АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 60.76 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата26.03.2013
Розмір60.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю
« Аудиторська фірма «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ»

Україна, 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 5, оф.45

Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4361

Тел. +38 (097) 466 7 222 Факс. +38 (044) 483 8 873

+38 (066) 455 7 055 E-mail: profauditconsult@ukr.netАУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ»

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

СТАНОМ НА 31.12.2011р.
Вступний параграф

Основні відомості про страховика:Повна назва:

Товариство з додатковою відповідальністю

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ:

35392462

Юридична адреса

01054, м. Київ, вул. Дмитріївська, 18/24

Дата проведення державної реєстрації:

06 вересня 2007р. № 1 074 102 0000 026763

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація


Дата внесення змін до установчих документів

Зміни не вносились

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Реєстраційний № 11102078 від 16.10.2007р.


Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2011р., у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122/2 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти  вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторський висновок складено у відповідності з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням Державною комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096).

Фінансова звітність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2011р. (що додається до аудиторського висновку), включає в себе: баланс станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати за 2011 рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та за такий внутрішній контоль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забеспечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки у відповідності з МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою м.Київ, вул..Голосіївська, 13, що було придбано протягом минулих років і обліковуються в бухгалтерському обліку ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» як основний засіб, відображено в балансі станом на 31.12.2011р. в розмірі 2437,5 тис. грн. Управлінський персонал не здійснив експертну оцінку цієї будівлі станом на 31.12.2011р. на основі поточних ринкових цін, а відобразив їх в обліку за залишковою вартістю. Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо ринкової вартості цього нежитлового приміщення, оскільки нам не була надана ця фінансова інформація управлінським персоналом та попередніми аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Висловлення умовно-позитивної думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан та платоспроможність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2011р., фінансові результати Товариства і рух грошових коштів за 2011 рік, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

По результатах проведеної перевірки аудитори підтверджують, що фінансово-господарська і страхова діяльність здійснювалися у відповідності з чинним законодавством України. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ» на підставі договору № 10 від 23 березня 2012р.

Період перевірки з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Перевірка здійснювалась з 23 березня 2012р. по 18 квітня 2012р.

Аудиторська фірма діє на підставі:

    • Свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 725119, яке видане Шевченківською районною у місті державною адміністрацією про проведення державної реєстрації від 14.06.2010р. № 1 074 102 0000 036855;

    • Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4361 від 14.07.2010р., термін чинності Свідоцтва до 14 липня 2015р. згідно Рішення Аудиторської палати України від 14.07.2010р. № 219/3;

    • Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2011р. №198, реєстраційний номер Свідоцтва: 1429, серія та номер Свідоцтва: АБ 001330, строк дії свідоцтва з 01.03.2011р. до 14.07.2015р.

    • Сертифіката аудитора Ігнатенко Л.О., № 004061 від 24 грудня 1999р., термін дії сертифіката продовжено до 24 грудня 2013р. Рішенням Аудиторської палати України від 27.11.2008р. №196/2;

    • Свідоцтва Ігнатенко Л.О. про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000358 від 02.07.2004р., строк дії свідоцтва продовжено до 24.12.2013р. розпорядженням Держфінпослуг від 26.02.2009р. №155.


Місцезнаходження аудиторської фірми: 04050, м.Київ, вул. М.Пимоненка, буд.5 офіс 45, тел. (067) 777 59 44, факс (044) 483 88 73.

Генеральний директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ»

ІГНАТЕНКО Л.О.
18 квітня 2012 року
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ КОНСАЛТИНГ»

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4361 згідно Рішення Аудиторської палати України від 14 липня 2010р. №291/3, термін чинності Свідоцтва до 14 липня 2015р.

04050, м .Київ, вул.. М.Пимоненка, буд.5 офіс 45

тел. (067) 777 59 44 , факс (044) 483 88 73


Схожі:

Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка