Восточноукраинский национальный

университет имени Владимира Даля, г. Луганск

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ” ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...
Міністерство освіти та науки країни
НФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ І КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ”
Промислове виробництво м. Бердянськ за 2009 рік
Бердянськ склав 1226,3 млн грн., або 88,9% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року. Питома вага реалізованої промислової продукції...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
Позивач: Суб'єкт виборчого процесу -Кандидат у народні депутати України
Ради України та достроковим припиненням її повноважень", із змінами внесеними Указом Президента України від 31 липня 2007 року №675/2007...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2013 рік, затвердженої рішенням тридцять другої сесії міської...
Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової...
Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Бердянськ, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка