ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА


Скачати 98.94 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Дата19.05.2013
Розмір98.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Економіко-правова фірма

«ФІНАУДИТ»

ю/а 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Леніна, 9

п/а 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219

тел.: (0564) 26-09-05, факс: (0564) 26-25-86, e-mail: stock@alba.dp.ua

р/р 26001000114136 в філії ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Кривий Ріг,

МФО 305589, код ЄДРПОУ 20276106

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0091, видане Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ № 001332, унесено до Реєстру відповідно до Рішення ДКЦПФР від 01.03.2011р. №198АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ»

станом на 31.12.2012 року

Керівництву ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ»
Іншим користувачам

Дата видачі: «24» квітня 2013р.

Наш аудиторський висновок складений відповідно Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006р. №6337.

При складанні висновку ми керувались вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту (230, 300, 315, 320, 500, 520, 530, 800 та інші), Положенням про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженим Указом Президента України від 04.04.2003р. №292.

Аудитор відповідає перед замовником аудиту за свій Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності підприємства. Відповідальність за правильність підготовки та представлення фінансової звітності користувачам згідно з вимогами українського законодавства полягає на керівництво підприємства. Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства не звільняє його керівництво від відповідальності за достовірність та повноту звітності. Процедури підтвердження бухгалтерської звітності підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми) не означають солідарну відповідальність аудитора за достовірність і повноту фінансової звітності підприємства з керівництвом підприємства, що перевіряється. Процедури підтвердження фінансової звітності означають підтвердження аудитором відповідальності показників фінансової звітності даним Головної книги (оборотного балансу) та журналам-ордерам, без здійснення ним процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації.
Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»


Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0091 від 26.01.2001р.


Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А № 001714 від 29.04.2010р.


Місцезнаходження

53060, Дніпропетровська обл.,

Криворізький р-н., с. Лозуватка, вул. Леніна, 9


Основні відомості про ломбард:

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

«ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ»

Код за ЄДРПОУ

36041853

Місцезнаходження

50050, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дзержинський р-н, вул. Рязанова, буд. 11,

прим. 26

Дата державної реєстрації

09.10.2008р.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія АОО №567542 видано Виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 09.10.2008р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Серія ЛД №375 видано 27.11.2008р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України згідно рішення №3981 від 26.04.2005р., реєстраційний №15102284

Код фінансової установи

15

Дата внесення змін до установчих документів

У 2011р. діяв Засновницький договір ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» зареєстрований Державним реєстратором 11.03.2011р. за №12271050003010623. Змін у 2012р. не було

Банківські реквізити

п/р 26509057000901 в ПАТ КБ «Приватбанк»,

м. Кривий Ріг, МФО 305750

Дані про засновників товариства, частка в статутному капіталі

Чернов Валерій Іванович – сума вкладу

396000 грн., частка в статутному капіталі – 99%;

Чернова Олена Іванівна – сума вкладу 4000 грн., частка в статутному капіталі – 1%

Чисельність працівників станом на 31.12.2012р.

14

Кількість відокремлених підрозділів

6


Основні види діяльності Товариства:

Код за КВЕД

Вид діяльності

64.92

Інші види кредитування


Інституційний сектор економки за КІСЕ:

S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів.
Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Між ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» та ТОВ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ» укладений договір №14 від 04.03.2013р. на проведення аудиторської перевірки ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» з метою складання та видачі ломбарду аудиторського висновку про повноту та достовірність даних, відображених у фінансовій звітності за 2012 рік.

Перевіркою охоплено період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Аудиторська перевірка проводилась з 11.03.2012р. по 18.03.2012р. у м. Кривий Ріг аудитором Ульшиною Т.О. (сертифікат аудитора № 006463, виданий рішенням Аудиторської палати України №13 від 24.03.1994р., продовжений Рішенням АПУ № 264/2 від 31.01.2013р., дійсний до 24.03.2018р.).

Аудиторська фірма провела аудиторську перевірку доданої до аудиторського висновку звітності у складі форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік, форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік, форми №4 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік, форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 рік.

Метою перевірки було зібрання доказів для висловлення професійного погляду на достатню кількість свідчень про наявність і одночасну відсутність розбіжностей між звітними даними емітента і вимогами чинного законодавства, регулюючого порядок її складання та розкриття. Також у перевірку входило оцінка використаних на підприємстві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка фінансової звітності в цілому.

Розмір суттєвості помилки (невідповідальності даних обліку даним звітності) з клієнтом не визначався.

Ми використовували принцип вибіркової перевірки інформації і брали до уваги тільки суттєві помилки.

За повноту та достовірність, наданої для перевірки фінансової інформації ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» відповідальність несе директор –
Попова Ю.О.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом перевірки.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан ломбарду станом на 31.12.2012 року.
В результаті аудиторської перевірки встановлено:

За видами активів інформація, відображена в фінансовій звітності підприємства за 2011 рік, відповідає вимогам Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зобов’язання, відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012р., відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. сформований згідно П(С)БО України та складається із:

- статутного фонду – 400 тис. грн.;

- непокритого збитку – 189 тис. грн.
Оцінка фінансового стану ломбарду:

Результати розрахунку показників фінансового стану підприємства у 2012 році наведені у табл.1

Таблиця 1

Назва показника

Фактичне значення показника у 2012 році

Нормативне значення показника

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,375

0,25-0,50

Коефіцієнт загальної ліквідності

6,916

1,00-2,00

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,868

0,25-0,50

Коефіцієнт структури капіталу

0,152

0,5-1,0

Рентабельність активів, %

Не розраховувались

>0 збільшення

Рентабельність діяльності , %

Не розраховувались

>0 збільшення


Згідно даних табл. 1 можна зробити наступні висновки про фінансовий стан
ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ».

Рівень ліквідності у 2012 році є достатнім, оскільки значення розрахованих коефіцієнтів ліквідності знаходяться у межах нормативно рекомендованих. Це свідчить про те, що станом на 31.12.2012р. оборотних коштів підприємства достатньо для покриття своїх короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2012р. становить 0,868, тобто господарська діяльність фінансується за рахунок власних коштів, що значно знижує ризик втрати фінансової незалежності. Значення коефіцієнту структури капіталу на звітну дату нижче нормативних меж, що свідчить про відсутність залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів, оскільки доля залучених коштів є незначною. Таким чином, фінансовий стан підприємства є стабільним.

Показники ефективності не розраховувались, оскільки діяльність підприємства у досліджуваний період була збитковою.

У Звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки від діяльності підприємства за 2012 рік. На нашу думку, фінансові результати у звіті відображені достовірно в усіх суттєвих аспектах.

Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період — збиток
у сумі 90 тис. грн.

В ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика підприємства обумовлена в наказі №1 від 02.01.2011р. «Про облікову політику підприємства», відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Протягом 2012 року облікова політика не змінювалася. Встановлені на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік підприємства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р.

Дані бухгалтерських рахунків порівняні в бухгалтерських регістрах і балансі.

Інвентаризація основних засобів, грошових коштів, документів та розрахунків проведена станом на 31.12.2012 р. згідно наказу №1-і від 31.12.2012р.

Річна фінансова звітність Товариства затверджена вищим розпорядчим органом – Загальними зборами Учасників Товариства 21.02.2013р. (Протокол №1 від 21.02.2013р.).
Висновок:

Зробивши аудиторську перевірку повноти та достовірності фінансової звітності
ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» у складі форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012р., форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012р., форми №4 «Звіт про власний капітал» за 2012р., форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 рік, аудитори висловлюють свою думку.

ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» веде бухгалтерський облік згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р., а також затверджених в Україні П(С)БО.

Фінансова звітність Товариства дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2012р. і в усіх суттєвих аспектах достовірна.

Ми підтверджуємо всі статті балансу ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРНОВ І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2012р.

Генеральний директор ТОВ ЕПФ «ФІНАУДИТ»

Свідоцтво про внесення до Реєстру

суб’єктів аудиторської діяльності № 0091

Сертифікат аудитора № 006463 від 24.03.94р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №001714 від 29.04.2010р.


Т.О. УльшинаСхожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка