ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 466.96 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/2
Дата18.03.2013
Розмір466.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з

навчальної роботи

________Л.К.Сергієнко

__ ______ 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

для студентів денної та заочної форми навчання,

які проходять практику у підприємницьких структурах


Розглянуто

на засіданні кафедри

обліку, аудиту і статистики

протокол № 8 від 29.04. 2011 р.

Зав. кафедрою д.е.н., професор

_______________ А.М.Журлов


Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, які проходять практику у підприємницьких структурах

(Уклад. Бузько Т.О., Л.Г.Деващук, О.Г.Дроздова)
Бузько Тамара Олексіївна

Деващук Людмила Григорівна

Дроздова Олена Геннадіївна

Рецензент: к.е.н., доцент Якушенко О.М.

Програму укладено згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні, затвердженого наказом № 93 від 08.04.1993р. та наскрізної програми практичної підготовки студентів галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, протокол кафедри № 4 від 15.12.10р.

ЗМІСТ

Вступ

 1. Мета і завдання практики

 2. Організація практики

 3. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від інституту, керівнику практики від підприємства (установи) та студентам

 4. Календарно-тематичний план виробничої практики

4.1. Зміст виробничої практики

 1. Форми і методи контролю

 2. Вимоги до звіту

 3. Підведення підсумків виробничої практики

8. Критерії оцінки прийому звітів

Додатки

ВСТУП

Виробнича практика – складова частина навчального процесу і є його продовженням у виробничих умовах.

Її основна мета : поглиблення і зміцнення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок науково – дослідної роботи і розв’язання прикладних завдань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”.

Поглибленому вивченню економічної роботи на підприємстві сприяє комплексний характер виробничої практики, коли студент послідовно ознайомлюється з організацією роботи в різних ієрархічних рівнях і структурних підрозділах. При цьому питання ефективного функціонування підрозділів і підприємства в цілому вивчаються з урахуванням оцінки їх внутрішнього потенціалу і динамічності факторів зовнішнього середовища.

Для закріплення знань з курсів "Бухгалтерський облік", „Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Економічний аналіз", "Аудит", студенти повинні пройти виробничу практику, набути практичних навичок з організації і ведення на підприємствах, установах, організаціях бухгалтерського фінансового, управлінського обліку з використанням прогресивних форм в умовах ринкової економіки на сучасному етапі її розвитку.

Тривалість проходження виробничої практики становить 144 години (4 тижня). Виробнича практика проводиться на четвертому курсі навчання, після закінчення теоретичних курсів. Тривалість проходження виробничої практики становить 24 календарних дня (з урахуванням субот). Практика дає змогу виконати на практиці завдання, які впливають із вивчених дисциплін, зібрати і проаналізувати достатній матеріал.

Виробнича практика проводиться у колективній та індивідуальній формах, які тісно пов’язані й доповнюють одна одну.

Колективна форма передбачає виробничі лекції, бесіди з провідними спеціалістами, екскурсії та інше.

Індивідуальна форма є основою. Вона полягає у безпосередньому вивченні питань програми практики.

Ця робоча програма виробничої практики орієнтована на те, що основною її базою є промислове підприємство. Якщо за базу приймаються інші підприємства чи організації, програма практики застосовується з урахуванням їх специфіки.

1. Мета і завдання практики

Метою виробничої практики є:

 • оволодіння студентами методами організації діяльності на підприємствах, установах, організаціях і технологією різноманітних фінансових операцій;

 • поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін циклу професійної підготовки;

 • формування у студентів на базі набутих теоретичних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи за реальних умов;

 • виховання потреби систематичного постійного оновлення своїх знань і їх творчого застосування у практичній роботі з дисциплін, які одержав студент у інституті.

Завдання практики: поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання і придбання практичних навичок з організації і ведення на підприємствах, установах, організаціях бухгалтерського фінансового, управлінського обліку з використанням прогресивних форм і національних положень (стандартів), аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, внутрішнього контролю та аудиту.

Студент зобов'язаний:

Знати:

 • ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях, установах на підставі єдиних методологічних засад, встановлених законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, з урахуванням особливостей діяльності підприємства, організації і технології оброблення облікових даних;

 • порядок оформлення господарських операцій первинними документами, організацію документообігу за розділами обліку;

 • форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей;

 • правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань, оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

 • порядок складання на основі бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства;

 • основи технології, організації виробництва, праці і управління, податкову справу, основи цивільного права, трудове, фінансове, господарське законодавства;

 • методику аналізу використання активів підприємства, оцінки фінансового стану;

 • методологію і техніку проведення внутрішнього контролю, аудиту на підприємстві для забезпечення достовірної облікової і звітної інформації про діяльність підприємства, дотримання законності операцій;

 • вимоги до безпеки діяльності по санітарно-гігієнічним нормам.

Вміти:

 • оформлювати первинні документи з обліку руху необоротних, оборотних активів, капіталу, зобов'язань;

 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку в облікові регістри подані до обліку первинні документи;

 • здійснювати розрахунки амортизації необоротних активів, розрахунків з оплати праці, податків та зборів, передбачених законодавством;

 • здійснювати облік витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг з метою прийняття ефективних управлінських рішень;

 • оброблювати облікові дані з впровадженням автоматизованої системи обробки даних;

 • складати періодичну та річну фінансову звітність;

 • здійснювати контроль (аудит) за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, за веденням касових операцій, раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

 • на підставі оперативних облікових даних, фінансової, статистичної звітності аналізувати результати діяльності підприємства, проводити аудиторські перевірки, складати висновки з оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання, виявляти внутрішньогосподарські резерви покращення діяльності, розроблювати конкретні заходи з усунення порушень;

 • здійснювати контроль за наявністю засобів захисту та забезпечення умов праці персоналу.

В процесі проходження практики студент, виконуючи передбачену в програмі практики роботу, знайомиться з діяльністю установи (організації), функціями усіх його структурних підрозділів, характером роботи, складає календарно-тематичний план, який включає орієнтовний тематичний план програми практики. Якщо окремі питання програми не можуть бути виконані студентами, то керівнику практики необхідно замінити їх іншими.

2. Організація практики

Інститут направляє студентів до підприємницьких структур – баз виробничої практики, з якими укладено договір щодо проходження виробничої практики студентами.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри обліку, аудиту і статистика підбирати для себе місця проходження практики і подати завідувачу практикою гарантійний лист (Додаток А) щодо проходження виробничої практики.

Підприємства та установи повинні мати достатній обсяг інформації, можливість надання практикантам робочих місць.

Якщо базою практики є підприємство або установа, на якому студент вже працює, студент повинен подати на кафедру гарантійний лист щодо забезпечення практиканта необхідними матеріалами для виконання усіх завдань, які передбачені програмою практики.

Перелік баз практики затверджується наказом по інституту. Керівництво і контроль за проходженням студентами практики здійснюють завідувач з навчально-виробничої практики, викладачі кафедри і провідні працівники підприємств та установ.

Під час проходження практики студенти виконують завдання згідно з календарно-тематичним планом.

Керівництво кафедри забезпечує студентів програмою практики, консультує з питань збору матеріалів для виконання звіту з практики.

3. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від інституту, керівнику практики від підприємства (установи) та студентам

Керівник практики від навчального закладу:

 • забезпечує студентів програмою практики, уточнює для них індивідуальні графіки і завдання;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику, інструктаж про порядок проходження практики;

 • надає студентам методичну допомогу у складанні календарно-тематичного плану та оформлення звіту;

 • постійно консультує студентів з усіх питань програми практики;

 • контролює виконання програми практики і додержання студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • у складі комісії приймає звіт з практики;

Керівник практики від підприємства:

 • організовує практику відповідно до програми практики;

 • надає студентам місце проходження практики відповідно до програми практики;

 • забезпечує виконання погодженого з навчальним закладом графіка проходження практики;

 • здійснює методичне керівництво і надає допомогу студентам у збиранні необхідних практичних матеріалів;

 • надає студенту - практиканту можливість користування наявною літературою, інструкцією, законодавчими та бланковими матеріалами;

 • забезпечує і контролює додержування студентами правил внутрішнього трудового розкладу;

 • піклується про умови праці практикантів;

 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами сучасних методик, виробничих прийомів і методів роботи спеціалістів установ, організацій, підприємств та інше;

 • несе відповідальність за якість та результати практики;

 • надає письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, додержання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

Студент зобов’язаний:

 • перед початком практики одержати направлення на практику, її програму та щоденник;

 • одержати консультацію щодо оформлення всіх документів та матеріалів практики у керівника практики навчального закладу;

 • з'явитися на практику у встановлені строки;

 • перед початком практики на підприємстві, установі і організації слід пройти виробничий інструктаж з техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • виконувати правила розкладу та внутрішнього розпорядку, які встановлені на підприємстві (час початку та закінчення робочого дня для службовців);

 • засвоїти питання, передбачені програмою практики і викласти результати у формі письмового звіту;

 • вести щоденник практики, в якому записувати виконану роботу;

 • за умови тимчасового виконання посадових обов'язків нести відповідальність за доручену роботу та її результати нарівні з робітниками підприємства;

 • згідно з планом проходження виробничої практики здійснити підбір практичного матеріалу до звіту з практики.

За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку студент несе відповідальність перед керівництвом підприємства і навчального закладу.

Керівництво практикою здійснюють : викладач навчального закладу і спеціаліст підприємства (організації) - бази практики.

Під час виробничої практики студент складає календарний графік проходження практики у щоденнику (Додаток Д)
4. Календарно-тематичний план виробничої практики

Зразок примірного календарно-тематичного плану, який складається

виходячи з бази практики (підприємницькі структури)

№ п/п

Назва теми або відділів

Календарні строки проходження практики (кількість календарних днів)Дата

Прізвище

1

2

3

4

5

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

1

Загальна характеристика базового підприємства

12

Методика організації бухгалтерського обліку на підприємстві

13

Баланс підприємства.

14

Фінансова звітність

2“ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”, “АУДИТ”, “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

5

Облік та аудит грошових коштів

26

Облік фінансових інвестицій

17

Облік та аудит дебіторської заборгованості

28

Облік та аудит основних засобів та нематеріальних активів

29

Облік та аудит виробничих запасів.

Облік сировини та матеріалів.

Облік палива та готової продукції.

110

Облік та аудит витрат на виробництво

211

Облік та аудит короткострокових зобов’язань.

112

Облік довгострокових зобов’язань.

113

Облік та аудит праці та її оплати.

214

Облік та аудит розрахунків з бюджетом.

115

Облік та аудит доходів, витрат і фінансових результатів

116

Облік власного капіталу

117

Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства

2


Разом

24
  1   2

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка