ТЕМА: Документація і інвентаризація


Скачати 154.8 Kb.
НазваТЕМА: Документація і інвентаризація
Дата18.12.2013
Розмір154.8 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Економіка > План-конспект
План-конспект заняття

Майстра в/н А.М. Педоренко

На______________

ТЕМА: Документація і інвентаризація

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Основні реквізити документів. Вимоги, які пред’являються до первинної документації.

Мета заняття: навчити оформляти первині документи

Матеріально-технічне забезпечення: Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

Класифікація рахунків за економічним змістом дає можливість встановити, які рахунки слід застосовувати для обліку певного об’єкта, тобто ця класифікація дозволяє визначити систему рахунків, які необхідно використовувати на підприємствах тієї чи іншої галузі. Вона будується відповідно до класифікації об’єктів бухгалтерського обліку.

За економічним змістом рахунки поділяють на три основні групи і одну доповнюючу:

— рахунки господарських засобів;

— рахунки господарських процесів;

— рахунки джерел формування засобів;

— рахунки обліку операцій, які не відображені в балансі (позабалансові рахунки).

Класифікація рахунків за економічним змістом дає змогу згрупувати рахунки залежно від того, що саме на них обліковується.

 1. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

За структурою і призначенням рахунки поділяються на основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні та позабалансові.

Основні рахунки у бухгалтерському обліку застосовуються перш за все для контролю за наявністю господарських засобів та джерел їх утворення, а також за їхніми змінами. Об’єкти, які обліковуються на цих рахунках, є основою господарської діяльності, дають повне уявлення про майновий стан підприємства, тому вони і називаються основними.

До основних рахунків відносяться:

— інвентарні;

— рахунки капіталу;

— рахунки розрахунків.

Інвентарні рахунки застосовують для обліку наявності та руху матеріальних цінностей і коштів. Головне їх призначення — контроль за наявністю господарських засобів підприємства. Рахунки цієї групи умовно поділяють на матеріальні та рахунки коштів.

Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності та руху основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і контролю за їх збереженням.

Рахунки коштів призначені для обліку грошових коштів. Рахунки капіталу використовуються для обліку джерел утворення власних засобів.

Рахунки розрахунків призначені для відображення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Рахунки, на яких обліковується дебіторська заборгованість, є активними (рахунки 36, 37).

Окремі рахунки цієї групи є активно-пасивними (рахунки № 327, 64, 65, 377), на них одночасно обліковується дебіторська і кредиторська заборгованість. Ці рахунки можуть мати два залишки за дебетом (дебіторська заборгованість) і за кредитом (кредиторська заборгованість).

Регулюючі рахунки призначені для уточнення оцінки господарських засобів і визначення реального розміру джерел утворення засобів. Дані рахунки поділяються на:

— контрарні;

— доповнюючі;

— контрарно-доповнюючі.

Контрарні регулюючі рахунки призначаються для зменшення оцінки засобів і джерел їх утворення. За будовою ці рахунки протилежні до рахунків, які вони зменшують. Так, якщо зменшується оцінка засобів, то самі вони є контрактивними, пасивними (рахунки № 131, 132, 133), якщо зменшується величина джерел утворення засобів, то контрарні рахунки відносяться до контрпасивних і є активними.

Доповнюючі регулюючі рахунки збільшують оцінку засобів або джерел їх утворення. За будовою вони такі ж, як і рахунки, які вони доповнюють. Використовуються вони в аналітичному обліку. Наприклад, до суми транспортно-заготівельних витрат додається вартість придбаних матеріалів або сировини, таким чином визначається фактична собівартість матеріальних цінностей.

Контрарно-доповнюючі рахунки поєднують в собі ознаки двох попередніх. Їх застосовують, як правило, в аналітичному обліку, зокрема в обліку готової продукції чи матеріалів. Якщо аналітичний облік окремих видів готової продукції проводять за плановою собівартістю, окремо ведуть облік відхилень фактичної собівартості від планової. При цьому для того, щоб визначити фактичну собівартість готової продукції, треба суму відхилень додати або відняти від планової собівартості залежно від наявності перевитрат або економії засобів.

Операційні рахунки призначені для відображення в обліку окремих господарських операцій і процесів, а саме для обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства.

Вони поділяються на:

— розподільчі;

— калькуляційні;

— порівняльні;

— транзитні.

Розподільчі рахунки в свою чергу поділяються на збірно-розподільчі та бюджетно-розподільчі.

Збірно-розподільчі призначені для збору і розподілу витрат між об’єктами в одному звітному періоді. Ці рахунки є активними і закриваються наприкінці звітного періоду і, таким чином, вони не мають сальдо (рахунки № 91, 92, 93, 94, 70, 71).

Бюджетно-розподільчі рахунки призначені для відображення витрат і їх розподілу між окремими звітними періодами. Це активні рахунки (рахунок № 39) і пасивні (рахунки № 47, 69).

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображуються витрати, здійснені в даному періоді, але фактично вони відносяться до майбутнього періоду. За кредитом рахунка 39 витрати поступово списуються за настанням відповідного періоду. Даний рахунок може мати дебетове сальдо, яке означає нерозподілену суму витрат і відображується в ІІ розділі активу балансу.

Калькуляційні рахунки призначаються для обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт і послуг. За будовою вони є активними (рахунки № 23, 24, 25, 90).

Порівняльні рахунки призначені для відображення окремих господарських операцій і процесів та результатів за ними. Ці рахунки є активно-пасивними. Результат від певної операції чи процесу визначається шляхом порівняння записів за звітний період за дебетом і кредитом цих рахунків. І на суму цього результату даний рахунок закривається (рахунок № 79 «Фінансові результати»).

Транзитні рахунки використовуються тоді, коли є необхідність акумулювати певні однорідні активи з метою їх подальшого розподілення для забезпечення контролю і управління цими активами.

До цих рахунків відносяться рахунки восьмого класу, на яких відображуються елементи витрат (рахунки № 80, 81, 82, 83, 84, 85). За цими рахунками немає початкового і кінцевого сальдо і вони в кінці звітного періоду закриваються.

Фінансово-результативні рахунки використовуються для відображення фінансових результатів діяльності підприємства за певний період (рахунок № 44). Ці рахунки активно-пасивні, оскільки результат може бути позитивним (прибуток) і негативним (збиток).

Позабалансові рахунки призначені для обліку об’єктів, які не є власністю підприємства, але перебувають у його користуванні. Для цих рахунків притаманна проста форма запису, тобто на них відсутній подвійний запис, і вони не кореспондують між собою і балансовими рахунками

 1. План рахунків бухгалтерського обліку

Оскільки бухгалтерський рахунок є основною одиницею зберігання інформації в бухгалтерському обліку, то для групування цієї інформації використовується система рахунків бухгалтерського обліку. Ця система є єдиною для всіх підприємств і організацій, крім банків та бюджетних організацій, і називається «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Інструкцією про застосування Плану рахунків визначено: «План рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку».

Головною метою його є забезпечення інформацію для контролю та прийняття управлінських рішень, складання фінансової звітності. Структура Плану рахунків узгоджена зі структурою Балансу і Звіту про фінансові результати.

Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх і внутрішніх користувачів. Кожен клас рахунків поділяється на синтетичні рахунки (рахунки першого порядку), а вони, в свою чергу, — на субрахунки (рахунки другого порядку). Кожен рахунок має назву і код.

Синтетичні рахунки мають двозначний код: перша цифра показує номер класу рахунків, друга порядковий номер у класі, починаючи з 0 до 9.

Субрахунки мають тризначний код, в якому перші дві цифри збігаються з цифрами відповідного синтетичного рахунка, а третя показує порядковий номер субрахунка, починаючи з 1 до 9.

Кожне підприємство також може відкривати необхідну кількість аналітичних рахунків, зберігаючи при цьому перші три цифри кодів згідно з Планом рахунків.

Отже, План рахунків бухгалтерського обліку є систематизованим переліком рахунків, який забезпечує єдність накопичення та групування облікової інформації для складання звітності та зрозумілості її всіма зовнішніми та внутрішніми користувачами.

III Пояснення нового матеріалу

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими процесами і відображає його в документах, які складають на кожну господарську операцію.

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтерському обліку способом суцільного і безперервного документування всіх господарських операцій, які здійснюють на підприємстві. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання документів. Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією.

Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. Термін «документ» походить від латинського documentum і буквально означає свідоцтво, доказ. У теорії і практиці під документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксована інформація за допомогою різних засобів і способів.

Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про господарську операцію та юридично підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення.

Первинний документ — це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення.

Дані первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової інформації, а первинна документація — першим етапом облікового процесу.

Зведений обліковий документ — це документ, складений на підставі декількох первинних документів для використання їх для контролю та впорядкування оброблення даних.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назву документа (форми);

 • дату і місце складання;

 • назву підприємства, від імені якого складено документ;

 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

 • особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операцій і технології опрацювання облікової інформації до первинних документів можуть бути внесені й інші додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Нижче наведено перелік типових форм які використовують на підприємствах України для документації господарських явищ і процесів (табл.1).

Головною складовою документа є інформація. Інформація може бути не документальною — не закріпленою, та документальною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її зберігання та передавання в просторі та часі.

Матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, зберігання та передачі інформації, називають матеріальним носієм або носієм інформації.
Таблиця 1

Перелік типових форм, що їх використовують
для первинної документації господарських явищ
і процесів на підприємствах України


Код форми

Назва форми

1) Облік особового складу підприємства

Ф № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Ф № П-2

Особова картка

Ф № П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Ф № П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Ф № П-8

Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди

Ф № П-13

Табель обліку використання робочого часу

2) Облік нарахування та виплати заробітної плати

Ф № П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Ф № П-51

Розрахункова відомість

Ф № П-54

Особовий рахунок

3) Облік касових операцій

Ф № КО-1

Прибутковий касовий ордер

Ф № КО-2

Видатковий касовий ордер

Ф № КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Ф № КО-4

Касова книга

4) Облік розрахунків із підзвітними особами

Ф № 807

Авансовий звіт

5) Облік банківських операцій

Ф № 869

Рахунок-фактура

код 040 1001

Платіжна вимога

код 040 1002

Платіжне доручення

код 040 1003

Зведене платіжне доручення

код 040 1004

Заява про відмову від акцепту

код 040 1007

Реєстр чеків

код 040 1008

Зведена вимога

Код форми

Назва форми

6) Облік матеріалів

Ф № М-1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

Ф № М-2

Доручення

Ф № М-2а

Акт списання бланків доручень

Ф № М-3

Журнал реєстрації виданих доручень

Ф № М-4

Прибутковий ордер

Ф № М-7

Акт приймання матеріалів

Ф № М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Ф № М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох—п’яти найменувань матеріалів)

Ф № М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Ф № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Ф № М-12

Картка складського обліку матеріалів

Ф № М-13

Реєстр приймання-здачі документів

Ф № М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Ф № М-15

Акт про прийняття устаткування

Ф № М-15а

Акт прийняття-передавання устаткування до монтажу

Ф № М-16

Матеріальний ярлик

Ф № М-17

Акт № __ про виявлені дефекти устаткування

Ф № М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від визначених норм запасу

Ф № М-19

Матеріальний звіт

Ф № М-21

Інвентаризаційний опис

Ф № М-22

Акт № __ на списання матеріалів відкритого зберігання

Ф № М-23

Акт № __ про витрату давальницьких матеріалів

Ф № М-26

Картка обліку устаткування для встановлення

Ф № М-28

Лімітно-забірна картка № __ для будівельних організацій

Ф № М-28а

Лімітно-забірна картка №___

Код форми

Назва форми

7) Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-1

Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів

Ф № МШ-2

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-4

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-5

Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані для використання

Ф № МШ-6

Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-7

Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

8) Облік основних засобів

Ф № 03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Ф № 03-2

Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Ф № 03-3

Акт на списання основних засобів

Ф № 03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Ф № 03-5

Акт №__ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної техніки

Ф № 03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Ф № 03-7

Опис інвентарних карток обліку основних засобів

Ф № 03-8

Картка обліку руху основних засобів

Ф № 03-9

Інвентарний список основних засобів

Ф № 03-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

Ф № 03-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

Ф № 03-16

Розрахунок амортизації автотранспорту


IV Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Загальні поняття про первинне спостереження і облікові документи. Носії первинної облікової інформації.

 2. Вимоги до змісту, структури і оформлення документів

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про первинні документи

V Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

VI Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.
Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Документація і інвентаризація
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Документація і інвентаризація
Мета заняття: навчити здійснювати інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
Назва підприємства, складу, комори, цеху, дільниці і т.ін., де проводилась інвентаризація

Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НІМЕЦЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІІ курс Тема І
Обговорення і підписання угоди. Умови і терміни постачання оплати. Рахунок. Транспортна документація. (Пасивний стан. Підрядне речення...
Тема. Практична робота. Виготовлення виробу. Технологічна документація. Мета
Мета: вдосконалити уміння виконувати технологічні операції; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; розвивати...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Лот №1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки»
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О. С. Круподьорова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка