ЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” 15-16 вересня 2006 року Бердянськ Видавничий центр АУІТ “АРІУ” Бердянськ 2006


НазваЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” 15-16 вересня 2006 року Бердянськ Видавничий центр АУІТ “АРІУ” Бердянськ 2006
Сторінка1/16
Дата13.03.2013
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”

15-16 вересня 2006 року

Бердянськ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
ДРУГОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”


15-16 вересня 2006 року

Бердянськ

Видавничий центр

АУІТ “АРІУ”

Бердянськ 2006

УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2
Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006. - с.

ISBN 966-7787-10-9
Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) охоплюють широке коло питань, пов’язаних із забезпеченням ефективного управління розвитком туристичної і курортно-рекреаційної економіки на основі інформаційних систем обробки даних та підтримки прийняття управлінських рішень, економіко-математичних методів та моделей, маркетингових засобів.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і магістрантів, студентів вузів, працівників науково-дослідних організацій, менеджерів підприємств туристичної та курортно-рекреаційної економіки.

Редакційна колегія: проф., д-р ф.-м. н. Котляревський М.Б. (голова оргради конференції), академік НАН України, д-р. ю. н. Мамутов В.К., проф., д-р. мед. н. Пономаренко В.І., проф., д-р. екон. н. Гудзь П.В., доц., к. екон. н. Казачковська Г.В. (відповідальний секретар конференції).
УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2


ISBN 966-7787-10-9 © Видавничий центр АУІТ “АРІУ”, 2006

© Автори текстів, 2006
Секція 1

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ
Бутник О.М.
СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Синергетичний загальний критерій еволюції систем Глендсдорфа – Прігожина говорить про зменшення швидкості зміни ентропії системи S з часом :


(1)

У будь – якій нерівноважній системі з фіксованими граничними умовами процеси йдуть таким чином, що швидкість зміни ентропії, викликана зміною термодинамічних сил, зменшується.

Закономірність підвищення ступеня ідеальності: розвиток системи йде у напрямку підвищення ступеня її ідеальності, тобто для будь-яких моментів часу при виконанні повинна виконуватись нерівність

І1 І2

Ступінь ідеальності системи можна характеризувати співвідношенням її основної функції Ф ( виробництво товарів або послуг) до витрат на виконання цієї функції В. Іншими словами можна сказати, що це співвідношення величини вихідного товарного потоку системи та витрат на перетворення вхідного потоку ресурсів у вихідний товарний потік. Зрозуміло, що обидві величини повинні мати однакові одиниці виміру (наприклад, грошові) та відноситись до однакових проміжків часу:

І=Ф/В (3)

Залежно від виду соціально – економічної системи та завдань, що стоять перед нею, можуть мати місце також інші показники розвитку системи ( величина охопленого сегменту ринку, доля ринку по даному виду товару, ступінь використання інформації тощо), однак для виявлення головної ідеї статті спочатку розглянемо дещо спрощену постановку задачі .

Типова задача оптимізації економічних систем має на меті збільшення обсягу випуску продукції (доходу) та зменшення витрати ресурсів, тобто з плином часу внаслідок розвитку системи виконуються нерівності:

>; (4)

Останній вираз показує, що з плином часу швидкість зростання ступеня ідеальності системи зменшується. Це говорить про наявність певної межі розвитку системи, за якою розвиток припиняється. З іншого боку , відповідно до другого закону термодинаміки енергія, що підводиться до системи, йде підвищення внутрішньої енергії системи U та роботу проти зовнішніх сил Pi

, (5)

де Т- термодинамічна температура системи.

За визначенням ентропії завжди виконується:

,

де Q- енергія, що підводиться до системи. Внаслідок невід’ємності термодинамічної температури системи для систем з обмеженими ресурсами можна записати(6)

, (7)

тобто для виконання синергетичного загального критерію еволюції систем Глендсдорфа – Прігожина повинне виконуватись співвідношення:

, (8)

яке говорить про від’ємність суми швидкості змін в часі внутрішньої енергії та роботи системи проти зовнішніх сил. Це співвідношення може виконуватись за різних умов для різних випадків, які розглянемо нижче.

Випадки:

1. (9)

Обидві складові від’ємні, йде зменшення внутрішньої енергії системи та зменшення роботи (витрат на виробництво). Таке можливо за рахунок раціоналізації системи. Цей випадок повністю відповідає закономірності підвищення ступеня ідеальності системи.

2. але (10)

Внутрішня енергія системи зростає, наприклад, енергоозброєність, капіталоозброєність, але витрати на виробництво зменшуються, наприклад, за рахунок ефекту масштабу виробництва або введення інновацій. Нерівність (10) говорить про доцільність внутрішньої перебудови в системі лише за умови зменшення витрат на виробництво. Цей випадок також відповідає закономірності підвищення ступеня ідеальності системи.

3. але (11)

Витрати на виробництво зростають, внутрішня енергія системи падає. Така ситуація можлива лише тимчасово.

Коніщева Н.Й.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ У РЕГІОНІ
Важливим чинником розвитку сучасної туристичної та курортної індустрії є покращення інформаційного забезпечення цього процесу. Одним з ефективних інструментів управління сферою туризму та курортів в регіонах може стати формування мережі міських туристсько-інформаційних центрів, яке буде сприяти підвищенню туристичної привабливості міста та активізації туристсько-екскурсійної діяльності на його території [1, с. 18].

Туристсько-інформаційний центр повинен стати елементом системи управління сферою туризму на території міста (області) [2, с. 35; 3, с. 15; 4, с. 149]. Він може здійснювати інформаційне забезпечення системи державного регулювання та управління туризмом у регіоні, оскільки потрібно постійно оновлювати нормативно-правову та інформаційно-аналітичну бази, які забезпечують ефективне управління розвитком сфери туризму та курортів.

На основі створюваних баз даних можливо регламентувати порядок використання території і об’єктів міста в цілях організації та здійснення туристсько-екскурсійного обслуговування; процедури створення та благоустрою екскурсійних маршрутів і туристичних об’єктів на території міста; порядок контролю та рівень відповідальності за порушення діючих у місті норм і правил здійснення туристичної діяльності й екскурсійного обслуговування.

Як організаційна структура системи управління сферою туризму та курортів туристсько-інформаційний центр повинен виконувати широкий спектр послуг для підприємців у сфері туристичного бізнесу, відпочиваючих, а також потенціальних споживачів. За замовленням зацікавлених організацій він може проводити маркетингові та соціологічні опитування; виконувати роботи щодо збору і систематизації статистичної та іншої інформації про результати туристсько-екскурсійної діяльності на території міста; аналізу ринків збуту послуг для майбутніх інвестиційних проектів; контроль якості туристичних послуг, які надаються на території міста.

Обґрунтовано варіанти створення регіональних інформаційних туристичних центрів у вигляді комунальних підприємств та господарчих товариств, основними напрямами діяльності яких є туристична діяльність [5, с. 8–10]. Комунальне підприємство утворюється органом місцевого самоврядування на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Господарські товариства утворюються юридичними та фізичними особами у формі повних акціонерних, командитних товариств, товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

В сучасному світі 30–50% населення в більшості розвинених країн мають доступ до Інтернету з домашнього комп’ютера або з мобільного телефону. Тому при розробці регіональної маркетингової політики щодо просування туристичних продуктів треба приділяти багато уваги засобам візуальної презентації в Інтернеті. У зв’язку з цим при підтримці Бюро з освітніх і культурних програм США і Ради з міжнародних досліджень і обміну IREX створено веб–сайт “Екологія і туризм. Соціально-економічні, екологічні та гуманітарні проблеми розвитку туристичного бізнесу” [6, с. 15–17; 7, с. 170].

Наявність у місті структури, яка реалізує послуги з надання інформації про можливості організації рекреації, відпочинку та розваг, дозволить підвищити якість туристсько-екскурсійного обслуговування, рівень його сервісу, а також туристичний імідж міста. Велике значення має освітньо–виховна роль туристсько-інформаційного центру, а також можливість зв’язків зі споживачами та громадськістю міста.

Результати проведених наукових досліджень показали, що з метою розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури доцільно створювати туристсько-інформаційні центри, які стануть органічною складовою регіональної системи управління та регулювання сфери туризму та курортів. Здійснення перелічених завдань їх діяльності сприятиме підвищенню ефективності управління та регулювання сфери туризму та курортів за рахунок забезпечення погодження дій щодо реалізації заходів з розвитку туристичної інфраструктури, створення нових робочих місць, а також збільшенню наповненості міського бюджету за рахунок активізації туристичної діяльності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

НФЕРЕНЦІЇ „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ” ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...
Міністерство освіти та науки країни
НФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ І КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ”
Промислове виробництво м. Бердянськ за 2009 рік
Бердянськ склав 1226,3 млн грн., або 88,9% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року. Питома вага реалізованої промислової продукції...
Додаток 2 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921
Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2013 рік, затвердженої рішенням тридцять другої сесії міської...
Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової...
Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Бердянськ, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної...
Умки соціально-економічного розвитку м. Бердянськ за 2012 рік За...
Токмак, Енергодар), проведеної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 29. 07. 2011 №312, зі змінами (6 напрямів...
Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, реалізацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка