Тема №2


Скачати 332.57 Kb.
НазваТема №2
Сторінка1/3
Дата03.04.2013
Розмір332.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Кафедра обліку і аудиту

ЗОШИТ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ»
студента(ки)_________________________________

______________________________________________
ПІДСУМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА :

Види завдань

Отримані бали за темами

Тема №1

Тема №2

Тема №3

Тема №4

Тема №5

Тема №6

Тема №7

Обов’язкові


Додаткові


Разом за темою

Тема №8

Тема №9

Тема №10

Тема №11

Тема №12

Тема №13

Тема №14

Обов’язкові


Додаткові


Разом за темою


Усього за зошитПідпис викладача дата


2009рік

Зошит для самостійної роботи з дисципліни «Основи економічних знань» для студентів І курсу напрямку навчання «Економіка та підприємництво».

Розробники: викладач кафедри обліку і аудиту Вишнякова В.А., зав.кафедри обліку і аудиту к.е.н., доц.. Вишнякова І.В.

З метою активізації навчального процесу і з урахуванням вимог МОН України робочим планом для студентів передбачено збільшення питомої ваги самостійної роботи.

Мета самостійної роботи – позааудиторне вивчення студентами питань, винесених на самостійну роботу, поглиблення набутих під час лекцій знань, набуття навичок самостійної роботи.

План виконання самостійної роботи за кожною темою:

  1. Ознайомлення з матеріалами наведених джерел.

  2. З’ясування основних питань теми.

  3. Усвідомлення зв’язку між теоретичними положеннями і практикою.

  4. Виконання завдань.

Склад та вимоги до завдань, передбачених в «Зошиті для самостійної роботи»

В «Зошиті для самостійної роботи» запропоновано типові завдання, які, за узгодженням з викладачем, можуть бути змінені в індивідуальному порядку.

Завдання заповнюються тільки у рукописному варіанті.

Завдання самостійної роботи передбачають обов’язкові до виконання та додаткові завдання СРС.

До обов’язкових завдань відносяться: завдання №1,2,3, до додаткових – завдання №4.

Понятійний апарат та теоретичне питання передбачають стислу відповідь по суті.

Студент на окремих аркушах за темами має право розробити власні тестові завдання, запропонувати дискусійні питання, практичні ситуації, навести перелік наукових публікацій за останні два роки, присвячені питанням теми, запропонувати теоретичне питання з аналізом тлумачення терміну, інші види СРС.

Контроль виконання самостійної роботи:

Самостійна робота підлягає перевірці викладачем та захисту у ході співбесіди зі студентом.

Терміни виконання: Для студентів денної форми навчання: виконані завдання за темами можуть надаватись на перевірку викладачу під час аудиторних занять, а захищатись під час індивідуальних консультацій.

Для студентів заочної форми навчання: завдання для домашнього самостійного виконання («Зошит для самостійної роботи») видаються під час установчої сесії.

За 14 діб до початку наступної сесії студенти надають або пересилають поштою на кафедру виконані завдання. Дата подання робіт фіксується на кафедрі «Обліку і аудиту» у спеціальному журналі.

Критерії оцінювання знань самостійної роботи студентами денної форми навчання:

Основні завдання:

  • Завдання №1 - складання словника 5 основних термінів – 1 бал;

  • Завдання №2 та №3 - відповідь на теоретичне питання – 0,5 бала за одне питання.

Додаткові завдання:

  • Завдання №4 - відповідь на теоретичне питання – 0,5 бала за одне питання;

  • розробка тестового завдання (8 грамотно сформульованих питань з 4 варіантами відповідей одна з яких є правильною) – 1 бал;

  • перелік 5 наукових публікацій за останні два роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) – 1,0 бал.

Мінімальна кількість балів за кожною темою – 2, за завдання «Зошита для самостійної роботи» – 30 балів.

Критерії оцінювання знань самостійної роботи студентами заочної форми навчання:

Кожне завдання оцінюється в 1 бал.

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ
Мета роботи: зрозуміти сутність економіки, ознайомитись із стадіями розвитку економіки, системою економічних наук, рівнями економічної системи суспільства, поняттям «економічні категорії»

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти стадії розвитку, володіти знаннями щодо рівнів економічної системи
1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Економіка -
Економічні відносини –
Економічні категорії –
Економічні закони –
Економікс –
2. Наведіть синоніми слів

ЕкономікаЕкономічні відносиниФірма


3. Охарактеризуйте предмет дослідження вищенаведених економічних наук

Політична економіяЕкономічна теоріяЕкономічна історіяМікроекономікаМакроекономікаМетаекономіка

Глобальна економіка


4. Наведіть 5-6 економічних категорій, які у Вас асоціюють з поняттям «економіка»

ТЕМА 2. ВИРОБНИЦТВО
Мета роботи: зрозуміти сутність виробництва, ознайомитись із структурою виробництва, його взаємозв’язком з розподілом, обміном та споживанням.

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти продуктивні сили від факторів виробництва, види відтворення та форми виробництва
1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Виробництво –
Відтворення –
Розподіл -
Засоби виробництва –
Капітал –

2. Наведіть фактори, що обумовлюють процес виробництва, згідно з сучасним та марксистським підходами

Фактори виробництва

Сучасний підхід (за економіксом)

Марксистський підхід


3. Що спільного між сучасним та марксистським підходами до складу факторів, що обумовлюють процес виробництва ?

4. Наведіть тлумачення наведених понять

Праця
Предмети праці
Засоби праці
Знаряддя праці
Загальні умови праці
ТЕМА 3. ФОРМИ ВИРОБНИЦТВА
Мета роботи: зрозуміти сутність натурального, товарного та суспільного виробництва, ознайомитись із їх видами, структурою, основними рисами

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти форми виробництва
1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Натуральне виробництво -
Товарне виробництво -
Суспільне виробництво –
Матеріальне виробництво –
Нематеріально виробництво –
2. Наведіть спільні та відмінні риси натуральної, товарної та суспільної форм виробництва
Натуральне виробництво

Товарне виробництво

Суспільне виробництво

Спільні риси
Відмінні риси3. Вкажіть стрілками взаємозв’язок між устроєм розвитку та формою виробництва

Первіснообщинний устрій
Натуральне виробництво

Рабовласницький устрій
Товарне просте виробництво

Феодальний устрій
Товарне розвинене виробництво

Капіталістичний устрій
Суспільне матеріальне виробництво

Сучасна економіка
Суспільне нематеріальне виробництво4. Вкажіть стрілками правильну відповідь: метою виробництва є:

Натурального виробництва
Задоволення потреб виробників

Простого товарного виробництва

Розвиненого товарного виробництва

Отримання виробниками прибутку

Суспільного виробництва

ТЕМА 4. ПОТРЕБИ ТА СПОЖИВЧЕ БЛАГО
Мета роботи: зрозуміти сутність потреб та блага, ознайомитись із їх видами, та основними відмінностями

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти потреби від благ, розуміти дію закону зменшення граничного споживання блага
1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Потреби –
Матеріальні потреби –

Абсолютні потреби –

Платоспроможні потреби –

Блага –

2. Вкажіть стрілками правильну відповідь: які потреби задовольняються за допомогою благ

Фізіологічні потреби
Внутрішні нематеріальні блага

Духовні потреби

Зовнішні нематеріальні блага

Потреби поваги

Економічні блага

Платоспроможні потреби

Дарові блага

Поясніть відповідь:


3. Чим принципово потреби відрізняються від благ?

4. Вкажіть стрілками правильну відповідь: які потреби за ознакою «за об’єктами» відповідають потребам за ознакою «за суб’єктами»

Індивідуальні потреби
Соціальні потреби
Фізіологічні потреби

Колективні потреби

Суспільні потреби

  1   2   3

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка