О. О. Максимова НОРМАТИВНО-ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Скачати 177.36 Kb.
НазваО. О. Максимова НОРМАТИВНО-ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Дата29.05.2013
Розмір177.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
О.О. Максимова

НОРМАТИВНО-ПЛАНУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ФІРМИ

«ДЕБЮТ»


П О Л О Ж Е Н Н Я
про діяльність навчально-тренувальної фірми «Дебют»
1.Мета і завдання навчально-тренувальної фірми
1.1.Структурний підрозділ ліцею – навчально-тренувальна фірма (НФТ) «Дебют» створюється з метою ефективного навчання учнів у комерційній сфері на основі використання сучасних технологій освіти, та ефективного поєднання знань, умінь та практичних навичок учнів.
1.2.Для досягнення поставленої мети НТФ вирішує такі завдання:


 • створення імітаційної моделі реально діючої фірми в комерційній сфері;

 • організація навчального процесу в структурних підрозділах НТФ відповідно до навчального плану;

 • застосування комплексу сучасних технологій освіти безпосередньо в навчальному процесі;

 • орієнтація на єдність знань, умінь і навичок при навчанні учнів та практична спрямованість усього навчального процесу;

 • орієнтація на високу якість навчання учнів на всіх етапах організації навчального процесу відповідно до передового досвіду імітаційного навчання;

 • створення банку сучасних технологій освіти і їх практичне впровадження у навчальний процес.2.Основні напрямки діяльності НТФ


 • підготовка кадрів у галузі малого та середнього бізнесу;

 • підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у підприємстві;

 • організація і проведення наукових досліджень, пов’язаних із сучасними освітніми технологіями;

 • консультації та надання допомоги учням НТФ з конкретних питань їхньої роботи;

 • випуск інформаційних, та навчально-методичних матеріалів для навчального процесу в НТФ;

 • надання методичної допомоги, консультування і навчання викладачів-інструкторів НТФ.


3.Управління і структура НТФ
3.1.НТФ є структурним підрозділом ліцею

3.2.Керує й організовує роботу НТФ виконавчий директор, призначений директором ліцею в рамках делегованих йому повноважень відповідно до Статуту і даного Положення.

3.3.Виконавчий директор НТФ у рамках делегованих йому повноважень:

- виконує представницькі функції, веде переговори і підписує відповідні договори від імені НТФ (за дорученням)

- розробляє стратегію і планує поточну та перспективну діяльність НТФ

- координує роботу підрозділів

- затверджує навчальні і календарні плани

- видає розпорядження і затверджує всю документацію, пов’язану з навчальною, навчально-методичною діяльністю НТФ

- здійснює набір і добір персоналу, затверджує штатний розпис та посадові інструкції співробітників НТФ

- здійснює контроль за діяльністю та оцінкою праці викладачів-інструкторів НТФ

- організує і проводить виробничі наради керівників підрозділів НТФ

- несе всю відповідальність за навчальну, методичну й іншу діяльність НТФ у рамках делегованих повноважень
3.4.Структура НТФ передбачає такі підрозділи:

- Комерційний відділ

- Секретаріат

- Адміністративний відділ

- Відділ кадрів

- Канцелярія
3.5.Керівники відділів безпосередньо підпорядковуються виконавчому директору НТФ на засадах принципу єдиноначальності й організовують роботу своїх відділів на основі делегованих їм повноважень та відповідно до затверджених посадових інструкцій.
4.Права та обов’язки НТФ
4.1.Самостійно планувати, організовувати і виконувати навчально-виробничу діяльність.

4.2.Координувати діяльність учасників НТФ з впровадження та виконання навчальних планів та програм.

4.3.Сприяти укладенню угод між НТФ та іншими організаціями, а також дотримання цих угод обома сторонами.

4.4.Здійснювати кадрове забезпечення.

4.5.Вступати до кооперації з іншими установами для розв’язання завдань, що мають загальний інтерес, створювати і вступати до асоціації навчальних закладів спорідненого профілю, у тому числі з закордонними навчальними закладами.
5.Кошторис і майно. Звітність НТФ
5.1.Майно навчально-тренувальної фірми «Дебют» формується на основі матеріальних цінностей і грошових коштів, закріплених за даним підрозділом навчального закладу.

5.2.Кошти НТФ формуються за рахунок тих, що перераховуються за ___________________________ послуги та інші послуги, що не суперечать Статутові ліцею та даному Положенню.

5.3.Кошти витрачаються на зміцнення матеріально-технічної бази НТФ і досягнення мети та завдань, що випливають із даного Положення.

5.4.Вся фінансова звітність готується бухгалтером НТФ і представляється у бухгалтерію ліцею виконавчим директором НТФ.
6. Реорганізація і припинення діяльності
6.1.Реорганізація НТФ чиниться за рішенням керівництва навчально-тренувальної фірми, затвердженим директором ліцею.

6.2.Реорганізація і ліквідація НТФ відбувається на підставі наказу директора ліцею.

6.3.У разі ліквідації НТФ усі грошові і матеріальні засоби, закріплені за навчально-тренувальною фірмою, передаються на баланс ліцею і використовуються на його розвиток відповідно до Статуту.
7. Зміни і доповнення
Усі зміни і доповнення даного Положення представляються виконавчим директором НТФ і затверджуються директором ліцею.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ФІРМИ
Навчально-тренувальна фірма має функціональну організаційну структуру, створену відповідно до її мети і завдань.


Виконавчий директор


бухгалтер


Начальник комерційного відділу

Агент з постачанняНачальник

відділу кадрів

адміністраторділовод


Примітка: така організаційна структура дає змогу, згідно розкладу, навчати у відділах НТФ 60 учнів групами по 15 осіб, які працюють з двома викладачами-інструкторами. Загальне керівництво навчальним процесом здійснює виконавчий директор. Функції допоміжного персоналу виконує програміст.
Модель навчально-тренувальної фірми «Дебют» має три основних підрозділи.
Кімната №1


Комерційний відділ

- секретаріат

- канцелярія
Кімната №2


Відділ кадрів

- бухгалтерського

обліку

Кімната №3


Зала для конференцій

/проведення тренінгів, презентацій, співбесід/Розміщення функціональних відділів НТФ

Особливості НТФ як нової форми організації навчання в системі професійної освіти в Україні:
- моделювання віртуально діючого підприємства, метою якого є створення сприятливих умов для формування необхідних знань, умінь і навичок роботи в комерційній діяльності;

- єдність навчального і виробничого процесів;

- специфіка внутрішньої функціональної структури;

- використання у навчальному процесі технологій замкнутого циклу;

- впровадження методики модульного навчання,

у сукупності взаємодоповнюючих методів і технологій професійного навчання.

В рамках НТФ «Дебют» розробляються два проекти діяльності.
1.З підготовки учнів за професією «Адміністратор»;

2.З підготовки учнів за професією «Агент з постачання».
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ФІРМИ
Основною метою, що визначає всі напрямки діяльності навчально-тренувальної фірми, є формування в учнів необхідних знань, умінь і навичок у галузі комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання.

Найважливіші завдання навчання учнів:

• дати знання в галузі економіки і підприємництва, управління персоналом, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку

• сформувати уміння і навички стратегічного й оперативного планування, розробки проектів бізнес-планів та планів маркетингу для малого і середнього бізнесу

• прищепити потрібні уміння і навички в галузі генерації та просування ідей

• виробити вміння приймати рішення в комерційній сфері

• навчити працювати з бухгалтерськими документами, які використовуються у малому та середньому бізнесі

• прищепити вміння вести переговори, впливати на ділового партнера, опираючись на прийоми психології управління

• дати необхідний мінімум навичок у галузі діловедення підприємства, включаючи організацію документообігу, роботу з оргтехнікою (комп'ютер, машинопис, факс-модемний зв'язок, множильна техніка), а також основ ділового (службового) етикету

• зорієнтувати щодо управління часом керівника малого та середнього бізнесу, його стійкістю до стресів, навантаженням і ризиком

• забезпечити формування відповідної поведінки на випадок презентації своєї організації, навчити розробляти посадові інструкції і визначати вимоги до кандидатів на вакантні посади, проводити набір і добір персоналу відповідно до умов і завдань підприємств малого та середнього бізнесу, гідно поводитися при співбесідах з персоналом та на нарадах з керівниками відділів.

Поряд із загальною метою і завданнями навчання учнів на навчально-тренувальній фірмі існують ще навчальна мета та завдання її відділів. Вони с більш конкретним і детальним трактуванням загальної мети, з обліком спеціалізації структурних підрозділів НТФ.

Додаток 2

Зразки Положень про відділ НТФ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

Навчально-тренувальної

фірми ліцею
________________________________

„.............”..........................................200

ПОЛОЖЕННЯ

..................№ ..............
ПРО КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ


 1. Загальні положення

  1. Комерційний відділ – структурний підрозділ підприємства, призначений для закупівлі, реалізації та рекламування товарів.

  2. Комерційний відділ здійснює функції зі закупівлі, реалізації та рекламування товарів.

  3. Комерційний відділ очолює начальник відділу, безпосередньо підпорядкований директору підприємства.

  4. Начальник комерційного відділу призначається та звільняється від займаної посади директором підприємства.

  5. Комерційний відділ у своїй діяльності керується:

 • чинним законодавством України

 • Статутом підприємства та Установчим договором

 • наказами та директивними матеріалами керівництва підприємства

 • Положення про комерційний відділ

 • Правила внутрішнього розпорядку. 1. Основні завдання та функції

  1. Основними завданнями комерційного відділу є закупівля, реалізація товарів та їх облік, а також розробка та розповсюдження високоякісної реклами товарів підприємства.

  2. Для виконання вказаних завдань на комерційний відділ покладаються такі функції:

 • проведення закупівлі товарів

 • оформлення замовлень

 • вивчення попиту та пропозицій на різні види товарів

 • реалізація товарів

 • складання документів з обліку товарів

 • проведення аналізу продажу товарів

 • вивчення та прогнозування умов ринку

 • розробка стратегії рекламної кампанії підприємства

 • виготовлення каталогів, прайс-листів на товари підприємства.
 1. Порядок роботи комерційного відділу

  1. Комерційний відділ працює під керівництвом начальника відділу.

  2. У своїй практичній роботі керується чинним законодавством, Статутом та Установчим договором підприємства, а також директивними матеріалами керівництва.

  3. Комерційний відділ забезпечує рекламу, продаж закупівлю товарів та їх облік, періодично інформуючи про свою діяльність директора підприємства. 2. Права комерційного відділу

  1. Комерційний відділ має право:

 • своєчасно отримувати документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність

 • виносити на розгляд адміністрації рекомендації та пропозиції щодо поліпшення організації та умов праці відділу і всього підприємства

 • брати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу, а також з переміщенням або звільненням працівників відділу
 1. Відповідальність

  1. Комерційний відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, за правильний і чіткий порядок роботи, трудову та виконавську дисципліну.

  2. Комерційний відділ в особі начальника відділу щомісячно звітує перед директором підприємства.

  3. Комерційний відділ в особі всіх працівників несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці підприємства.
 1. Заключні положення

  1. Керівництво підприємства зобов’язане створювати належні умови для виконання комерційним відділом покладених на нього завдань.

  2. Працівники комерційного відділу можуть бути заохочені адміністрацією поза умовами індивідуальних трудових контрактів.


Начальник комерційного відділу ________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

Навчально-тренувальної

фірми ліцею
________________________________

„.............”..........................................200
ПОСАДОВА

ІНСТРУКЦІЯ

..................№ ..............
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КАДРІВ


 1. Загальні положення

  1. Відділ кадрів очолює начальник, безпосередньо підпорядкований директору підприємства.

  2. На посаду начальника відділу кадрів призначається особа, яка має базову освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше п’яти років.

  3. Начальнику відділу кадрів безпосередньо підпорядковуються всі працівники відділу.

  4. Начальник відділу квадрів розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

  5. Начальник відділу кадрів призначається і звільняється зі займаної посади директором підприємства.

  6. У своїй практичній роботі начальник відділу кадрів керується:

 • чинним законодавством України

 • Статутом підприємства

 • Положенням про відділ кадрів

 • даною посадовою інструкцією

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Основні завдання та посадові обов’язки

2.1. Визначити права, обов’язки та відповідальність підпорядкованих йому працівників.

2.2. Контроль за виконанням роботи відділу в установлені терміни.

2.3. Методично керує кадровою роботою на підприємстві і постійно вдосконалює її.

2.4. Забезпечує підприємство працівниками потрібних кваліфікацій та спеціальностей відповідно до штатного розкладу.

2.5. Здійснює прийом працівників на роботу, веде попередні переговори, ознайомлює з документами претендента, необхідними для оформлення працевлаштування, вносить пропозиції щодо доцільності прийняття того чи іншого працівника на підприємство.

2.6. Розподіляє відповідно до законодавства та за погодженням з керівництвом підприємства працівників, скерованих на фірму централізовано, оформляє накази керівника підприємства.

2.7. Досліджує причини плинності кадрів на підприємстві; спільно з начальниками структур підрозділів вживає заходів щодо закріплення кадрів; бере участь у плануванні соціального розвитку колективу.

2.8. Здійснює контроль за розміщенням та використанням кадрів на підприємстві, вносить керівництву пропозиції з усунення недоліків.

2.9. Організує на підприємстві роботу з набору кадрів для резерву на висування.

2.10. Видає у встановленому порядку довідки, готує доповіді та інші документи з кадрової роботи.

2.11. Аналізує стан роботи з кадрами на підприємстві, розробляє заходи з поліпшення цієї роботи.

2.12. Займається питаннями перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

2.13. Укладає договори з Центрами зайнятості та кадровими агентствами зі забезпечення підприємства кадрами.

2.14. Здійснює підбір і рекомендує кандидатури, що за діловими якостями гідні бути відрядженими за кордон. Оформлює, узгоджує та відправляє документи на відряджених кандидатів.
3. Права

3.1. Начальник відділу кадрів має право:

- вимагати від працівників відділу виконання завдань у визначений термін

- представляти відділ кадрів у всіх державних та громадських організаціях

- затверджувати посадові інструкції для працівників відділу

- узгоджувати графіки відпусток для працівників підприємства

- вносити пропозиції про зміну структури і штату підприємства

- вносити пропозиції щодо поліпшення організації та умов праці відділу кадрів.
4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу кадрів несе відповідальність за невиконання покладених на відділ кадрів завдань, а також за розголошення комерційної таємниці.

4.2. Начальник відділу кадрів відповідає:

- належну організацію роботи, своєчасне та кваліфіковане виконання доручених завдань та вказівок директора підприємства

- своєчасне і якісне представлення встановленої звітності та її достовірність

- організацію діло ведення у відділі та підтримання в належному стані службової документації.
5. Взаємовідносини

5.1. У процесі роботи начальник відділу кадрів підтримує ділові контакти з керівними посадовими особами та працівниками всіх структурних підрозділів підприємства
З посадовою інструкцією ознайомлено.

Забов’язуюсь виконувати ____________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

Навчально-тренувальної

фірми ліцею
________________________________

„.............”..........................................200
ПОСАДОВА

ІНСТРУКЦІЯ

..................№ ..............
АДМІНІСТРАТОР

 1. Загальні положення

1.1.Адміністратор є технічним виконавцем із забезпечення та обслуговування роботи директора підприємства.

1.2. Адміністратор безпосередньо підпорядковується директору підприємства.

1.3. На посаду адміністратора призначається лише особа, яка має неповну вищу або спеціальну професійну освіту.

1.4. Адміністратор приймається на роботу і звільняється зі займаної посади директором підприємства.

1.5. Адміністратор повинен вільно володіти державною мовою.

1.6. Адміністратор повинен уміти користуватися персональним комп’ютером

1.7. Адміністратор в своїй діяльності керується:

- чинним законодавством України

- Статутом підприємства

- наказами та директивними матеріалами керівництва підприємства

- інструкцією з документного обслуговування, розробленою і затвердженою підприємством

- правилами користування офісною технікою

- правилами внутрішнього трудового розпорядку

- даною посадовою інструкцією

1.8. Адміністратор має ненормований робочий день.

2. Основні завдання і посадові обов’язки

  1. Основним обов’язком адміністратора є створення таких умов на керівникові, які б забезпечували максимальну ефективність його праці.

  2. Для здійснення зазначеного завдання адміністратор зобов’язаний:

 • вести телефоні переговори

 • забезпечувати робоче місце керівника підприємства всім необхідним для праці

 • здійснювати підготовку засідань, нарад, ділових зустрічей

 • чітко організовувати прийом відвідувачів, вести реєстрацію осіб, що записалися на прийом до керівника

 • контролювати виконання працівниками усних розпоряджень та завдань керівника

 • щоденно складати пам’ятний список поточних та незакінчених справ керівника

 • робити добірку та опрацьовувати додаткову інформацію для керівника


3. Права

3.1. Адміністратор має право не приймати документів на підпис керівникові, якщо вони оформлені з порушенням Держстандартів або внутрішніх вимог підприємства.

3.2. Самостійно вирішувати всі поточні питання, які не викликають сумнівів.

3.3. Визначати пріоритети у взаємовідносинах керівника з організаціями, що контактують.

3.4. Складати листи і короткі документи на підставі усних вказівок керівника.
4. Відповідальність

4.1. Адміністратор несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання розпоряджень керівника підприємства.

4.2. Адміністратор несе відповідальність за помилки, що призвели до втрати іміджу підприємства чи керівника або завдали матеріальних збитків підприємству.

4.3. Адміністратор несе відповідальність за порушення Правил внутрішнього розпорядку.

4.4. Адміністратор несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці та комерційної інформації.
5. Взаємовідносини

5.1. Адміністратор підтримує ділові контакти з керівниками структурних підрозділів і працівниками всіх відділів підприємства.

З посадовою інструкцією ознайомлено.

Забов’язуюсь виконувати ____________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

Навчально-тренувальної

фірми ліцею
________________________________

„.............”..........................................200

ПОСАДОВА

ІНСТРУКЦІЯ

..................№ ..............

АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ

  1. Загальні положення

  1. Агент з постачання є безпосереднім технічним помічником начальника комерційного відділу і виконавцем, який здійснює функцію забезпечення постачання продукції.

  2. Агент з постачання безпосередньо підпорядкований начальнику комерційного відділу.

  3. На посаду агента з постачання призначається особа, яка має професійну або неповну вищу освіту.

  4. Агент з постачання призначається та звільняється зі займаної посади директором підприємства за поданням начальника комерційного відділу.

  5. Агент з постачання повинен уміти користуватися персональним комп’ютером.

  6. Агент з постачання у своїй діяльності керується:

 • чинним законодавством України

 • Статутом підприємства

 • Положенням про комерційний відділ

 • наказами та директивними матеріалами керівництва підприємства

 • правилами внутрішнього розпорядку

 • даною посадовою інструкцією

2. Основні завдання та посадові обов’язки

2.1. Основним завданням агента з постачання є купівля товарів чи послуг відповідно до замовлень.

2.2. Для здійснення зазначеного завдання агент з постачання забою’язаний:

- розробляти умови купівлі товару

- знати умови транспортування товару

- стежити за терміном постачання товару

- оформляти рекламації

- щомісячно проводити аналіз купівлі за найменуванням та за цінами, складаючи графік та діаграму

- щомісячно робити звіти з купівлі

- бути у своїй роботі ввічливим, коректним, компетентним

- ставити інтереси фірми над особистими

- здійснювати оформлення документів згідно з вимогами ЄДСД.

2.3. Для виконання зазначеної роботи агент з постачання повинен:

- мати високий рівень загальної і мовної культури

- добре знати математику.

3. Права

3.1. Агент з постачання має право:

- вносити корективи в документи при їх оформлені згідно з вимогами ЄДСД

- аналізувати купівлю товарів за найменуваннями та цінами

- вимагати від керівництва надання відповідних засобів, необхідних для виконання службових обов’язків

- вносити пропозиції щодо поліпшення організації та умов праці.

4. Відповідальність

Агент з постачання, згідно з діючим законодавством, несе відповідальність:

4.1. За невиконання обов’язків, передбачених діючими законодавчими актами і даною інструкцією

4.2. За розголошення службової та комерційної інформації.

5. Взаємовідносини

5.1. Агент з постачання у процесі роботи підтримує ділові контакти з керівними посадовими особами та працівниками інших відділів підприємства.

З посадовою інструкцією ознайомлено.

Забов’язуюсь виконувати ____________________________________________

Схожі:

ТЕМА: Документація і інвентаризація
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Основні реквізити документів. Вимоги,...
Аналіз роботи з державної реєстрації нормативно-правових актів
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
Інформація про роботу сектору реєстрації нормативно-правових актів,...
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч посібник
Важковиховуваність як психолого–педагогічна проблема. Типологія соціально-дезадаптованої поведінки. Асоціальна поведінка як відхилення...
ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ
У доповіді крізь призму категорій сучасної юридичної лінгвістики розглянуто специфіку нормативно-правового тексту, його функції,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Тема: 5: Вивчення нових нормативно-правових документів. Наказ Управління МНС України в Миколаївській області №358
М іністерство юстиції України ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Лот №1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка