ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності станом на кінець дня 31. 12. 2011 року ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л. В. і Компанія»


Скачати 87.35 Kb.
НазваЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності станом на кінець дня 31. 12. 2011 року ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л. В. і Компанія»
Дата09.04.2013
Розмір87.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Внесена в Реєстр АПУ 29.09.2005 р. За Рішенням №153/3

Свідоцтво №3663

ЗВІТ

незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»

за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

станом на кінець дня 31.12.2011 року
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «ЕКЮ»

Зирянова Л.В. і Компанія»

м. Київ «29» лютого 2012 року


  1. ЗВІТ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Звіт надано незалежною аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в реєстр Аудиторської Палати України 29.09.2005 року №3663 ) (надалі – Аудитор).
1.2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Юридична адреса ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02094 м. Київ, вул. Краківська, 15/17, к.110.

Фактичне місцезнаходження ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська 1, к.251.

Внесена в реєстр Аудиторської Палати України 29.09.2005 року №3663

Телефон факс: 574-94-41

E-mail: vita_poshtova@ukr.net

Веб сайт: vita_poshtova.com.ua
1.3. ДАТА ВИДАЧІ ЗВІТУ

Звіт аудитора видано «29» лютого 2012 року.

Період, який охоплено перевіркою: з «01» січня 2011року по «31» грудня 2011 року.

1.4.УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності проведено згідно з Договором на проведення аудиту від 21 лютого 2011 року, складеним між Повним товариством «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» (надалі – Підприємство) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА».

У перевірці приймли участь:

- незалежний Аудитор – Куліченко Оксана Вікторівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката №005691 від 29 квітня 2004 року.

Річна фінансова звітність включає: Баланс станом на кінець дня 31.12.2011 року (форма №1); Звіт про фінансові результати станом на кінець дня 31.12.2011 року (форма №2); Звіт про рух грошових коштів станом на кінець дня 31.12.2011 року (форма №3); Звіт про власний капітал станом на кінець дня 31.12.2011 року (форма №4); Примітки до річної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2011 року (форма №5).
При складанні Звіту та при проведені аудиту Аудитор діяв на підставі законодавства України у сфері господарської діяльності , встановленого порядком ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, а також прийнятими нормами аудиту.
2 . ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД

Найменування (повна назва)

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія»

Місцезнаходження

07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, 19.

КОД ЕДРПОУ

33789523

Рахунки у банках

26506060297814 в Філія Київське ГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк” МФО 321842
Сформований статутний фонд

210 000 (двісті десять тисяч) гривень

Ліцензії

Ліцензія міністерства Фінансів України серії АВ №379091 на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдороцінного каміння.

Рішення про видачу ліцензії : № 1114 від 09.10.2007 р.

Строк дії ліцензії : з 09.10.2007 по 22.06.2011 р.


Дата державної реєстрації

01.12.2005 р. рішеня 1 072 107 0008 005606

Чисельність працівників

6 (шість)

Наявність відокремлених підрозділів

3 (три):

Відділення №1 - Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, 19.

Відділення №2 – Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського 43;

Відділення №3 – Київська обл., смт. Гостомель, вул. Леніна, 84б

Види економічної діяльності

65.23.0 інше фінансове посередництво

51.90.0 інші види оптової торгівлі

52.48.9 роздрібна торгівля непродовольчими товарами не віднесеними до інших групувань

Засновники

  • Лазаренко Оксана Володимирівна

  • Фоменко Валентина Петрівна

  • Зирянова Лариса Володимирівна
Керівник

Лазаренко Оксана Володимирівна

Головний бухгалтер

Лиходід Лариса ОлексіївнаПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» створене шляхом об’єднання вкладів Учасників відповідно до Законів України та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності утворене та зареєстроване Рішенням Святошинської районної адміністрації м. Києва 01.12.2005 р. Відповідно до ст.119 Цивільного кодексу Повним товариством є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.
Відповідно до протоколу засідання установчих зборів ПТ «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» №24 від 01.07.2011 р. вирішено створити інший додатковий капітал в розмірі 60000 грн.
3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Згідно з Наказом про облікову політику, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів звітності і звітності протягом встановленого строку покладається на керівника підприємства. Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера.

4 . ПЕРЕВІРКА ПОВНОТИ І ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Для перевірки надані: Наказ «Про облікову політику», головна книга за 2011 рік, річна фінансова звітність станом на кінець дня 31.12.2011 у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

В результаті перевірки встановлено:

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Організація бухгалтерського обліку на Підприємстві здійснювалась у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні.

Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовується 9 клас рахунків. Головна книга формується на підставі регістрів обліку.

Класифікація основних засобів проводиться відповідно до П(С)БО 7 та має вартісний показник у розмірі 1000 грн.

Амортизація малоцінних необоротних активів (МНМА) здійснювалась у розмірі 100 % вартості об‘єкта у першому місяці використання такого об‘єкта.

Метод вибуття запасів обраний – ФІФО.

Аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» було проведено аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» станом на кінець дня 31.12.2011 року, яка включає: Баланс станом на 31.12.20011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів.

Аудит включає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами були розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

Аудит також включав оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що нами отримано достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.


Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведеної аудиторської перевірки було встановлено, що підприємство не створює резерву сумнівних боргів, забезпечень, відстрочених податкових активів та зобов’язань, як цього вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Зазначені в цьому параграфі причини змусили нас модифікувати даний висновок. Однак зазначені обмеження не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком тих питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображує дійсний фінансовий стан Повного товариства «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія».
5. ІНШІ ПИТАННЯ

Аудитору не відомі дані про події, що відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни показників діяльності.Аудитор
Куліченко О.В.

Директор ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»
Куліченко О.В.


Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0091, видане Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26....
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка