ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА


Скачати 108.93 Kb.
НазваПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Дата04.04.2013
Розмір108.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА


__________________________________________________________________________91031 м. Луганськ, містечко ім. Щорса, 19/2

Тел. (0642) 63-67-55, тел. -факс 50-51-92 , E-mail: ekolend@i.uaАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності за 2011 рік

товариства з обмеженою відповідальністю

"Луганський торгово-вексельний дом"


Цей висновок адресований керівництву ТОВ „Луганський торгово-вексельний дом”.
Приватне підприємство Аудиторська фірма “ЕКОЛЕНД” (код за ЄДРПОУ 23475409), що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1861, яке видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) №98 від 26 січня 2001 року та на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ 001242, яке видане за рішенням ДКЦПФР від 25 січня 2011 року №35, провела аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Луганський торгово-вексельний дом", яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до форм до річної фінансової звітності та пояснювальні примітки до форм звітності.

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Підставою для проведення аудиту є вимоги «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», що затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 р. N 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. N 2380), щодо підтвердження достовірності та повноти річного балансу та звіту про фінансові результати, а також договір на проведення аудиту з товариством №15/2012-02 від 17.02.2012 року.

Основні відомості про товариство:

ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом» (код за ЄДРПОУ 31444223) зареєстровано виконавчим комітетом Луганської міської ради 11 квітня 2001 року. Остання нова редакція статуту ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом» зареєстрована 16 листопада 2010 року Виконавчим комітетом Луганської міської ради, номер запису 13821050010001609.

Місцезнаходження товариства: Україна, 91005, м. Луганськ, вул. Качалова, буд. 1А.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №486884 видане виконавчим комітетом Луганської міської ради, дата проведення державної реєстрації 11 квітня 2001 року, № запису про заміну свідоцтва 1 382 105 0001 001609.

ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом» включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 27.10.2005 року, реєстраційний №732, свідоцтво видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Основні види діяльності товариства за КВЕД:

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями.

В 2011 році товариство здійснювало професійну діяльність на ринку цінних паперів України на підставі ліцензій, виданих ДКЦПФР:


№ з/п

Вид діяльності

Серія, номер ліцензії

Дата видачі

Термін дії ліцензії

1

  • діяльність з торгівлі цінними паперами

Брокерська діяльність


АГ 399457


19.11.2010 р


19.11.2015 р.

2

  • діяльність з торгівлі цінними паперами

Дилерська діяльність


АГ 399458


19.11.2010 р.


19.11.2015 р.

Перевірка почата 23 березня 2012 року та закінчена 28 березня 2012 року.

Період перевірки з 1.01.2011 року по 31.12.2011 року.

При проведенні перевірки ми керувались вимогами «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (МСА), які визнані аудиторською палатою України в якості національних, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), іншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими діяльність товариства та практикою аудиторської діяльності. МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Нами перевірена достовірність статей балансу та інших показників фінансової звітності, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики до вимог П(С)БО, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального представлення фінансових звітів. Стан внутрішнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідний для формування свого погляду про достовірність підготовленої фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та її відповідності П(С)БО. Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недоліків.

При складанні висновку ми керувались вимогами МСА № 700 та №705, а також враховували вимоги „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ "Торгово-вексельний дом" несе відповідальність за складання і достовірне подання тверджень фінансової звітності відповідно до П(С)БО, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми відповідаємо за якісне виконання аудиторської перевірки згідно МСА та Кодексу етики з метою отримання інформації та доказів, які надають нам достатню впевненість, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Суб’єкт господарювання має на своєму балансі поточні фінансові інвестиції в сумі 972 тис.грн.., які відображені за собівартістю придбання. Ми не мали можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази щодо фінансової інформації про суб'єкти інвестування для оцінки прийнятності та належності обліку та оцінки фінансових інвестицій, тому не маємо можливості визначитися, чи є потреба у відповідному коригуванні суми.

Враховуючи те, що частина акцій ВАТ "Укрхіменергія", які лічаться на балансі станом на 31.12.2011 року за собівартістю придбання в сумі 653 тис.грн., на дату видачі цього висновку були продані за грошові кошти з прибутком 300 тис.грн. (собівартість 70 тис.грн., вартість продажу 370 тис.грн.), що підтверджується договором №ДД-3 купівлі-продажу цінних паперів від 26.03.2012 року, випискою банку від 27.03.2012 року про надходження грошових коштів в сумі 370 тис.грн. та випискою про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №004025, ми припускаємо, що вартість фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 року не завищена.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ТОВ „Луганський ТОРГОВО-ВЕКСЕЛЬНИЙ ДОМ” в усіх суттєвих аспектах справедливо, достовірно і повно відображає фінансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року, а також розкриває інформацію про результати діяльності товариства, рух власного капіталу та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату і відповідає вимогам П(С)БО.
На виконання вимог „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року та на підставі проведеної аудиторської перевірки ми висловлюємо думку щодо розкриття окремих показників:

- інформація щодо необоротних активів, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- інформація щодо оборотних активів, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- інформація щодо зобов'язань, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО;

- інформація про власний капітал, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах та примітках до них, розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО.

- вартість чистих активів товариства по закінченню звітного фінансового року більша від статутного капіталу, тобто вимоги п.4 статті 144 Цивільного кодексу України дотримуються.

Вимог статті 13 глави 2 „Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами” товариство дотримується. Власний капітал торговця цінними паперами на кінець фінансового року більший ніж зареєстрований розмір статутного фонду (капіталу).

- інформація про формування та сплату статутного капіталу:


Формування та сплата статутного капіталу ТОВ "Луганський торгово-вексельний дом" відбувалась таким чином:

Первісна редакція Статуту ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом» зареєстрована відділом ліцензування, державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 11.04.2001 року, реєстраційний № 25370169Ю0021248. Статутний фонд (капітал) визначено у розмірі 22000 гривень.

У формуванні статутного фонду (капіталу) брали участь 2 засновника рівними частками, які на дату реєстрації товариства внесли 22000 гривень (майно на суму 20000 гривень, грошові кошти на суму 2000 гривень).

Згідно зі змінами та доповненнями №1,, внесеними до Статуту 07.08.2002 року, реєстраційний номер 2510, розмір Статутного фонду (капіталу) збільшився на 15000 грн. і склав 37000 грн. Двома учасниками рівними частками були внесені грошові кошти на суму 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень

Згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом» (протокол №4 від 02.04.2003) відбулися зміни у складі учасників. Ці обставини відображені у Змінах №2 до Статуту Товариства, реєстраційний номер 3208 від 09.04.2003 року. Розмір Статутного фонду (капіталу) не змінювався.

Рішення про друге збільшення статутного капіталу з метою приведення його розміру у відповідність до чинного законодавства прийняте на загальних зборах учасників 08.09.2008 року. Статутний капітал збільшено на 300000 (триста тисяч) гривень. Нова редакція Статуту ТОВ „Луганський торгово-вексельний дом” зареєстрована виконавчим комітетом Луганської міської ради 12 вересня 2008 року, реєстраційний № 132821050005001609. Згідно п. 7.3 Статуту розмір статутного капіталу становить 337000 (триста тридцять сім тисяч) гривень.

Додаткові внески в сумі 300000 (триста тисяч) гривень сплачені двома учасниками рівними частками виключно грошовими коштами на поточний рахунок товариства.

З метою приведення розміру статутного капіталу товариства у відповідність до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» зі змінами, внесеними Законом України N 2393-VI від 01.07.2010 року, на загальних зборах учасників 09.09.2010 року було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства на 700000 (сімсот тисяч) гривень.

Нова редакція Статуту ТОВ „Луганський торгово-вексельний дом” зареєстрована виконавчим комітетом Луганської міської ради 21 вересня 2010 року, реєстраційний №132821050007001609. Згідно п. 7.3 Статуту розмір статутного капіталу становить 1037000 (один мільйон тридцять сім тисяч) гривень.

Додаткові внески в сумі 700000 (сімсот тисяч) гривень сплачені виключно грошовими коштами на поточний рахунок ТОВ „Луганський торгово-вексельний дом” №26500300100495 у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» м. Київ, МФО 380311, що підтверджено випискою по особовому рахунку та квитанціями про сплату :

- №46070 від 23 вересня 2010 року на суму 350000 грн. від Набоки Д.С.

- №46118 від 23 вересня 2010 року на суму 350000 грн. від Набоки О.С.

Таким чином, статутний капітал у розмірі 1037000 гривень станом на 31 грудня 2011 року сплачений на 100% і розподілений серед учасників таким чином:

- Набока Д.С., вклад на суму 518500 грн., що складає 50% статутного капіталу;

- Набока О.С, вклад на суму 518500 грн., що складає 50% статутного капіталу;

Протягом існування Товариства вилучення капіталу не відбувалось.

Таким чином, розмір фактично сплаченого статутного капіталу відповідає розміру, визначеному пунктом 7. 3 Статуту ТОВ «Луганський торгово-вексельний дом». Статутний капітал сформований та сплачений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Несплаченої частини статутного капіталу нема.

  • дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку нами перевірено у відповідності до вимог «Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 27.12.2007 року №2381 зі змінами та доповненнями.

Товариство здійснює брокерську та дилерську діяльність. Показники ліквідності розраховуються щоденно. Співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами не перевищувало 30, що відповідає вимогам розділу ІІ, п.4 Положення.

Станом на 31.12.2011 року власні кошти ТОВ «Луганський ТВД», що здійснює брокерську та дилерську діяльність, складають 1045 тис.грн. та перевищують мінімальний розмір статутного капіталу для торговців цінними паперами, встановлений Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (для дилерської 500 тис.грн., для брокерської 1000 тис.грн.).

Показник адекватності власних коштів станом на 31.12.2011 року дорівнює 81 відсоткам (нормативне значення - не менше 10 відсотків), що підтверджує дотримання ТОВ «Луганський ТВД» вимог до показника адекватності власних коштів.

Показник адекватності основного капіталу дорівнює 80,3 відсотка (нормативне значення - не менше 4 відсотки), що підтверджує дотримання ТОВ «Луганський ТВД» вимог до показника адекватності основного капіталу.

Діяльністю з управління цінними паперами товариство не займається.

- інформація про чистий збиток, яка наведена безпосередньо у формі №2 "Звіт про фінансові результати", розкрита в усіх суттєвих моментах повно, достовірно і відповідно до вимог П(С)БО.
Дата видачі висновку 28 березня 2012 року
Місцезнаходження: ПП АФ „Еколенд”: 91031, м. Луганськ, містечко ім. Щорса, 19/2.

Тел./факс: 0(642) 50-51-92, тел.: 0(642) 63-67-55.

Е-mail: ekolend@i.ua

Директор-аудитор

(сертифікат аудитора №000928,

виданий АП України 28.03.1996 р.,

діє до 28.03.2015 року) Н.В. Дємідова


Схожі:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04. 11. 2015 року
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Аналітік Регістратор, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Повне Товариство «Ломбард «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка